DanhgiaduanTn3

1,180 views

Published on

Danh gia Du an vui choi giai tri tai TTGD va DN TTN Go Vap TP. HCM

Published in: Education, Sports
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you.Have a goodday
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DanhgiaduanTn3

 1. 1. TERRE DES HOMMES ( LAUSANNE ) BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ NHU CAÀU CUÛA TREÛ EM ÑÖÔØNG PHOÁ TAÏI TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC – DAÏY NGHEÀ THIEÁU NIEÂN THAØNH PHOÁ NHOÙM ÑAÙNH GIAÙ : Th.S. Nguyeãn Ngoïc Laâm ( chuû bieân ) CN. Nguyeãn Thò Thu Haø CN. Phaïm Thò Meán CN. Nguyeãn Thò Kim Phuïng THAÙNG 12 NAÊM 2001
 2. 2. MUÏC LUÏC ***** Trang 1. Toùm taét baùo caùo ñaùnh giaù nhu caàu cuûa treû ñöôøng phoá taïi Trung taâm 5 Giaùo duïc daïy ngheà Thaønh phoá 5 1.1. Tình hình chung 6 1.2. Giôùi thieäu rieâng veà TTGD-DNTNTP 6 1.3. Keát quaû khaûo saùt 10 1.4. Nhaän xeùt vaø ñeà nghò 11 2. Muïc tieâu vaø phöông phaùp ñaùnh giaù 12 2.1. Muïc tieâu vaø yeâu caàu cuûa ñaùnh giaù 12 2.2. Phöông phaùp vaø giôùi haïn cuûa ñaùnh giaù 17 Phaàn A. Giôùi thieäu vaán ñeà 17 A.1. Vaán ñeà treû ñöôøng phoá 18 A.2. Tình hình treû ñöôøng phoá taïi Vieät Nam 19 A.3. Trung taâm Giaùo duïc daïy ngheà thieáu nieân thaønh phoá 27 A.4. Quaù trình ñoái taùc vôùi Terre des Hommes (Lausanne) Phaàn B. Baùo caùo keát quaû ñaùnh giaù nhu caàu cuûa treû ñöôøng phoá taïi 29 TTGDDNTNTP 29 B.1. YÙ kieán cuûa treû 29 B.1.1. Caûm nhaän cuûa treû khi môùi vaøo trung taâm 31 B.1.2. Nhöõng thay ñoåi maø treû thaáy ñöôïc töø luùc vaøo ñeán nay 31 B.1.3. Treû töï ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm 35 B.1.4. Treû ñaùnh giaù nhöõng ngöôøi gaàn guõi vôùi mình B.1.5. Ñieàu kieän soáng vaø mong ñôïi cuûa treû 36 Vaán ñeà aên ôû cuûa treû - 37 YÙ kieán cuûa treû ñaõ hoài gia - 38 Moái quan heä giöõa treû vôùi nhau - 39 Nhöõng ñeà nghò cuûa treû - 40 B.1.6. Nhöõng gì treû coù, bieát, hoïc ñöôïc, hieåu ñöôïc trong thôøi gian ôû taïi Trung 41 taâm. 43 B.1.7. Taâm traïng hieän nay cuûa treû 48 B.1.8. Treû töï ñaùnh giaù veà baûn thaân 50 B.1.9. Treû döï truø nhöõng khoù khaên seõ gaëp khi hoøa nhaäp xaõ hoäi 51 Nhöõng vaán ñeà cuûa treû ñaõ hoài gia - 2
 3. 3. B.2. Nhoùm caùn boä nhaân vieân töï ñaùnh giaù veà caùc hoaït ñoäng trong trung taâm 51 B.2.1. Caûm nhaän cuûa nhoùm 51 B.2.2. Caùc nguyeân nhaân ñöa ñeán nhöõng thay ñoåi 52 B.2.3. Taâm traïng cuûa hoï trong coâng taùc hieän nay 52 B.2.4. Ñaùnh giaù caùc muïc tieâu 53 B.2.5. Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng so vôùi muïc tieâu 53 B.2.6. Treû mong ñôïi trung taâm ñaùp öùng caùc nhu caàu 54 B.2.7. Möùc ñoä ñaùp öùng cuûa trung taâm 56 B.2.8. Nhöõng khoù khaên gaëp phaûi 56 B.3. YÙ kieán cuûa caùn boä laõnh ñaïo cuûa trung taâm. 57 B.3.1. Yeâu thích coâng vieäc 59 B.3.2. Muïc tieâu cuûa trung taâm 59 B.3.3. Nhaän xeùt veà treû taïi trung taâm 61 B.3.4. Ñaùnh giaù chaát löôïng caùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm 61 B.3.5. Chaêm soùc söùc khoûe 62 B.3.6. Tham vaán – hoài gia 62 B.3.7. Vui chôi – giaûi trí 63 B.3.8. Nhu caàu ña daïng hoùa hoaëc caûi tieán caùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm 65 B.3.9. Thuaän lôïi – trôû ngaïi 66 B.3.10.Ñaùnh giaù veà trung taâm 66 B.3.11.Nhaän xeùt veà ñieàu kieän soáng cuûa treû 68 B.3.12.Döï kieán nhöõng thay ñoåi 68 B.3.13.Söï caàn thieát cuûa trung taâm 71 B.3.14.Keá hoaïch cuûa trung taâm naên 2002 72 B.4. YÙ kieán cuûa Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi TP.HCM. 74 B.5. YÙ kieán cuûa UÛy ban Daân soá, Gia ñình vaø Treû em TP.HCM. 74 Phaàn C : Nhaän xeùt vaø ñeà nghò 74 1. Veà nhieäm vuï cuûa trung taâm 76 2. Veà caùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm 79 3. Veà caùch quaûn lyù 79 Phaàn caùc phuï luïc 92 Caùc tröôøng hôïp phoûng vaán saâu treû ñaõ hoài gia 96 Caùc yù töôûng cuûa OÂng Timothy W.Bond 101 Danh saùch nhöõng ngöôøi ñöôïc phoûng vaán vaø tham gia thaûo luaän nhoùm 105 Noäi dung höôùng daãn hoïp thaûo luaän nhoùm Noäi dung höôùng daãn phoûng vaán caù nhaân, phoûng vaán saâu 3
 4. 4. Caùc hình veõ CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT SÖÛ DUÏNG TRONG BAÙO CAÙO TTDG-DNTNTP Trung taâm giaùo duïc - daïy ngheà thieáu nieân Thaønh phoá Sôû LÑTBXH Sôû Lao ñoäng – Thöông binh vaø Xaõ hoäi Tdh Terre des Hommes ( Lausanne ) TCPCP Toå chöùc phi chính phuû PVS Phoûng vaán saâu ÑGTG Ñaùnh giaù coù söï tham gia P.QLGD Phoøng Quaûn lyù giaùo duïc CLB Caâu laïc boä CN-CNV Caùn boä – coâng nhaân vieân CSSKBÑ Chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu Boä GD-ÑT Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo UBNDTP UÛy Ban Nhaân daân Thaønh phoá UBDSGÑTE UÛy ban Daân soá, Gia ñình vaø Treû em UBBVCSTE UÛy Ban Baûo veä chaêm soùc treû em CTXH Coâng taùc xaõ hoäi GVCN Giaùo vieân chuû nhieäm PHNP Phuïc hoài nhaân phaåm 4
 5. 5. 1. TOÙM TAÉT BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ NHU CAÀU CUÛA TREÛ ÑÖÔØNG PHOÁ TAÏI TTGD-DNTN THAØNH PHOÁ 1.1. TÌNH HÌNH CHUNG Muïc tieâu cuûa khaûo saùt nhu caàu cuûa treû ñöôøng phoá taïi TTGD-DNTP laø nhaèm giuùp cho Trung Taâm tìm hieåu nhöõng nhu caàu quan troïng nhaát cuûa treû em ñöôøng phoá soáng trong Trung taâm vaø nhöõng trôû ngaïi ngaên caûn Trung taâm trong vieäc cung caáp nhöõng hoã trôï cho vieäc taùi hoäi nhaäp treû ñöôøng phoá vaøo coäng ñoàng. Keát quaû cuûa cuoäc ñaùnh giaù naøy seõ ñöôïc söû duïng ñeå laäp keá hoaïch cho vieäc hôïp taùc giuõa Trung taâm vaø Tdh trong naêm 2002 nhaèm caûi thieän ñieàu kieän sinh hoaït cuûa treû trong Trung taâm vaø caùc khaû naêng hoøa nhaäp xaõ hoäi cuûa treû. Toång soá ngöôøi tham döï vaøo cuoäc khaûo saùt laø 104 ngöôøi goàm 75 treû vaø 29 ngöôøi. Coâng taùc khaûo saùt ñöôïc baét ñaàu töø ngaøy 26/11/2001 ñeán ngaøy 26/12/2001. Caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng trong khaûo saùt laø phoûng vaán caù nhaân vaø phöông phaùp khaûo saùt coù söïï tham gia. Treû em ñöôøng phoá laø moät vaán ñeà xaõ hoäi cuûa phaùt trieån, cuûa ñoâ thò hoùa vaø cuûa söï phaân hoùa giaøu ngheøo, hoaøn caûnh soáng ñoâng ñuùc chaät choäi trong caùc khu nhaø oå chuoät ôû ñoâ thò. Khoù maø bieát ñöôïc nguyeân nhaân naøo laø chính thuùc ñaåy hoaëc loâi cuoán treû em ra ñöôøng phoá. Töø naêm 1980, treû em ñöôøng phoá ñöôïc ñònh nghóa laø treû xem ñöôøng phoá laø nhaø cuûa chính mình, laø treû ñang trong hoaøn caûnh khoâng ñöôïc baûo veä, khoâng coù ñöôïc söï baûo hoä, chaêm soùc vaø höôùng daãn cuûa ngöôøi lôùn coù traùch nhieäm. ÔÛ Vieät Nam, khoù maø coù ñöôïc con soá chính xaùc veà treû em ñöôøng phoá do chuùng di chuyeån thöôøng xuyeân. Theo öôùc tính cuûa Boä LÑ-TBXH thì caû nöôùc coù gaàn 50.000 em. ÔÛ caáp Nhaø nöôùc, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà treû em Vieät Nam noùi chung, vaøo thaùng 3 naêm 1991, Chính phuû ñaõ thaønh laäp UÛy Ban Baûo veä vaø chaêm soùc treû em Vieät Nam vaø UÛy ban naøy coù traùch nhieäm toå chöùc vaø phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc ngaønh khaùc nhau trong Chính phuû, cuûa caùc lieân ñoaøn vaø toå chöùc töø thieän, nhaèm thöïc hieän caùc keá hoaïch, chính saùch vaø chöông trình haønh ñoäng vì treû em, ñeå thöïc thi Luaät baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em, cuõng nhö hoaøn thaønh cam keát cuûa mình ñoái vôùi Coâng öôùc Lieân Hieäp Quoác veà Quyeàn treû em. Trong Naêm thieáu nhi Vieät Nam (1989 – 1990), Vieät Nam ñaõ cuøng 60 quoác gia khaùc treân theá giôùi kyù ngay ngaøy ñaàu tieân khi Coâng öôùc veà quyeàn treû em ñöôïc môû cho caùc nöôùc kyù (ngaøy 26.1.1990) vaø trôû thaønh quoác gia ñaàu tieân ôû chaâu AÙ vaø quoác gia thöù hai treân theá giôùi ñaõ pheâ chuaån (ngaøy 20.2.1990) maø khoâng baûo löu. Tieáp theo, Luaät Baûo veä, Chaêm soùc vaø Giaùo duïc treû em vaø Luaät Phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc ñöôïc ban haønh (ngaøy 16.8.1991) laø moät trong nhöõng böôùc ñaàu cô baûn thöïc hieän Coâng öôùc, nhaèm thay theá Phaùp leänh baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em ban haønh vaøo ngaøy 21.11 naêm 1979. 5
