Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria2012

367 views

Published on

Memòria anual d'Estel Tàpia - 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria2012

 1. 1. Associació Estel TàpiaMemòria 2012
 2. 2. 2CARTA DE LA DIRECTORABenvolguts amics,Aquesta Memòria de 2012 és el resum del treball constant de tot unequip que, malgrat la delicadíssima situació econòmica i social, hacontinuat fent un sobre esforç per tirant endavant aquest projecte: lareinserció social i productiva dels usuaris de l’Associació Estel Tàpia.Ens esperona el suport que ens heu donat fins ara, davant de la difícilsituació econòmica i social que estem vivint, i sabem que nomésencarant aquest horitzó de treball conjunt podrem continuar donantresposta a les persones més vulnerables de la nostra societat.Us volem fer arribar un missatge d’il·lusió perquè la junta directiva,direcció, equip educatiu, voluntariat i usuaris han continuat fent laseva feina amb valentia, treball de grup i molta dedicació.Aquest any 2012 hem centrat gran part de la nostra estratègia enbuscar i establir acords, aliances i suport amb entitats públiques iprivades, institucions autonòmiques i empreses per a rebre suport detots tipus, particularment pel màrqueting dels productes propis.I per acabar, voldria remarcar que gràcies a aquestacorresponsabilitat dels diversos agents de la societat, les personesadultes en situació d’exclusió social podran incloure’s en el seuentorn.Rebeu una cordial salutació,Dra. Rocío Elvira Q.Directora Associació Estel Tàpia Barcelona, febrer de 2013
 3. 3. 3IDEARI DE L’ASSOCIACIÓMISIÓL’Associació Estel Tàpia és un projecte socioproductiu d’inclusió deles persones en situació d’exclusió social. El projecte aborda lainclusió a través de la cultura del treball en persones adultes en riscd’exclusió social, perquè aquesta cultura reprodueix mecanismes,relacions, paràmetres que doten al subjecte d’elements per estar dinsde la societat.VISIÓEl gran repte del projecte es la inclusió que tant el subjecte com lasocietat a la que pertanyen, siguin corresponsables en el procés dela seva integració.La innovació del mateix radica en la seva metodologia, que equilibral’eix social i l’eix productiu.El projecte genera un procés d’inclusió que canvia estructuralment lademanda immediata de l’usuari. En lloc d’oferir la seva condiciód’exclòs per obtenir recursos, la metodologia del projecte col·loca unobjecte –que té un valor simbòlic- per a que sigui intercanviat. Per laqual cosa, el subjecte és protagonista de la seva pròpia inclusió, fentun procés profundament socialitzador a través de la manipulació ocreació d’un producte, per el qual finalment rebré una becaeconòmica.En aquest procés l’usuari està dins d’un marc i es reconegut pel quefa (el seu treball), no per la seva condició (la seva problemàticad’exclòs)VALORS.Tenim com a referència per aconseguir la inclusió social y productiva,els següents criteris de socialització: tolerància, ordre, organització,innovació i sostenibilitat, responsabilitat social i empatia.Aquets criteris són el marc en el que es desenvolupa el projecte i larealització del mateix, el que permet el procés d’inclusió per el quetreballa tot l’equip en la nostre entitat.
 4. 4. 4Índex1. Qui som.2. Que ens mou.3. Amb quines persones treballem.4. Quina feina fem.5. Com funcionem.6. Amb qui comptem.7. Mitjans de comunicació.8. Quin són els nostres comptes9. Pressupost i balanços.
 5. 5. 51.Qui som.L’Associació Socio Laboral Estel Tàpia es una institució sense ànim delucre que té com a finalitat afavorir la inserció laboral i social depersones, preferentment del barri del Raval de Barcelona, que, deguta la seva situació de marginació, tenen dificultats o poquespossibilitats d’accedir al mercat laboral. El projecte aborda la inclusióa través de la cultura del treball en persones adultes en riscd’exclusió social, perquè dita cultura reprodueix mecanismes,relacions, paràmetres que donen al subjecte d’elements per estardins de la societat.2. Que ens mou.Els objectius són formar a aquestes persones per a que adquireixinels hàbits, actituds i aptituds necessàries per la seva incorporació almercat laboral, així com per ajudar-los en el seu desenvolupamentcom a persones, treballant aspectes com l’autoestima, l’adquisiciód’habilitats de relació normalitzades, capacitat d’utilització delsrecursos al seu abast, i desenvolupar la voluntat i capacitat per poderdesenvolupar el seu propi projecte vital.Per a complir amb aquests objectius, l’Associació disposa d’un talleron es realitzen diversos treballs per a empreses, així com la producciópròpia en complements del tèxtil, i programes de formació adequatsa les seves capacitats.Projecte socio productiu per la inclusió de personesFormar –ajudar- adquirir- capacitar- dignificar
 6. 6. 63. Amb quines persones treballem.Les persones que es beneficien de l’entitat són homes i dones queprovenen del mon de l’exclusió, d’un marge d’edat ampli i denacionalitats diverses. En aquest últim any el perfil d’usuari ha anatcanviant, i els nostres perfils actuals són els següentsEls usuaris d’Estel Tàpia compleixen amb un mínim de tres indicadorsd’exclusió.Les persones que s’atenen tenen necessitat d’un itinerari que els hiproporcioni un camí vers l’hàbit i la cultura del treball, i unreconeixement social per la seva dignificació.
