Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cong tac kiem huan sinh vien

999 views

Published on

Quy dinh trong cong tac kiem huan sinh vien

Published in: Education, Sports

Cong tac kiem huan sinh vien

 1. 1. 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC ℵ SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM HUAÁN VAØ THÖÏC TAÄP CUÛA SINH VIEÂN TAÏI CÔ SÔÛ ℵ 1
 2. 2. 2 KIEÅM HUAÁN VAØ THÖÏC TAÄP CUÛA SINH VIEÂN TAÏI CÔ SÔÛ Thöïc haønh coâng taùc xaõ hoäi coâng nhaän tính ña daïng cuûa con ngöôøi nhö laø yeáu toá haøng ñaàu. Thöïc haønh coâng taùc xaõ hoäi döïa treân caùc giaù trò ngheà nghieäp, moái quan heä chuyeân nghieäp vaø söï theå hieän vai troø töông taùc. 2
 3. 3. 3 PHAÀN MOÄT : MUÏC TIEÂU VAØ HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI TAÏI CÔ SÔÛ 1. MUÏC TIEÂU CUÛA THÖÏC TAÄP Muïc tieâu 1 : ÖÙng duïng kieán thöùc lyù thuyeát ñaõ hoïc taïi lôùp vaøo heä thoáng thaân chuû hieän taïi vaø caùc coá gaéng thay ñoåi cuûa baûn thaân sinh vieân. Muïc tieâu 2 : Tìm hieåu theá giôùi cuûa thaân chuû vaø heä thoáng thaân chuû, nôi maø thaân chuû töông taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. Muïc tieâu 3 : Aùp duïng tieán trình giaûi quyeát vaán ñeà vaø lyù thuyeát heä thoáng laø nhöõng khung cho vieäc thöïc haønh toång quaùt. Muïc tieâu 4 : Phaùt trieån söï nhaän thöùc vaø ñaùnh giaù caùc giaù trò, nhöõng ñoùng goùp cuûa caùc nhoùm khaùc nhau vaø cung caáp caùc dòch vuï theo cung caùch vaø khaû naêng phuø hôïp. Muïc tieâu 5 : Thieát laäp moái quan heä ngheà nghieäp qua ñoù thaân chuû laø troïng taâm ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa thaân chuû. Muïc tieâu 6 : Theå hieän nhöõng vai troø khaùc nhau cuûa nhaân vieân xaõ hoäi trong vieäc cung caáp dòch vuï coâng taùc xaõ hoäi. Muïc tieâu 7 : Phaùt trieån kyõ naêng truyeàn thoâng, baèng lôøi vaø vieát theo cung caùch phuø hôïp vôùi cô sôû thöïc taäp, vôùi chính saùch, thuû tuïc cuûa cô sôû vaø nhöõng mong ñôïi cuûa vieäc thöïc haønh ngheà nghieäp. Muïc tieâu 8 : Hoaït ñoäng coù hieäu quaû trong khuoân khoå caùc dòch vuï xaõ hoäi cuûa cô sôû vaø trong boái caûnh cuûa heä thoáng cung caáp dòch vuï roäng lôùn cuûa xaõ hoäi. Muïc tieâu 9 : Xem xeùt caùc giaù trò caù nhaân vaø ngheà nghieäp vaø taùc ñoäng cuûa noù vaøo tieán trình giuùp ñôõ. Muïc tieâu 10 : Phaùt trieån tinh thaàn hoïc hoûi baèng caùch nhaân dieän nhöõng gì chöa bieát vaø ñöa ra nhöõng caâu hoûi veà nhöõng vaán ñeà caàn ñöôïc khaùm phaù. 3
 4. 4. 4 2.. CÔ SÔÛ THÖÏC TAÄP LAØ NÔI : 1. Coù yù muoán hoã trôï caùc muïc tieâu ñaøo taïo coâng taùc xaõ hoäi chuyeân nghieäp. 2. Coù trieát lyù hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi caùc giaù trò ñaïo ñöùc ngheà nghieäp coâng taùc xaõ hoäi. 3. Tieáp nhaän sinh vieân maø khoâng coù söï phaân bieät ñoái xöû. 4. Taïo ñieàu kieän caàn thieát cho sinh vieân laøm vieäc. 3.TIEÂU CHUAÅN CHOÏN KIEÅM HUAÁN VIEÂN. a. Nhaân vieân xaõ hoäi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ít nhaát laø 2 naêm veà coâng taùc xaõ hoäi, coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø coù quaù trình tích luõy nhieàu kinh nghieäm. b. Coù kyõ naêng kieåm huaán sinh vieân thöïc taäp. c. Hieän ñang laøm vieäc taïi moät cô sôû xaõ hoäi hay moät toå chöùc ñaøo taïo. d. Chòu khoù hoïc hoûi, khoâng quaù baän bòu trong coâng taùc. e. Hieåu ñöôïc caùc muïc tieâu ñaøo taïo cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc cuõng nhö caùc muïc tieâu thöïc taäp vaø chaáp nhaän kieåm huaán sinh vieân thöïc taäp theo ñuùng phöông höôùng cuûa chöông trình ñaøo taïo cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc vaø caùc quy ñònh veà thöïc taäp. 4.TRAÙCH NHIEÄM CUÛA KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC. a. Tích cöïc tìm kieám vaø thieát laäp moái quan heä hôïp taùc toát ñeïp vaø hieäu quaû vôùi sinh vieân, kieåm huaán vieân vaø caùc cô sôû xaõ hoäi cuõng nhö vôùi nhöõng ai coù lieân quan ñeán kinh nghieäm thöïc taäp cuûa sinh vieân. b. Laøm vieäc vôùi sinh vieân vaø cô sôû thöïc taäp ñeå thu xeáp nôi thöïc taäp phuø hôïp. c. Thoâng tin cho sinh vieân bieát veà caùc chính saùch, thuû tuïc caàn thieát veà cô sôû maø sinh vieân seõ ñeán thöïc taäp. d. Trình baøy roõ caùc quy ñònh veà thöïc taäp. e. Baûo ñaûm raèng caùc beân coù lieân quan ñeán vieäc thöïc taäp cuûa sinh vieân ñeàu ñöôïc nhaän caùc taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp vaø caùc muïc tieâu thöïc taäp. f. Hoã trôï caùc beân veà maët chuyeân moân cuõng nhö kyõ naêng kieåm huaán, höôùng daãn caùc baøi laøm maø sinh vieân phaûi thöïc hieän trong ñôït thöïc taäp. 4