 6. 6. 1.2. GIÔÙI THIEÄU RIEÂNG VEÀ TTGD-DNTNTP : Tröôùc naêm 1993, Tröôøng Nuoâi daïy Thieáu nieân 3 vôùi chöùc naêng nuoâi daïy caùc em thieáu nieân lang thang, hö hoûng, phaïm phaùp do chính quyeàn ñòa phöông ñöa tôùi hay cha meï gôûi. Cuoái naêm 1993, Tröôøng nuoâi daïy thieáu nieân 3 trôû thaønh Trung taâm Giaùo duïc – daïy ngheà thieáu nieân Thaønh phoá tröïc thuoäc Sôû Lao ñoäng - Thöông binh vaø xaõ hoäi Thaønh phoá theo quyeát ñònh cuûa UÛy ban Nhaân daân thaønh phoá Hoà chí Minh vôùi chöùc naêng : Tieáp nhaän, quaûn lyù giaùo duïc, nuoâi döôõng vaø daïy ngheà cho thieáu nieân chöa ngoan, - lang thang xin aên tuoåi töø 8 – 15. Quan heä tröïc tieáp vôùi caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan vaø Chính quyeàn ñòa - phöông trong vieäc phaân loaïi, ñieàu chænh ñoái töôïng quaûn lyù, phöông phaùp giaùo duïc ñeå giaûi quyeát höôùng ra cho caùc em, taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ caùc em sôùm hoøa nhaäp vôùi cuoäc soáng sinh hoaït taïi ñòa phöông trôû thaønh ngöôøi coâng daân coù ích cho xaõ hoäi. Hieän nay, Trung taâm ñang quaûn lyù khoaûng 414 treû ( Nam : 365 vaø nöõ 49 ) vaø vôùi nhaän söï goàm 37 ngöôøiø ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng nuoâi döôõng, tham vaán, hoài gia, hoïc vaên hoùa caáp 1 vaø 2, hoïc ngheà vaø vui chôi giaûi trí. Terre des Hommes ( Lausanne ) döïa treân yù töôûng “ ñôn vò môû “ cuûa OÂng Timothy W. Bond, baét ñaàu ñoái taùc vôùi TTGD-DNTNTP vaøo naêm 1993 qua döï aùn Caâu laïc boä kyõ naêng giuùp treû coù ñieàu kieän vui chôi giaûi trí nhö hoïc veõ, nhaïc, xieác, voõ vaø taøi trôï tieáp döï aùn Nhaø chuyeån tieáp taïi coäng ñoàng vaø nhoùm treû nöõ hoïc ngheà ñeå giuùp treû saép ñeán tuoåi tröôûng thaønh coù cuoäc soáng töï laäp vaø chuaån bò cho söï taùi hoäi nhaäp xaõ hoäi. 1.3. KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT : 1.3.1. YÙ kieán cuûa treû : * Caùc maët tích cöïc : Treû ôû nhieàu naêm trong trung taâm nhaän thaáy roõ coù nhieàu thay ñoåi ôû trung taâm trong thôøi gian qua nhö coù nhieàu hoaït ñoäng ña daïng, caùch cö xöû cuûa caùc thaày coâ coù quan taâm ñeán caùc em nhieàu hôn. Phaàn lôùn treû khi môùi vaøo trung taâm coù taâm traïng lo sôï vaø raát nhôù nhaø. Sau moät thôøi gian caùc em thích nghi daàn vôùi moâi tröôøng soáng vaø tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm. Ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng trong trung taâm, treû ñaùnh giaù cao caùc hoaït ñoäng daïy vaên hoùa, daïy ngheà vaø caùc hoaït ñoäng kyõ naêng.. Ngöôøi maø treû thích nhaát laø nhaân vieân phuï traùch phoøng vì laø thaày coâ caän keà hoã trôï cho treû, theo doõi dieãn bieán taâm lyù vaø tình traïng söùc khoûe cuûa treû. 6
 7. 7. Qua moät thôøi gian löu truù taïi trung taâm, caùi maø treû coù ñöôïc laø nhieàu baïn, coù nôi ôû, côm aên aùo maëc, ñuôïc hoïc chöõ, hoïc ngheà, hoïc kyõ naêng, bieát ñöôïc ñieàu sai, ñieàu ñuùng, bieát yeâu thöông giuùp ñôõ nhau, bieát caùch cö xöû, bieát soáng roäng löôïng vaø bieát tha thöù, bieát kieân trì, bieát saùng taïo vaø hieåu ñöôïc hoaøn caûnh cuûa baïn cuøng caûnh ngoä, hieåu töông lai sau naøy vaø xaùc ñònh chính mình phaûi töï löïc. Ña soá treû coù taâm traïng vui thích vì bieát nhieàu ñieàu, coù nôi nöông töïa, ñöôïc aên hoïc vaø vui chôi vôùi caùc baïn nhö nhoùm treû nhaø chuyeån tieáp cho raèng soáng taïi nhaø chuyeån tieáp söôùng hôn soáng ôû nhaø. Taát caû caùc em thuoäc Nhaø chuyeån tieáp, Maùi aám quaän 8 vaø nhoùm nöõ hoïc ngheà ñeàu coù khaùi nieäm baûn thaân raát tích cöïc, so saùnh mình nhö laø hoa hoàng, mô öôùc thaønh vaän ñoäng vieân theå thao, baùc só, kyõ sö hay giaùo vieân, dieãn vieân xieác, thaäm chí laäp trình vieân tin hoïc… traùi vôùi hình aûnh töï ñaùnh giaù mình thaáp cuûa nhöõng em taïi khu B nhö ví mình laø con chuoät, con kieán, caây nhoû trong röøng, chieác thuyeàn troâi daït khoâng bieát veà ñaâu hoaëc ao öôùc muoán ñöôïc töï do nhö con caù, con chim. * Caùc maët coøn giôùi haïn : Sinh hoaït nhoùm ñònh kyø taïi phoøng laø hoaït ñoäng ít ñöôïc öa thích vì noù khoâng vui, chæ kieåm ñieåm vieäc thöïc hieän coâng vieäc ñöôïc phaân coâng trong phoøng vaø vì caùc em sôï bò phaït laøm veä sinh. Veà ñieàu kieän soáng cuûa treû, coù nôi thì toát (nhö khu A), coù nôi coøn chaät choäi, giöôøng nguû 2-3 em naèm, thieáu quaït vaø nhaø veä sinh, phoøng thieáu aùnh saùng, caùc em thieáu quaàn aùo maëc vaø deùp mang. AÊn no, nhöng thieáu chaát dinh döôõng. Veà söùc khoûe, treû thöôøng bò gheû ngöùa, soát laïnh, nhöùc ñaàu. Trong moái quan heä vôùi nhau giöõa caùc em, caùc em raát thaän troïng trong vieäc keát baïn thaân vì lyù do phoøng veä. Baïn thaân ñoái vôùi caùc em laø ngöôøi bieát chia seû taâm söï, nhöôøng cho caùi aên vaø bieát baûo veä cho nhau. * Treû ñeà nghò : Ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cho caùc em, caùc em ñeà nghò aên uoáng ñöôïc ngon hôn, sinh hoaït nhoùm taïi phoøng vui hôn, neân toå chöùc thi ñua theå thao giöõa caùc phoøng vaø vôùi beân ngoaøi. Caùc em caàn theâm caùc duïng cuï hoïc taäp, caùc thieát bò thöïc haønh khi hoïc ngheà. Caùc em mong muoán coù moät khoâng gian roäng hôn ñeå giao tieáp vôùi beân ngoaøi. Treû lôùn khoâng tìm ñöôïc gia ñình muoán coù moät nôi ôû beân ngoaøi ñeå hoøa nhaäp, soáng theo nhoùm 3-4 treû trong moät caên hoä hay laäp theâm nhaø chuyeån tieáp. Treû nöõ thì caàn voán ñeå mua maùy may hay duïng cuï uoán toùc ñeå haønh ngheà. 7
 8. 8. Nhöõng ñieàu maø caùc em lo ngaïi khi ñöôïc hoài gia laø khoâng coù tieàn ñeå tieáp tuïc ñi hoïc, khoâng coù nôi nöông töïa, caàn phaûi giuùp ñôõ cha meï vaø caùc em. Caùc em sôï khoâng coù vieäc laøm, sôï haøng xoùm xem thöôøng, khoâng cho chôi chung vôùi con cuûa hoï, sôï khoâng coù giaáy tôø tuøy thaân, sôï ngöôøi ta bieát mình laø ñoái töôïng cuûa “tröôøng Thieáu nieân 3” vaø sôï phaûi trôû laïi ñöôøng phoá vaø bò baét laïi. Ña soá caùc em ñaõ hoài gia mong muoán coù ngöôøi theo doõi giuùp ñôõ veà maët vaät chaát vaø tinh thaàn. 1.3.2. YÙ kieán cuûa caùn boä nhaân vieân vaø laõnh ñaïo trung taâm : * Caùc maët tích cöïc : 100% caùn boä nhaân vieân trung taâm ñeàu haøi loøng trong coâng vieäc cuûa mình vaø tin töôûng vaøo caùc muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa trung taâm duø coù thu nhaäp thaáp, nhöng vì yeâu ngheà vaø yeâu treû. Ba muïc tieâu maø hoï ñaùnh giaù ñaït ñöôïc laø : treû hoïc ñöôïc ngheà vaø kyõ naêng, hoïc vaên hoùa vaø treû hoøa nhaäp coäng ñoàng. Hoï nhaän thaáy trung taâm ñaõ thay ñoåi nhieàu hôn tröôùc ñaây veà maët cô sôû vaät chaát cuõng nhö chaát löôïng coâng vieäc. Hoï cho raèng cuoäc soáng cuûa treû trong trung taâm toát hôn nhieàu treû soáng trong nhöõng gia ñình ngheøo beân ngoaøi. Hoï tin laø ñaõ caûm hoùa ñöôïc treû vaø giuùp treû hoøa nhaäp toát. Phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa trung taâm laø “laøm vieäc taát caû cho treû vaø vì treû”, giaùo duïc treû toaøn dieän. Phöông phaùp aùp duïng laø baát cöù caùn boä nhaân vieân naøo cuõng ôû cöông vò thaày coâ ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc cho treû. Trung taâm ñaõ ñaùp öùng toát nhöõng nhu caàu cuûa treû nhö hoïc chöõ, vui chôi giaûi trí, ñöôïc yeâu thöông, ñöôïc hoøa nhaäp. Veà caùc hoaït ñoäng cuûa trung taâm, hoï ñaùnh giaù möùc ñoä toát khaù ngang nhau, chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu vaø muïc tieâu hoøa nhaäp coäng ñoàng laø ñöôïc ñaùnh giaù cao nhaát. * Caùc maët coøn giôùi haïn : Trong coá gaéng caûi tieán phöông phaùp hoã trôï cho treû taïi Trung taâm, hoï cuõng muoán bieát phöông phaùp môùi naøo ñoù hieäu quaû hôn ñeå coù theå nhaän thaáy roõ nhöõng nguoàn goác ñöa ñeán caùc haønh vi sai leäch cuûa treû thay vì ñaùnh giaù treû qua caùc hieän töôïng vaø haønh vi cuûa treû. Hieän nay, duø ñaõ taän duïng caùc nguoàn löïc saún coù, nhöng Trung taâm vaãn coøn thieáu nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñeå ñaùp öùng toát hôn caùc nhu caàu cuûa treû nhö nhu caàu hoïc ngheà, nhu caàu aên uoáng, ñöôïc ñoái xöû coâng baèng, ñöôïc tin töôûng vaø ñöôïc chaêm soùc söùc khoeû. Muïc tieâu daïy ngheà cho treû khoâng ñaït nhö mong muoán vì daïy ngheà ôû trung taâm coát yeáu laø reøn cho treû bieát lao ñoäng vaø treû khoù coù theå kieám soáng baèng nhöõng gì ñaõ hoïc taïi trung taâm (10 em hoïc thì khoaûng 2 em laøm ñöôïc). Nhöõng trôû ngaïi maø Trung taâm gaëp phaûi laø kinh phí eo heïp, treû aên uoáng thieáu chaát dinh döôõng, treû ra vaøo Trung taâm thöôøng xuyeân gaây khoù khaên cho caùc giaùo vieân daïy hoïc chöõ vaø hoïc ngheà, chöa giaûi quyeát ñöôïc tình traïng coù moät soá em nghieän ma tuùy. 8