 7. 7. 7Per sexe el nostre col·lectiu presenta aquesta distribució, 45% d’ homesi 55% de dones .El percentatge de dones mostra la vulnerabilitat constant del sexefemení en el perfil de persones en risc d’exclusió social.Per edats la distribució és :L’edat mitjana del col·lectiu s’ha reduït respecte a l’any anterior,actualment es de 41 anys (era 43 anys al 2011).El gràfic mostra clarament que actualment s’està atenent a uncol·lectiu més jove. La vulnerabilitat socio econòmica està afectantamb força a una franja d’edat: la de 30 a 45 anys.Persones de diferent:EdatNacionalitatSexeDiscapacitat
 8. 8. 8(Font:Registre d’altes i baixes)La distribució dels usuaris d’Estel Tàpia en referència a l’origengeogràfic és la següent: la situació de vulnerabilitat social ieconòmica és en un percentatge alt, autòctona, el 62%, algunesd’aquestes persones són nous pobres: havien treballat, però des defa anys han començat a caure en un laberint de situacions febles i laseva condició social i econòmica s’ha anat agreujant. Segueix enimportància el col·lectiu africà, en un 20%, que són immigrantsexclosos que no havien tingut itinerari laboral formal des de la sevaestància en Espanya, i respecte al tercer grup, és el col·lectiullatinoamericà, en un 12 %, són bàsicament persones que havientingut feina no qualificada, i que quan el mercat laboral va baixar desobte s’han trobat sense feina, sense formació i sense permís detreball.
 9. 9. 9DiscapacitatAl nostre projecte arriben persones amb unes mancances socials ieconòmiques, i per això parlem de discapacitat social.Dins d’aquest col·lectiu estan les persones que han pogut accedir a lacertificació de la discapacitat per raons físiques, psíquiques i/osocials.Del total de persones que atent l’associació, el 28,3% tenen elcertificat de discapacitat, el 71,7 % restant, són persones en extremapobresa i en un alt grau d’exclusió social.
 10. 10. 10Entitats que derivenLas persones que arriben a l’associació provenen de diverses Entitats.El següent quadre ens mostra la procedència de les entitats que handerivat beneficiaris a la associació Estel Tàpia durant l’any 2012(Font:Registre d’altes i baixes)Entre les “Altres Entitats” podem citar al CAP de Sants, CAP de ViaLaietana; Centres de Salut Mental de Sants, Raval Nord, S. Joan deDéu, Hospital de Sant Pau Toxicomanies, Servicios Sociales delBarri Gòtic al Raval, del Poble Sec, del Eixample.Totes les entitats indicades, conjuntament amb el personalespecialitzat de la associació, efectuen un seguiment individualitzatde la progressió de les persones que treballen en el taller.
 11. 11. 11Durant l’any 2012 el taller ha continuat la seva activitat a plerendiment, a pesar de les dificultats pròpies de la situacióeconòmiquesDurant aquest any, 60 persones, s’han beneficiat dels nostresprogrames de formació i d’inserció laboral. Arribar a 60 usuaris ambla crisis econòmica que ha suposat l’any 2012, mostra el compromísde l’entitat vers els perfils més vulnerables.D’aquests 60 beneficiaris, 24 són de nova incorporació.El gràfic ens mostra l’evolució d’usuaris atesos en els últims anys.El itinerari que han seguit aquests 60 usuaris durant l’any 2012 haestat el següent:Seguiment individualitzat
 12. 12. 12Es considera un èxit important que 3 persones s’incorporessin almercat del treball, tenint en compte la greu crisi econòmica actual.L’ocupació mitjana del taller ha estat de 30 persones, la majoria deles quals només poden realitzar mitja jornada, donada la sevasituació de vulnerabilitat física i/o psíquica.Les dades anteriorment exposades ens permeten fer les següentsreflexions: Es difícil la inserció en el mercat normalitzat deltreball de persones amb la mitjana d’edat indicadaanteriorment i amb el grau de discapacitat i/o malaltiaesmentats. Això provoca que, encara que es vaginassolin objectius de reinserció social, moltes personesno ho aconsegueixen, i romanen en el taller del’Associació continuant amb la realització de treballsd’acord amb les seves capacitats i amb la formacióespecífica per a intentar reintegrar-se posteriorment.
