Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

禪心慧語8 c

1,229 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

禪心慧語8 c

 1. 1. 錄自《金剛經》 若樂小法者, 著我見、人見、 眾生見、壽者見, 則於此經, 不能聽受讀誦、為人解說。
 2. 2. 是 故不菩 說應薩 不貪所 受著作 福,福 德 德 。 , 錄 自 《 金 剛 經 》
 3. 3. 錄自《金剛經》 若菩薩心住於法而行布施,如人入暗,則無所見; 若菩薩心不住法而行布施, 如人有目,日光明照,見種種色。
 4. 4. 如 來若 說菩 名薩 真通 是達 菩無 薩我 。法 者 , 錄 自 《 金 剛 經 》
 5. 5. 佛 真法 如非 非遙 外, ,心 棄中 身即 何近 求; 。 遍 照 金 空剛 海 大 師 《 般 若 心 經 祕 鍵 》
 6. 6. 錄自《罪業報應經》 水流不常滿, 火盛不久燃, 日出須臾沒, 月滿已復缺, 尊榮豪貴者, 無常復過是。
 7. 7. 舉世要多求,求多轉生惱, 一念知足心,便是如意寶。 作者不詳
 8. 8. 作 者 不 詳 淨 閑土 來風 繞光 步滿 松目 林前 間, ,溪 頓聲 覺蟲 心語 無佛 世名 網宣 牽, 。
 9. 9. 《論語.為政》 知之為知之,不知為不知,是知也。 白話解: 求學者,能承認自己了解甚麼、不了解甚麼, 才是真有智慧。
 10. 10. 《論語.為政》 多聞闕疑,慎言其餘,則寡尤。 白話解:就算以為自己對事如何的了解, 總會有不了解之事。有不了解的事,要作保留; 不要強自評論,甚或妄下斷語。
 11. 11. 可自白 以己話 反最解 思好: ,也見 自能人 己這之 就樣善 不;, 要見可 這人以 樣之效 。不法 善, , 擇 其三 善人 者行 而, 從必 之有 ,我 其師 不焉 善。 者 而 改 之 。 錄 自 《 論 語 . 述 而 第 七 》
 12. 12. 要苦過 堆也了白 積難,話 到以只解 明成會: 天就事能 。。倍學 所功, 以半就 不,今 要到天 放時學 逸就。 ,是要 事幾是 情經時 不勤機 時 過 然 後 學 , 則 勤 苦 而 難 成 。 錄 自 《 禮 記 . 學 記 》
 13. 13. 錄自《禮記.學記》 獨學而無友,則孤陋而寡聞。 白話解:今人常以為學問沒有甚麼大不了, 自己來學、到網上看看就會。 可是有些自學者,能引經據典,高唱圓融, 甚實是孤陋寡聞而不自知。
 14. 14. 錄自韓愈《師說》 人非生而知之者,孰能無惑? 惑而不從師,其為惑也, 終不解矣。 白話解:今人常以為學問沒有甚麼大不了。 而且在網上,實在太容易代入了老師的角色, 坐上了網上的虛擬高位;就更不恥於求教於人。 可是,人不是生來就甚麼都懂的, 如此,只落得個自以為是,於迷惑處更迷惑。
 15. 15. 釋迦文佛讚偈 釋迦教育在娑婆,方便隨緣接引多, 大千沙界皆淨土,自由平等是佛陀。 南無本師釋迦牟尼佛。
 16. 16. 錄自《心靈地圖》 煩惱是因習性而有, 對世間一切現象的感受, 也是因煩惱而有差別的判斷。 當別人惹你生氣時, 你要感謝他幫助你, 因為他提供機會讓你能夠戒瞋。
 17. 17. 弘一大師語: 見其生不忍見其死, 聞其聲不忍食其肉, 應起悲心,勿貪口腹。
 18. 18. 當瞋 獲壞 具善 相根 莊勿 嚴增 身長 ,, 一慈 切心 眾樂 生法 常造 樂佛 見形 。, 錄 自 《 大 寶 積 經 》 卷 第 九 十 八

×