 9. 9. Coâng vieäc cuûa trung taâm phöùc taïp ñoøi hoûi nhieàu coâng söùc trong khi thu nhaäp cuûa caùn boä, nhaân vieân laïi thaáp, nhaân söï thieáu laïi ít chuyeân moân trong khi soá treû vaøo ngaøy caøng taêng, maùy moùc daïy ngheà quaù cuõ kyõ vaø thieáu thieát bò thöïc haønh, ñieàu kieän soáng cuûa treû coøn nhieàu vaán ñeà phaûi chaán chænh. * Caùn boä - nhaân vieân Trung taâm ñeà nghò : Ñeå ña daïng hoùa caùc hoaït ñoäng, neân môû roäng theâm caùc lôùp kyõ naêng, trang bò maùy vi tính, hoaøn chænh thö vieän, taêng giao löu vôùi beân ngoaøi. Trung taâm luoân coá gaéng muoán ñöôïc toát hôn nhö : taêng nhaân söï coù chuyeân moân, thieát keá maët baèng phuø hôïp vôùi soá löôïng 400 treû, naâng caáp heä thoáng daïy ngheà, caàn coù thieát bò ñeå thöïc haønh khi hoïc ngheà, laäp theâm nhaø chuyeån tieáp, naâng giaùo duïc vaên hoùa leân caáp 3, thay ñoåi phöông phaùp quaûn lyù ñeå phuø hôïp hôn vôùi ñaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, taïo lieân keát vôùi chính quyeàn vaø caùc ñoaøn theå ñòa phöông ñeå hoã trôï treû hoøa nhaäp moät caùch beàn vöõng hôn, chaêm lo söùc khoûe cho treû toát hôn (nhaát laø vaán ñeà laây nhieãm HIV/AIDS vaø nghieän ma tuùy). 1.2.3. YÙ kieán cuûa Sôû Lao ñoäng, Thöông binh vaø Xaõ hoäi vaø Uûy ban Daân soá, Gia ñình vaø treû em Thaønh phoá Hoà Chí Minh - YÙ kieán cuûa Sôû LÑTBXH : Trung taâm ñaõ laøm toát nhieäm vuï chaêm soùc vaø nuoâi döôõng treû. Hoaït ñoäng daïy ngheà coøn nhieàu luùng tuùng vì thieáu kinh phí ñaàu tö thieát bò. Cô cheá cuûa trung taâm hieän nay ñaõ thoaùng vaø Trung taâm laø moät ñôn vò ñoäc laäp thöïc hieän chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø coù quyeàn quyeát ñònh trong laõnh vöïc traùch nhieäm cuûa mình ñeå coù theå laøm toát hôn. Ñeå hoã trôï treû toát hôn, Sôû coù höôùng ñaàu tö naâng caáp khaâu daïy ngheà vaø lieân keát vôùi moät TCPCP Phaùp ñeå taïo theâm ñaàu ra cho treû ñöôøng phoá. Sôû mong muoán Tdh tieáp tuïc hoã trôï ñaøo taïo chuyeân moân veà taâm lyù treû trong hoaøn caûnh khoù khaên cho caùc giaùo duïc vieân. - YÙ kieán cuûa UBDSGÑTE : UBDSGÑTE thöôøng xuyeân kieåm tra ñònh kyø haèng naêm vieäc thöïc hieän chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi treû em trong hoaøn caûnh khoù khaên vaø nhaän thaáy trung taâm laø ñôn vò haønh chính hôn laø moät cô sôû xaõ hoäi vì thöôøng giaûi quyeát vaán ñeà cuûa treû coøn maùy moùc, naëng thuû tuïc haønh chaùnh. Moái quan heä giöõa caùn boä-nhaân vieân vaø treû coøn chöa bình ñaúng, ra leänh cho treû nhieàu, taïo cho treû thuï ñoäng vaø tìm caùch ñoái phoù. Trung taâm caàn taïo ñieàu kieän cho treû coù cô hoäi tham gia vaøo vieäc quyeát ñònh vaø coù traùch nhieäm nhieàu hôn vaø taïo moät moâi tröôøng an toaøn hôn cho treû. Trung taâm caàn chuù yù nhieàu hôn veà vieäc thöïc hieän caùc nhoùm quyeàn treû em. Caùc giaùo duïc vieân caàn phaûi ñöôïc chuyeân moân hoùa. 9
 10. 10. 1.4. NHAÄN XEÙT VAØ ÑEÀ NGHÒ So vôùi giai ñoaïn tröôùc naêm 1993, Trung taâm ñaõ coù nhöõng böôùc tieán khaù quan troïng trong vieäc caûi tieán caùc loaïi hình vaø chaát löôïng hoaït ñoäng, ñaõ moät phaàn naøo quan taâm ñeán ñaëc ñieåm rieâng veà hoaøn caûnh vaø nhu caàu cuûa töøng treû. Tröôùc ñaây, treû naøo cuõng gioáng nhö nhau. Nay treû taïi trung taâm ñaõ ñöôïc höôûng moät soá quyeàn : quyeàn ñöôïc vui chôi giaûi trí qua caùc lôùp kyõ naêng, quyeàn ñöôïc ñi hoïc chöõ, hoïc ngheà, quyeàn ñöôïc soáng vôùi gia ñình, quyeàn ñöôïc nuoâi döôõng vaø chaêm soùc söùc khoûe, quyeàn ñöôïc coù giaáy khai sinh. Tuy nhieân trong moät cô cheá quaûn lyù coøn mang tính haønh chính, vieäc ñaùp öùng moät soá nhu caàu khaùc cuûa treû coøn giôùi haïn nhö nhu caàu ñöôïc chia seû taâm söï vôùi caùc thaày coâ, nhu caàu ñöôïc baûo veä, nhu caàu ñöôïc tham gia yù kieán vaø laáy quyeát ñònh, nhu caàu ñöôïc ñoái xöû coâng baèng. Cô cheá quaûn lyù cuûa trung taâm laø moät cô cheá theo moät ñôn vò haønh chaùnh söï nghieäp laáy nhöõng quy ñònh laøm troïng taâm hôn laø laáy treû laøm troïng taâm duø ñaõ coù nhieàu caûi tieán raát toát nhöng vaãn coøn nhieàu vöôùng maéc vaø taùc ñoäng ñeán hieäu quaû coâng taùc baûo trôï xaõ hoäi. Moät phöông thöùc quaûn lyù hieäu quaû neáu noù döïa treân moái quan heä chuyeân nghieäp, bình ñaúng, taïo nhieàu ñieàu kieän cho treû giuùp treû vaø cho söï phaùt trieån toaøn dieän cuûa treû trong hoaøn caûnh ñaëc bieät khoù khaên. 2. MUÏC TIEÂU VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ 2.1. MUÏC TIEÂU VAØ YEÂU CAÀU CUÛA ÑAÙNH GIAÙ NHU CAÀU CUÛA TREÛ EM ÑÖÔØNG PHOÁ TAÏI TRUNG TAÂM. MUÏC TIEÂU Cuoäc ñaùnh giaù naøy nhaèm giuùp cho Trung Taâm tìm hieåu nhöõng nhu caàu quan troïng nhaát cuûa treû em ñöôøng phoá soáng trong Trung taâm vaø nhöõng trôû ngaïi ngaên caûn Trung taâm trong vieäc cung caáp nhöõng hoã trôï cho vieäc taùi hoäi nhaäp treû ñöôøng phoá vaøo coäng ñoàng. Keát quaû cuûa cuoäc ñaùnh giaù naøy seõ ñöôïc söû duïng ñeå laäp keá hoaïch cho vieäc hôïp taùc giöõa Trung taâm vaø Tdh trong naêm 2002 nhaèm caûi thieän ñieàu kieän sinh hoaït cuûa treû trong Trung taâm vaø caùc khaû naêng hoøa nhaäp xaõ hoäi cuûa treû. KEÁT QUAÛ MONG ÑÔÏI Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu treân, thoâng tin veà nhöõng vaán ñeà sau caàn ñöôïc thu thaäp : a. YÙ kieán cuûa treû veà cuoäc soáng vaø nhöõng cô hoäi hoïc haønh trong Trung taâm, nhu caàu cuûa treû vaø söï höõu ích cuûa caùc dòch vuï hoã trôï Trung taâm ñoái vôùi vieäc hoäi nhaäp xaõ hoäi cuûa treû. b. YÙ kieán cuûa caùc nhaân vieân trong Trung taâm veà caùc dòch vuï hoã trôï treû naøy vaø veà söï caûi thieän caùc dòch vuï ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc. 10
 11. 11. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG ÑAÕ ÑÖÔÏC TIEÁN HAØNH Caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù, do vaäy, ñaõ ñöôïc tieán haønh vôùi caùc nhaân vieân vaø treû ñöôøng phoá thuoäc Trung taâm ñeå thu thaäp caùc thoâng tin nhö sau : 1. YÙ kieán cuûa treû theo söï dieãn ñaït cuûa chuùng : a. Ñieàu kieän soáng vaø caùc cô hoäi hoïc taäp ôû trong Trung taâm. b. Lieäu nhöõng hoã trôï cuûa Trung taâm coù ñuû ñeå trang bò cho treû nhöõng kyõ naêng xaõ hoäi ñeå giuùp caùc em hoøa nhaäp toát trong xaõ hoäi hay khoâng ? c. Nhu caàu vaø nhöõng mong öôùc cuûa caùc em trong vieäc hoäi nhaäp vôùi xaõ hoäi. d. Quan heä giuõa caùc em vôùi caùc baïn trong Trung taâm vaø vôùi caùc giaùo duïc vieân. e. Nhöõng mong öôùc cuûa caùc em trong vieäc caûi thieän ñieàu kieän soáng, sinh hoaït vaø söï quaûn lyù taïi Trung taâm. 2. YÙ kieán cuûa caùc nhaân vieân trong trung taâm veà : a. Nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa Trung taâm vaø caùch khaéc phuïc nhöõng yeáu ñieåm ñoù b. Coâng vieäc cuûa hoï vôùi treû : nhöõng thuaän tieän vaø trôû ngaïi. c. Phöông phaùp aùp duïng trong ñieàu haønh caùc nhaø ôû cuûa treû vaø caùc hoaït ñoäng khaùc cho treû. d. Ñieàu kieän soáng cuûa treû theo caùch nhìn cuûa hoï ( toát hay khoâng toát ) vaø laøm theá naøo ñeå thay ñoåi/ caûi thieän ? e. Chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng hoã trôï treû trong trung taâm theo söï ñaùnh giaù chuû quan cuûa hoï ( ví duï : chaêm soùc y teá , giaùo duïc, tö vaán, daïy ngheà vaø saép xeáp vieäc laøm ) vaø keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai. f. Nhöõng söï hoã trôï cuûa Tdh trong thôøi gian qua vaø nhöõng mong ñôïi trong quan heä hôïp taùc vôùi Tdh trong thôøi gian tôùi. 3. YÙ kieán cuûa caùc cô quan khaùc ( Sôû LÑ-TBXH, TCPCP nöôùc ngoaøi ) lieân quan ñeán söï phaùt trieån cuûa Trung taâm cho ñeán ngaøy nay. a. Thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa Trung taâm trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï hoã trôï cho treû ñöôøng phoá (bao goàm caû phöông thöùc quaûn lyù, quan heä vôùi treû, thoâng tin lieân laïc giöõa caùc döï aùn vaø caùc phoøng ban, söï uûng hoä cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc). b. Hieäu quaû cuûa nhöõng dòch vuï cuûa Trung taâm trong vieäc hoã trôï treû ñöôøng phoá vaø nhöõng hoaït ñoäng cuûa trung taâm ñeå ñaït ñeán muïc ñích toái haäu cuûa trung taâm. c. Sôû LÑ-TBXH vaø caùc toå chöùc phi chính phuû quoác teá seõ laøm gì ñeå giuùp trung taâm caûi thieän nhöõng dòch vuï hoã trôï treû ñöôøng phoá cuûa hoï. NHOÙM ÑAÙNH GIAÙ : a. Nguyeãn Ngoïc Laâm, Thaïc só veà Coâng taùc xaõ hoäi, tröôûng nhoùm b. Nguyeãn Thò Thu Haø, Cöû nhaân Xaõ hoäi hoïc, thaønh vieân c. Phaïm Thò Meán, Cöû nhaân Xaõ hoäi hoïc, thaønh vieân 11