 5. 5. 5 g. Ñònh kyø toå chöùc hoïp maët vôùi caùc kieåm huaán vieân vaø ñaïi dieän caùc cô sôû thöïc taäp ñeå ruùt kinh nghieäm trong coâng taùc thöïc taäp cuõng nhö cung caáp thoâng tin hay caäp nhaät hoùa kieán thöùc chuyeân moân. h. Kyù keát hôïp ñoàng hôïp taùc haèng naêm vôùi caùc kieåm huaán vieân ñöôïc choïn, döïa treân soá giôø kieåm huaán. i. Thieát laäp moät cô cheá hoaït ñoäng phuø hôïp nhaèm duy trì toát vaø thöôøng xuyeân caùc phaûn hoài töø caùc cô sôû, kieåm huaán vieân, sinh vieân veà tieán trình thöïc hieän thöïc taäp cuûa sinh vieân taïi cô sôû nhaèm baûo ñaûm chaát löôïng cuûa vieäc thöïc haønh coâng taùc xaõ hoäi chuyeân nghieäp. j. Kieåm tra thöïc taäp cuûa sinh vieân qua vieäc thaêm vieáng ít nhaát moät laàn taïi nôi thöïc taäp cuûa sinh vieân ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà phaùt sinh. k. Xem xeùt laïi caùc baøi taäp cuûa sinh vieân trong ñôït thöïc taäp vaø coù theå trao ñoåi vôùi kieåm huaán vieân ñeå xaùc ñònh ñieåm thöïc taäp cho sinh vieân. 5.TRAÙCH NHIEÄM CUÛA SINH VIEÂN THÖÏC TAÄP. a. Töï chòu traùch nhieäm veà vieäc hoïc cuûa chính mình. b. Thieát laäp moái quan heä laøm vieäc toát, tích cöïc vôùi kieåm huaán vieân, caùc nhaân vieân cuûa cô sôû thöïc taäp vaø boä phaän phuï traùch thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc. c. Taïi cô sôû thöïc taäp, sinh vieân phaûi theå hieän moái quan heä chuyeân nghieäp vaø nhöõng coá gaéng thay ñoåi ñeå chöùng minh söï tuaân thuû caùc giaù trò, ñaïo ñöùc coâng taùc xaõ hoäi chuyeân nghieäp, muïc tieâu, trieát lyù, chính saùch vaø caùc quy ñònh cuûa cô sôû thöïc taäp vaø baûo ñaûm toân troïng caùc bí maät cuûa thaân chuû ôû moïi thôøi ñieåm vaø moïi hoaøn caûnh. d. Cuøng vôùi kieåm huaán vieân xaây döïng moät keá hoaïch thöïc taäp phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa töøng ñôït thöïc taäp. e. Hoaøn thaønh caùc baøi taäp, baùo caùo thöïc taäp ñuùng thôøi gian quy ñònh. f. Tuøy theo caùc nhu caàu cuûa töøng loaïi thaân chuû taïi cô sôû thöïc taäp, sinh vieân löïa choïn töø caùc lyù thuyeát cuûa söï can thieäp, caùch thöùc khaûo saùt trong coâng taùc xaõ hoäi, nhaän dieän vaán ñeà, vaø ñaùnh giaù söï can thieäp döïa theo yeâu caàu cuûa ñôït thöïc taäp. g. Chuaån bò vaø tham gia ñaày ñuû caùc buoåi kieåm huaán do kieåm huaán vieân quy ñònh, tích cöïc tham gia yù kieán, ñaët caâu hoûi vaø luoân ñaùnh giaù veà söï 5
 6. 6. 6 thay ñoåi cuûa mình trong coá gaéng theå hieän tính chuyeân nghieäp trong moái quan heä cuõng nhö trong vieäc noái keát thöïc teá vôùi lyù thuyeát ñaõ hoïc taïi lôùp. Sinh vieân phaûi noäp baøi thöïc taäp cho kieåm huaán vieân 1-2 ngaøy tröôùc moãi buoåi hoïp kieåm huaán. h. Kòp thôøi thoâng baùo cho kieåm huaán vieân vaø boä phaän phuï traùch thöïc taäp cuûa Khoa veà nhöõng maâu thuaãn, nhöõng vaán ñeà phaùt sinh maø sinh vieân khoâng theå töï giaûi quyeát ñöôïc trong quaù trình thöïc taäp ñeå kòp thôøi giaûi quyeát. i. Thöïc hieän löôïng giaù khi keát thuùc thöïc taäp. j. Sinh vieân chæ ñöôïc pheùp taïm ngöng thöïc taäp khi coù lyù do chính ñaùng vaø phaûi coù söï thoûa thuaän cuûa kieåm huaán vieân vaø boä phaän phuï traùch thöïc taäp cuûa Khoa, sinh vieân phaûi ñaêng kyù vaø noäp phí thöïc taäp laïi vaøo nieân khoùa sau neáu khoâng hoaøn thaønh thöïc taäp trong nieân hoïc quy ñònh. k. Sinh vieân bò ñaùnh rôùt thöïc taäp neáu vi phaïm caùc ñieàu sau ñaây : - Vi phaïm nhöõng thoûa thuaän giöõa sinh vieân vaø kieåm huaán vieân duø ñaõ ñöôïc nhaéc nhôû nhieàu laàn. - Toû ra voâ kyû luaät vaø coù thaùi ñoä khoâng phuø vôùi giaù trò ñaïo ñöùc ngheà nghieäp coâng taùc xaõ hoäi. - Khoâng hoaøn thaønh caùc baøi taäp, baùo caùo theo quy ñònh cuûa ñôït thöïc taäp. 6. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA KIEÅM HUAÁN VIEÂN. a. Kyù hôïp ñoàng tham gia hôïp taùc haøng naêm theo töøng ñôït thöïc taäp vôùi Khoa Phuï nöõ hoïc. b. Duy trì moái quan heä tích cöïc vôùi Khoa phuï nöõ hoïc, sinh vieân, vaø cô sôû thöïc taäp ( neáu khoâng phaûi laø caùn boä, nhaân vieân cuûa cô sôû ) saún saøng goùp yù xaây döïng khi caàn thieàt. c. Tham döï caùc buoåi trao ñoåi kinh nghieäm do Khoa Phuï nöõ hoïc toå chöùc ñeå coù theå caäp nhaät kieán thöùc chuyeân moân, muïc tieâu vaø tình hình hoaït ñoäng cuûa Khoa cuõng nhö tình hình hoïc taäp cuûa sinh vieân. d. Truyeàn ñaït laïi tröïc tieáp cho sinh vieân thöïc taäp caùc quy ñònh veà thöïc taäp, caùc coâng vieäc maø sinh vieân phaûi hoaøn thaønh trong ñôït thöïc taäp vaø cung caáp thoâng tin veà cô sôû thöïc taäp. e. Cuøng sinh vieân thaûo luaän ñeå thoáng nhaát baûn keá hoaïch thöïc taäp thöïc taäp. 6
 7. 7. 7 f. Baûo ñaûm raèng sinh vieân ñöôïc höôùng daãn toát veà phöông höôùng thöïc taäp vaø ñöôïc taïo ñieàu kieän cho vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa ñôït thöïc taäp. g. Chuaån bò vaø toå chöùc ít nhaát 4 laàn hoïp kieåm huaán sinh vieân thöïc taäp cho moãi ñôït thöïc taäp vaø sinh vieân phaûi noäp baøi taäp, baùo caùo thöïc taäp tröôùc ngaøy hoïp kieåm huaán 1-2 ngaøy. h. Taïo cô hoäi cho sinh vieân thöïc taäp theå hieän nhöõng coá gaéng thay ñoåi trong coâng taùc xaõ hoäi vôùi caù nhaân, nhoùm vaø coâng ñoàng vaø trong caùc moái töông taùc giuùp sinh vieân khaùm phaù ñöôïc tính ña daïng cuûa caùc dòch vuï xaõ hoäi taïi cô sôû thöïc taäp. i. Gôûi moät baûn ñaùnh giaù chi tieát keát quaû thöïc taäp cuûa töøng sinh vieân veà boä phaän phuï traùch thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc. j. Coù theå traû sinh vieân thöïc taäp veà Khoa neáu nhaän thaáy sinh vieân coù thaùi ñoä vaø haønh vi khoâng phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh trong thöïc taäp. k. Ñöôïc öu tieân cung caáp taøi lieäu chuyeân moân, noäi dung giaûng daïy cuûa Khoa vaø ñöôïc môøi tham döï caùc buoåi hoäi thaûo chuyeân moân neáu coù. 7. TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CÔ SÔÛ THÖÏC TAÄP. a. Hoã trôï sinh vieân vaø kieåm huaán vieân trong vieäc thöïc hieän caùc muïc tieâu thöïc taäp, phaùt trieån caùc hoaït ñoäng taïi cô sôû nhaèm taïo nhöõng cô hoäi caàn thieát ñeå sinh vieân hoaøn thaønh caùc quy ñònh cuûa thöïc taäp. b. Cung caáp thoâng tin, höôùng daãn, tö vaán cho sinh vieân, kieåm huaán vieân ngoaøi cô sôû vaø boä phaän phuï traùch thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc ñeå bieát roõ muïc tieâu, chính saùch, caùc hoaït ñoäng vaø caùc quy ñònh cuûa cô sôû. c. Taïo ñieàu kieän cho sinh vieân hoøa nhaäp vaø hoïc hoûi khung caûnh “ vaên hoùa” cuûa toå chöùc cô sôû. d. Coù theå cho pheùp sinh vieân tham döï caùc buoåi hoïp trao ñoåi kinh nghieäm trong noäi boä cuûa cô sôû. e. Coù yù kieán ñaùnh giaù veà keát quaû thöïc taäp cuûa sinh vieân. f. Duy trì moái quan heä hôïp taùc thöôøng xuyeân vôùi Khoa Phuï nöõ hoïc. 8. QUAÛN LYÙ SINH VIEÂN THÖÏC TAÄP TAÏI CÔ SÔÛ. a. Kieåm huaán vieân höôùng daãn sinh vieân thieát laäp keá hoaïch thöïc taäp theo töøng tuaàn taïi cô sôû. 7
 8. 8. 8 b. Sinh vieân vaø kieåm huaán vieân cuøng kyù vaøo baûn keá hoaïch thöïc taäp ñaõ thoûa thuaän vaø baûn sao keá hoaïch naøy seõ ñöôïc gôûi veà boä phaän thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc. c. Hai tuaàn ñaàu thöïc taäp cuûa sinh vieân döôïc daønh cho vieäc ñònh höôùng thöïc taäp vaø trong thôøi gian naøy ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc seõ ñeán thaêm cô sôû ñeå naém tình hình vaø phöông höôùng thöïc taäp cuûa sinh vieân. d. Ñònh kyø hai tuaàn moät laàn, sinh vieân phaûi baùo caùo ( noùi vaø vieát ) tình hình thöïc taäp cho kieåm huaán vieân vaø kieåm huaán vieân caàn coù söï phaûn hoài ñeå giuùp toái ña cho sinh vieân nhieàu cô hoäi hoïc hoûi. e. Sinh vieân phaûi hoaøn thaønh baøi laøm ( neân ñaùnh maùy vi tính ) keát thuùc thöïc taäp theo ñeà taøi ñaõ ñöôïc thoûa thuaän vôùi kieåm huaán vieân luùc khôûi ñaàu thöïc taäp vaø noäp cho kieåm huaán vieân moät baûn vaø ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc moät baûn. f. Kieåm huaán vieân cuøng sinh vieân trao ñoåi veà keát quaû thöïc taäp cuûa sinh vieân vaø sau ñoù kieåm huaán vieân seõ trao ñoåi vôùi ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc ñeå xem xeùt ñieåm thöïc taäp cuoái cuøng cuûa sinh vieân. g. Thôøi gian thöïc taäp moãi tuaàn ñöôïc quy ñònh laø 12 giôø taïi cô sôû ( bao goàm giôø tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa cô sôû, vaõng gia, tieáp caän thaân chuû, khoâng keå giôø di chuyeån ñeán nôi thöïc taäp, giôø laøm baøi taïi nhaø vaø giôø kieåm huaán ). 9. CAÙC TIEÂU CHUAÅN MAØ SINH VIEÂN CAÀN ÑAÏT ÑEÅ HOAØN THAØNH TOÁT ÑÔÏT THÖÏC TAÄP. Moái quan heä laøm vieäc tích cöïc vaø trung thöïc laø neán taûng cuûa söï hoaøn thaønh toát ñôït thöïc taäp. Ñeå ñaït caùc tieâu chuaån naøy, sinh vieân thöïc taäp phaûi ñöôïc ñònh höôùng hieäu quaû taïi cô sôû thöïc taäp. Sinh vieân ñöôïc xem nhö laø nhaân vieân môùi cuûa cô sôû thöïc taäp, coù nhu caàu am hieåu toå chöùc vaø caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa cô sôû. 8
 9. 9. 9 Vaán ñeà quan troïng cuûa thöïc taäp laø giuùp sinh vieân noái keát lyù thuyeát vaøo thöïc haønh vaø phaùt trieån khaùi nieäm baûn thaân nhö laø nhaân vieân xaõ hoäi chuyeân nghieäp. Kieåm huaán vieân caàn coù söï saùng taïo trong vieäc chia seû kinh nghieäm vôùi sinh vieân thöïc taäp vaø taïo nhöõng cô hoäi hoïc hoûi coù lôïi nhaát cho sinh vieân taïi cô sôû. Ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc caàn duy trì lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi kieåm huaán vieân vaø sinh vieân ñeå baûo ñaõm cho tieán trình thöïc taäp luoân ñöôïc thuaän lôïi. 10. CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑEÅ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TAÄP TOÁT. MONG ÑÔÏI CUÛA MONG ÑÔÏI CUÛA KIEÅM HUAÁN VIEÂN SINH VIEÂN PHOÛNG VAÁN BAN ÑAÀU 1. TAÏI CÔ SÔÛ Sinh vieân chöùng toû mình coù söï 1. Kieåm huaán vieân cung caáp ñaày a. chuaån bò toát cho cuoäc phoûng ñuû thoâng tin veà chính baûn thaân vaán. kieåm huaán vieân vaø cô sôû thöïc b. Sinh vieân ñeán nôi thöïc taäp vôùi taäp nhaèm giuùp cho sinh vieân nhieàu caâu hoûi veà hoaït ñoäng cuûa hieåu caùi gì maø cô sôû thöïc taäp cô sôû. coù theå giuùp cho hoï trong ñôït c. Sinh vieân tích cöïc tham gia thöïc taäp. thaûo luaän veà moái quan taâm cuûa 2. Sinh vieân ñöôïc höôùng daãn ñi mình veà coâng taùc xaõ hoäi ( hay tham quan cô sôû thöïc taäp vaø coù phaùt trieån coäng ñoàng ), kinh cô hoäi gaëp gôõ caùc nhaân vieân nghieäm thöïc haønh, cuõng nhö cuûa cô sôû. chöùng toû söï hieåu bieát veà lyù 3. Kieåm huaán vieân chöùng toû coù thuyeát. söï quan taâm veà söï hoïc hoûi cuûa d. Möùc ñoä töï boäc loä ôû cuoäc tieáp sinh vieân trong coâng taùc xaõ hoäi xuùc ban ñaàu cuûa sinh vieân. ( vaø phaùt trieån coäng ñoàng ). e. Sinh vieân chöùng toû coù quan taâm 4. Kieåm huaán vieân cung caáp cao vaø coù ñoäng cô lieân quan 9