 13. 13. 13 La situació econòmica no permet l’accés al mercatlaboral als ciutadans, siguin vulnerables o no. L’any2012 va acabar amb 4 milions 900 mil aturats. S’ha donat resposta a un col·lectiu molt vulnerable,persones que han de complir la mesura penalalternativa i que es troben en situació d’exclusió social.El projecte ha potenciat aquest any aquest perfilperquè és un dels més desfavorits de la societat. Aixíhan pogut assolir dues fites: complir la mesura penal icomençar un itinerari d’inclusió a l’entitat. Alguns d’ellsvan demanar entrar a Estel Tàpia després d’haveracabat el seu procés com TBC (treball en benefici de lacomunitat)Cal indicar que en les reinsercions convergeixen diversos elements atenir en compte: L’usuari mostra una voluntat fonamental per volerrealitzar el procés. L’usuari accepta l’itinerari pautat per l’entitat:aprendre o tornar aprendre a fer processos simples,ser flexible en els tipus de treball, tolerant amb ellmateix i amb els seus companys i companyes, iacceptar l’altre que, en aquest cas és l’educador/a,com referent en el seu treball. L’entitat que ha derivat l’usuari a l’Associació estàimplicada en altres paràmetres que també donensuport a l’evolució del beneficiari i coordina ambnosaltres l’itinerari a seguir.4. Quina feina femEl projecte de l’associació consisteix en la reinserció de persones através d’una proposta productiva, a partir de feines manualssenzilles, que ens proporcionen diverses empreses, o be ambl’elaboració de productes propis.
 14. 14. 14El gran repte del projecte és la inclusió: es que hi hagicoresponsabilitat entre la societat i l’usuari que està en procésd’integració.La innovació del projecte radica en la seva metodologia que equilibral’eix social i l’eix productiu.Aquesta metodologia ofereix feina a la persona exclosa de forma quea més d’obtenir recursos ell sigui protagonista de la seva inclusió fentun procés profundament socialitzador a través de la manipulació ocreació d’un producte.Treballs realitzatsDurant l’any 2012 els treballs efectuats has estat els següents: Fabricació del producte “Ecotó”, producte sostenible per a portar iembolicar entrepans, fruita, etc. Ha estat dissenyat i patentat perl’Associació Estel Tàpia. Fabricació del “ Infinit loop”, es un embolcall alternatiu per regals ambuna aplicació QR que permet visualitzar la traçabilitat del producte. La “eCoberta”, es una funda que uneix el iPad 2 amb el teclatbluetooth per a la seva protecció durant el transport i per la sevautiltzació en llocs públics. Elaboració de la Bossa HP amb diverses versions : gran,petita ,horitzontal, nansa llarga amb butxaca etc.. Disseny i fabricació d’accesoris de bicicleta . Confecció de regals d’empresa. Manipulats de papereria. Muntatges de components elèctrics. Muntatge d’estoigs dels components elèctrics. Col·locació de clips per a cabell en cartrons i altres accessoris. Servei de repartiment de correspondència i publicitat. Muntatge de mostraris diversos. Neteja petits contenidors per la industria). Classificació de peces per codis. Muntatge de peces.En aquest procés l’usuari està dins d’un marc ies reconegut per el que fa, i no per la sevacondició d’exclosos.
 15. 15. 15 Manipulats en general d’alta gama: mostraris Disseny i elaboració de productes propis a partir de material dereciclatge: 18 articles de fabricació pròpia . Introducció en el Comerç dels productes en diverses botiguesde Barcelona , rodalies i Girona.La realització d’aquests treballs suposa una doble vessant, per unapart, es tracta d’una feina a realitzar que ha de servir per formar alsusuaris de cara a la seva reinserció a la societat. Per una altra, eltreball ha de realitzar-se amb qualitat i ha de ser lliurat al client en eltermini establert. Es per això que, davant de qualsevol comanda detreball, els educadors han de planificar-la tenint en compte elssegüents aspectes: Procés productiu: quin tipus de feina s’ha de realitzar. Planificació del treball: espai quantificat, distribució,seqüenciació de operacions a realitzar, temps, recursosmaterials, recursos humans. Organització del treball: formació de les persones abans decomençar cadascun dels treballs, preparació dels materials,experimentació del procés amb diferents persones, quantificaciódel temps, observació i classificació de les habilitats decadascun dels usuaris, capacitació de possibles responsables. Aplicació dels continguts adquirits en els diferents processosformatius
 16. 16. 16Beneficiari fent un patró per la bossa bandoleraEntitats i Instituciones que han utilitzat els nostres serveisANAVREAmigos del AltoAMPA Escola tècnica el CLOTAMPA IES La LlaunaAPRODISCAAsociación DiDeSURCapipota ProductionsCol·legi Casp Sagrat Cor de JesusCol·legi Immaculada. Fundació educativa VedrunaColegio Alemán de BarcelonaFIRES ( FIRA DE LA TERRA, Comerç just, Festa del Badiu, Biocultura,Sant Ponç , Choshop etc.. entre altres )Escola Pía BalmesA cadascú segonsl’ evolució en lesseves capacitats
 17. 17. 17Escola Nostra Sr.a Dels AngelsEscola San Jose ObreroEscola Bon PastorEscola GuinardóEVZONFundació Tot RavalGPC Lampsheid S.L.HPIndustrias metalúrgicas, RIZ S.A.IES BVIIIES La llaunaMundocole SLUOMNITEL comunicacions SLSimon S.A.Simon ConnectSolidaritat amb Gent GranTarpuna, S.LValentina Thörner da CruzMerceries d’arreu de CatalunyaEntre d’altresFeina ben feta, benorganitzada,ben planificada, bendistribuïda.