 12. 12. d. Nguyeãn Thò Kim Phuïng, Cöû nhaân Xaõ hoäi hoïc, thaønh vieân 2.2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP VAØ GIÔÙI HAÏN TRONG ÑAÙNH GIAÙ : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP : Chuùng toâi aùp duïng caùc phöông phaùp sau ñaây : 1. Tham khaûo taøi lieäu do Trung taâm GD-DNTNTP cung caáp. 2. Phoûng vaán ñònh tính caù nhaân ( baèng caâu hoûi coù caáu truùc), caùc ñoái töôïng ñöôïc phoûng vaán caù nhaân laø caùc caùn boä laõnh ñaïo cuûa Trung taâm. Phoûng vaán ñònh tính caù nhaân vôùi nhöõng caâu hoûi khoâng caáu truùc daønh cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo caáp chuû quaûn cuûa Trung taâm hoaëc cuûa cô quan khaùc. 3. Phoûng vaán saâu (PVS) caù nhaân (caùc caâu hoûi khoâng caáu truùc) ñoái vôùi treû ñaõ hoài gia taïi TP. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh . 4. Ñaùnh giaù coù söï tham gia (ÑGTG) vôùi caùc nhoùm muïc tieâu laø caùc nhoùm treû ôû caùc phoøng khaùc nhau vaø tuøy theo töøng dòch vuï ñöôïc cung caáp cho treû vaø moät nhoùm goàm caùc caùn boä, nhaân vieân, thaày coâ giaùo (vaø chuùng toâi xem ñaây laø phöông phaùp chính cuûa cuoäc ñaùnh giaù) : i. Veõ hình ii. Cho ñieåm choïn öu tieân iii. Phaân tích nguyeân nhaân vaø caùc vaán ñeà naûy sinh iv. Sô ñoà Venn. 5. Tham khaûo yù kieán theâm 10 treû theo tình côø ôû hai khu vöïc khaùc nhau trong trung taâm veà moái quan heä giöõa treû vôùi nhau trong trung taâm. PHOÛNG VAÁN CAÙ NHAÂN : 36 ngöôøi, goàm : 1. OÂng Leâ Quang Nguyeân, cöïu nhaân vieân Terre des Hommes, hieän laø ñaïi dieän Vaên phoøng Radda Barnen taïi phía Nam. 2. Giaùm ñoác vaø Phoù Giaùm ñoác TTGD vaø DNTTNTP. 3. 12 caùn boä laõnh ñaïo phoøng ban, nhaân vieân phuï traùch caùc hoaït ñoäng cuûa treû vaø caùc giaùo vieân. 4. Tröôûng phoøng Xaõ hoäi, Sôû LÑ-TBXH TP. HCM. 5. Baø Phan Thanh Minh, Tröôûng ban Thanh tra phaùp cheá, phuï traùch chöông trình treû trong hoaøn caûnh khoù khaên, UÛy Ban Daân soá, Gia ñình vaø Treû em TP. HCM. 6. 8 tröôøng hôïp hoài gia : 5 tröôøng hôïp taïi TP. HCM vaø 3 tröôøng hôïp taïi Tieàn Giang, Bình Phöôùc vaø Ñoàng Nai trong soá ñoù coù 4 tröôøng hôïp thaønh coâng vaø 3 tröôøng hôïp treû coù nguy cô trôû laïi ñöôøng phoá vaø 01 tröôøng hôïp treû boû troán, nhöng ñaõ töï laäp ñöôïc. Vaø vì vaán ñeà teá nhò neân chuùng toâi khoâng neâu teân thaät cuûa caùc em naøy. 7. 10 treû ñöôïc tham khaûo theâm yù kieán veà moái quan heä giöõa treû vôùi nhau. 12
 13. 13. CAÙC NHOÙM MUÏC TIEÂU : Toái ña 10 ngöôøi/ nhoùm, taát caû laø 7 nhoùm, goàm coù 68 ngöôøi (11 ngöôøi laø caùn boä, nhaân vieân TTGD - DNTTNTP vaø 57 treû). a. Nhoùm caùc caùn boä, nhaân vieân : 01 nhoùm b. Nhoùm treû töø caùc nhaø A, B : 02 nhoùm c. Nhoùm treû taïi nhaø Quaän 8 : 01 nhoùm d. Nhoùm treû gaùi hoïc ngheà (chöông trình hoäi nhaäp) : 01 nhoùm e. Nhoùm treû nam taïi nhaø chuyeån tieáp : 01 nhoùm f. Nhoùm treû tham gia caùc hoaït ñoäng vui chôi, giaûi trí : 01 nhoùm Toång soá ngöôøi tham döï vaøo cuoäc khaûo saùt laø 104 ngöôøi (75 treû vaø 29 ngöôøi lôùn). GÍÔÙI HAÏN CUÛA COÂNG VIEÄC KHAÛO SAÙT : a. Tröø caùc nhoùm treû hoïp taïi Maùi AÁm Quaän 8 vaø nhaø chuyeån tieáp, caùc nhoùm treû hoïp taïi Trung taâm khoâng ñöôïc nhö yù muoán : caùch ngoài cuûa treû khoâng ñöôïc thoaûi maùi, chöa phuø hôïp vôùi baàu khoâng khí khích leä söï töông taùc vaø söï tham gia do kích thöôùc cuûa baøn quaù to vaø khoâng coù phoøng troáng naøo khaùc ñeå hoïp vaø khi hoïp thì beân ngoaøi dieãn ra caùc sinh hoaït vui chôi giaûi trí cuûa treû neân gaây nhieàu tieáng oàn vì phaûi hoïp vaøo buoåi toái. b. Caùc phaùt bieåu cuûa treû coù möùc ñoä chöa ñöôïc ñaït ñoä chính xaùc cao. Nguyeân nhaân chính laø trong nhoùm coù söï hieän dieän cuûa treû ñöôïc giao phoù traùch nhieäm tröôûng phoøng vaø caùc em cuøng phoøng ngaïi noùi ñuùng vôùi nhöõng gì mình suy nghó. Nhöõng thoâng tin töø caùc treû hoài gia caàn coù kieåm chöùng vì noù coù theå döïa treân nhöõng ñieàu maø caùc em chöa haøi loøng trong thôøi gian löu taïi Trung taâm. c. Coâng vieäc ñi vaõng gia theo caùc ñòa chæ do Phoøng Tham vaán cung caáp gaêp nhieàu trôû ngaïi do ñòa chæ khoâng chính xaùc, neân khoâng tìm ñöôïc nhaø treû vaø gaây maát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc. d. Phoûng vaán nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa Sôû LÑ-TBXH TP. vaø UBDS-GÑ-TE bò chaäm laïi so vôùi keá hoaïch vì caùc vò naøy baän ñi coâng taùc xa. Thôøi gian thöïc hieän cuoäc khaûo saùt : töø ngaøy 26 thaùng 11 ñeán ngaøy 26 thaùng 12 naêm 2001. 2. 3. THOÂNG TIN VEÀ CAÙC NHOÙM TREÛ, NHOÙM CAÙN BOÄ-NHAÂN VIEÂN : a) Thoâng tin cô baûn veà treû tham gia hoïp nhoùm thaûo luaän : 57 treû (48 nam – 9 nöõ ) Nhoùm Nhoùm Nhoùm Nhoùm Nhoùm Nhoùm Nhoùm Coäng Ghi chuù 13
 14. 14. A B nöõ Maùi aám kyõ nhaø Q.8 naêng chuyeån tieáp 10 treû 10 treû 9 treû 10 treû 10 treû 8 treû Soá treû nam nam nam nam nam 01 khoâng roõ tuoåi 1. Tuoåi 11 – 14 5 1 3 10 6 - 25 Treû nhoû • tuoåi nhaát 15 – 16 2 3 1 - 4 - 10 • laø 11, lôùn 17 – 20 2 6 5 - - 8 21 • nhaát laø 20 2. Thôøi gian löu taïi Trung taâm döôùi 1 naêm 2 1 4 3 2 - 12 • 1 – 2 naêm - 7 1 5 7 2 22 • 3 – 4 naêm 7 1 3 2 - 4 17 • treân 4 naêm 1 1 1 - 1 2 6 • 3. Soá laàn vaøo Trung taâm 1 laàn 10 9 9 10 9 6 53 • 2 laàn - - - - - 2 2 • treân 2 laàn - 1 - - 1 - 2 • 4. Nôi ôû cuûa gia ñình TP. HCM 3 5 - 3 4 4 19 • 2 4 - 3 - 1 10 • Ñoâng Nam Boä 1 - 1 1 2 1 6 Mieàn Taây • - - 1 1 3 - 5 Mieàn • - - 3 - 1 - 4 Trung - - 4 - - 1 5 Cao • 4 1 - 2 - 1 8 nguyeân Mieàn Baéc • Khoâng roõ • 5. Lyù do vaøo Trung taâm Bò baét 5 9 9 2 (TT 10 7 42 • ñöa veà) 6 Gia ñình 2 1 - - - 9 • - gôûi 2 - - - - 2 TT hoã trôï • ngöôøi giaø - ñöa vaøo 1 - - - 1 2 Nhaø soá 4 • 2 chuyeån - - - - - 2 ñeán Thaûo Ñaøn • 14
 15. 15. chuyeån ñeán b) Thoâng tin veà caùc caùn boä – nhaân vieân tham gia nhoùm thaûo luaän : - Soá ngöôøi tham gia : 11 ngöôøi (2 nam – 9 nöõ) - Tuoåi : + Töø 28 tuoåi ñeán 35 tuoåi : 5 ngöôøi + Töø 36 tuoåi ñeán 40 tuoåi : 3 ngöôøi + Töø 41 tuoåi ñeán 54 tuoåi : 3 ngöôøi Ngöôøi nhoû tuoåi nhaát laø 28 vaø cao tuoåi nhaát laø 54 - Thôøi gian laøm vieäc taïi Trung taâm : + Döôùi 10 naêm : 7 ngöôøi + Treân 10 naêm : 4 ngöôøi Thôøi gian laøm vieäc laâu naêm nhaát taïi Trung taâm laø 25 naêm (1 ngöôøi töùc töø luùc thaønh laäp Trung taâm) vaø ngaén nhaát laø 4 naêm (2 ngöôøi) c) Thoâng tin veà nhöõng caùn boä laõnh ñaïo vaø giaùo vieân ñöôïc phoûng vaán caù nhaân : Toång soá : 13 ngöôøi (7 nam vaø 6 nöõ) Tuoåi : - Töø 30 – 40 tuoåi : 8 ngöôøi - Töø 41 – 50 tuoåi : 4 ngöôøi - Treân 50 tuoåi : 1 ngöôøi Trình ñoä hoïc vaán : - Ñaïi hoïc : 3 ngöôøi - Treân Ñaïi hoïc : 1 ngöôøi - 12/12, Trung hoïc chuyeân nghieäp : 8 ngöôøi - 9/12 : 1 ngöôøi Thôøi gian coâng taùc taïi Trung taâm : - Döôùi 5 naêm : 2 ngöôøi - Töø 5 – 10 naêm : 4 ngöôøi - Töø 11 – 15 naêm : 3 ngöôøi - Treân 15 naêm : 4 ngöôøi Chöùc vuï : - Tröôûng phoøng : 5 - Phoù Giaùm ñoác : 1 - Phoù phoøng : 2 - Giaùo vieân (daïy vaên hoùa, daïy ngheà) : 3 - Hieäu phoù daïy ngheà : 1 - Giaùm ñoác : 1 Chuyeân moân : - Trung caáp Quaûn lyù kinh teá : 2 15
 16. 16. - Thaïc syõ Kinh teá : 1 - Quaûn lyù nhaø nöôùc : 1 - Cao ñaúng Toaùn : 1 - Sö phaïm : 2 - Khoâng coù : 6 Coù tham döï taäp huaán ngaén haïn (Thôøi gian ngaén nhaát laø 2 tuaàn, daøi nhaát laø 1 naêm) veà : 1. Taâm lyù treû : 3 ngöôøi 2. Treû laøm traùi phaùp luaät : 2 ngöôøi 3. Phöông phaùp sö phaïm : 3 ngöôøi 4. Quaûn lyù haønh chính : 1 ngöôøi PHAÀN A : GIÔÙI THIEÄU VAÁN ÑEÀ A.1. VAÁN ÑEÀ TREÛ ÑÖÔØNG PHOÁ Treû em ñöôøng phoá laø moät vaán ñeà xaõ hoäi cuûa phaùt trieån, cuûa ñoâ thò hoùa vaø cuûa söï phaân hoùa giaøu ngheøo, hoaøn caûnh soáng ñoâng ñuùc chaät choäi trong caùc khu nhaø oå chuoät ôû ñoâ thò. Khoù maø bieát ñöôïc nguyeân nhaân naøo laø chính thuùc ñaåy hoaëc loâi cuoán treû em ra ñöôøng phoá. Töø naêm 1980, treû em ñöôøng phoá ñöôïc ñònh nghóa laø treû xem ñöôøng phoá laø nhaø cuûa chính mình, laø treû ñang trong hoaøn caûnh khoâng ñöôïc baûo veä, khoâng coù ñöôïc söï baûo hoä, chaêm soùc vaø höôùng daãn cuûa ngöôøi lôùn coù traùch nhieäm. Noùi moät caùch khaùc, treû em ñöôøng phoá thuoäc daïng treû “trong hoaøn caûnh ñaëc bieät khoù khaên” ôû vuøng ñoâ thò hoaëc ñang lao ñoäng hoaëc khoâng lao ñoäng, nhöng daønh nhieàu thôøi gian ôû treân ñöôøng phoá, coøn ít lieân heä hay khoâng coøn lieân heä vôùi gia ñình vaø chuùng phaûi töï kieám soáng. Theo phaân loaïi cuûa Timothy W. Bond trong moât cuoäc nghieân cöùu veà treû em ñöôøng phoá taïi TP. Hoà Chí Minh naêm 1992, coù 3 loaïi treû em ñöôøng phoá : - Nhoùm A : Treû boû nhaø soáng lang thang hoaëc voâ gia cö. - Nhoùm B : Treû lang thang cuøng vôùi gia ñình hay ngöôøi baûo hoä. - Nhoùm C : Treû lao ñoäng treân ñöôøng phoá, toái veà nguû vôùi gia ñình. Vaø cuõng trong moät nghieân cöùu môùi cuûa Timothy W. Bond taïi TP. Hoà Chí Minh trong naêm 2000, vì tình hình treû em ñöôøng phoá ñaõ gia taêng vaø coù nhieàu thay ñoåi, cuoäc soáng 16
