Google map

5,813 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Google map

  1. 1. ประวัติ Google Maps กูเกิล อิงค์ (NASDAQ: GOOG) เปิ ดตัว Google Maps ประเทศไทย (http://maps.google.co.th) ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มการค้นหาแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผใช้ชาวไทยสามารถค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ู้ออนไลน์ ภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางการขับรถ ที่อยู่ และรายชื่อองค์กรธุรกิจ บนเครื่ องพีซีหรื อโทรศัพท์มือถือและเป็ นภาษาไทย นอกจากนั้น แพลตฟอร์มการทางานร่ วมกันแบบเปิ ดกว้างนี้เปิ ดโอกาสให้ผใช้ องค์กรธุรกิจ ู้และนักพัฒนาในเมืองไทยสามารถแลกเปลี่ยนแผนที่และความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพรวมของประเทศไทยตามมุมมองและประสบการณ์ของคนไทย ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กเู กิลได้เปิ ดตัว Google Maps เวอร์ชน ั่ท้องถิ่น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับถนนหนทาง ที่อยู่ ของบริ ษทห้างร้านและองค์กรธุรกิจหลายแสนแห่งทัวประเทศ ั ่เพื่อให้ผใช้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและครบถ้วนสมบูรณ์ Google Maps จะ ู้แสดงชื่อสถานที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถสร้างข้อมูลและแบ่งปันให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับเมืองไทย ซึ่งจะช่วยปรับปรุ งคุณภาพของแผนที่ประเทศไทยที่ใช้งานง่ายและครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด นอกเหนือจากการค้นหาพิกดทางภูมิศาสตร์ในระดับท้องถินแล้ว ข้อมูลและเครื่ องมือบน Google Maps ั ่ประเทศไทย และเว็บไซต์ต่างๆ ยังผสานรวมอย่างกลมกลืนเข้ากับชีวิตประจาวันของผูใช้ชาวไทย องค์กรต่างๆ ้ในเมืองไทย เช่น HSBC (everydaydiningdelight.com), ไอซีเว็บ (bkkmenu.com), โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ , ไทยทิคเก็ตเมเจอร์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แวร์ อิน ไทยแลนด์ และสเปซ ไมเนอร์สนับสนุนการพัฒนา Google Maps เพื่อให้ผใช้สามารถค้นหาตาแหน่งขององค์กรธุรกิจและสถานที่ที่น่าสนใจ ู้ตรวจสอบกิจกรรมและภาพยนตร์ที่กาลังฉายในละแวกใกล้เคียง แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่เพื่อนชาวต่างชาติ และแม้กระทังค้นหาร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ่ คุณพรทิพย์ กองชุน ผูจดการฝ่ ายการตลาดประจาประเทศไทยของกูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว ้ัว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็ วให้แก่ผใช้ในเมืองไทยสาหรับการค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน ู้ระดับท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถนาไปใช้งานในชีวตประจาวัน แพลตฟอร์มรุ่ นใหม่น้ ียงช่วยให้ผใช้ องค์กรธุรกิจ ิ ั ู้และนักพัฒนาสามารถนาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของกูเกิล แมปส์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็ นแผนที่ประเทศไทยแบบเสมือนจริ งที่มีขอมูลครบถ้วนและเหมาะสมที่สุดสาหรับ ้คนไทยทุกคน”