 18. 18. 185. Com FuncionemEl treball educatiu i socialitzadorA més del treball socioproductiu comentat a l’apartat anterior,l’Associació disposa d’un projecte específic per a convertir el treballen una eina socialitzadora i educativa pels nostres beneficiarismitjançant diferents accions per a facilitar la seva incorporació a lasocietat i al mon laboral. És un treball complementari al treball diaridel taller, treballant continguts d’interès per als beneficiaris i que elsobrin nous horitzons.Els beneficiaris no presenten una situació fàcil davant d’aquestesactivitats: La majoria arriben a tenir un hàbit de treball incorporat,compleixen els horaris establerts i són capaços de realitzarfeines repetitives durant hores. En el taller fan una feina determinada i els costa molt qualsevolcanvi. Tenen un problema d’ordre en la seves mentalitats, tant del’espai que ocupen com de l’entorn on es mouen (i entesos elsdos conceptes en el seu sentit més ampli). Parlem de caos perplanificar, organitzar i prioritzar la feina. La relació amb els altres companys costa perquè no hantreballat en equip i les diferències entre uns i altres ésimportant. És per això que la tolerància a l’altre, i a sí mateix,és fonamental. No veuen la necessitat de tenir una formació continua perquèno tenen incorporat aquest concepte. Els costa respectar a una altra persona que sàpiga més queells. Per això dotem de responsabilitat al verificador/a de lafeina. En aquest procés dotem de capacitat tècnica a la personaper resoldre incidències del procés de treball en el taller.
 19. 19. 19Cosidor fent una part del procés productiuPer tots aquests motius, es va dissenyar i realitzar un PLA DEFORMACIÓ, establint uns objectius generals i específics, i unes fasesde posta en marxa, que es detallen a continuació:Objectius de formacióObjectius generals Potenciar, a partir de la formació, l’equilibri entre el procésproductiu i el procés social. Afavorir que tots els beneficiaris trobin un altre espai decapacitació adient a les seves necessitats i inquietuds. Crear un espai, potser més relaxat que l’espai socioproductiu,on els beneficiaris trobin itineraris de creixement personal.Objectius específics Millorar habilitats socials a nivell de grup: convivència,respecte, acceptació mútua, ajut, solidaritat. Millorar habilitats socials a nivell ampli (vida quotidiana):moure’s per la societat amb major soltesa i confiança, aprendrea tenir nous espais on relacionar-se, aprendre i adaptar-se alsnous canvis socials amb menys problemàtica.
 20. 20. 20 Acceptar la problemàtica personal i les possibles limitacions decapacitat personal, però també acceptar noves capacitatssocials que poden adquirir. Millorar la visió i acceptació dels altres a través de la visió iacceptació d’un mateix. Millorar el seu analfabetisme funcional. Buscar nous punts d’interès social, a més del laboral. Buscar una possible integració laboral. Augmentar l’autoestima i el desig d’integració social. Augmentar l’autonomia i l’ independència personal Augmentar l’aprenentatge significatiu.El projecte formatiu consta de les següents fases Sensibilització respecte al projecte de formació. Concrecions formatives per tot el grup. Propostes de formació per grups petits i individualitzada. Reestructuració d’horaris de treball socioproductiu percompatibilitzar-lo amb l’activitat formativa.En els últims anys s’ha augmentat notablement la dotació econòmicadestinada a la formació com a política prioritària, donada laimportància que es concedeix a aquest aspecte.Durant l’any 2012 s`han buscat acords amb altres entitats per poderassolir conjuntament una formació en l’àrea del tèxtil. El proper anyes concretaran els acords treballats durant tot 2012.Iniciatives educatives i activitats de formació realitzadesdurant l’any 2012Paral·lelament al treball socioproductiu els beneficiaris assisteixen adiferents formacions, la majoria de les quals se han realitzat a lamateixa associació, exceptuant alguns uns casos que la formació s’harealitzat en altres institucions.Un dels cursos que mes beneficiaris han realitzat, i que es fa a lamateixa associació, es el de la “Introducció a la cultura del treball”.Es un curs de 50 hores que té com a finalitat que el beneficiaris’apropiï, adquireixi i practiqui els hàbits bàsics de treball de maneraexperiencial.
 21. 21. 21Els beneficiaris tenen la oportunitat de participar de manera real en elprocés productiu dels productes propis d’Estel Tàpia, mitjançant unacompanyament personalitzat.A nivell formatiu es treballa l’actitud cap l’aprenentatge, la motricitat ila socialització en l’àmbit laboral.Les bases del treball es fonamenten en dosaspectes, l’actitudinal i l’aptitudinal.El curs consta de 17 sessions, alternant aspectes teòrics i pràctics, estracten temes com: Context i preparació de l’espai de treball Responsabilitat en el treball Procés d’aprenentatge. Tolerància a la frustració Conèixer les pautes de verificació del treball Atenció a la instrucció, preguntar dubtes Comunicació assertiva, aplicació dels coneixements anteriors Cóm es fa un inventari Anàlisi d’un cas reial d’inventari Clarificació de conceptes útils per els treballs que esrealitzen Ètica i responsabilitat laboral Treballar amb ordre Flexibilitat en el treball La importància de la mostra Tutories pràctiques Treball en equip e individual Treball autònom Treball i verificació de manera autònoma
 22. 22. 22Aquest curs l’han realitzat 55 persones.
