Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“Για μένα, η πίζηη απσίζει με ηη
ζςνειδηηοποίηζη ηηρ ανηίλητηρ
πυρ μια ςπέπηαηη διάνοια
δημιούπγηζε ηο ζύμπαν καθώρ και
ηο...
ARNO PENZIAS
(1933- )
“Αν δεν είσα άλλα δεδομένα
εκηόρ από ηα ππώηα
κεθάλαια ηηρ Γένεζηρ,
μεπικούρ Ψαλμούρ και μεπικά
κείμ...
ERNST BORIS CHAIN
(1906 - 1979)
ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ
ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΟΜΠΕΛ
ΙΑΣΡΙΚΗ΢ ΣΟ
1954 ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΟΤ
ΜΕ ΣΗ
ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ.
“Η...
ARTHUR L. SCHAWLOW
(1921 - )
“Όηαν κάποιορ έπσεηαι
ανηιμέηυπορ με ηα θαύμαηα
ηηρ ζυήρ και ηος ζύμπανηορ,
θα ππέπει να αναπ...
DEREK BARTON
(1918 – 1998)
MAX BORN
(1882 - 1970)
“Δκείνοι πος λένε πυρ η μελέηη ηηρ
επιζηήμηρ κάνει κάποιον άθεο
ππέπει ν...
CHRISTIAN B. ANFINSEN
(1916 – 1995)
“Μόνο έναρ ανόηηορ μποπεί να
είναι άθεορ.”
ΜΟΙΡΑ΢ΣΗΚΕ ΣΟ
1972 ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ
ΦΗ...
WILLIAM D. PHILLIPS
(1948 – )
ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΣΟ 1997
ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΡΗ΢Η
ΛΕΙΖΕΡ ΢ΣΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΗ
ΘΕΡΜΟΚΡ...
“Οι οςπανοί διηγούνηαι ηη δόξα
ηος Θεού και για ηα έπγα ηυν
σεπιών Τος μιλάει ηο
ζηεπέυμα. Η μια μέπα ππορ
ηην άλλη μέπα λ...
“Τα αόπαηα σαπακηηπιζηικά ηος Θεού από ηην
απσή ηηρ κηίζηρ ηος κόζμος γίνονηαι οπαηά και
καηανοούνηαι μέζυ ηυν δημιοςπγημά...
Σήμεπα όλο και πεπιζζόηεποι επιζηήμονερ
μεγάλος κύποςρ πιζηεύοςν ζηο Θεό, ζςσνά λόγυ
ηυν δικών ηοςρ επιζηημονικών παπαηηπή...
“Όλα όζα έσυ δει με διδάζκοςν
να εμπιζηεύομαι ηον Γημιοςπγό
για όλα όζα δεν έσυ δει.”
Ο Αμεπικανόρ ποιηηήρ Ralph Waldo
Eme...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Περί Θεού από μεγάλους επιστήμονες!

303 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Περί Θεού από μεγάλους επιστήμονες!

