ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงสร้างตามลำดับ

4,113 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงสร้างตามลำดับ

  1. 1. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงสร้างตามลาดับคาชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ทกาหนดต่อไปนี้ ี่ “โปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ยของวิชำวิทยำศำสตร์ ชันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ของนักเรียนที่สอบวิชำ ้วิทยำศำสตร์ จำนวน 5 คน และแสดงผลที่คำนวณได้”
  2. 2. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงสร้างตามลาดับ เฉลยคาชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ทกาหนดต่อไปนี้ ี่ “โปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ยของวิชำวิทยำศำสตร์ ชันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ของนักเรียนที่สอบวิชำ ้วิทยำศำสตร์ จำนวน 5 คน และแสดงผลที่คำนวณได้” เริ่มต้น รับค่า score1, score2, score3, score4, score5 คานวณ mean = ( score1+score2+score3+score4+score5)/5 แสดงผลการคานวณค่า mean จบการทางาน

×