 23. 23. 23Les altres formacions van ser externes i les van realitzar 19 usuaris,un 21 % del total.Las formacions externes, fora de les instal·lacions de l’entitat,requereixen d’unes condicions concretes: que l’usuari es trobi bé iamb una actitud positiva respecte a la formació que farà, aconseguirel finançament del curs i programar els seus horaris al taller,garantint-li feina quan torni del curs. I un punt important treballar ésla coresponsabilitat, perquè es comprometi a assumir el 15% delcost del curs.Complir totes aquestes condicions no és gens fàcil, però les personesque ho han aconseguit han fet, no tan sol un procés formatiu, sinóun itinerari inclusiu: acceptar un canvi al anar-se a un altre lloc,aprendre a desplaçar-se per la ciutat, acceptar un altre referent ialtres companys, assistir al curs, esforçar-se per aprendre nousconeixements, pagar el 15% del cost del curs, tornar a Estel Tàpiaamb una visió més amplia de la realitat. És per això que de laformació nosaltres diem que és: una finestreta de futur.
 24. 24. 24Un dels cursos que mes beneficiaris van realitzar va ser el de“Llengües que vehiculars” que s’inicià el gener del 2012 i va finalitzarel juliol del mateix any, amb una durada de 104 hores.Educació d’adults durant tot el curs, així com cursos de costura ambuna durada de 120 hores, reparació de bicicletes, PQPI i cuiner.A nivell de grup s’han desenvolupat vàries iniciatives1) Grup d’autopercepció de l’estigma. Els usuaris participants sónpersones diagnosticades amb malaltia mental. Aquest projecteestà dins del programa en el que participa l’entitat Estel Tàpiaal barri del Raval i que és el PROJECTE D’ACCIÓ COMUNITÀRIA.Els usuaris van participar en unes sessions de autopercepció del’estigma del malalt mental a la societat. Tots ells van valorarmolt positivament l’assistència al mateix. La proposta la realitzael grup “La Regadera” del Master IAP (Investigación AcciónParticipativa).2) El grup de música, que se ha realitzar un cop a la setmana hasegut un motiu de creixement individual i de grup. Les cançonses reflexionen abans de ser interpretades. I la selecció de lesmateixes s’ha fet de forma democràtica i molt participativa.Tots el usuaris del torn de tarda van participar.3) El grup de dansa va estar realitzat per dos coreògrafes i vandesenvolupar l’autopercepció a través de materials com la roba.Les tres sessions de dansa van ser molt actives i participatives.Els usuaris del torn de matí van poder participar.Tots els cursos es fan en base a l’eina denominada Pla dedesenvolupament Individualitzat (PDI) que tracta de l’establimentd’un marc teòric que té com objectiu poder fer el seguimentindividualitzat de cada beneficiari mitjançant: Prova de nivell bàsic: que es realitza quan arriba el beneficiari al’entitat i busca conèixer en quina situació de coneixement bàsices troba. Estudi de capacitats i actituds: es realitza mitjançantl’observació sistematitzada i el seguiment del beneficiari a partirde la feina que desenvolupa i l’actitud que manifesta en el grup.
 25. 25. 25Accions Inclusives de grupA Estel Tàpia els itineraris estan pensats perquè siguin inclusius i ésper això que es fa un gran esforç per organitzar accions de relacióamb l’exterior, les quals poden ser lúdiques o culturals, peròprioritàriament, inclusives.ACCIONS INCLUSIVES DE GRUP QUANTITATVisita a l’empresa Hewlet Packard2 jornadesVisita a la Colònia Güell2 jornadesVisita Museu Diocesà1 jornadesVisita a camp de futbol professional1 jornadesSant Jordi Raval2 jornadesFira de la Terra Barcelona4 jornadesSessió fotogràfica8 jornadesAquestes activitats es realitzen com a complement de les activitatssocioproductives i socioeducatives explicades anteriorment, per a queconeguin diversos aspectes i valors de la societat que ens envolta,col·laborant així a la inclusió dels beneficiaris.A continuació es detallen algunes d’aquestes activitats.Visita a l’empresa Hewlet PackardEls beneficiaris van visitar les instal·lacions d’un dels clients del’entitat.L’objectiu de la visita va ser conèixer una part de la tecnologia de lesimpressores de gran format, que és l’especialitat de l’empresa en laseva seu a Barcelona.Van tenir una visita guiada, i es varen passar tot el dia a lesinstal·lacions finalitzant amb un col·loqui on els tècnics delDEMOCENTER, uns dels departaments, van contestar totes les sevesinquietuds tecnològiques.Dia de Sant Jordi en el RavalPretenem que els nostres beneficiaris coneguin el significat d’aquestaespecial festa catalana i a la vegada en participin d’una forma activa.També pretenem donar a conèixer al públic en general la nostraentitat.