 10. 10. 10 ñeán noäi dung thöïc taäp. nhöõng thoâng tin veà kinh nghieäm rieâng cuûa mình trong quaù khöù vôùi sinh vieân vaø phong caùch laøm vieäc vôùi sinh vieân ( söï saún saøng, caùch kieåm huaán, moái quan heä vaø tieán trình truyeàn thoâng vv… ). 2. GIAI ÑOAÏN ÑÒNH HÖÔÙNG TAÏI CÔ SÔÛ. 1. Kieåm huaán vieân cung caáp 1. Sinh vieân aên maëc phuø hôïp taïi thoâng tin roõ raøng vaø kòp thôøi nôi thöïc taäp. veà caùch aên maëc, lòch laøm vieäc, 2. Sinh vieân duy trì toát lòch thöïc caùc nghi thöùc caàn thieát cuûa cô taäp. sôû thöïc taäp. 3. Sinh vieân khoâng treã heïn vaø coù 2. Kieåm huaán vieân nhaän dieän traùch nhieäm trong thöïc taäp. ñöôïc caùc mong ñôïi cuûa sinh 4. Sinh vieân coù maët taïi buoåi kieåm vieân vaø coù nhöõng lôøi khuyeân huaán ñuùng giôø vaø coù söï chuaån hay gôïi yù cho sinh vieân bò tröôùc caùc caâu hoûi. phöông caùch phaùt trieån kyõ 5. Sinh vieân ghi cheùp toát caùc naêng trong laõnh vöïc hoaït thoâng tin khi döï caùc buoåi hoïp ñoäng. hoaëc khi vaán ñaøm. 3. Kieåm huaán vieân coù thoâng baùo 6. Sinh vieân theå hieän toát khi giao tröôùc vôùi nhaân vieân cô sôû thöïc tieáp vôùi caùc nhaân vieân taïi cô sôû taäp veà chöông trình vaø thôøi thöïc taäp, taïi coäng ñoàng vaø coù gian thöïc taäp cuûa sinh vieân khaû naêng nhaän dieän vaán ñeà. tröôùc khi sinh vieân ñeán trình 7. Sinh vieân tích cöïc tìm hieåu veà dieän. chính saùch, thuû tuïc cuûa cô sôû 4. Kieåm huaán vieân ñöa sinh vieân thöïc taäp, coù neâu caâu hoûi khi giôùi thieäu vôùi moïi ngöôøi taïi cô caàn thieát ñeå bieát roõ hôn vaán ñeà. sôû thöïc taäp. 8. Sinh vieân thöïc hieän ñuùng vaø 5. Sinh vieân ñöôïc taïo nhöõng toát caùc yeâu caàu cuûa kieåm huaán ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc vieân. 10
 11. 11. 11 9. Sinh vieân theå hieän söï quan taâm thöïc taäp. coù muïc ñích vaø coù khaû naêng 6. Sinh vieân vaø kieåm huaán vieân bieát taän duïng thôøi gian taïi cô sôû cuøng thoûa thuaän lòch laøm vieäc theo phöông caùch phuø hôïp. cuõng nhö lòch hoïp kieåm huaán 10. Sinh vieân toû ra côûi môû, giao vaø phaân ñònh traùch nhieäm cuûa tieáp toát vôùi nhaân vieân cô sôû vaø sinh vieân trong thôøi gian thöïc thaân chuû. taäp. 11. Sinh vieân ñaït ñöôïc möùc ñoä 7. Kieåm huaán vieân hoã trôï sinh hieåu bieát veà cô sôû, veà caùc dòch vieân trong vieäc hoïc hoûi veà vai vuï cung caáp, veà ñoái töôïng ñöôïc troø cuûa nhaân vieân xaõ hoäi trong phuïc vuï, veà heä thoáng coäng cô sôû hay trong coäng ñoàng ñoàng taïi nôi thöïc taäp. thoâng qua thaûo luaän, chöùng 12. Sinh vieân coù khaû naêng nhaän minh vaø quan saùt. dieän ñöôïc nhöõng kinh nghieäm 8. Kieåm huaán vieân coù thoâng tin hoïc hoûi. phaûn hoài cho sinh vieân, veà 13. Sinh vieân noäp baøi vieát ñuùng nhöõng coá gaéng cuûa hoï ñeå sinh haïn ñònh vaø mong muoán kieåm vieân ñònh höôùng toát hôn trong huaán vieân ghi nhaän nhöõng noå thöïc taäp. löïc cuûa mình. 9. Kieåm huaán vieân cung caáp 14. Sinh vieân toû ra thöïc teá vaø bieát töøng böôùc nhöõng höôùng daãn taêng daàn khaû naêng ñoäc laäp vaø cho sinh vieân ñeå sinh vieân daàn bieát töï leân keá hoaïch cho caùc daàn coù theå töï laäp vaø bieát quyeát hoaït ñoäng cuûa mình. ñoaùn trong thöïc haønh. 15. Sinh vieân toû ra linh hoaït trong 10. Kieåm huaán vieân chöùng toû söï thích nghi töøng ngaøy tröôùc quan taâm vaø yù muoán taïo moái nhöõng bieán coá coù theå coù taïi cô quan heä laøm vieäc tích cöïc vôùi sôû. sinh vieân thöïc taäp. 16. Sinh vieân theå hieän söï hieåu bieát 11. Kieåm huaán vieân chöùng toû yù veà caùc mong ñôïi cuûa Khoa Phuï muoán vaø coù khaû naêng laø ngöôøi Nöõ hoïc veà muïc tieâu thöïc haønh coá vaán chuyeân moân cho sinh cuûa sinh vieân vaø coù quyeát taâm vieân laø ngöôøi taäp söï vaøo ngheà. xöùng ñaùng vôùi caùc mong ñôïi ñoù. 12. Kieåm huaán vieân laø ngöôøi am 17. Sinh vieân theå hieän söï hoaø nhaäp hieåu nhöõng mong ñôïi cuûa vaøo caùc quy ñieàu ñaïo ñöùc trong Khoa Phuï nöõ hoïc vaø laø ngöôøi ngaønh coâng taùc xaõ hoäi. haøi loøng trong vai troø naøy cuûa 11
 12. 12. 12 18. Sinh vieân nhaän dieän ñöôïc “ vaên mình khi coäng taùc vôùi Khoa hoùa” cuûa cô sôû thöïc taäp. Phuï nöõ hoïc. 13. Kieåm huaán vieân chöùng toû mình laø ngöôøi heát loøng thöïc hieän vaøo caùc quy ñieàu ñaïo ñöùc cuûa ngaønh coâng taùc xaõ hoäi chuyeân nghieäp. 14. Kieåm huaán vieân luoân luoân saún saøng chia seû nhöõng kinh nghieäm cuûa cho sinh vieân thöïc taäp. 15. Kieåm huaán vieân hoã trôï sinh vieân thöïc taäp trong vaán ñeà am hieåu veà “vaên hoaù” cuûa cô sôû thöïc taäp. 11.GIAÛI QUYEÁT NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN TRONG THÖÏC TAÄP CUÛA SINH VIEÂN. Trong khi sinh vieân ñang thöïc taäp taïi cô sôû, neáu sinh vieân gaëp nhöõng trôû ngaïi quan troïng nhö ( coù theå do kieåm huaán vieân hay do cô sôû thöïc taäp ) nhö : bò ñe doïa hoaëc baét buoäc sinh vieân thöïc hieän nhöõng vieäc traùi vôùi caùc giaù trò ñaïo ñöùc ngheà nghieäp…Tröôùc tình hình nhö vaäy, sinh vieân caàn lieân heä ngay vôùi Ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc ñeå ñöôïc hoã trôï sau khi : a. Sinh vieân trao ñoåi vôùi kieåm huaán vieân vaø/hoaëc cô sôû thöïc taäp veà moái quan taâm cuûa mình moät caùch xaây döïng. Sinh vieân cuøng vôùi kieåm huaán vieân seõ thieát laäp moät keá hoaïch giaûi quyeát vaán ñeà, nhaän dieän caùc böôùc ñi coù thôøi haïn ñeå hoaøn thaønh chöông trình thöïc taäp theo quy ñònh. b. Khoâng giaûi quyeát ñöôïc ôû taïi cô sôû : Ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc seõ trao ñoåi vôùi caùc beân coù lieân quan ñeå giaûi quyeát oån thoûa. 12
