Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

components basics de les TIC

420 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

components basics de les TIC

 1. 1. COMPONENTS BÀSICS DE LES ''TIC'' Foix Llopart 4rt
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>- Proces de comunicació . </li></ul><ul><li>Estroctura basica d’un sistema informàtic </li></ul><ul><li>- Els ordinadors . </li></ul><ul><li>·Propòsit general i especific. </li></ul><ul><li>- Maquinari </li></ul><ul><li>· CPU </li></ul><ul><li>· Memoria interna i externa. </li></ul><ul><li>· Perifèrics </li></ul><ul><li>> entrada </li></ul><ul><li>> sortida </li></ul><ul><li>> entrada i sortida </li></ul><ul><li>- Programari </li></ul><ul><li>·Sistema operatiu </li></ul><ul><li>·Llenguatge </li></ul><ul><li>·Programari d’aplicaió </li></ul><ul><li>>procesador de textos </li></ul><ul><li>>base de dades </li></ul><ul><li>>full de calcul </li></ul><ul><li>>disseny gràfic </li></ul><ul><li>>jocs. </li></ul>
 3. 3. INTRODUCCIÓ <ul><li>Necesitats de l’esser humà. </li></ul><ul><li>Comunicar-se amb els altres. </li></ul><ul><li>Recepció>anàlisis>critica>transmissió. </li></ul><ul><li>Neix la informàtica. </li></ul><ul><li>-Automatitza aquest precés. </li></ul><ul><li>-Ajuda en el tractament i gestí de la informàtica. </li></ul>
 4. 4. Procés de comunicació
 5. 5. ESTROCTURA BÀSICA <ul><li>Maquinari </li></ul><ul><li>Hardware>Part fisica. </li></ul><ul><li>Programari </li></ul><ul><li>Software>Part lòfgica. </li></ul><ul><li>Els ordinadors. </li></ul>
 6. 6. ELS ORDINADORS <ul><li>Capacitats o funcions dels ordinadors. </li></ul><ul><li>Llegir dades de l’exterior. </li></ul><ul><li>Processar-les. </li></ul><ul><li>Presentar-les. </li></ul><ul><li>Emmegatzemar-les. </li></ul><ul><li>Classificació. </li></ul><ul><li>-Propòsit general i especific. </li></ul>
 7. 7. PROPÒSIT GENERAL <ul><li>No han estat dissenyats per una funcio concreta. </li></ul><ul><li>Ex:jocs. </li></ul>
 8. 8. PROÒSIT ESPECÍFIC <ul><li>El disseny es fonamenta en un treball concret. </li></ul><ul><li>Ex:mòbils i caixers automàtics. </li></ul>
 9. 9. MAQUINARI <ul><li>CPU </li></ul><ul><li>Memòria </li></ul><ul><li>Perifèsrics </li></ul>
 10. 10. CPU <ul><li>És el cervell de l’ordinador. </li></ul><ul><li>Microprocessador:integrat en un xip. </li></ul><ul><li>Busos:conjunt de líneas que permeten aquesta comunicació. </li></ul>
 11. 11. MEMÒRIA <ul><li>INTERNA </li></ul><ul><li>EXTERNA </li></ul>
 12. 12. MEMÒRIA INTERNA <ul><li>ROM : Read Only Memory </li></ul><ul><li>Conté la informació que l’ordinador necesita. </li></ul><ul><li>RAM : Random Acces Memory </li></ul><ul><li>Emmagatzema la informació. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Memória ROM. </li></ul><ul><li>Memòria RAM. </li></ul>
 14. 14. MEMÒRIA EXTERNA <ul><li>Dispositius magnètics </li></ul><ul><li>Dispositius òptics. </li></ul>
 15. 15. DISPOSITIUS MAGNÈTICS <ul><li>El disc dur: </li></ul><ul><li>Permet emmagatzemar grans quantitats d’informació. </li></ul><ul><li>El disquet(floopy): </li></ul><ul><li>Són discs amb menor capacitat que un disc dur. </li></ul>
 16. 16. PERIFÈRICS <ul><li>Entrada : teclat, ratolí… </li></ul><ul><li>Sortida : impresora , monitor… </li></ul><ul><li>Entrada/Sortida : mòdem , memòria… </li></ul>
 17. 17. teclat <ul><li>perifèric utilitzat per la introducció d'ordres i dades en un ordinador , encara que teclats similars s'utilitzen també en màquines d'escriure . </li></ul>