 26. 26. 26Fira de la TerraFira que es realitza anualment a Barcelona, en la que diferentsinstitucions, sense afany de lucre, exposen i venen els productespropis. Pretenem que els nostres usuaris visquin una festa sosteniblei que vegin que els productes que s’elaboren a ET tenen una bonasortida.L’usuària Ma LLuisa a la parada de la Fira de la TerraVisita a la Colònia GüellLa visita a la colònia Güell es va realitzar a inicis del mes de juny , esva fer una vista guiada tant a la colònia com a la cripta Gaudí.L’objectiu general d’aquesta sortida es la convivència entre elsusuaris en un entorn cultural.
 27. 27. 27Gran interès del grup a les explicacions del guia.Festa de Nadal.Cada any tots els voluntaris s’impliquen en l’organització d’un sopara la que assisteixen els beneficiaris, educadors, voluntaris i membresde la Junta directiva. Es un dels actes mes participatiu i al queassisteixen un gran nombre de beneficiaris, en un ambient distés iintegrador.Sopar de Nadal 2012, jugant a la loteria “mexicana”
 28. 28. 28Visita al museu DiocesàAl desembre es va anar al Museu Diocesà amb un doble objectiu:realitzar una visita guiada de la mostra de pessebres que es fa alemblemàtic lloc, i veure l’exposició de productes Estel Tàpia que hihavia dins del Museu.Fires per la ciutatEls productes de la nostra marca sdBarcelona han tingut granacceptació a la ciutat, s’ha assistit a nombroses fires per donar-los aconèixer.Gràcies a la col·laboració de les voluntàries, l’entitat ha pogut estarpresent en 22 fires, durant l’any 2012.Fira de Nadal a la Parròquia de Nstra. Sra. De LurdesPer altre banda, els nostres productes, es poden trobar en algunesbotigues, com es veu a les següents fotografiesBotiga PRISBA Barcelona Botiga ISSET Granollers Botiga Suit Beibi-Barcelona
 29. 29. 29Tallers artesanalsA partir de materials de reutilització, es preparen uns kits amb totsels materials necessaris per l’elaboració de diferents objectes , quedesprés es venen a les escoles a fi que els seus alumnes puguinrealitzar petits tallers d’habilitats manuals, com són punts de llibre,targetes de metro, caretes d’animals, bosses ecològiques, clauers,etc.Aquests tallers s’han organitzat també en algunes festes de diferentsinstitucions: Col·legi Casp, ONG Amigos del Alto, Col·legi VedrunesImmaculada Vedrunes, Col·legi Sagrat Cor Diputació, Casal Loiola,Festa del comerç just, Festa del Badiu, Col·legi Pare Manyanet,Colegio Alemán, Sant Ponç, Escola Guinardó, Residència Nstra. Sra.Nativitat, Diada Solidària Hewlet Packard.Alguns dels nostres beneficiaris van estar-hi presents, ensenyant comutilitzar aquests materials
 30. 30. 30Taller de punts de llibre al RavalS’ha participat també en la Fira de la Terra i la Fira de Biocultura,presentant els nostres productes sostenibles i solidaris.Taller al mercat de Calaf al Col·legi Casp
 31. 31. 31Difusió del Projecte a la ciutatL’associació Estel Tàpia planteja dins dels seus criteris de socialitzacióla responsabilitat social del projecte. Aquesta te dues vessants, unavessant interna, en la que es pretén que els beneficiaris del projectesiguin corresponsables amb la seva feina de forma autònoma i, l’altravessant externa, cap a la societat, les persones vulnerables noméspodran realitzar el procés d’inclusió si la societat els hi genera unlloc. Per tant, el projecte, s’ha de conèixer, i és per això que la difusióés fonamental, ja sigui des de la venda dels productes propis, o apartir de la presentació de les línees metodològiques del procésd’inclusió, i/o de la difusió del projecte educatiu Estel Tàpia, que esbasa en la sostenibilitat i la socialització i que ha tingut gran acollidaa les escoles, tal com mostra el següent llistat.DIFUSIÓ DEL PROJECTE A LA CIUTATEscola Pía BalmesCol·legi Pare ManyanetCol·legi Jesús Maria (St. Gervasi)Col·legi Sagrat Cor DiputacióEscola Nostra Sra. Dels AngelsIES La llaunaIES B VIIGreen Life StyleEscola GuinardóCoop TarpunaEscola Bon PastorCasal LoyolaDominiques de la PresentacióCaritas, voluntariatSetmana Moda GranollersAgenda 21: empreneduria socialCol·legi San José ObreroUn altre cor cremat de la ciutatPecha kuchaNutrim
 32. 32. 32Projecte educatiu socio-sostenible, escola Mare de Déu dels ÀngelsL’escola Pare Manyanet de Les Corts realitzant el seu projecte Educatiu l’associació Estel Tàpia
 33. 33. 336. Amb qui comptem?Equip humà Personal contractatLes activitats de l’Associació estan gestionades per una Directora,titulada superior en Sociologia i un Educador social, els dos a jornadacompleta, i una educadora social a mitja jornada. Grup de voluntaris i voluntàriesL’Associació compta amb 19 voluntaris, dels quals 13 són dones i 6són homes, que realitzen diferents treballs en equip i individualment,segons la seva especialitat, s’han definit els perfils per necessitatsespecífiques, són coordinats pel personal contractat.De les especialitzacions dels voluntaris tenim que destacar lessegüents:FormacióComptabilitat i facturacióSuport a l’equip educatiuManteniment del local, del mobiliari,etc.InformàticaDissenyadoresGestions administratives i socialsGestió de nous clients, gestió d’ajuts econòmics, subvencions,donatius, etc.Els voluntaris passen un procés de selecció i se’ls forma en diversestemàtiques relacionades amb el treball grupal i amb la inclusió social.Aquest any s’han realitzat les següents formacions: “ Formació en larealitat social”, Formació: canvi de societat, canvis de perfilsd’usuaris, “El sentit del treball voluntari. El meu rol a la institució” ,“Màrqueting”Un dels objectius que ens vàrem proposar pel 2012 va ser l’augmentdel nombre de voluntaris, i estem treballant per la consolidació del’equip.S’ha creat la figura de “col·laborador/a”, que treballa com avoluntari/a en moments puntuals.