  2. 2. “กูเกิลมุ่งเน้นการจัดระเบียบข้อมูลของโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็ นประโยชน์สาหรับทุกๆคน การเปิ ดตัว Google Maps ประเทศไทย ในวันนี้ เป็ นอีกย่างก้าวที่สาคัญในการช่วยให้ผใช้ชาวไทยสามารถ ู้ค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตามที่ตองการเป็ นภาษาไทย โดยคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น” มร. แอนดรู แมคก ้ลินชีย ์ ผูจดการฝ่ ายการตลาดของกูเกิล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว ้ั ไม่ว่าจะเพื่อการทางานหรื อความบันเทิง Google Maps ประเทศไทย นาเสนอแพลตฟอร์มแบบเปิ ดที่รองรับการทางานร่ วมกันได้อย่างยืดหยุนสาหรับผูใช้ องค์กรธุรกิจ และนักพัฒนา ่ ้ฟี เจอร์ สาคัญที่จะเป็ นประโยชน์ แก่ผู้ใช้ ชาวไทย ได้แก่: ค้นหาตาแหน่ง: เพียงแค่พิมพ์ที่อยูหรื อชื่ออาคาร ผูใช้ก็จะไปยังปลายทางที่ตองการบนแผนที่หรื อ ่ ้ ้ภาพถ่ายดาวเทียม ตัวอย่างเช่น ลองตรวจสอบสวนลุมพินี, สยามสแควร์ ซอย 3, ปาย และแม้กระทังวัดร่ องขุ่น ่จังหวัดเชียงราย „ ขอเส้นทาง: ผูใช้สามารถค้นหาเส้นทางระหว่างตาแหน่งที่ต้งสองแห่งขึ้นไป และสามารถคลิกและ ้ ัลากเส้นทางเพื่อเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ผใช้ยงสามารถพิมพ์เส้นทางดังกล่าว ขอเส้นทางสาหรับการเดินทาง ู้ ักลับ หรื อเปลี่ยนแปลงเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงทางด่วนที่ตองเสียค่าธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา ้“สนามหลวง” และขอเส้นทางมาจากถนนแจ้งวัฒนะ „ ค้นหาธุรกิจ: ผูใช้สามารถค้นหาองค์กรธุรกิจ โดยเพียงแค่พิมพ์ชื่อหรื อประเภทธุรกิจ รายชื่อองค์กร ้ธุรกิจ พร้อมสถานที่ต้ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และแม้กระทังเว็บไซต์ขององค์กรนั้นๆ ก็จะปรากฏขึ้น และ ั ่จากนั้นผูใช้จะสามารถคลิกที่ช่ือธุรกิจเพื่อดูตาแหน่งบนแผนที่ ตัวอย่างเช่น ลองค้นหาคาว่า “ร้านหนังสือ” เพื่อ ้แสดงรายชื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านหนังสือ หรื อค้นหา “ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ ”” เพื่อดูสถานที่ต้ง ที่อยู่ และ ัรายละเอียดติดต่อของ แต่ละร้านบนแผนที่ ด้วยดัชนีเว็บเพจหลายพันล้านรายการของกูเกิล และความร่ วมมือกับผูให้บริ การข้อมูลในท้องถิ่น เช่น ้แวร์ อิน ไทยแลนด์, สเปซ ไมเนอร์ , ไอซีเว็บ (bkkmenu.com) และ HSBC (everydaydiningdelight.com) ทาให้ผลลัพธ์การค้นหาตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ เมนู บทวิจารณ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์
  3. 3. „ แผนที่ของฉัน: ฟี เจอร์แผนที่ของฉัน (My Maps) ช่วยให้ผใช้สามารถสร้างแผนที่แบบกาหนดเองได้ ู้อย่างสะดวกและรวดเร็ วสาหรับการใช้งานส่วนตัวหรื อแบ่งปันกับคนอื่นๆ ผูใช้จะสามารถปรับแต่งแผนที่ของ ้ตนเองโดยใช้เครื่ องหมายต่างๆ ในแผนที่ของฉัน หรื อเพิ่มข้อความ ภาพถ่าย และวิดีโอลงในแผนที่ นอกจากนี้ยง ัสามารถวาดเส้นและรู ปร่ างเพื่อเน้นเส้นทางและพื้นที่ หรื อเพิม HTML เพื่อปรับแต่งแผนที่เพิมเติม ผูใช้สามารถ ่ ่ ้เลือกที่ซ่อนแผนที่ของตนเองหรื อแบ่งปันกับคนอื่นๆ ผ่านทางการค้นหา แผนที่ของฉันเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้สร้างแผนที่ที่มีเนื้อหามากมายตามความสนใจ ประสบการณ์ และ ู้ความต้องการส่วนตัว เช่น แผนที่แสดงร้านอาหารที่โปรดปราน หรื อแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเป็ นพิเศษ นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างแผนที่ของฉันเพื่อแบ่งปันข้อมูลทางภูมิศาสตร์ร่วมกับผูใช้ Google Maps ้คนอื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Thailandtourism.org ได้สร้างแผนที่ซ่ึงประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 3,000แห่ง แผนที่ดงกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่นกท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ตองการวางแผนการเดินทางไป ั ั ้ยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองไทย อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ แผนที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งจะช่วยให้นักเรี ยนนักศึกษาได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ตามพระราชดาริ เช่น โครงการเขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ เป็ นต้น „ Google Maps สาหรับอุปกรณ์พกพา: Google Maps สาหรับอุปกรณ์พกพา (Google Maps for Mobile)ขยายขีดความสามารถด้านการค้นหาแบบไดนามิกของ Google Maps ประเทศไทย ไปสู่โทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ผูใช้สามารถค้นหาที่อยูและตรวจสอบแผนที่ในขณะเดินทาง Google Maps for Mobile สามารถดาวน์โหลดบน ้ ่โทรศัพท์มือถือของคุณได้ฟรี ที่ http://m.google.co.th อย่างไรก็ตาม ผูให้บริ การโทรคมนาคมอาจคิด ้ค่าธรรมเนียมในการถ่ายโอนข้อมูลสาหรับการดาวน์โหลดหรื อการใช้งานผลิตภัณฑ์องค์กรธุรกิจและนักพัฒนาจะสามารถใช้ ฟีเจอร์ สาคัญๆ ดังต่อไปนี:้ ? ศูนย์ธุรกิจท้องถิ่น: ศูนย์ธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Center) ช่วยให้องค์กรและบริ ษทต่างๆ ของ ัไทยสามารถเพิ่มรายชื่อธุรกิจของตนไว้บน Google Maps ได้ฟรี เพื่อให้ผใช้สามารถ “ค้นพบ” บริ ษทนั้นๆ ได้ ู้ ับนแผนที่ของกูเกิล เครื่ องมือสาหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยไม่ตองเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นี้เป็ นประโยชน์ ้อย่างมากต่อองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขั้นตอนการลงทะเบียนก็ง่ายดาย เพียงคลิกไปที่google.co.th/local/add เพื่อเพิ่มชื่อธุรกิจของคุณ และคุณก็ไม่ตองเป็ นกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่อปเดตหรื อ ้ ักาหนดเวลาสิ้นสุดการเผยแพร่ ขอมูลอีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดาเนินการได้บนระบบออนไลน์ โดย ้บริ ษทต่างๆ จะสามารถอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ข้อมูลติดต่อ เวลาเปิ ดทาการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ น ัประโยชน์ บน Google Maps ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา
  4. 4. „ Maps API: Maps API เป็ นชุดเครื่ องมือฟรี ที่ใช้ Javascript หรื อ Flash ช่วยให้สามารถฝัง GoogleMaps ไว้บนเว็บไซต์อื่นๆ แผนที่แบบฝังตัวนี้จะสามารถทางานแบบอินเทอร์แอคทีฟได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังรองรับการปรับแต่งตามต้องการ เช่น เพิ่มไอคอนระบุตาแหน่งที่ต้ง ภาพถ่าย และ “หน้าต่างข้อมูล” แบบเงา เพื่อ ัแสดงข้อมูลเพิมเติมที่มประโยชน์ สาหรับองค์กรธุรกิจของไทย Maps API จะช่วยให้บริ ษทสามารถสร้าง ่ ี ัประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าเมื่อลูกค้าเยียมชมเว็บไซต์ของบริ ษท ทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กบเว็บไซต์เพื่อ ่ ั ัสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจ ตัวอย่างของเว็บไซต์ทองถิ่นที่ใช้ Maps API อยูในขณะนี้ ได้แก่ ้ ่everydaydiningdelight.com, bkkmenu.com และ thailandtourism.org Maps API ทาให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบกาหนดเองสามารถโต้ตอบกับระบบ Google Maps ซึ่งนับเป็ นเครื่ องยืนยันถึงความมุ่งมันอย่างต่อเนื่องของกูเกิลในการส่งเสริ มนวัตกรรมและการให้ความช่วยเหลือแก่ ่ชุมชนนักพัฒนา อ่านรายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับ Maps API ได้ที่ http://code.google.com/apis/maps/ ่ แมปเพล็ต: แมปเพล็ต (Mapplet) คือโปรแกรมขนาดเล็กที่พฒนาโดยบุคคลอื่น และสามารถเพิ่มลงใน ัGoogle Maps ประเทศไทยได้โดยตรง ด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว ผูใช้ก็จะสามารถปรับแต่ง Google Maps ้ด้วยการเพิ่มเติมเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ซ่ึงสร้างขึ้นสาหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ เช่น ตารางเวลาการฉายภาพยนตร์ สาหรับค้นหารายชื่อภาพยนตร์ที่กาลังฉายอยูในปัจจุบน ตามตาแหน่งที่ต้งของโรงภาพยนตร์ รวมถึง ่ ั ัรายการกิจกรรมจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (thaiticketmajor.com) สาหรับค้นหากิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคล โดยแสดงข้อมูลตามชื่อกิจกรรมหรื อหมวดหมู่ ั กูเกิลกาลังทางานร่ วมกับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาและนาเสนอแมปเพล็ตเพิ่มเติมสาหรับเมืองไทย ซึ่งจะช่วยแบ่งปันข้อมูลที่หลากหลายและมีประโยชน์ ทั้งยังเชื่อมโยงผูใช้จาก Google Maps ไปยัง ้เว็บไซต์ขององค์กรเหล่านี้ นอกจากนั้น กูเกิลยังเชิญชวนให้นกพัฒนาสร้างแมปเพล็ตของตนเอง และแบ่งปัน ัร่ วมกับผูใช้กเู กิลหลายล้านคนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทัวโลก ข้อมูลเพิมเติมเกี่ยวกับแมปเพล็ตมีอยูที่: ้ ่ ่ ่http://code.google.com/apis/maps/documentation/mapplets/
  5. 5. Google แผนที่ Google แผนที่ คือบริ การแผนที่ซ่ึงคุณสามารถดูในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ขึ้นอยูกบตาแหน่งของ ่ ั คุณ คุณสามารถดูแผนที่พ้ืนฐานหรื อแผนที่ที่กาหนดเองและข้อมูลธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงตาแหน่ง ของธุรกิจข้อมูลที่อยูติดต่อ และเส้นทางการขับขี่ดวย คลิกและลากแผนที่เพื่อดูส่วนที่ติดกันได้ ่ ้ ทันที ดูภาพจากดาวเทียมของตาแหน่งที่ตองการ ซึ่งคุณสามารถขยายและกวาดดูได้ ้ คู่มือนี้จะอธิบายให้ทราบว่าผูใช้ทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน ้ จะสามารถใช้บริ การฟรี น้ ีในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรื อแลปท็อปได้อย่างไร โปรดทราบว่า คุณลักษณะบางอย่างที่แนะนาไว้ในที่น้ ีอาจยังไม่มีให้ใช้งานในประเทศของคุณการดู Google แผนที่คุณสามารถดู Google แผนที่ได้หลายวิธี:  ไปที่ maps.google.co.th  ดูหน้าเว็บที่มี Google แผนที่ฝังอยู่