 17. 17. treân ñöôøng phoá cuûa treû cuõng ña daïng vaø phöùc taïp hôn, neân vieäc phaân loaïi ñöôïc ñieàu chænh nhö sau : Nhoùm A : Treû boû nhaø ñi hoaëc voâ gia cö. A1 : nguû treân ñöôøng phoá A2 : khoâng nguû treân ñöôøng phoá Nhoùm B : Treû em nguû treân ñöôøng phoá vôùi gia ñình hoaëc ngöôøi baûo hoä. Nhoùm C : Treû em soáng ôû nhaø nhöng laøm vieäc trong nhöõng moâi tröôøng nguy hieåm. Nhoùm D : Lao ñoäng treû em nhaäp cö laøm nhöõng vieäc khoâng oån ñònh D1 : nguû treân ñöôøng phoá D2 : khoâng nguû treân ñöôøng phoá. Hieän nay, nhoùm D ñang treân ñaø gia taêng ñaùng keå theo doøng nhaäp cö vaøo thaønh phoá. Phaàn lôùn treû nhoùm A bò boùc loät veà theå xaùc, vaø trong moät soá tröôøng hôïp, bò laïm duïng veà tình duïc. Chuùng thieáu söï baûo veä cuûa gia ñình, baïn beø. Treû thuoäc nhoùm B soáng ngoaøi ñöôøng cuøng vôùi gia ñình hoaëc ngöôøi baûo hoä trong ñieàu kieän raát toài taøn, soáng baèng ngheà aên xin, nhaët raùc vôùi cha meï hoaëc anh chò em. Treû nhoùm C coù gia ñình nhöng hay lang thang ngoaøi phoá ban ngaøy, ñeâm môùi veà nhaø nguû vaø thöôøng dính líu vaøo caùc baêng nhoùm, toå chöùc toäi phaïm. A.2. TÌNH HÌNH TREÛ ÑÖÔØNG PHOÁ TAÏI VIEÄT NAM ÔÛ Vieät Nam, khoù maø coù ñöôïc con soá chính xaùc veà treû em ñöôøng phoá do chuùng di chuyeån thöôøng xuyeân. Theo öôùc tính cuûa Boä LÑ-TBXH thì caû nöôùc coù gaàn 50.000 em, phaân taùn ôû caùc thaønh phoá lôùn, chuû yeáu laø thaønh phoá Hoà Chí Minh (khoaûng 17.000 em) vaø Haø Noäi (6.000 em), Ñaø Naüng (3.500 em), Hueá (1.500 em). Theo ñieàu tra cuûa UBBVCSTE TP vaøo thaùng 01 naêm 2001 soá treû em ñöôøng phoá ñöôïc ghi nhaän laø 10.135 em. Vaán ñeà treû em ñöôøng phoá taïi TP. Hoà Chí Minh baét ñaàu ñöôïc quan taâm sau khi thaønh laäp Quyõ Baûo trôï Treû em Thaønh phoá (nay laø Hoäi Baûo trôï treû em Thaønh phoá). Theo yeâu caàu cuûa Quyõ Baûo trôï Treû em Thaønh phoá, töø ñaàu naêm 1989, Nhoùm Nghieân cöùu Coâng taùc xaõ hoäi ñaõ thöïc hieän moät cuoäc khaûo saùt veà tình hình treû em ñöôøng phoá taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø ñaõ öôùc löôïng coù khoaûng 30.000 treû lang thang taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø haøng naêm khoaûng 3.500 em bò coâng an baét giöõ vaø ñöa vaøo hai tröôøng luùc aáy laø Tröôøng Nuoâi daïy Thieáu nieân 2, Bình Chaùnh vaø Tröôøng Nuoâi daïy Thieáu nieân 3 taïi Goø Vaáp thuoäc Sôû LÑ-TBXH TP. Hoà Chí Minh. ÔÛ caáp Nhaø nöôùc, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà treû em Vieät Nam noùi chung, vaøo thaùng 3 naêm 1991, Chính phuû ñaõ thaønh laäp UÛy Ban Baûo veä vaø chaêm soùc treû em Vieät Nam vaø UÛy ban naøy coù traùch nhieäm toå chöùc vaø phoái hôïp hoaït doäng cuûa caùc ngaønh khaùc nhau trong Chính 17
 18. 18. phuû, cuûa caùc lieân ñoaøn vaø toå chöùc töø thieän, nhaèm thöïc hieän caùc keá hoaïch, chính saùch vaø chöông trình haønh ñoäng vì treû em, ñeå thöïc thi Luaät baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em, cuõng nhö hoaøn thaønh cam keát cuûa mình ñoái vôùi Coâng öôùc Lieân Hieäp Quoác veà Quyeàn treû em. VIEÄT NAM THÖÏC HIEÄN COÂNG ÖÔÙC CUÛA LIEÂN HÔÏP QUOÁC VEÀ QUYEÀN TREÛ EM Trong Naêm thieáu nhi Vieät Nam (1989 – 1990), Vieät Nam ñaõ cuøng 60 quoác gia khaùc treân theá giôùi kyù ngay ngaøy ñaàu tieân khi Coâng öôùc veà quyeàn treû em ñöôïc môû cho caùc nöôùc kyù (ngaøy 26.1.1990) vaø trôû thaønh quoác gia ñaàu tieân ôû chaâu AÙ vaø quoác gia thöù hai treân theá giôùi ñaõ pheâ chuaån (ngaøy 20.2.1990) maø khoâng baûo löu. Sau khi pheâ chuaån, Vieät Nam ñaõ tieán haønh nhieàu hoaït ñoäng phoå bieán vaø giôùi thieäu roäng raõi noäi dung Coâng öôùc veà quyeàn treû em, coù chöông trình haønh ñoäng thieát thöïc vaø kòp thôøi ñeå trieån khai Coâng öôùc vôùi söï giuùp ñôõ tích cöïc vaø hieäu quaû cuûa caùc toå chöùc quoác teá, ñaëc bieät laø UNICEF vaø RADDA BARNEN. Luaät Baûo veä, Chaêm soùc vaø Giaùo duïc treû em vaø Luaät Phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc ñöôïc ban haønh (ngaøy 16.8.1991) laø moät trong nhöõng böôùc ñaàu cô baûn thöïc hieän Coâng öôùc, nhaèm thay theá Phaùp leänh baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em ban haønh vaøo ngaøy 21.11.1979 ñeå huy ñoäng hôn nöõa söùc maïnh toång hôïp cuûa Nhaø nöôùc, gia ñình vaø xaõ hoäi vì söï nghieäp to lôùn ñoái vôùi töông lai cuûa ñaát nöôùc, cuûa daân toäc. Luaät xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa moãi gia ñình, cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc, ñoaøn theå xaõ hoäi; quy ñònh nhöõng quyeàn cô baûn cuûa treû em phaûi ñöôïc toân troïng vaø thöïc hieän; xaùc laäp cô cheá baûo ñaûm thöïc hieän coù keát quaû caùc quyeàn cuûa treû em. Trong 10 naêm qua, tinh thaàn vaø noäi dung Coâng öôùc veà quyeàn treû em böôùc ñaàu ñaõ ñöôïc quaùn trieät vaø theå hieän trong caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan nhö Hieán phaùp, Boä Luaät Hình söï, Boä Luaät toá tuïng Hình söï, Boä Luaät Lao ñoäng, Boä Luaät Daân söï, Luaät Quoác tòch, Luaät Giaùo duïc vaø nhieàu vaên baûn phaùp luaät khaùc. Trong boái caûnh naøy, söï hình thaønh Trung taâm Giaùo duïc - Daïy ngheà thieáu nieân thaønh phoá ñeå giuùp treû lang thang ñöôøng phoá coù nôi aên, ôû, hoïc haønh vaø taùi hoäi nhaäp xaõ hoäi. A.3. GIÔÙI THIEÄU TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC VAØ DAÏY NGHEÀ THIEÁU NIEÂN THAØNH PHOÁ. Ñòa chæ : 14 Nguyeãn Vaên Baûo – Phöôøng 4 – Goø Vaáp – TP. HCM A.3.1. Lòch söû thaønh laäp : Sau Giaûi phoùng 1975, treû em phaïm phaùp ñöôïc taäp trung taïi 175 Huyønh Quang Tieân, Phuù Nhuaän. Naêm 1977 khi tieáp quaûn Tröôøng daïy ngheà Don Bosco (cô sôû hieän taïi) treû ñöôïc chuyeån veà ñaây tôùi hieän nay theo quyeát ñònh soá 387/QÑ-UB ngaøy 22/06/1977 cuûa UÛy 18
 19. 19. Ban Nhaân Daân TP. Hoà Chí Minh, cuøng chung quyeát ñònh vôùi caùc cô côû Phuïc hoài nhaân phaàm Thanh nieân, Phuï nöõ, caùc nhaø nuoâi treû Maàm non, nhaø nuoâi ngöôøi giaø taøn taät, mang teân laø Tröôøng Nuoâi daïy Thieáu nieân 3 vôùi chöùc naêng nuoâi daïy caùc em thieáu nieân lang thang, hö hoûng, phaïm phaùp do chính quyeàn ñòa phöông ñöa tôùi hay cha meï gôûi. Taïi ñaây, treû ñöôïc hoïc vaên hoùa töø lôùp moät ñeán lôùp naêm vaø hoïc ngheà moäc, may, xi-maï, cô khí. Soá nhaân vieân goàm khoaûng 30 ngöôøi chaêm soùc khoaûng töø 200 ñeán 250 treû. Cô sôû vaät chaát luùc aáy coøn ngheøo naøn, cuõ kyû vaø chaät heïp. Toái treû nguû taäp theå vaø naèm treân neàn nhaø. Sinh hoaït cuûa treû trong moãi ngaøy coøn ñôn ñieäu : saùng taäp theå duïc, hoïc vaên hoùa, chieàu hoïc ngheà, treû ôû phoøng bieät laäp ( daønh cho treû môùi ñeán ) thì hoïc noäi quy, toái sinh hoaït kieåm ñieåm taïi phoøng. Treû soáng trong baàu khoâng khí ngoät ngaït. Coù treû chai lì, coù treû uû ruõ, chæ chôø cô hoäi ñeå boû troán. Luùc aáy, vì aùp löïc khoâng ñeå treû troán, caùn boä – nhaân vieân naëng veà quaûn lyù treû hôn laø chaêm soùc neân naëng veà tröøng phaït hôn laø giaùo duïc, laøm vieäc thieáu söï höùng thuù. Ñeán cuoái naêm 1993, UÛy Ban Nhaân daân TP. Hoà Chí Minh ñaõ coù quyeát ñònh soá 1920/QÑ- UB-NC ngaøy 23/12/1993 cho pheùp chuyeån Tröôøng nuoâi daïy thieáu nieân 3 thaønh Trung taâm Giaùo duïc – daïy ngheà thieáu nieân Thaønh phoá tröïc thuoäc Sôû Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi vôùi chöùc naêng : 1. Tieáp nhaän, quaûn lyù giaùo duïc, nuoâi döôõng vaø daïy ngheà cho thieáu nieân chöa ngoan, lang thang xin aên tuoåi töø 8 – 15. Hieän nay, thuû tuïc tieáp nhaän treû vaøo trung taâm ñöôïc thöïc hieän theo quy trình sau : - Neáu chính quyeàn hay ñoaøn theå ñòa phöông phaùt hieän treû trong hoaøn caûnh khoù khaên vaø khoâng nôi nöông töïa thì theo Maãu 03 ( cuûa Boä LÑ-TBXH ) ñeà nghò Sôû LÑ-TBXH hoã trôï thoâng qua Phoøng LÑ-TBXH cuûa ñòa phöông hoaëc Maãu 04 ( cuûa UÛy ban Nhaân daân quaän, huyeän ) ñeà nghò Sôû LÑ-TBXH tieáp nhaän treû vaø coù kieán nghò cuûa Phoøng LÑ-TBXH ñòa phöông, keøm theo bieân baûn chöùng minh tình traïng khoâng nôi nöông töïa cuûa treû. Khi Coâng an ñöa treû vaøo trung taâm, hai beân seõ laäp bieân baûn baøn giao vaø trung taâm seõ trình Sôû LÑ-TBXH ñeå ra quyeát ñònh tieáp nhaän. Sôû Taøi chính Thaønh phoá seõ caáp kinh phí nuoâi döôõng treû cho trung taâm döïa treân quyeát ñònh naøy cuûa Sôû. 2. Quan heä tröïc tieáp vôùi caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan vaø Chính quyeàn ñòa phöông trong vieäc phaân loaïi, ñieàu chænh ñoái töôïng quaûn lyù, phöông phaùp giaùo duïc ñeå giaûi quyeát höôùng ra cho caùc em, taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ caùc em sôùm hoøa nhaäp vôùi cuoäc soáng sinh hoaït taïi ñòa phöông trôû thaønh ngöôøi coâng daân coù ích cho xaõ hoäi. A.3.2. Tình hình hoaït ñoäng trong naêm 2001 cuûa trung taâm Hieän nay, Trung taâm ñang quaûn lyù khoaûng 414 treû ( Nam : 365 vaø nöõ 49 ) Trong naêm 2001, theo baûn baùo caùo hoaït ñoäng cuûa Trung taâm, Trung taâm ñaõ tieáp nhaän 453 hoïc vieân (nam : 301, nöõ : 36), töø caùc nôi : * Phoøng LÑ-TBXH Quaän, Huyeän : 304 19