 13. 13. 13 c. Neáu vaãn chöa giaûi quyeát ñöôïc thì sinh vieân coù theå xin ngöng ñôït thöïc taäp, Ban thöïc taäp cuûa Khoa seõ xem xeùt vaø cuøng vôùi sinh vieân ñeå ñöôïc tieáp tuïc thöïc taäp taïi moät nôi khaùc. Neáu sinh vieân töï ngöng thöïc taäp maø khoâng thoâng baùo cho kieåm huaán vieân vaø Ban Thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc bieát thì sinh vieân seõ bò ñaùnh rôùt ñôït thöïc taäp ñoù. CAÙC QUY ÑÒNH CHAÁM DÖÙT THÖÏC TAÄP TRÖÔÙC THÔØI HAÏN : TRÖÔØNG HÔÏP SINH VIEÂN VI PHAÏM : 1. Vaéng maët thöôøng xuyeân taïi cô sôû thöïc taäp ( chieám quaù 1/3 thôøi löôïng cuûa ñôït thöïc taäp ). 2. Khoâng noäp baùo caùo thöïc taäp vaø vaéng maët ôû buoåi hoïp kieåm huaán treân 2 laàn hoïp. 3. Sinh vieân töï ngöng thöïc taäp khoâng coù lyù do chính ñaùng. 4. Sinh vieân vi phaïm nhieàu laàn caùc quy ñieàu ñaïo ñöùc ngheà nghieäp sau khi ñaõ ñöôïc kieåm huaán vieân nhaéc nhôû. 5. Sinh vieân vi phaïm nhieàu laàn caùc quy ñònh cuûa cô sôû thöïc taäp. 6. Sinh vieân toû ra beâ boái trong thöïc taäp vaø khoâng chòu söûa ñoåi. 7. Sinh vieân coù haønh vi khoâng phuø hôïp vôùi ngaønh coâng taùc xaõ hoäi nhö laïm duïng treû em, baïo löïc, söû duïng chaát ma tuùy vv… TRÖÔØNG HÔÏP SINH VIEÂN KHOÂNG VI PHAÏM : Trong ñôït thöïc taäp, neáu sinh vieân gaëp nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây thì Ban Thöïc taäp cuûa Khoa Phuï nöõ hoïc seõ thu xeáp cho sinh vieân ñöôïc thöïc taäp taïi moät nôi khaùc vôùi noäi dung töông töï ñeå baûo ñaõm thôøi gian thöïc taäp theo quy ñònh : a. Kieåm Huaán vieân bò beänh daøi haïn hoaëc ñi coâng taùc xa nhieàu ngaøy. b. Cô sôû thöïc taäp ngöng hoaït ñoäng 13
 14. 14. 14 c. Hoaëc moät lyù do naøo khaùc maø sinh vieân khoâng theå tieáp tuïc thöïc taäp ñöôïc. VAÁN ÑEÀ AN TOAØN TRONG THÖÏC TAÄP TAÏI CÔ SÔÛ . Sinh vieân caàn phaûi nhaän bieát raèng taïi ñòa baøn thöïc taäp coù nhöõng nguy cô coù theå gaây haïi cho sinh vieân trong khi ñi coâng taùc, nhaát khi ñi vaõng gia : maát xe, troäm cöôùp, thaân chuû say röôïu hoaëc thaân chuû bò phaán khích khi huùt hay tieâm chaát ma tuùy, coù theå coù haønh vi baïo löïc, tai naïn giao thoâng…Vôùi söï höôùng daãn cuûa kieåm huaán vieân vaø cô sôû thöïc taäp, sinh vieân seõ ñöôïc thoâng baùo veà nhöõng nguy cô ñaõ neâu treân ñeå sinh vieân phoøng traùnh. SINH VIEÂN CAÀN PHAÛI THAÄN TROÏNG ÑEÅ BAÛO ÑAÛM CHO SÖÏ AN TOØAN CUÛA CHÍNH MÌNH : traùnh ôû laïi moät mình taïi cô sôû, tröôùc khi ñi vaõng gia, sinh vieân caàn thaêm doø lai lòch cuûa thaân chuû vaø neáu caàn, neân coù ngöôøi thöù hai ( coù theå laø ngöôøi cuûa cô sôû ), thaän troïng khi tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi mang beänh truyeàn nhieåm ( HIV/AIDS, lao…). 12. LÖÔÏNG GIAÙ TIEÁN TRÌNH THÖÏC TAÄP CUÛA SINH VIEÂN. Coâng vieäc löôïng giaù vaø phaûn hoài cuûa sinh vieân phaûi ñöôïc baét ñaàu vaø tieáp tuïc töø luùc sinh vieân khôûi ñaàu thöïc taäp. Vieäc xaây döïng baûn thoûa thuaän thöïc taäp giöõa sinh vieân vaø kieåm huaán vieân ñoøi hoûi coâng taùc töï löôïng giaù cuûa sinh vieân, cuûa kieåm huaán vieân vaø ñieàu phoái vieân veà nhöõng coá gaéng maø sinh vieân ñaõ thöïc hieän ñeå ñaùp öùng caùc quy ñònh cuûa ñôït thöïc taäp. Coâng taùc löôïng giaù ñöôïc thöïc hieän tröôùc heát döïa theo : 1.Caùc buoåi kieåm huaán 2.Söï chuaån bò vaø hoaøn thaønh caùc baøi laøm cuûa sinh vieân 3.Keát quaû ñôït thöïc taäp : khaû naêng öùng duïng lyù thuyeát vaøo thöïc tieãn, nhaän dieän nhu caàu cuûa heä thoáng thaân chuû, bieát choïn caùch can thieäp phuø hôïp, theå hieän moái quan heä chuyeân nghieäp, töï nhaän dieän ñöôïc maët maïnh vaø giôùi haïn cuûa mình vaø coù phöông höôùng vaø coá gaéng thay ñoåi. VAI TROØ LÖÔÏNG GIAÙ CUÛA ÑIEÀU PHOÁI VIEÂN. 14
 15. 15. 15 Ñieàu phoái vieân coù vai troø haøng ñaàu trong vieäc baûo ñaûm chaát löôïng cuûa tieán trình thöïc taäp töø luùc baét ñaàu ñeán luùc keát thuùc ñôït thöïc taäp. Ñieàu phoái vieân laø ngöôøi theo doõi toång quaùt coâng taùc thöïc taäp, baûn keá hoaïch thöïc taäp giöõa kieåm huaán vieân vaø sinh vieân, theo doõi khaû naêng hoaøn taát ñôït thöïc taäp cuûa sinh vieân theo yeâu caàu cuûa ñôït thöïc taäp vaø caùc ñieàu kieän vaø taøi nguyeân maø kieåm huaán vieân vaø cô sôû coù theå cung caáp ñeå sinh vieân hoaøn taát ñôït thöïc taäp. Ñieàu phoái vieân laø ngöôøi chòu traùch nhieäm giaûi quyeát nhöõng khoù khaên phaùt sinh taïi cô sôû ñeå hoã trôï sinh vieân coù ñieàu kieän thuaän lôïi khi thöïc taäp. XAÂY DÖÏNG THANG ÑIEÅM THÖÏC TAÄP Kieåm huaán vieân seõ döïa treân caùc yeáu toá sau ñaây ñeå cho ñieåm thöïc taäp : 8. Söï tham gia tích cöïc cuûa sinh vieân vaøo caùc buoåi kieåm huaán. 9. Nhöõng coá gaéng hoïc taäp kinh nghieäm trong quaù trình thöïc hieän caùc coâng vieäc ñöôïc giao ghi trong baûn keá hoaïch thöïc taäp. 10. Baûn töï löôïng giaù cuûa sinh vieân 11. Baøi thu hoaïch cuoái ñôït thöïc taäp. ( Xem phuï luïc 8 cuûa phaàn 2 ) PHÖÔNG HÖÔÙNG KHI CHO ÑIEÅM THÖÏC TAÄP. Kieåm huaán vieân laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính trong vieäc ñaùnh giaù keát quaû thöïc taäp cuûa sinh vieân, döïa theo muïc tieâu cuûa chöông trình hoïc cuûa Khoa phuï nöõ hoïc, quaûn lyù ñôït thöïc taäp cuûa sinh vieân, khaû naêng ñaõm nhaän caùc coâng vieäc khi thöïc taäp vaø möùc ñoä tieán boä trong vieäc phaùt trieån caùc kyõ naêng thöïc haønh coâng taùc xaõ hoäi chuyeân nghieäp. Sinh vieân naøo ñaït ñieåm döôùi 5 hoaëc töï ngöng thöïc taäp phaûi ñaêng kyù ( coù ñoùng phí ) thöïc taäp laïi trong nieân hoïc keá tieáp. 15
