Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

禪心慧語8 d

2,632 views

Published on

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

禪心慧語8 d

 1. 1. 錄自《勸發菩提心文》 既不求利養名聞,又不貪欲樂果報, 惟為生死、為菩提; 如是發心,名之為正。
 2. 2. 錄自《佛遺教經》 若人能持淨戒,是則能有善法; 若無淨戒,諸善功德皆不得生。
 3. 3. 不 因若 差能 別斷 性憎 ,愛 皆, 得及 成與 佛貪 道瞋 。痴 , 錄 自 《 圓 覺 經 》
 4. 4. 錄自《佛性論》 言過失者,謂凡夫。功德者,即有學聖人。 究竟清淨者,即諸佛。
 5. 5. 錄自《解脫道論》 以戒除惡趣,以定除欲界,以慧除一切有。
 6. 6. 孝是 順菩 心薩 ,, 方應 便起 救常 護住 一慈 切悲 眾心 生、 。 自 《 佛 說 梵 網 經 》
 7. 7. 莫 習莫 放學 蕩小 ,道 令, 增以 欲信 意邪 。見 ; 錄 自 《 法 句 經 教 學 品 》
 8. 8. 對 一治 若切邪 離邪執 於執者 我皆, 則依 無我 邪見 執, 。 錄 自 《 大 乘 起 信 論 》
 9. 9. 錄自《六祖壇經》 善知識! 若修不動者,但見一切人時, 不見人之是非善惡過患,即是自性不動。
 10. 10. 錄自《金剛經》 若福德有實,如來不說得福德多; 以福德無故,如來說得福德多。
 11. 11. 不真 是觀實 名我正 中、觀 道人者 真、, 實眾 正生 觀、 。壽 命 , 錄 自 《 大 寶 積 經 》
 12. 12. 不夫 欲 人 滅惑能 惡於牢 盡流持 ,俗其 必狂心 得愚, 道之精 矣言銳 。者進 , 行 , 錄 自 《 四 十 二 章 經 》
 13. 13. 無無 患鬥 於無 一有 切諍 ,, 諸慈 佛心 所愍 歎一 譽切 。; 錄 自 《 增 一 阿 含 經 》
 14. 14. 不 善 報 中 , 瞋 報 最 大 。 諸 煩 惱 中 , 瞋 為 最 重 ; 錄 自 《 大 智 度 論 》
 15. 15. 錄自《大智度論》 內心智德薄,外善以美言,譬如竹如內,但示有其外; 內心智德厚,外善以法言,譬如妙金剛,中外力皆足。
 16. 16. 錄自《雜阿含經》 忍辱修賢良,見諦建福田; 賢勝律儀備,成就深妙智。
 17. 17. 還不 會但能 增與善 進人用 人結愛 與緣護 人,人 之 的 間 話 的 , 關 係 。 星 雲 法 師 語
 18. 18. 我而凡 們我可 必們說 須不的 置能皆 之夠能 於談說 靜論清 默的楚 。,, 維 根 斯 坦 《 邏 輯 哲 學 論 》
 19. 19. 不與 如其 善爭 自取 珍不 惜可 運能 用得 所到 擁的 有東 的西 。, 聖 嚴 法 師 語
 20. 20. 斷云 貪何 欲為 、智 越? 貪調 欲伏 ,貪 是欲 名。 為 智 。 錄 自 《 雜 阿 含 經 》
 21. 21. 淨 隨信 其心 所惠 至施 處, ,此 福世 報及 常後 影世 隨, 。 錄 自 《 雜 阿 含 經 》
 22. 22. 錄自《雜阿含經》 持戒得名稱,布施得大財, 真實德流布,恩惠得善友。

×