 20. 20. * Trung taâm Hoã trôï xaõ hoäi : 26 * Gia ñình gôûi : 69 * Cô sôû xaõ hoäi chuyeån : 18 * CLB treû em Ga Saøi Goøn : 36 Trong ñoù : Soá hoïc vieân vaøo Trung taâm laàn 1 : 398 Soá hoïc vieân vaøo Trung taâm laàn 2 : 49 Soá hoïc vieân vaøo Trung taâm laàn 3 : 06 * Phaân theo ñoä tuoåi : - Töø 7 – 9 tuoåi : 15 - Töø 10 – 12 : 67 - Töø 13 – 15 : 291 - Töø 16 trôû leân : 80 * Thaønh phaàn hoïc vieân : - Lang thang : 382 - Gia ñình gôûi ñoùng kinh phí : 55 - Gia ñình gôûi mieãn phí : 16 * Hoaøn caûnh gia ñình : - Cha meï soáng chung : 185 - Moà coâi cha hoaëc meï : 97 - Ly dò : 148 - Moà coâi : 23 * Kinh teá gia ñình : - OÅn ñònh : 74 - Khoù khaên : 379 * Queâ quaùn – ñòa phöông : - Phía Baéc : 45 - Phía Nam : 177 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh : 231 + Toång soá hoïc vieân hoài gia : 180 em - Ngoaøi ra, Trung taâm coù tieáp nhaän treû em chöa ngoan do gia ñình gôûi, ñoä tuoåi töø 9 ñeán 15 tuoåi vaø caùc em ñöôïc quaûn lyù 24/24 giôø trong phaïm vi khuoân vieân cuûa Trung taâm.Toaøn boä caùc em phaûi ñöôïc tham gia hoïc vaên hoùa, hoïc ngheà (tuøy theo sôû thích choïn ngheà cuûa caùc em). Ngoaøi ra caùc em coøn ñöôïc tham gia hoïc caùc lôùp kyõ naêng nhö : hoïa, xieác, voõ thuaät, troáng, ñaøn … vaø sinh hoaït vui chôi caùc moân theå thao : ñaù caàu, ñaù banh, caàu loâng v.v… 20
 21. 21. Hoaït ñoäng giaùo duïc : - Toång soá giaùo vieân Tröôøng caáp I Haïnh Thoâng vaø caáp II Tröôøng Sôn : 18 ngöôøi. Toaøn theå giaùo vieân ñeàu coù chuyeân moân vöõng, coâng taùc laâu naêm trong ngaønh, nhieät tình trong giaûng daïy vôùi taám loøng nhaân haäu cuûa ngöôøi giaùo vieân ñoái vôùi hoïc sinh. - Naêm hoïc 2000 – 2001 toaøn Tröôøng coù 12 lôùp (Caáp I : 8 lôùp ; Caáp II : 4 lôùp) vôùi toång soá hoïc sinh laø 273. Keát quaû naêm hoïc ñaït ñöôïc nhö sau : • Caáp 1: Toång soá 210 em (Trung taâm : 164 em, hoïc sinh ngoaøi : 46 em) + Hoïc löïc : - Gioûi : 16 em ( 7,6%) - Khaù : 66 em (31,4%) - Trung bình : 101 em (48,1%) - Yeáu : 27 em (12,9%) - Khoái lôùp 5 coù 20 em döï thi toát nghieäp tieåu hoïc (Trung taâm 18 em, hoïc sinh ngoaøi 02 em). Keát quaû thi ñaäu 20 em, ñaït tyû leä 100%. + Haïnh kieåm : - Toát : 82 em (39,0%) - Khaù : 101 em (48,1%) - Caàn coá gaéng : 27 em (12,9%) • Caáp II : Toång soá 63 em (Trung taâm : 45 em, hoïc sinh ngoaøi : 02 em) + Hoïc löïc : - Gioûi : 02 em ( 3,2%) - Khaù : 11 em (17,5%) - Trung bình : 43 em (68,2%) - Yeáu : 07 em (11,1%) - Khoái lôùp 9 coù 14 em döï thi toát nghieäp Trung hoïc cô sôû (Trung taâm : 06 em, hoïc sinh ngoaøi : 08 em), ñaäu 13 em (tyû leä 93%) + Haïnh kieåm : - Toát : 13 em (20,6%) - Khaù : 43 em (68,3%) - Caàn coá gaéng : 07 em (11,1%) Caáp III : 03 em hoïc taïi Trung taâm Giaùo duïc thöôøng xuyeân Quaän Goø Vaáp. • Coâng nhaân ngheà: 01 em • Trung caáp ngheà: 04 em • - Ngoaøi ra, chaøo möøng ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20/11 – Tröôøng ñaõ phaùt ñoäng phong traøo thi ñua “Hoïc toát, Daïy toát” trong toaøn theå hoïc sinh vaø Giaùo vieân nhaø tröôøng. Sinh hoaït vui chôi : 21
 22. 22. - Beân caïnh vieäc chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, vieäc toå chöùc caùc loaïi hình vui chôi, giaûi trí cho caùc em cuõng ñöôïc Trung taâm raát chuù troïng. Haøng naêm, vaøo caùc dòp 1/6, Teát Trung Thu, Teát Nguyeân Ñaùn – Trung taâm ñeàu lieân heä vôùi caùc ñoaøn theå, toå chöùc xaõ hoäi ñeán vui chôi vaø taëng quaø cho caùc em. Hoaït ñoäng cuûa Caâu Laïc Boä Kyõ Naêng : • + Taïo ñieàu kieän cho caùc em vui chôi, phaùt huy tính naêng ñoäng, saùng taïo qua caùc hoaït ñoäng phong traøo ña daïng. + Giuùp caùc em phaùt trieån naêng khieáu qua caùc lôùp kyõ naêng. + Giuùp caùc em töï tin vaø hoøa nhaäp vaøo xaõ hoäi qua nhieàu hình thöùc hoaït ñoäng khaùc. + Toå chöùc caùc hoaït ñoäng vui chôi thöôøng xuyeân, taïo khoâng khí vui töôi, thoaûi maùi cho caùc em taïi Trung taâm. Ñoái töôïng vaø chieâu sinh : • a) Ñoái töôïng : + Taát caû hoïc vieân taïi Trung taâm coù quyeàn tham gia caùc hoaït ñoäng vui chôi, caùc lôùp naêng khieáu. Ñaëc bieät öu tieân cho treû moà coâi hoaëc bò thaát laïc ít coù khaû naêng hoài gia. + Nhaän theâm caùc em töø nhöõng gia ñình ngheøo, caùc treû ñöôøng phoá coù naêng khieáu vaø thích theo hoïc töø nhöõng Nhaø môû, Caâu Laïc Boä do ñòa phöông hoaëc Nhaø môû gôûi tôùi (khoâng phaûi ñoùng hoïc phí). b) Chieâu sinh : + Sau moãi quyù toång keát löôïng giaù caùc lôùp. Chieâu sinh theo töøng thaùng hoaëc quyù cho moãi moân hoïc (tuøy theo tình hình lôùp). Ñoàng thôøi thoâng tin roäng raõi, kòp thôøi ñeán taát caû caùc em, Giaùo vieân chuû nhieäm nhaø, ñòa phöông vaø caùc Nhaø môû moãi laàn chieâu sinh. - Haøng thaùng toång soá hoïc vieân tham gia caùc lôùp kyõ naêng töø 90 – 100 em. - Haøng ngaøy coù khoaûng 100 löôït hoïc vieân ñoïc saùch baùo taïi Thö vieän, chôi côø vaø caùc loaïi ñoà chôi raùp hình. - Theå duïc – theå thao : töø 16h30’ ñeán 18h00, thöôøng xuyeân coù töø 50 – 60 em tham gia caùc loaïi hình : ñaù boùng, boùng baøn, caàu loâng v.v… - Tham gia trieån laõm tranh taïi Khaùch saïn Equatorial nhaân ngaøy Quoác teá thieáu nhi 1/6. - Thi veõ trang trí loàng ñeøn taïi Nhaø vaên hoùa quaän Goø Vaáp. - Toå chöùc cho lôùp xieác dieãn phuïc vuï taïi caùc Khaùch saïn, khu vui chôi … vaøo nhöõng dòp Teát, Leã hoäi 10 laàn/naêm. - Toå chöùc cho lôùp voõ thi thaêng caáp ñai vaø ñoäi boùng ñaù thi ñaáu giao höõu vôùi phöôøng 15, quaän Goø Vaáp. - Cho caùc em ñi taém bieån Long Haûi, tham quan vui chôi Ñaàm Sen, Suoái Tieân … 4 laàn /naêm. Nhìn chung, muïc ñích hoaït ñoäng cuûa Caâu Laïc Boä laø giuùp caùc em vui khoûe, töï tin, hoøa nhaäp laïi cuoäc soáng gia ñình vaø xaõ hoäi. 22
 23. 23. Coâng taùc tham vaán : 1) Naêm 2001, Phoøng Tham Vaán ñaõ tieáp caän, laäp hoà sô ban ñaàu : 449 tröôøng hôïp. 2) Gôûi 243 thö, trong ñoù : * Baùo tin cho gia ñình ôû caùc Tænh : 154 * Hoïc vieân gôûi veà gia ñình : 56 * Lieân laïc ñòa phöông phoái hôïp tìm gia ñình : 33 Hoaït ñoäng höôùng nghieäp – daïy ngheà : - Tröôøng Daïy ngheà Thaéng Lôïi ngoaøi nhieäm vuï chính laø höôùng nghieäp, ñaøo taïo ngheà cho hoïc vieân taïi Trung taâm (mieãn phí 100%) coøn tieáp nhaän ñaøo taïo ngheà con em gia ñình ngheøo taïi ñòa phöông, caùc em coù hoaøn caûnh khoù khaên ñang ôû caùc Maùi aám, Nhaø môû trong Thaønh phoá. * Toång soá hoïc vieân hoïc ngheà trong naêm : 489 löôït Keát quaû hoaït ñoäng cuûa Tröôøng ñöôïc bieåu hieän cuï theå nhö sau : TT NGHEÀ ÑAØO TÌNH HÌNH ÑAØO TAÏO TAÏO Soá hoïc Soá hoïc Soá hoïc Soá HS Soá hoïc Soá tieàn mieãn sinh hieän sinh sinh toát ñöôïc sinh giaûm coù tuyeån nghieäp giôùi ñöôïc ñöôïc thieäu mieãn vieäc giaûm hoïc laøm phí Uoán toùc 1 11 22 19 20 5.980.000 ñ Hôùt toùc 2 18 71 29 64 17.670.000 ñ May thôøi trang 3 17 13 11 4 1.000.000 ñ May coâng nghieäp 4 08 102 51 47 17 2.670.000 ñ Söûa chöõa xe gaén maùy 5 35 140 57 77 18.570.000 ñ – oâtoâ Kyõ thuaät ñieän 6 33 141 71 16 56 13.295.000 ñ TOÅNG COÄNG 122 489 238 63 238 59.185.000 ñ - Naêm 2001, Tröôøng ñaõ ñaøo taïo cho caùc em thuoäc dieän chính saùch vôùi soá löôïng 238 löôït em, töông ñöông soá tieàn mieãn giaûm laø 59.185.000 ñ (Naêm möôi chín trieäu, moät traêm taùm möôi laêm ngaøn ñoàng chaün). - Ngoaøi ra, trung bình haøng thaùng coù 82 löôït em tham gia laøm linh kieän ñieän töû. 23