 34. 34. 34ET ha dissenyat un pla de voluntariat per fer el seguiment, laformació i l’avaluació de cada voluntari que col·labora amb EstelTàpia . Estudiants en pràctiquesL’Associació ofereix la possibilitat de que estudiants relacionats ambes seves activitats puguin realitzar pràctiques en el nostre taller.Hi ha un Conveni amb la Facultat de Ciències de l’Educació de la UABy un altre amb la Fundació Pere Tarrés.Aquest any s’ha signat acord amb la Fundació Trinitat Jove per ferpràctiques per cosidors, dins del programa de formació professionalper cosidors tèxtils. Junta directivaFormada per un president, un vicepresident, un tresorer, unasecretaria i 5 vocals, i amb l’assistència de la directora de l’associació.Aquets es reuneixen una vegada al mes per fer el seguiment de lesactivitats realitzades, de la part econòmica i per analitzar lesperspectives de futur.Donatius i subvencionsL’Associació Estel Tàpia rep diversos donatius i subvencions dediverses d’entitats públiques i privades, de las Obres socials deCaixes d’Estalvi i d’entitats relacionades amb l’església Catòlica.Degut al servei que es presta a la societat amb l’acollida, formació ireinserció de persones en exclusió social, es considera que els ajutsd’aquestes entitats tenen una lògica conceptual important i s’esperad’elles una col·laboració que per a l’Associació és imprescindible.En el gràfic següent es mostra l’evolució d’ingressos per aquestsconceptes durant els últims anys.
 35. 35. 35(Font: Comptabilitat, compte Subvencions, donacions, llegats de capital i altres)Volem donar les gràcies a totes aquelles institucions privades,empreses, entitats financeres i fundacions que han depositat la sevaconfiança en la nostra organització i per haver contribuït a aconseguirels objectius proposats. De forma simbòlica han participat algunesinstitucions públiques. Mencionem les següents sense ànimexhaustiu.
 36. 36. 36FUNDACIÓ COTTET MOR7. Mitjans de comunicacióDurant l’any 2012 ha continuat el gran esforç de difusió del projectesociolaboral d’Estel Tapia a la societat , amb una amplia repercussióen els mitjans de comunicació.A continuació es detallen alguns enllaços que posen de manifestl’amplia incidència de les accions portades a terme.La ressò del projecte és evident: 25 referències al projecte alsmitjans de comunicació: premsa, ràdio, tv, i internet.
 37. 37. 37ESTEL TÀPIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ L’ANY 201201/01/2012Periòdic digitalTot Raval“Premi Acció 21”http://issuu.com/xavialegria/docs/01_elraval213a20/104/01/2012TVE Catalunya“Informatiu migdia”http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-4-01-12/1287198/(de 11’ 56’’ a 13’48’’)04/05/2012TV3“Els Matins”http://www.tv3.cat/videos/4080570/Lintercanvi-de-productes-i-serveis-en-temps-de-crisi-pintar-un-armari-i-la-denuncia5/2012WebRío+20http://www.riomes20.cat/pagina/presentacio-del-web-0http://www.youtube.com/watch?v=XxZe-O7BTfA&feature=channel&list=UL10/06/2012youtube“Associació EstelTàpia. Lasostenibilitat alTercer Sector.Ecotó i més”https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nm16QoKsUyQ#!12/07/2012BTV“ConnexióBarcelona”http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/20470/13/07/2012Fundació TotRavalwebhttp://www.totraval.org/altaveu/207/l-associacio-estel-tapia-obre-botiga24/07/2012El Periódicohttp://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=23/07/2012&idioma=0&doc_id=7bbfb59a-ca65-4836-9b32-7e200d489132
 38. 38. 3807/09/2012El Punt Avuihttp://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/574114-la-moda-pot-ser-ecologica-sostenible-i-de-proximitat.html23/09/2012Arahttp://www.ara.cat/especials/araensensortim/Davant-crisi-resposta-collaborar-competir_0_778122262.html25/9/12Onda CeroCatalunya“Els imperdibles”http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/catalunya/els-imperdibles/els-imperdibles-25092012-1900_2012092500223.html(a partir 3730)4-11/10/12revista digitalTot Badalonahttp://issuu.com/totbadalona/docs/totbadalona1551/1703/10/2012TV3“Valor afegit”http://www.tv3.cat/videos/4271390/Valor-afegit--03102012(a partir 229)04/10/2012TV2 CATALUNYA“Tinc una idea”http://www.rtve.es/alacarta/videos/tinc-una-idea/tinc-idea-capipota-produccions/1544004/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vbnRoRmlsdGVyPTEwJnRpdGxlRmlsdGVyPXRpbmMlMjB1bmElMjBpZGVhJm1vZGw9VE9DJnllYXJGaWx0ZXI9MjAxMiZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTU0NzMxJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U=21/10/2012WebNaturòticas.Ética y estilohttp://naturoticas.blogspot.com.es/2012/10/sdbarcelona.html