 18. 18. ratolí <ul><li>erifèric d'ordinador, generalment fabricat en material plàstic, que podem considerar, al mateix temps, com a un dispositiu d'entrada de dades i de control, depenent del programari que maneja en cada moment. </li></ul>
 19. 19. impresora <ul><li>perifèric de sortida d'un ordinador que permet obtenir una còpia física, generalment en paper o transparències, d'un document d'imatge o de text en format electrònic. </li></ul>
 20. 20. monitor <ul><li>perifèric de l' ordinador , consistent en una pantalla que mostra l'activitat que du a terme la computadora a la que està connectada. </li></ul>
 21. 21. mòdem <ul><li>Un mòdem és un aparell electrònic capaç de convertir una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per un canal dissenyat per a senyals analògiques. </li></ul>
 22. 22. memòria <ul><li>l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements del maquinari d'un ordinador. </li></ul>
 23. 23. ENTRADA <ul><li>Teclat : intoduir informació. </li></ul><ul><li>Ratolí: controla la posicio del cursó sobre el monitor. </li></ul><ul><li>Escàner : perment digitalizar imatges. </li></ul><ul><li>Joystik:mecanisme de palanca amb una plataforma. </li></ul>
 24. 24. SORTIDA <ul><li>Monitor: és el més important. </li></ul><ul><li>Impresora: passar informació a paper. </li></ul>
 25. 25. ENTRADA/SORTIDA <ul><li>Dispositius de momória esterna:CD,DVD… </li></ul><ul><li>El mòdem: utilizem la xarxa telefònica. </li></ul>
 26. 26. PROGRAMÀRI <ul><li>Sistema operatiu </li></ul><ul><li>Llenguatge de programació </li></ul><ul><li>Programàri d’aplicació </li></ul>
 27. 27. Sistema operatiu <ul><li>El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. </li></ul>
 28. 28. Llenguatge de programació <ul><li>Usat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador . Cada llenguatge té una sèrie de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic , i que en descriuen l'estructura i el significat respectivament. </li></ul>
 29. 29. Programàri d’aplicació <ul><li>Conjunt dels programes informàtics , procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador . Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades </li></ul>
 30. 30. PROGRAMARI D’APLICACIÓ <ul><li>Precesador de textos </li></ul><ul><li>Base de dades </li></ul><ul><li>Full de càlcul </li></ul><ul><li>Disseny gràfic </li></ul><ul><li>jocs </li></ul>
 31. 31. Precesador de textos <ul><li>aplicació informàtica que es fa servir per la producció (incloent la composició, edició, format, i possiblement impressió) de qualsevol mena de text imprès. </li></ul>
 32. 32. Base de dades <ul><li>Conjunt estructurat de dades . Conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des de més d'un programa o aplicació, de manera que qualsevol d'elles pot ésser extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres dades. </li></ul>
 33. 33. Full de càlcul <ul><li>programa que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques disposades en forma de taules. Normalment és possible realitzar càlculs complexos amb fórmules i funcions,i a partir d'aquestes dibuixar tot tipus de gràfics. </li></ul>
 34. 34. Disseny gràfic <ul><li>Ajuden a la realitzacio i el tractament de divuixos plànols , esquemes i fotografies. </li></ul>
 35. 35. jocs <ul><li>Finalitat lúdica </li></ul><ul><li>Tracten , dades , imatges i sons dacord amb l’aactuació de l’usuari. </li></ul>

×