 16. 16. 16 PHAÀN HAI : CAÙC PHUÏ LUÏC VEÀ THUÛ TUÏC THÖÏC TAÄP PHUÏ LUÏC 1 : CAÙC LAÕNH VÖÏC QUAN TAÂM CUÛA SINH VIEÂN TRONG ÑÔÏT THÖÏC TAÄP. Hoï teân sinh vieân:……………………………………………………………MSSV…………………………………….. Ñòa chæ lieân laïc…………………………………………………………………………..ÑT …………………………….. Ñaêng kyù thöïc taäp :………………………………………… …………………………………………………………………. Caùc kinh nghieäm ñaõ coù trong thöïc haønh coâng taùc xaõ hoäi : * trong ñôït thöïc taäp tröôùc : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. * trong hoaït ñoäng rieâng cuûa mình :…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Caùc coâng vieäc maø baïn ñaõ vaø ñang ñaûm nhaän : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Caùc laõnh vöïc maø baïn quan taâm ( vaán ñeà xaõ hoäi, loaïi ñoái töôïng, laõnh vöïc muoán thöïc taäp ) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
 17. 17. 17 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ñeå coù theå hoã trôï toát cho baïn trong thöïc taäp, Khoa Phuï nöõ hoïc caàn coù caùc thoâng tin nhö sau : 1.Phöông tieän di chuyeån cuûa baïn :……………………………………………………………………………………….. 2.Baïn cho bieát caùc nhu caàu ñaëc bieät caù nhaân hoaëc nhöõng giôùi haïn cuûa baïn maø baïn caûm thaáy coù theå aûnh höôûng ñeán thöïc taäp cuûa baïn : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Caùc thoâng tin khaùc veà baïn ( neáu coù ) coù theå giuùp ích cho tieán trình thöïc taäp cuûa baïn : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . PHAÀN SINH VIEÂN TÖÏ KHAI Ñeå giuùp cho Khoa Phuï nöõ hoïc coù theå choïn cô sôû thöïc taäp phuø hôïp, caùc thoâng tin sau ñaây raát caàn thieát nhaèm ñeå : a.Baûo veä thaân chuû b.Ñaùp öùng yeâu caàu cuûa cô sôû thöïc taäp. Khoa Phuï nöõ hoïc seõ khoâng saép xeáp thöïc taäp cho sinh vieân naøo khoâng ñieàn vaøo baûn töï khai naøy vaø noäp cho ñieàu phoái vieân thöïc taäp cuûa Khoa. 17
 18. 18. 18 1.Baïn ñaõ coù laàn naøo vi phaïm quy cheá thi trong thôøi gian qua khoâng ? € coù € khoâng 2.Baïn coù tieàn aùn laàn naøo khoâng ? € coù € khoâng, Neáu coù, xin giaûi thích :…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… … 3.Baïn coù yeáu toá naøo coù theå aûnh höôûng ñeán khaû naêng thöïc haønh coâng taùc xaõ hoäi khoâng ? ( veà haønh vi, ñieàu kieän, beänh taät, nghieän ngaäp,…) € coù € khoâng Neáu coù, xin giaûi thích :………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ngaøy……………………………………………. Kyù teân 18
 19. 19. 19 PHUÏ LUÏC 2 : BAÛN ÑAÊNG KYÙ KIEÅM HUAÁN VIEÂN KHI THAM GIA COÄNG TAÙC VÔÙI KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC. 1. Hoï teân kieåm huaán vieân :………………………………………………………………………………………………….. 2. Ñòa chæ lieân laïc :…………………………………………………………………………………………………………………. 3.ÑT rieâng :……………………………………………..ÑT cô quan :……………………………………………………. 4.Chöùc vuï neáu coù :………………………………………………………………………………………………………………. 5.Nôi coâng taùc ( teân cô quan vaø ñòa chæ ) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.Trình ñoä chuyeân moân :……………………………………………………………………………………………………… 7.Toát nghieäp ngaønh ……………………………………………………………………………………………………………… Taïi tröôøng………………………………………………………………………………………………………………………………….. Naêm toát nghieäp :……………………………………………………………………………………………………………………. 8.Coâng vieäc ñang ñaõm nhaän :…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.Laõnh vöïc chuyeân trong coâng taùc xaõ hoäi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10.Anh/ Chò ñaõ laøm vieäc bao nhieâu naêm trong ngaønh coâng taùc xaõ hoäi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.Anh/ Chò quan taâm ñieàu gì khi giuùp sinh vieân thöïc taäp ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
 20. 20. 20 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12.Anh/ Chò coù thu xeáp ñöôïc thôøi gian ñeå theo doõi, quaûn lyù vaø kieåm huaán sinh vieân thöïc taäp khoâng ? € coù € khoâng Giaûi thích theâm :……………………………………………………………………………………………………………………….. 13.Anh/ Chò coù kinh nghieäm gì trong kieåm huaán sinh vieân thöïc taäp ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.Anh/ Chò thích kieåm huaán sinh vieân thöïc taäp taïi cô sôû cuûa Anh/ Chò hay taïi moät cô sôû khaùc ? - taïi nôi ñang coâng taùc - taïi nôi khaùc. 15.Theo Anh/ Chò, ñeå trôû thaønh moät kieåm huaán vieân gioûi, ngöôøi kieåm huaán phaûi laø ngöôøi nhö theá naøo ?……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16.Coâng vieäc kieåm huaán coù giuùp ích gì cho Anh/ Chò khoâng ? € coù € khoâng Giaûi thích theâm :………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngaøy…………………………………………………………. Kyù teân 20