 24. 24. - Naêm qua, Ban Giaùm Hieäu nhaø tröôøng ñaõ cuøng vôùi Giaùo vieân töøng boä moân raø soaùt laïi caùc noäi dung trong chöông trình ñaøo taïo vaø thöïc hieän moät soá caäp nhaät cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Ñaõ coù 100% boä moân raø soaùt vaø caäp nhaät laïi noäi dung chöông trình giaûng daïy vaø ñaõ trình Phoøng Daïy ngheà Sôû thoâng qua caùc noäi dung naøy. 100% Giaùo vieân thöïc hieän soå leân lôùp, ñieåm danh. Ngoaøi ra, nhaø tröôøng coøn thöïc hieän soå theo doõi ñieåm danh haøng ngaøy ñeå kieåm tra, ñoân ñoác vieäc hoïc taäp cuûa hoïc vieân. Ngoaøi phieáu quaûn lyù, theo doõi tieán ñoä hoïc taäp cuûa caùc em, tröôøng cuõng thöïc hieän phieáu lieân laïc cho töøng hoïc vieân ñeå gôûi veà gia ñình (ngöôøi giaùm hoä) haøng thaùng. - Tröôøng ñaõ thöïc hieän Soå theo doõi nhaäp hoïc, bieân lai thu hoïc phí theo maãu cuûa Sôû Taøi Chaùnh, thöïc hieän tieán ñoä ñaøo taïo vaø phoå bieán noäi quy ñeán töøng boä moân. Caùc hoaït ñoäng do Tdh taøi trôï : Maùi aám Quaän 8 : Ñòa chæ taïi soá 73/10 Döông Baù Traïc, phöôøng 1, Quaän 8. • - Maùi aám ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 8 naêm 1993 vaø do Ñoaøn Thanh nieân Sôû LÑ- TBXH Thaønh phoá quaûn lyù. Ñeán ñaàu naêm 2001, Maùi aám ñöôïc chuyeån tröïc thuoäc TTGD-DNTNTP. Hieän Maùi aám ñang chaêm soùc 20 treû töø 8 ñeán döôùi 16 tuoåi. Soá treû naøy ñöôïc giaùo duïc vieân tieáp caän treân ñöôøng phoá hoaëc ñöôïc choïn töø TTGD- DNTNTP ( treû nhoû tuoåi vaø thuoäc gia ñình quaù khoù khaên ) vaø ñöôïc ñöa vaøo Maùi aám. Treû ñöôïc ñi hoïc taïi ñòa phöông, hoïc ngheà vaø aên uoáng taïi choã. Nhaân söï bao goàm : 01 ngöôøi phuï traùch chung, 02 coâ giaùo daïy chöõ vaø 01 ngöôøi laøm beáp. Nhaø chuyeån tieáp : Ñòa chæ taïi 77/767B Nguyeãn vaên Nghi, Goø Vaáp. • - Nhaø chuyeån tieáp ñöôïc thaønh laäp töø ñaàu naêm 2001 vôùi muïc tieâu laø chuaån bò nhöõng böôùc ban ñaàu cho cuoäc soáng töï laäp vaø hoøa nhaäp xaõ hoäi cho treû treân 16 tuoåi. YÙ töôûng naøy phaùt xuaát töø cuoäc nghieân cöùu naêm 1992 cuûa oâng Timothy W. Bond. Hieän nay Nhaø chuyeån tieáp coù 8 em nam hoïc vaên hoùa beân ngoaøi neáu caáp 3, ñeán trung taâm hoïc neáu caáp 2, coù em ñang theo hoïc ngheà trung caáp kyû thuaät, ñieän töû, vi tính, döôùi söï chaêm soùc vaø theo doõi cuûa 02 giaùo duïc vieân nöõ. Nhoùm nöõ hoïc ngheà : Caùc em nöõ naøy ñeàu ôû chung vôùi caùc em nöõ khaùc trong • trung taâm.Nhoùm tröôùc ñaây goàm coù 8 em töø 15 ñeán 17 tuoåi, hieän nay coøn 4 em ñöôïc ra ngoaøi hoïc ngheà nhö massage, uoán toùc, caét may taïi Nhaø Vaên hoùa Phuï nöõ Thaønh phoá. Nhoùm ñöôïc söï chaêm soùc cuûa ngöôøi phuï traùch Phoøng Tham vaán. Caâu laïc boä kyõ naêng : Baét ñaàu tö thaùng 7 naêm 1993 vaø ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù vaøo • cuoái naêm 1996. Hieän coù 96 hoïc vieân theo hoïc caùc lôùp naêng khieáu, goàm : * Xieác : 16 hoïc vieân * Hoïa : 28 hoïc vieân * Voõ thuaät : 30 hoïc vieân * Ñaøn, thanh nhaïc : 22 hoïc vieân 24
 25. 25. Coâng taùc hoài gia : Tdh tieáp tuïc taøi trôï cho Trung taâm sau khi SCF khoâng tieáp tuïc • taøi trôï cho hoaït ñoäng naøy. Trong naêm 2001, Trung taâm ñaõ thöïc hieän : Vaõng gia : 67 (+ Thaønh phoá Hoà Chí Minh : 55 + Tænh : 12) Ñöa hoïc vieân veà gia ñình : 06 (+ Thaønh phoá Hoà Chí Minh : 02 + Tænh : 04) Vaõng gia haäu hoài gia soá treû coù ñòa chæ ôû Thaønh phoá HCM : 11 tröôøng hôïp : * 08 tröôøng hôïp caùc em veà ngoan phuï gia ñình hoaëc ñi hoïc lôùp tình thöông. * 01 tröôøng hôïp boû ñi tieáp. * 02 tröôøng hôïp nhaø doïn ñi nôi khaùc. Lieân laïc gia ñình hoïc vieân baèng ñieän thoaïi : 07 (Thaønh phoá : 04 Tænh khaùc : 03) Sau khi treû hoài gia töø moät ñeán 4 thaùng, Phoøng Tham vaán seõ cöû nhaân vieân ñi vaõng gia laàn thöù nhaát ñeå kieåm tra tình hình sinh soáng cuûa treû vaø neáu coù ñieàu kieän thì nhaân vieân naøy seõ trôû laïi laàn 2 sau 3 – 6 thaùng. Vì soá treû hoài gia nhieàu, trung taâm khoâng theå ñi vaõng gia heát maø chæ choïn nhöõng tröôøng hôïp treû coù nhöõng ñaëc ñieåm caàn chuù yù theo doõi, nhaát laø treû khoâng phaûi thuoäc dieän gia ñình khoù khaên phaûi ra ngoaøi kieám soáng maø coù vaán ñeà maâu thuaãn trong quan heä caàn ñöôïc giaûi quyeát. Khi ñi vaõng gia, nhaân vieân khoâng coù lieân heä vôùi caùc ñoaøn theå ñòa phöông. Ñoái vôùi treû hoài gia maø gia ñình ôû xa thì trung taâm gôæ thö baùo caùo hoaëc ñieän thoaïi cho UBND xaõ, phöôøng ñòa phöông bieát vaø nhôø quan taâm hoã trôï cho treû. Nhöõng tröôøng hôïp hoài gia ñöôïc trung taâm ñaùnh giaù laø thaønh coâng döïa treân caùc tieâu chí : - Treû veà gaén boù vôùi gia ñình, khoâng boû nhaø ra ñi tieáp - Treû coù cuoäc soáng oån ñònh : ñöôïc tieáp tuïc ñi hoïc chöõ hay hoïc ngheà hoaëc coù coâng aên vieäc laøm. Nuoâi döôõng, chaêm soùc söùc khoûe Nuoâi döôõng : - Töø thaùng 07/2001, kinh phí Nhaø nöôùc caáp cho 1 em laø 150.000 ñ/thaùng. Tröôùc ñaây khi tieâu chuaån cuûa caùc em laø 120.000 ñ/thaùng Trung taâm ñaõ vaän duïng nguoàn vaän ñoäng cuûa caùc toå chöùc töø thieän trong vaø ngoaøi nöôùc giuùp ñôõ naâng tieàn aên cuûa caùc em leân ñöôïc 140.000 ñ/thaùng/em. Nhöõng ngaøy Leã, Teát caùc em ñöôïc theâm tieâu chuaån aên moãi ngaøy 10.000 ñ/em (khoâng keå baùnh möùt, vui chôi …). - Caùc vaät duïng sinh hoaït nhö xaø boâng, kem ñaùnh raêng, khaên maët, deùp … ñeàu ñöôïc cung caáp kòp thôøi haøng thaùng theo nhu caàu cuûa caùc em. Moät naêm trang caáp cho caùc em 3 boä quaàn aùo, boå sung muøng, meàn, chieáu ñaày ñuû cho caùc em. 25
 26. 26. Chaêm soùc söùc khoûe : - Khaùm vaø ñieàu trò 5.354 löôït (hoïc vieân vaø CB-CNV) - Chuyeån vieän : 17 tröôøng hôïp - Caáp cöùu taïi choã : 23 tröôøng hôïp - Trong coâng taùc chuyeân moân Traïm Y teá khoâng ñeå xaûy ra sai soùt, caùc tröôøng hôïp beänh naëng ñeàu ñöôïc chuyeån Vieän kòp thôøi. - Caùc beänh cao ñieåm trong naêm laø caûm soát, vieâm ñöôøng hoâ haáp treân, gheû ngöùa, chaán thöông nheï do caùc em vui chôi gaây ra. - Coâng taùc chaêm soùc söùc khoûe ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Traïm Y teá Trung taâm luoân ñöa phöông chaâm “Phoøng beänh hôn chöõa beänh” leân haøng ñaàu, thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc kieåm tra phoøng dòch, veä sinh thöïc phaåm, beáp aên, cheá ñoä dinh döôõng haøng ngaøy. Thöïc hieän y teá coäng ñoàng, khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho hoïc vieân Trung taâm 2 laàn/naêm. (Trích baûn toång keát coâng taùc naêm 2001 cuûa trung taâm ) 26
 27. 27. A.4. QUAÙ TRÌNH ÑOÁI TAÙC VÔÙI TOÅ CHÖÙC TERRE DES HOMMES (Lausanne) Tdh ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1960 nhaèm giuùp treû em bò nhieàu toån thöông nhaát coù nhieàu cô mau ñeå toàn taïi. Tdh baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Vieät Nam töø naêm 1991 ñeå khaûo saùt veà nhu caàu cuûa moät coäng ñoàng daân toäc thieåu soá taïi tænh Soâng Beù vaø nhu caàu cuûa treû ñöôøng phoá taïi Thaønh phoá Hoà chí Minh. Trong naêm 1993, OÂng Timothy W. Bond, ñaïi dieän Toå chöùc Tdh, sau khi thöïc hieän cuoäc nghieân cöùu veà tình hình treû ñöôøng phoá taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh naêm 1992 coù thöôøng xuyeân ñeán tìm hieåu caùc sinh hoaït taïi Tröôøng Nuoâi daïy Thieáu nieân 3 Goø Vaáp nhaèm giuùp cho tröôøng veà caùc maët hoaït ñoäng nhö hoài gia, taêng kyõ naêng cho nhaân vieân vaø muoán taïo nhöõng hoaït doäng vui chôi cho treû vì keát quaû nghieân cöùu cho thaáy 3 vaán ñeà chính taïi Tröôøng Thieáu nieân 3 : 1. Vaán ñeà chuyeân moân, naêng löïc cuûa nhaân vieân Tröôøng caàn ñöôïc hoã trôï. 2. Coâng taùc tham vaán ñeå giuùp treû hoøa nhaäp qua chöông trình hoài gia. 3. Treû caàn coù moâi tröôøng vui chôi giaûi trí. Cuoái cuøng, Tdh choïn höôùng hoã trôï tröôøng trong caùc hoaït ñoäng vui chôi cho treû vì toå chöùc Quyõ Cöùu trôï Nhi ñoàng Anh Quoác ( SCF/UK ) ñaõ choïn hai höôùng hoài gia vaø taêng naêng löïc cho nhaân vieân vaø chöa coù yù muoán cuøng hôïp taùc vôùi Tdh trong hai höôùng naøy. Döï aùn “caùc hoaït ñoäng vui chôi vaø saùng taïo cho treû” ñaõ ñöôïc baét ñaàu vaøo thaùng 7 naêm 1993. Trong thôøi gian coäng taùc vôùi TTGD-DNTNTP, Tdh luoân coá gaéng thaûo luaän vôùi laõnh ñaïo Trung taâm vaø Sôû LÑ-TBXH TP. HCM veà höôùng coù nhöõng hoaït ñoäng mang tính môû tích cöïc hôn nhaèm ñaùp öùng caùc nhu caàu rieâng cuûa töøng treû coù hoaøn caûnh khaùc nhau. Ñeán naêm 1995, phöông höôùng hoã trôï cuûa Tdh döïa treân caùc yù töôûng OÂng Timothy W. Bond laø TTGD-DNTNTP coù cô hoäi cung caáp cho treû ñöôøng phoá caùc dòch vuï bao goàm choã ôû, hoïc haønh, daïy ngheà vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí vaø saùng taïo. Sau ñoù, theo cô sôû yù töôûng treân, OÂng Timothy W. Bond ñaõ ñeà xuaát höôùng hoaït ñoäng cuûa Trung taâm laø coù hai phaàn rieâng bieät : Moät ñôn vò ñoùng vaø moät ñôn vò môû. Moãi ñôn vò seõ mang teân, coù ñöôøng loái vaø caùch thöùc rieâng. Caùc phöông tieän giaùo duïc vaø daïy ngheà, caùc sinh hoaït, vui chôi vaø beänh xaù ñeàu daønh cho taát caû caùc em nhöng ñöôïc ñaët trong ñôn vò ñoùng (xem chi tieát trong phaàn phuï luïc). Trong thôøi gian chôø ñôïi ñeå coù söï chuyeån bieán cuûa TTGD-DNTNTP, Tdh ñaõ taøi trôï cho chöông trình hoaït ñoäng cuûa Maùi aám Quaän 8 töø thaùng 8 naêm 1993, luùc aáy do Ñoaøn Thanh nieân Sôû LÑ-TBXH TP.HCM quaûn lyù vaø töø ñaàu naêm 2001 tröïc thuoäc TTGD-DNTNTP. Vaø sau khi toå chöùc SCF/UK ruùt vaø theo ñeà nghò cuûa TTGD-DNTNTP, Tdh tieáp tuïc taøi trôï cho chöông trình tham vaán vaø chuù troïng vaøo vieäc naâng cao kyõ naêng tham vaán cho nhaân vieân phuï traùch. Nhaø chuyeån tieáp ñaët taïi coäng ñoàng cuõng ñaõ ñöôïc Tdh hoã trôï töø ñaàu naêm 2001. 27