 39. 39. 3924/10/2012slowBCNhttp://www.slowbcn.com/?lang=en24/10/2012La Vanguardiahttp://www.bcnramonas.com/cmsupload/LaVanguardia%281aEdcn%29-24Oct12-Page58_Cat.pdf12/11/2012TV Ciutat Vellahttp://www.tvciutatvella.com/component/jtvcontent/article/3764-estel-tapia-28-anys-ajudant-persones-en-exclusio-social-12/11/2012BTV“Infobarris”http://www.btv.cat/alacarta/infobarris/21794/22/11/2012TV3“Divendres”http://www.tv3.cat/videos/4348810/Negocis-dexit-a-Catalunya-amb-Pau-Garcia-Mila23/11/2012El Periódico“La bicicletacoqueta”http://bcnramonas.com/cmsupload/PrdcNov_CAT.pdf11/12/2012BTV“ConnexióBarcelona”http://www.btv.cat/alacarta/null/22195/?v=0.27378213391059836(a partir 1h10’57’’)Desembre 2012Citronelastudiowebhttp://www.behance.net/gallery/Fotografias-para-el-proyecto-de-Tarpuna-Infinit-Loop/6696119
 40. 40. 408.Quin són els nostres comptesEvolució dels ingressosEls treballs realitzats en el taller inclouen l’article propi l’Ecotò itreballs facturats a diverses empreses i institucions. En el gràficsegüent es pot veure l’evolució dels últims 9 anys.(Font: Comptabilitat, Compte d’Ingressos per prestacions de serveis)La crisis econòmica del país és evident en la baixada d’ingressos pervendes. Els productes propis és el que ha permet tancar l’any ambmés de 60 mil euros de facturació.Beques pel treball socioproductiuL’associació dona beques a les persones que participen en el procéssocioproductiu, en funció del seu grau d’integració en el mateix.
 41. 41. 41Els totals repartits històricament es detallen en el següent gràfic.(Font: Estats mensuals de liquidacions)Les Beques als usuaris, així com les aportacions del programaanomenat Aportació Econòmica Mínima (AEMI) que dóna dret apercebre un import fix mínim mensual pel fet d’estar inscrit en eltaller, i que només no es rep en el cas de faltes d’assistència o peractituds negatives, i el programa de Formació, han hagut de serreduïts degut, sobre tot, a la forta reducció de les subvencions idonacions rebudes, que no ha pogut compensar el molt lleugerincrement de vendes de productes propis i manipulats.Malgrat això, s’han portat a terme una gran quantitat d’accionsformatives dins del programa socioproductiu i incrementant el suportd’educadors per realitzar exercicis de formació especials icomplementaris
 42. 42. 42muntatge d’interruptorsEn aquest programa de Formació s’ha seguit fomentant la figura delVerificador, persona de entre els beneficiaris que revisa la producciódel grup i que ha que conèixer molt be el treball que es realitza, jaque te una gran repercussió en la qualitat dels productes finals, quees un dels objectius prioritaris de l’Associació Estel Tàpia.
 43. 43. 439. PressupostPRESSUP.2013 totalsINGRESSOSIngressos per manipulats i venda darticles propis 68.100Ingressos financers 0Ingressos altres 0Total ingressos ordinaris 68.100Inventari inicial 3.500Compres 7.000Inventari final 3.000Total consums 7.500DESPESESSous i salaris 57.916Reparació i conservació 2.400Serveis de professionals independents 9.712Primes dassegurances 1.840Serv. Bancaris i desp financeres 120Publicitat i Relacions públiques 2.200Subministraments 7.024Beques de formació i extres 31.000Amortitzacions 1.320Total despeses ordinàries 113.532RESULTATS ORDINARIS -52.932INGRESSOS EXTRAORDINARISIngressos extraordinarisTotal ingressos extraordinarisDESPESES EXTRAORDINÀRIESExcursió, festes socials i altres 2.000Berenars i alimentació 200Programa AEMI 4.000Programa Neteja 720Programa Formació 0Pagues extres 0Total despeses extraordinàries 6.920RESULTATS EXTRAORDINARIS -6.920RESULTATS DE LEXERCICI -59.852Donacions i subvencions 60.000RESULTAT FINAL 148
 44. 44. 44

×