 21. 21. 21 PHUÏ LUÏC 3 : HÖÔÙNG DAÃN SINH VIEÂN VIEÁT BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP . Baùo caùo thöïc taäp ( 2 tuaàn moät laàn ) laø moät coâng cuï nhaän thöùc, phaân tích, heä thoáng hoùa vaø toå chöùc veà nhöõng gì maø sinh vieân ñaõ laøm vaø hoïc hoûi sau hai tuaàn thöïc taäp. Noù giuùp sinh vieân ñònh höôùng toát trong muïc tieâu thöïc taäp vaø phaùt trieån kyõ naêng dieãn ñaït, phaân tích vaø leân keá hoaïch. Noù coøn giuùp cho sinh vieân töï ñaùnh giaù vaø phaûn hoài cho kieåm huaán vieân theo doõi ñöôïc nhöõng gì sinh vieân ñaõ thöïc hieän, laøm cô sôû cho noäi dung kieåm huaán. Noäi dung baùo caùo phaûi roõ raøng vaø chuyeân bieät : 1. Nhöõng vieäc ñaõ laøm trong thôøi gian qua. 2. YÙ nghóa cuûa caùc coâng vieäc aáy, lieân quan ñeán noäi dung keá hoaïch thöïc taäp nhö theá naøo. 3. Nhöõng heä quaû cuûa caùc coâng vieäc ñoù so vôùi keá hoaïch thöïc taäp, nhu caàu nghieân cöùu, nhu caàu kieåm huaán vaø nhu caàu phaùt trieån caù nhaân vaø ngheà nghieäp. Chi tieát noäi dung ñöôïc mong ñôïi nhö sau : a. Baïn ( sinh vieân ) söû duïng thôøi gian qua nhö theá naøo ? Cho bieát nhöõng tieán boä maø baïn caûm nhaän ñöôïc so vôùi caùc muïc tieâu cuûa ñôït thöïc taäp. b. Moâ taû vaø phaân tích roõ raøng moät hoaït ñoäng hay moät söï kieän lôùn hay nhoû maø baïn laø ngöôøi trong cuoäc trong thôøi gian ñoù.Baïn ñaõ hoïc hoûi ñöôïc ñieàu gí töø ñoù cuõng nhö vaán ñeà gì ñaõ thuû thaùch baïn ? Noù coù 21
 22. 22. 22 laøm naõy sinh ôû caù nhaân baïn ñieàu gí khoâng vaø neáu coù thì baïn xuû lyù noù nhö theá naøo ? Caùc haønh ñoäng cuûa baïn sau naøy phaûi nhö theá naøo ? So vôùi lyù thuyeát hoïc ñöôïc ôû lôùp baïn thaáy nhö theá naøo ? c. Baïn ñaõ laøm gì trong vieäc töï chaêm soùc cho mình vaø xöû lyù ñöôïc söï caêng thaúng cuûa baïn ? d. Keá hoaïch cho 2 tuaàn sau cuûa baïn laø gì ? e. Soá giôø ñaõ thöïc taäp. PHUÏ LUÏC 4 : HÖÔÙNG DAÃN SINH VIEÂN KHI ÑEÁN THÖÏC TAÄP TAÏI CÔ SÔÛ. Coâng vieäc cuûa baïn ( sinh vieân ) seõ thaønh coâng hôn neáu baïn trôû thaønh ngöôøi thaân thieän vôùi cô sôû thöïc taäp, chính saùch, thuû tuïc, caùc loaïi dòch vuï, nhaân vieân, ban ñieàu haønh, ñoái töôïng thuï höôûng cuûa hoï. Baïn seõ caûm thaáy an toaøn hôn khi baét ñaàu thöïc taäp laø nhanh choùng ñeán vôùi hoï vaø hoïc hoûi coâng vieäc cuûa hoï. Vieäc tìm hieåu vaø hoøa nhaäp vôùi cô sôû thöïc taäp laø moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa thöïc taäp. Cuoái giai ñoaïn 1 cuûa ñôït thöïc taäp, baïn phaûi baùo caùo cho kieåm huaán vieân vôùi caùc noäi dung nhö sau : 1. Lòch söû thaønh laäp cuûa cô sôû 2. Nhieäm vuï vaø muïc tieâu cuûa cô sôû 3. Cô caáu laõnh ñaïo 4. Sô ñoà toå chöùc 5. Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän thuï höôûng 6. Nguoàn taøi nguyeân cung caáp dòch vuï 7. Tieâu chuaån cung caáp dòch vuï 8. Moâ taû coâng vieäc cuûa nhaân vieân xaõ hoäi taïi cô sôû 9. Caùc toå chöùc coù hôïp taùc hay phoái hôïp vôùi cô sôû. 22
 23. 23. 23 PHUÏ LUÏC 5 : BAÛN KEÁ HOAÏCH THÖÏC TAÄP GIÖÕA KIEÅM HUAÁN VIEÂN VAØ SINH VIEÂN. Ñaây laø moät baûn keá hoaïch xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu cuï theå cuûa ñôït thöïc taäp, nhöõng coâng vieäc maø sinh vieân coù traùch nhieäm phaûi hoaøn thaønh. Muïc ñích hoïc taäp seõ ñöôïc cuï theå hoùa baèng caùc muïc tieâu cuï theå ño löôøng ñöôïc. Noù laø moät thoûa thuaän giöõa sinh vieân vaø kieåm huaán vieân vaø sinh vieân laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính trong vieäc thöïc hieän keá hoaïch naøy, kieåm huaán vieân laø ngöôøi hoã trôï cho tieán trình thöïc hieän. Baûn keá hoaïch ñöôïc hai beân ñoàng yù vaø kyù teân vaø ñöôïc ñem ra ñoái chieáu theo ñònh kyø vôùi nhöõng keát quaû thöïc taäp cuûa sinh vieân ôû moái cuoái giai ñoaïn cuûa ñôït thöïc taäp. Cuoái cuøng laø cô sôû ñeå ñaùnh giaù vaø cho ñieåm thöïc taäp. Baûn keá hoaïch bao goàm : 1.Sinh vieân :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.MSSV :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.Ñôït thöïc taäp:…………………………………………………………………………………………………………………………. 4. töø ngaøy…………………………..ñeán ngaøy………………………………………………………………………………….. 5.Taïi :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6.Kieåm huaán vieân :………………………………………………………………………………………………………………… 7.Coâng taùc taïi :………………………………………………………………………………………………………………………. Cuøng thoûa thuaän caùc ñieàu sau ñaây : d. Xaây döïng keá hoaïch thöïc taäp moãi tuaàn. e. Tham döï ñaày ñuû vaø ñuùng giôø ………buoåi kieåm huaán ( 2 beân cuøng xaùc ñònh ngaøy giôø) 23
 24. 24. 24 f. Toång soá giôø thöïc taäp :………………………………………………………………………………………………. g. Muïc tieâu thöïc taäp : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….. h. Nhöõng coâng vieäc maø sinh vieân phaûi thöïc hieän : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… PHUÏ LUÏC 6 : BAØI THU HOAÏCH CUOÁI ÑÔÏT THÖÏC TAÄP. Ñaây laø baøi thu hoaïch baét buoäc tröôùc khi sinh vieân chaám döùt ñôït thöïc taäp, ñöôïc laøm töø 5 – 8 trang ñaùnh maùy vaø noäp cho kieåm huaán vieân. Noäi dung baøi thu hoaïch laø traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây : 1. Baïn baét ñaàu thöïc taäp ôû ñaâu ? Nhöõng thöû thaùch, moái lo aâu, nhöõng vaán ñeà caù nhaân maø baïn mang theo laø gì ? 2. Neâu toång quaùt kinh nghieäm thöïc taäp vöøa qua vaø nhaän dieän nhöõng khoù khaên maø baïn ñaõ traõi qua vaø ñaõ hoïc ñöôïc gì ñeå trôû thaønh moät nhaân vieân xaõ hoäi. 3. Cho bieát nhöõng ngöôøi naøo vaø hoaøn caûnh naøo laø taøi nguyeân hoaëc trôû ngaïi cho tieán trình hoïc taäp cuûa baïn trong luùc thöïc taäp. 4. Baïn ñaõ hieåu roõ theâm moät vaán ñeà gì qua thôøi gian thöïc taäp ? 5. Baïn coù haõnh dieän vôùi nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc khoâng ? 6. Baïn thaáy baïn coøn nhöõng toàn taïi gì trong tieán trình phaùt trieån ngheà nghieäp ? 7. Baïn ñaùnh giaù kyõ naêng töï chaêm soùc chính mình nhö theá naøo ? 8. Neáu baïn ñöôïc pheùp laøm nhieàu hôn so vôùi yeâu caàu cuûa ñôït thöïc taäp, baïn seõ laøm gì ? 24