 28. 28. Trong phaàn trình baøy caùc keát quaû khaûo saùt, chuùng toâi choïn caùch trình baøy theo töøng ñoái töôïng khaûo saùt thay vì toång hôïp chung theo töøng chuû ñeà : - Treû ñang soáng taïi trung taâm - Treû ñaõ hoài gia - Caùc caùn boä- nhaân vieân tham gia thaûo luaän nhoùm theo phöông phaùp PRA - Caùc caùn boä laõnh ñaïo cuûa trung taâm ñöôïc phoûng vaán caù nhaân - Nhaän xeùt vaø ñeà nghò. Vì moãi ñoái töôïng coù yù kieán vaø caùch nhìn vaán ñeà coù khaùc nhau. Rieâng yù kieán cuûa nhöõng ngöôøi beân ngoaøi trung taâm vaø cô quan chuû quaûn cuûa trung taâm, chuùng toâi ñöa vaøo trong phaàn nhaän xeùt vaø ñeà nghò, cuøng vôùi caùc nhaän xeùt rieâng cuûa nhoùm khaûo saùt. PHAÀN B : BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ ÑAÙNH GIAÙ NHU CAÀU TREÛ ÑÖÔØNG PHOÁ TAÏI TTGD-DNTN THAØNH PHOÁ B.1. YÙ KIEÁN CUÛA TREÛ TAÏI TRUNG TAÂM : B.1.1. Caûm nhaän cuûa treû khi môùi vaøo trung taâm : Qua hình veõ vaø qua giaûi thích cuûa treû, phaàn lôùn treû rôi vaøo taâm traïng lo sôï, hoài hoäp, buoàn, nhôù nhaø vaø muoán boû troán. Ña soá treû coù caûm nghó laø : - “Töø ñaây trôû ñi seõ maát heát taát caû, maát heát baïn beø”, - “Ngoâi tröôøng coù haøng raøo khoâng theå vöôït qua”, - “Thaáy coù nhaø ôû, nhöng khoâng ñöôïc ra chôi vôùi caùc baïn khaùc”, - “Buoàn, coù nhöõng luùc muoán troán veà nhaø soáng vôùi gia ñình”, - “Luùc aáy, con khoâng bieát ñi veà ñaâu? Khoâng bieát töông lai nhö theá naøo?” - “Khi môùi tôùi Trung taâm, nhìn ra cöûa soå raát nhôù nhaø” Khi bò Coâng an ñöa vaøo, coù nhieàu treû coù suy nghó laø mình vaøo nhaø tuø : - “Môùi vaøo trung taâm, con thaáy caùc baïn töø cöûa soå nhìn ra, con thaáy caùc baïn gioáng nhö bò ôû tuø”, - “Môùi vaøo töôûng laø tuø giam, buoàn vaø raát nhôù nhaø”, 28
 29. 29. - “Môùi vaøo, em töôûng ñaây laø nhaø tuø, nhöng em ôû ñaây moät naêm em môùi bieát laø ôû ñaây laø choã ôû cuûa mình, laø choã döïa töông lai cuûa em, raát meán ôû ñaây vì trung taâm cho em ñi hoïc vaø em ñaõ bieát ñoïc”, Nhöng coù treû laïi coù taâm traïng khaùc, tích cöïc hôn : - “Luùc môùi vaøo, con thaáy gioáng nhaø con ôû nhaø (em giaûi thích laø luùc em vaøo, em ñöùng ôû khu nhaø Vaên phoøng cuûa Trung taâm coù tam caáp vaø nhaø em cuõng coù tam caáp nhö vaäy) - “Con thaáy caùc baïn ñang chôi neân khoâng sôï”. B.1.2. Nhöõng thay ñoåi maø treû thaáy ñöôïc töø luùc vaøo ñeán nay : Treû cho bieát coù nhieàu thay ñoåi : thay ñoåi nôi chính baûn thaân treû vaø thay ñoåi ôû trung taâm sau moät thôøi gian quen daàn vaø thích nghi ñöôïc vôùi moâi tröôøng soáng vaø nhaát laø caùch ñoái xöû cuûa caùc thaày coâ : - “ Em coù cô hoäi hoïc söûa xe ñeå mai naøy coù theå lo laéng baûn thaân mình, khoâng leõ caû cuoäc ñôøi naøy khoâng bao giôø em söûa ñöôïc caù tính mình sao, cho neân luùc naøo em cuõng nghó raèng Nhaø nöôùc ñaõ xaây döïng leân tröôøng Thieáu nieân 3 naøy laø moät ñieàu toát”. - “Thôøi gian ñaàu coøn nhôù nhaø, nhöng veà sau quen daàn thì thaáy ôû ñaây cuõng gioáng nhö ôû nhaø, ñöôïc aên hoïc vaø aên ôû saïch seõ, ñöôïc thaày coâ quan taâm chaêm soùc taän tình”. - “Luùc vaøo laàn ñaàu tieân em raát laø lo sôï vaø aên uoáng khoâng ñaày ñuû cho laém. Nhöng maø sau naøy, nhaø tröôøng môùi ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Nhaø nöôùc neân chuùng em môùi coù ñaày ñuû. Em mong sau naøy em seõ coù cha meï nhö nhöõng baïn khaùc, vì cha meï em ñaõ boû em töø khi em coøn nhoû.”. - “Coù nhieàu lôùp hoïc hôn”, - “Caùch cö xöû cuûa thaày coâ toát hôn”, - “Traïm y teá ñöôïc dôøi gaàn chuùng em hôn”, - “Coù saân boùng chuyeàn”, Coù em nhaän ñònh chi tieát hôn : - Veà aêên uoáng : ñaày ñuû - Veà giôø giaác sinh hoaït : vaãn nhö cuõ - Veà sinh hoaït : raát vui veû, luoân haøi hoøa - Hoïc haønh : luoân taän tình giaûng daïy - Vui chôi : raát vui veû, luoân thöông yeâu laãn nhau. 29
 30. 30. - Caùc thaày coâ : luoân tha thöù cho nhöõng baïn chöa bieát vaø phaït nhöõng keû coá tình laøm traùi noäi quy Trung taâm, taän tuïy daïy doã, thöông yeâu caùc baïn gaëp hoaøn caûnh khoù khaên, caû nhöõng baïn khaùc trong trung taâm. - Kyû luaät : Nghieâm khaéc ñoái vôùi nhöõng baïn thieáu vaên hoùa, voâ kyû luaät. B.1.3. Treû töï ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong trung taâm maø treû ñaõ tham gia Baèng caùch cho saùu nhoùm treû (nhoùm khu A, B, nhoùm nöõ, nhoùm nhaø chuyeån tieáp, nhoùm kyõ naêng, nhoùm Maùi aám quaän 8) töï ñaùnh giaù baèng ñaùnh soá thöù töï öu tieân töø 1, 2, 3… theo caùc hoaït ñoäng ñöôïc öa thích maø treû ñaõ tham gia taïi Trung taâm, keát quaû chung ñöôïc ghi nhaän nhö sau theo thöù töï öu tieân : 1. Hoïc vaên hoùa 2. Hoïc ngheà 3. Hoïc kyõ naêng 4. Giaûi trí - theå thao 5. Ñi chôi xa 6. Sinh hoaït nhomù taïi Phoøng ôû. Baûng 1 : Treû ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng theo thöù töï öu tieân ñöôïc öa thích : TT Nhoùm Nhaø Maùi aám Coäng B A Nöõ Kyõ naêng chuyeån quaän 8 chung Hoaït ñoäng tieáp 1 Hoïc vaên hoùa 19 12 12 20 11 19 93 2 Hoïc ngheà 31 24 20 56 14 - 3 Hoïc kyõ naêng 43 37 22 20 44 42 208 4 Giaûi trí - Theå thao 44 37 39 49 35 34 238 5 Ñi chôi xa 69 51 44 61 46 41 312 6 Sinh hoaït nhoùm 72 69 52 65 46 41 345 taïi Phoøng ôû Baûng 2 : Töøng nhoùm treû saép xeáp theo thöù töï öu tieân khi ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng : Nhoùm A Nhoùm B Nhoùm nöõ Nhoùm kyõ naêng Nhoùm Nhaø Nhoùm Maùi chuyeån tieáp aám quaän 8 - Hoïc vaên hoùa - Hoïc vaên hoùa - Hoïc - Hoïc vaên - Hoïc vaên - Hoïc vaên 30
 31. 31. - Hoïc ngheà - Hoïc ngheà vaên hoùa hoùa hoùa hoùa - Hoïc kyõ naêng - Hoïc kyõ naêng - Hoïc - Hoïc kyõ - Hoïc ngheà - Giaûi trí- - Ñi chôi xa - Giaûi trí – theå ngheà naêng - Giaûi trí – Theå thao - Thi ñua giöõa thao - Hoïc kyõ - Giaûi trí – Theå thao - Ñi chôi caùc phoøng - Xem tivi naêng Theå thao - Hoïc kyõ xa, hoïc vi - Ñoïc truyeän - Ñoïc truyeän - Giaûi trí - Hoïc ngheà naêng tính - Xem tivi - Ñi chôi xa – theå - Ñi chôi xa - Ñi chôi - Sinh hoaït - Sinh hoaït - Sinh hoaït thao - Ñoïc truyeän xa nhoùm taïi nhoùm taïi nhoùm taïi - Ñi chôi - Sinh hoaït - Sinh hoaït nhaø phoøng ôû phoøng ôû xa nhoùm taïi nhoùm taïi - Hoïc kyõ - Chôi ñieän töû - Chôi côø - Sinh phoøng ôû phoøng ôû naêng - Ñaùnh côø töôùng hoaït - Chôi ñieän - Chaêm soùc - Hoïc naáu - Chôi ñieän töû nhoùm töû söùc khoûe aên taïi - Hoïc Anh - AÊn uoáng - Hoïc Anh Phoøng ôû vaên vaên Taát caû caùc nhoùm coù cuøng ñaùnh giaù öu tieân hoaït ñoäng ñöôïc quan taâm nhieàu nhaát laø hoïc vaên hoùa vì caùc em ñaõ thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc chöõ : “hoïc ñeå coù trình ñoä, ñeå coù theå xin vieäc laøm, laø neàn taûng ñaàu tieân ñeå hoïc ngheà, khi ra ñôøi khoâng bò ai cheâ cöôøi, lôùn leân coù theå laøm baùc só, giaùo vieân, kyõ sö, giuùp ích cho baûn thaân, gia ñình vaø cho xaõ hoäi, bieát ñieàu hay leõ phaûi. Nhoùm nöõ cho raèng kieán thöùc laø quan troïng, coù hieåu bieát roäng, giao tieáp, hoïc laøm ngöôøi, thaønh ngöôøi vaên minh, coù vaên hoùa. Caùc nhoùm A, B, nhoùm nöõ vaø nhoùm nhaø chuyeån tieáp xeáp öu tieân 2 laø hoïc ngheà vì caùc em cho raèng coù ngheà thì coù vieäc laøm nuoâi baûn thaân vaø gia ñình, cuoäc soáng seõ oån ñònh, coù vò trí vöõng chaéc trong xaõ hoäi. Nhoùm Nhaø chuyeån tieáp coøn quan taâm nhieàu hôn veà vieäc naâng cao tay ngheà ôû beân ngoaøi vì hoïc ngheà ôû trung taâm chæ laø cô baûn. Rieâng caùc nhoùm kyõ naêng vaø Maùi aám quaän 8 ít quan taâm ñeán hoïc ngheà hôn, laïi chuù troïng ñeán vui chôi giaûi trí vaø theå thao nhieàu hôn. Caùc nhoùm ñeàu xeáp sinh hoaït nhoùm taïi phoøng ôû theo thöù haïng thaáp vì caùc em cho raèng sinh hoaït moãi tuaàn moät laàn taïi phoøng ôû laø ñeå nhaéc nhôû, kieåm ñieåm vieäc thöïc thi kyû luaät, noäi quy aên ôû vaø sinh hoaït, söï phaân coâng, neáu ai laøm sai thì bò phaït vaø laøm toát thì ñöôïc khen thöôûng. Caùc em ngaïi caùc buoåi sinh hoaït naøy, khoâng coù gì vui vaø sôï bò phaït vaø caùc em mong muoán noù ñöôïc vui hôn. Nhoùm Maùi aám quaän 8 coù ñaëc ñieåm laø ñöôïc chò naáu beáp daïy caùc em naáu aên vì caùc em ôû ñaây ñöôïc aên ngon vaø raát khen chò naáu beáp. B.1.4. Treû ñaùnh giaù nhöõng ngöôøi gaàn guõi vôùi mình trong trung taâm (theo sô ñoà Venn) Moãi nhoùm treû xeáp theo thöù töï öu tieân nhöõng ngöôøi trong trung taâm maø treû öa thích vaø thöôøng gaàn guõi vôùi mình : Baûng 3 : Nhoùm treû ñaùnh giaù ngöôøi gaàn guõi vôùi mình : Nhoùm A Nhoùm B Nhoùm nöõ 1. Thaày coâ phuï traùch nhaø 1. Thaày coâ phuï traùch nhaø 1. Thaày coâ phuï traùch nhaø - Thaày coâ daïy vaên 2. Thaày coâ daïy vaên hoùa - Thaày coâ daïy vaên hoùa 3. Thaày coâ daïy ngheà hoaù 31

×