 1. 1. “Για μένα, η πίζηη απσίζει με ηη ζςνειδηηοποίηζη ηηρ ανηίλητηρ πυρ μια ςπέπηαηη διάνοια δημιούπγηζε ηο ζύμπαν καθώρ και ηον άνθπυπο. Γεν μος είναι δύζκολο να πιζηέτυ κάηι ηέηοιο, επειδή ένα ζύμπαν γεμάηο εςθςΐα και ηάξη είναι μια μαπηςπία για ηη ζποςδαιόηεπη διακήπςξη πος έγινε ποηέ: „Δν απσή, ο Θεόρ...‟” ARTHUR COMPTON (1892-1962) ΚΕΡΔΙ΢Ε ΣΟ 1927 ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΛΤΧΗ ΣΗ΢ ΜΕΣΑΥΟΡΑ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΢’ ΕΝΑ ΢ΨΜΑΣΙΔΙΟ, ΓΝΨ΢ΣΗ Ψ΢ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON.
 2. 2. ARNO PENZIAS (1933- ) “Αν δεν είσα άλλα δεδομένα εκηόρ από ηα ππώηα κεθάλαια ηηρ Γένεζηρ, μεπικούρ Ψαλμούρ και μεπικά κείμενα από ηιρ Γπαθέρ, ζηην οςζία θα καηέληγα ζηην ίδια εικόνα πποέλεςζηρ ηος ζύμπανηορ πος ςποδεικνύοςν και ηα επιζηημονικά δεδομένα.‟‟ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΣΟ 1978 ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑ- ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΨΝ ΔΙΑΚΤΜΑΝ΢ΕΨΝ ΣΗ΢ ΚΟ΢ΜΙΚΗ΢ ΑΚΣΙΝΟ- ΒΟΛΙΑ΢ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ , ΠΟΤ ΟΙ ΥΤ΢ΙΚΟΙ ΕΦΟΤΝ ΕΡΜΗ- ΝΕΤ΢ΕΙ ΟΣΙ ΥΑΝΕΡΨΝΟΤΝ ΠΨ΢ ΣΟ ΢ΤΜΠΑΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΟ ΣΙΠΟΣΑ.
 3. 3. ERNST BORIS CHAIN (1906 - 1979) ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΙΑΣΡΙΚΗ΢ ΣΟ 1954 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΜΕ ΣΗ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ. “Η αρτή ελός ζεϊθού σθοπού... θοητάδεη θατάκατα τολ βηοιόγο όποσ θη αλ αστός στρέυεη το βιέκκα τοσ... Η πηζαλότετα λα έτεη σσκβεί έλα τέτοηο γεγολός απιώς θατά τύτε, όπως τες προέιεσσες τωλ κορίωλ τοσ DNA, είλαη πάρα ποιύ κηθρή γηα λα τελ πάρεη θάποηος στα σοβαρά.”
 4. 4. ARTHUR L. SCHAWLOW (1921 - ) “Όηαν κάποιορ έπσεηαι ανηιμέηυπορ με ηα θαύμαηα ηηρ ζυήρ και ηος ζύμπανηορ, θα ππέπει να αναπυηιέηαι γιαηί οι μόνερ πιθανέρ απανηήζειρ είναι θπηζκεςηικού σαπακηήπα. ...Βπίζκυ ηην ανάγκη για ηο Θεό και ζηο ζύμπαν και ζηην ίδια μος ηη ζυή.” ΜΟΙΡΑ΢ΣΗΚΕ ΣΟ 1981 ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ΢ ΥΑ΢ΜΑΣΟ΢ΚΟΠΙΑ΢ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ.
 5. 5. DEREK BARTON (1918 – 1998) MAX BORN (1882 - 1970) “Δκείνοι πος λένε πυρ η μελέηη ηηρ επιζηήμηρ κάνει κάποιον άθεο ππέπει να είναι μάλλον ανόηηοι.” ΜΟΙΡΑ΢ΣΗΚΕ ΣΟ 1954 ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΢ΣΗ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΜΗΦΑΝΙΚΗ. “Γεν ςπάπσει καμία αζςμθυνία μεηαξύ ηηρ επιζηήμηρ και ηηρ θπηζκείαρ... Η επιζηήμη θανεπώνει πυρ ςπάπσει Θεόρ.” ΜΟΙΡΑ΢ΣΗΚΕ ΣΟ 1969 ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΦΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΕΥΑΡΜΟΓΕ΢ ΣΗ΢ ΢ΣΕΡΕΟΦΗΜΙΚΗ΢ ΔΙΑΜΟΡΥΨ΢Η΢.
 6. 6. CHRISTIAN B. ANFINSEN (1916 – 1995) “Μόνο έναρ ανόηηορ μποπεί να είναι άθεορ.” ΜΟΙΡΑ΢ΣΗΚΕ ΣΟ 1972 ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΦΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΢ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΜΙΝΟ- ΟΞΕΨ΢ ΚΑΙ ΣΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΝΖΤΜΟΤ ΣΗ΢ ΡΙΒΟΝΟΤΚΛΕΑ΢Η΢. ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955) “Απλώρ ανισνεύυ ηιρ γπαμμέρ πος πηγάζοςν από ηο Θεό.” ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΣΟ 1921 ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΟΤ ΢ΣΗ ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΥΤ΢ΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΥΨΣΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ.
 7. 7. WILLIAM D. PHILLIPS (1948 – ) ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ ΣΟ 1997 ΜΕ ΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΢ΣΗ ΥΤ΢ΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΡΗ΢Η ΛΕΙΖΕΡ ΢ΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑ΢ΙΨΝ ΕΝΟ΢ ΚΛΑ΢ΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΠΑΝΨ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΛΤΣΟ ΜΗΔΕΝ. “Τόζοι πολλοί από ηοςρ ζςναδέλθοςρ μος είναι Χπιζηιανοί πος όηαν έσοςμε ζςνάθποιζη ζηην Δκκληζία ζςνανηώ πάνηα καμιά δεκαπιά απ‟ αςηούρ.”
 8. 8. “Οι οςπανοί διηγούνηαι ηη δόξα ηος Θεού και για ηα έπγα ηυν σεπιών Τος μιλάει ηο ζηεπέυμα. Η μια μέπα ππορ ηην άλλη μέπα λέει λόγια, και η μια νύσηα ππορ ηην άλλη αναγγέλλει γνώζη.” ΧΑΛΜΟ΢ 19:1-2
 9. 9. “Τα αόπαηα σαπακηηπιζηικά ηος Θεού από ηην απσή ηηρ κηίζηρ ηος κόζμος γίνονηαι οπαηά και καηανοούνηαι μέζυ ηυν δημιοςπγημάηυν.” ΡΨΜΑΙΟΤ΢ 1:20 “Η αληθινή επιζηήμη ςποδεικνύει ηο Θεό και υρ εκ ηούηος επικςπώνει ηην πίζηη ζηο Θεό.”
 10. 10. Σήμεπα όλο και πεπιζζόηεποι επιζηήμονερ μεγάλος κύποςρ πιζηεύοςν ζηο Θεό, ζςσνά λόγυ ηυν δικών ηοςρ επιζηημονικών παπαηηπήζευν πάνυ ζηη δημιοςπγία ηος Θεού. Όζο πεπιζζόηεπα μαθαίνοςν ηόζο πιο ξεκάθαπο γίνεηαι ζ‟ αςηούρ όηι ηο ζύμπαν δεν πποήλθε από κάηι ηςσαίο ή από ηιρ, όπυρ λέγονηαι, θςζικέρ διαδικαζίερ. Ππέπει να ςπήπσε έναρ εςθςήρ Σσεδιαζηήρ, ΕΝΑ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ΢!
 11. 11. “Όλα όζα έσυ δει με διδάζκοςν να εμπιζηεύομαι ηον Γημιοςπγό για όλα όζα δεν έσυ δει.” Ο Αμεπικανόρ ποιηηήρ Ralph Waldo Emerson πεπιέγπατε με λίγα μόνο λόγια ηη ζσέζη πος ςπάπσει ανάμεζα ζηην επιζηήμη και ηην πίζηη όηαν είπε:

×