 25. 25. 25 9. Baïn cho bieát ñieàu gì môùi nôi baïn ( ñoäng löïc, öôùc voïng, khaû naêng…) nhö laø keát quaû cuûa ñôït thöïc taäp . 10. Lyù thuyeát vaø thöïc haønh coù giuùp gì cho baïn trong phaùt trieån con ngöôøi baïn vaø thöïc thi ngheà nghieäp khoâng ? PHUÏ LUÏC 7 : BAØI TÖÏ LÖÔÏNG GIAÙ THÖÏC TAÄP CUÛA SINH VIEÂN. Sinh vieân :……………………………………………………………………………………………………………………… MSSV :……………………………………..NK :…………………………………. ………………………………………. Ñôït thöïc taäp :………………………………………………………………………………………………………………… Thôøi gian thöïc taäp :…………………………………………………………………………………………………….. Cô sôû thöïc taäp :……………………………………………………………………………………………………………… Teân kieåm huaán vieân:………………………………………………………………………………………………….. Ngaøy löôïng giaù :……………………………………………………………………………………………………………. Noäi dung löôïng giaù thöïc taäp : 1. Döïa treân baûn keá hoaïch giöõa sinh vieân vaø kieåm huaán vieân, caùc muïc tieâu vaø yeâu caàu cuûa ñôït thöïc taäp, baïn neâu nhöõng tieán boä ñaït ñöôïc, möùc ñoä hoaøn thaønh caùc yeâu caàu vaø söï ñoùng goùp cuûa baïn trong quaù trình thöïc taäp taïi cô sôû. 2.Baïn töï cho ñieåm ( toái ña laø 10 ) theo töøng muïc sau ñaây : a. ÖÙng duïng kieán thöùc lyù thuyeát vaøo thöïc tieån. Ñieåm :…………………………… b. Khaû naêng nhaän thöùc vaán ñeà ( giaûi quyeát vaán ñeà, oùc pheâ phaùn, khaû naêng phaân tích ) Ñieåm :……………………………….. c. Thieát laäp moái quan heä laøm vieäc hieäu quaû. Ñieåm :…………………………….. d. Taïo moái töông taùc coù muïc ñích nhaèm cung caáp dòch vuï phuø hôïp cho caù nhaân, gia ñình, nhoùm vaø coäng ñoàng.Ñieåm :……………………. 25
 26. 26. 26 e. Tinh thaàn laøm vieäc theo eâ-kíp hieäu quaû trong moät toå chöùc. Ñieåm :…………………….. f. Nhaän dieän vaø söû duïng taøi nguyeân trong coäng ñoàng ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa thaân chuû vaø cô sôû. Ñieåm :……………………………. g. Truyeàn thoâng coù lôøi vaø vieát theo chuyeân nghieäp.Ñieåm :…………………………. h. Aùp duïng caùc quy ñieàu ñaïo ñöùc ngheà nghieäp vaøo moïi khía caïnh cuûa thöïc haønh chuyeân nghieäp.Ñieåm :……………………… i. Theå hieän söï côûi môû vaø yù muoán ñoùng goùp yù kieán xaây döïng. Ñieåm :………………………… 3.Trình baøy caùc maët maïnh cuûa baïn ñaõ ñöôïc theå hieän trong ñôït thöïc taäp. 4. Ñôït thöïc taäp naøy giuùp ích gì cho baïn trong töông lai khi baïn ñaõ toát nghieäp vaø trôû thaønh moät nhaân vieân xaõ hoäi thöïc thuï ? 26
 27. 27. 27 PHUÏ LUÏC 8 : BAÛNG ÑIEÅM CUÛA KIEÅM HUAÁN VIEÂN KHI SINH VIEÂN CHAÁM DÖÙT ÑÔÏT THÖÏC TAÄP Kieåm huaán vieân :………………………………………………………………………………………………………………. Nôi coâng taùc :…………………………………………………………………………………………………………………… Ñôït thöïc taäp :…………………………………………………………………………………………………………………….. Thôøi gian thöïc taäp :………………………………………………………………………………………………………… Cô sôû thöïc taäp :……………………………………………………………………………………………………………………. Hoï vaø teân sinh vieân:…………………………………………………………..…………………………………………… MSSV :……………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy löôïng giaù :……………………………………………………………… Noäi dung löôïng giaù thöïc taäp cuûa sinh vieân : 1. Döïa treân baûn thoûa öôùc giöõa sinh vieân vaø kieåm huaán vieân, caùc muïc tieâu vaø yeâu caàu cuûa ñôït thöïc taäp, baïn neâu nhöõng tieán boä ñaït ñöôïc, möùc ñoä hoaøn thaønh caùc yeâu caàu vaø söï ñoùng goùp cuûa sinh vieân trong quaù trình thöïc taäp taïi cô sôû. 2.Baïn cho ñieåm ( toái ña laø 10 ) theo töøng muïc sau ñaây : a. ÖÙng duïng kieán thöùc lyù thuyeát vaøo thöïc tieån. Ñieåm :…………………………… Lyù do :………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
 28. 28. 28 b. Khaû naêng nhaän thöùc vaán ñeà ( giaûi quyeát vaán ñeà, oùc pheâ phaùn, khaû naêng phaân tích ) Ñieåm :……………………………….. Lyù do :…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. c. Thieát laäp moái quan heä laøm vieäc hieäu quaû. Ñieåm :…………………………….. Lyù do :……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. i. Taïo moái töông taùc coù muïc ñích nhaèm cung caáp dòch vuï phuø hôïp cho caù nhaân, gia ñình, nhoùm vaø coäng ñoàng.Ñieåm :……………………. Lyù do :…………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… j. Tinh thaàn laøm vieäc theo eâ-kíp hieäu quaû trong moät toå chöùc. Ñieåm :…………………….. Lyù do :………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… k. Nhaän dieän vaø söû duïng taøi nguyeân trong coäng ñoàng ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa thaân chuû vaø cô sôû. Ñieåm :……………………………. Lyù do :…………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… l. Truyeàn thoâng coù lôøi vaø vieát theo chuyeân nghieäp.Ñieåm :…………………………. Lyù do :…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. m. Aùp duïng caùc quy ñieàu ñaïo ñöùc ngheà nghieäp vaøo moïi khía caïnh cuûa thöïc haønh chuyeân nghieäp.Ñieåm :……………………… Lyù do :………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. n. Theå hieän söï côûi môû vaø yù muoán ñoùng goùp yù kieán xaây döïng. Ñieåm :………………………… Lyù do :……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Caùc maët maïnh cuûa sinh vieân ñaõ ñöôïc theå hieän trong ñôït thöïc taäp : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 28
 29. 29. 29 Kieåm huaán vieân kyù teân Caùc quy ñònh neâu treân ñaây veà kieåm huaán vaø thöïc taäp cuûa sinh vieân baét ñaàu ñöôïc aùp duïng cho sinh vieân thöïc taäp töø khoùa P.1999 trôû ñi. Ngaøy thaùng naêm 2000 TRÖÔÛNG KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC TS THAÙI THÒ NGOÏC DÖ 29

×