Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cong tac phat trien nong thon

1,043 views

Published on

Công tác phát triển nông thôn của TS Đặng Kim Sơn

Published in: Education, Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you.Have a goodday
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Cong tac phat trien nong thon

 1. 1. Bộ NN&PTNT và công tác phát triển nông thôn TS Đặng Kim Sơn Viện trưởng, Viện KTNN
 2. 2. Khã khĂN lµm n«ng th«n kÐm ph¸t triÓn C¬ së h¹ tÇng phôc vô s ả n xuÊt thÊp kÐm ĐiÒu kiÖn sinh ho¹t l¹c hËu N ă ng suÊt lao ®éng thÊp, s ả n xuÊt kÐm ph¸t triÓn ThiÕu viÖc lµm Thu nhËp thÊp NghÌo ®ãi ThÊt häc Ph¸ ho¹i m«i tr­êng BÖnh tËt Hñ tôc x· héi
 3. 3. Cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn Ph¸t triÓn n«ng th«n kh¸c nhau <ul><li>Ng©n hµng ThÕ giíi “ph¸t triÓn n«ng th«n tæng hîp”, ®Çu t­ tµi nguyªn kh¾c phôc yÕu tè h¹n chÕ ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>Trung Quèc, “ph¸t triÓn b»ng ®« thÞ ho¸”, XD kÕt cÊu h¹ tÇng, tæ chøc x· héi ®« thÞ, t¹o viÖc lµm phi n«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>NhËt, ch©u ¢u “n«ng th«n ®a chøc n ă ng”, ph¸t huy lîi thÕ tµi nguyªn, v ă n ho¸, m«i tr­êng kÕt hîp SX NN víi du lÞch, gi ả i trÝ, ch ă m sãc søc kháe, gi¸o dôc,… </li></ul><ul><li>Hµn Quèc “phong trµo lµng míi”: kÝch thÝch tinh thÇn vµ vËt chÊt XD céng ®ång ®oµn kÕt, tù chñ, s¸ng t¹o </li></ul><ul><li>Mü, Canada “x©y dùng tµi s ả n cho d©n”, ph¸t huy ®iÒu kiÖn s½n cã, t ă ng c­êng tµi nguyªn vµ n ă ng lùc chñ ®éng cña d©n. </li></ul>
 4. 4. Khung kế hoạch phát triển 5 năm ngành NN&PTNT <ul><li>Tăng SL lương thực và thu nhập NN: </li></ul><ul><ul><li>Phát triển ngành hàng có giá trị cao, khai thác thế mạnh vùng sinh thái </li></ul></ul><ul><ul><li>Phát triển doanh nghiệp phi nông nghiệp dùng nguyên liệu nội </li></ul></ul><ul><ul><li>Ưu tiên đầu tư khoa học công nghệ, tăng liên kết, định hướng lại khuyến nông </li></ul></ul><ul><ul><li>Đầu tư chế biến và sau thu hoạch </li></ul></ul><ul><ul><li>Đảm bảo sản xuất tiếp cận nguồn nước (nâng cấp, công nghệ, quản lý dân tham gia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Người sản xuất cấp quyền sử dụng đất (cấp đăng ký, quản lý đất có tham gia) </li></ul></ul><ul><li>Tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập: </li></ul><ul><ul><li>Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp (tăng tiếp cận đến công nghệ, khuyến nông, tăng công nghệ sau thu hoạch, thông tin thị trường, tiếp thị) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cấp chứng chỉ, thương hiệu sản phẩm quốc tế </li></ul></ul><ul><ul><li>Đầu tư XTTM, tiếp thị nông sản </li></ul></ul><ul><ul><li>Tăng đầu tư tư nhân cho sản xuất chế biến, tiêu thụ </li></ul></ul><ul><li>Mục tiêu chính: </li></ul><ul><li>Tăng trưởng kinh tế các ngành cao, bền vững và có chất lượng thông qua năng suất cao, cạnh tranh và chất lượng </li></ul><ul><li>Cải thiện mức sống và điều kiện sống của cư dân nông thôn, đặc biệt là người nghèo thông qua tăng cường vai trò của dân </li></ul><ul><li>Bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường bền vững, hiệu quả </li></ul><ul><li>Nâng cao năng lực thể chế để quản lý ngành