  6. 6. ขั้นตอนการใช้ Google Maps1.เปิ ดเวบ google2.เลือกแผนที่ แผนที่
  7. 7. 3.พิมพ์สถานที่ที่ตองการไป ้4.สามารถดูแผนที่ได้ตามต้องการ
  8. 8. ขึ้นอยูกบตาแหน่งของคุณ คุณสามารถขอเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งได้ เมื่อต้องการขอ ่ ัเส้นทาง ให้ทาตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ :  ในฟิ ลด์คนหา ให้ป้อนข้อความ from-to (ตัวอย่าง: from New York to San Francisco) และคลิก ้ ค้นหาแผนที่  คลิก ขอเส้ นทาง จากนั้นป้ อนตาแหน่งต้นทางและปลายทาง และคลิก ขอเส้ นทาง  ขอเส้นทางจากหน้าต่างข้อมูล  คลิกขวาบนแผนที่เพื่อขอเส้นทางไปยังสถานที่น้ นั  ขอเส้นทางโดยใช้ผลการค้นหา เส้นทางต่างๆ จะปรากฏเป็ นเส้นสีฟ้าบนแผนที่ Google แผนที่แบ่งเส้นทางออกเป็ นส่วนต่างๆ ใน แผงด้านซ้าย รวมทั้งเวลาเดินทางโดยประมาณ คุณสามารถคลิกที่หมายเลขของส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อดูหน้าต่างข้อมูลที่แสดงรายละเอียดแผนที่ คุณสามารถยุบหรื อขยายมุมมองนี้ได้โดยคลิก - หรื อ + เรี ยนรู้เพิมเติมเกี่ยวกับการพิมพ์เส้นทางของคุณ ่ ต้องการเส้นทางที่เลี่ยงทางหลวงหลักอย่างนั้นหรื อ ดูที่ หลีกเลียงทางหลวง ที่ดานบนแผงด้านซ้าย ่ ้ หากต้องการกลับเส้นทาง ให้คลิกลิงก์ที่ดานบนแผงด้านซ้าย หากต้องการเปลี่ยนตาแหน่งต้นทาง ้ หรื อปลายทาง ให้คลิก แก้ไข ด้านข้างตาแหน่ง หากต้องการเปลี่ยนหน่วยระยะทางของเส้นทาง เหล่านี้ ให้คลิก กม. (กิโลเมตร) หรื อ ไมล์ ในบางตาแหน่ง หมายเลขทางออกบนทางหลวงจะปรากฏเป็ นไอคอน ตัวอย่าง:
  9. 9. การพิมพ์แผนที่คุณสามารถพิมพ์แผนที่และข้อมูลบนแผนที่ซ่ึงปรากฏใน Google แผนที่ ในการดาเนินการนี้ ให้คลิกที่ พิมพ์ ที่มุมด้านขวาบนของหน้า หน้าการพิมพ์จะปรากฏ ซึ่งจะมีตวเลือกเพิ่มเติมให้กบคุณ: ั ั  เพิ่มบันทึกย่อในมุมด้านขวาบน  ลากและขยายแผนที่เพื่อให้ได้มุมมองที่เหมาะสมหากคุณกาลังพิมพ์ เส้นทาง คุณยังสามารถทาสิ่งต่อไปนี้ได้:  ซ่ อนแผนที่/ภาพรวม - คลิกเพื่อซ่อนหรื อแสดงภาพขนาดย่อของเส้นทาง โปรดทราบว่าคุณสามารถ ขยายหรื อย่อและลากแผนที่ในภาพขนาดย่อเหล่านี้ได้  แสดงภาพแผนที่ต้นฉบับ - เลือกเพื่อแสดงแผนที่ดงที่แสดงใน Google แผนที่ ัเมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกที่ พิมพ์ (มุมด้านขวาบน)5 เรื่องสนุกๆ ที่คุณควรทาในมุมมอง Earth ใน Google แผนที่เริ่ มสารวจมุมมอง Earth ด้วยเคล็ดลับที่สนุกและง่ายเหล่านี้ :การย่อ/ขยาย: เมื่อต้องการขยายลูกโลก ให้กดปุ่ ม ในแถบนาทางที่ดานซ้ายของหน้าจอ หรื อดับเบิลคลิก ้ปุ่ มซ้ายบนเมาส์ หรื อเลื่อนเมาส์วีลไปด้านหน้า หากต้องการย่อ คุณสามารถคลิกปุ่ ม ในแถบนาทางที่ด้านซ้ายของหน้าจอ หรื อดับเบิลคลิกปุ่ มขวาบนเมาส์ หรื อเลื่อนเมาส์วีลมาด้านหลังการเอียง: บนแป้ นพิมพ์ของคุณ กดปุ่ ม Shift และปุ่ มลูกศรขึ้นค้างไว้เพื่อเอียงมุมมองลง หรื อปุ่ มลูกศรลงเพื่อเอียงมุมมองขึ้น หรื อเลือก Shift และหมุนเมาส์วีลบนเมาส์เพื่อเอียงมุมมอง คุณจะสามารถดูสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติโครงสร้าง และภูมิประเทศได้เช่นเดียวกับตัวอย่างนี้

×