hiệu quả </li></ul><ul><li>Giảm tỷ lệ hộ nghèo: </li></ul><ul><ul><li>An ninh LT, thu nhập, việc làm vùng khó </li></ul></ul><ul><ul><li>Thu nhập, sinh kế NT (ngành nghề, dịch vụ, sử dụng tài nguyên hiệu quả) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính sách và chường trình vùng nghèo (CSHT cơ bản, trợ cấp, chương trình PT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Đào tạo dạy nghề cho lao động </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo việc làm phi NN, chuyển LĐ phi NN </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiếp cận nước sạch và vệ sinh nông thôn </li></ul></ul><ul><li>Giảm tác động xấu, rủi ro: </li></ul><ul><ul><li>Đa dạng hoá thu nhập hộ (dịch vụ, khuyến nông, đầu vào, thị trường) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiếp cận tài chính (tiết kiệm, bảo hiểm) </li></ul></ul><ul><ul><li>Phòng chống bệnh, an toàn sản phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Phòng tránh thảm hoạ (cảnh báo, CSHT, cứu trợ, khắc phục, bảo vệ rừng) </li></ul></ul><ul><li>Bình đẳng và tham gia thể chế NT : </li></ul><ul><ul><li>Cơ hội bình đẳng (Phụ nữ, dân tộc) </li></ul></ul><ul><ul><li>XD cơ chế phản hồi nhu cầu dân </li></ul></ul><ul><ul><li>XD cơ chế dân tham gia quản lý khuyến nông và CSHT </li></ul></ul><ul><ul><li>Quản lý nguồn lực dân tham gia </li></ul></ul><ul><li>Duy trì đa dạng sinh học các vùng sinh thái xung yếu: </li></ul><ul><ul><li>XD tiêu chí khu vực môi trường xung yếu (kiểm kê đa dạng sinh học và sinh thái cần bảo vệ, xác định lại 3 loại rừng, XD kế hoạch quản lý bền vững) </li></ul></ul><ul><li>Quản lý sử dụng đa mục đính, dân tham gia với tài nguyên tự nhiên (rừng, nước mặt, đất ngập nước,..) </li></ul><ul><li>Tăng năng lực quản lý môi trường bền vững cho người cung cấp dịch vụ NT </li></ul><ul><ul><li>XD hệ thống quản lý MT với người cung cấp DV </li></ul></ul><ul><ul><li>XD hệ thống đánh giá phát triển CSHT </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ sử lý nước thải làng nghề, NT </li></ul></ul><ul><li>Nâng cao hiệu quả quản lý: </li></ul><ul><ul><li>Thực hiện cải cách hành chính công </li></ul></ul><ul><ul><li>Cải cách doanh nghiệp nhà nước </li></ul></ul><ul><ul><li>Cải tiến lập KH và chi tiêu công (ưu tiên, lập KH phát triển cộng đồng, bù đắp chi phí vùng không nghèo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoàn thiện chính sách, qui định, kế hoạch dân tham gia </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng ODA, FDI có hiệu quả </li></ul></ul><ul><ul><li>Nâng cao năng lực cán bộ (XD KH, cải cách HC và hội nhập </li></ul></ul><ul><ul><li>CS khuyến khích gắn NC-ĐT-KN </li></ul></ul><ul><ul><li>Cải tiến thông tin (KH nhu cầu, xd hệ thống thông tin giám sát đánh giá </li></ul></ul><ul><ul><li>Tăng cường HTQT tham gia công ước, hiệp định. </li></ul></ul><ul><li>Tư nhân, chủ thể tham gia quyết định, quản lý sử dụng ngân sách </li></ul><ul><ul><li>Khuyến khích tư nhân tham gia SX, DV </li></ul></ul><ul><ul><li>Thể chế hoá người sử dụng tham gia lập KH, vận hành hệ thống hạ tầng NT </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân cấp quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng </li></ul></ul>

×