แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน

1,527 views

Published on

แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 2556

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 1. 1. 1บันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบติหน้ างาน ั จัดทาโดย ครู วรชาติ มาตรหลุบเลา ี ตาแหน่ งครู ผู้ช่วย โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
 2. 2. 2 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัตงาน ิ เพือประกอบพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2556 ) ่ ่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์1. ข้ าพเจ้ า ......นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา...... อายุ .....30.... ปี วุฒิ วิศวกรรมอาหาร ปัจจุบนเป็ นข้าราชการระดับ ....ครู ผช่วย..... ขั้น 12820 บาท อายุราชการ …1.... ปี ….2..... เดือน ั ู้2. ในครึ่งปี ทีแล้วมา ( 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 ) ลากิจ 2. ครั้ง 2 วัน ลาป่ วย.…. ครั้ง … วัน ่ รวมวันลา ……2… ครั้ง ……2…วัน กรณี อื่น ๆ ………..…….3. ในครึ่งปี ทีแล้ วมาจนถึงปัจจุบัน ่ 3.1 ่ อยูระหว่างการสอบสวนทางวินย ั ่ ไม่อยูระหว่างการถูกสอบสวนทางวินย ั 3.2 ถูกลงโทษทางวินย ั ไม่ถูกลงโทษทางวินย ั 3.3 ถูกฟ้ องคดีอาญา ไม่ถูกฟ้ องคดีอาญา4. สรุ ปผลการปฏิบัติงานโดยย่ อ 4.1 งานในหน้ าทีประจาที่รับผิดชอบ ่ลาดับ รายวิชา / กิจกรรม จานวนคาบ จานวน หมายเหตุ นักเรี ยน 1 วิทยาศาสตร์ ม.2/1 ม.2/2 3 66 2 พลังงานกับชีวต ม.3/1 ม.3/2 ิ 1 60 3 ฟิ สิ กส์ ม.4/1 3 28 4 ฟิ สิ กส์ ม.5/1 3 29
 3. 3. 3 5 คณิ ตศาสตร์ ม.5/1 ม.5/2 3 49 6 ชุมนุมนักประดิษฐ์ 1 15 7 ครู ที่ปรึ กษา ชั้น ม.5/2 20 รวม 18 4.1.1 ผลงานที่ปรากฏชัดเจนในงานหน้ าทีประจา /ผลงานนักเรี ยน ่ รางวัล เหรี ยญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ทางานแทนมนุษย์ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 62 ระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัล เหรี ยญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์อตโนมัติ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตกรรม ันักเรี ยน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา4.2 งานทีได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษ ่ ลาดับ งานทีได้ รับมอบหมายพิเศษ ่ หมายเหตุ 1 งานห้องโสต งานประชาสัมพันธ์ 4.2.1 ผลงานที่ปรากฏชัดเจนในงานที่รับมอบหมายพิเศษ/ครู ,นักเรียน แนบเอกสารประกอบระดับสู งสุ ดในแต่ ระกิจกรรม(ถ้ ามี) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 4. 4. 4 5. การพัฒนาตนเอง 5.1 การเข้ าร่ วมประชุ ม / อบรม / สั มมนา/ผลงานวิจัย และการศึกษาดูงานอืน ๆ ่ลาดับ ว/ด/ป หลักสู ตร / เรื่อง การนาความรู้ ไปใช้ พฒนางาน ั จานวนวัน 1 8-10 /02/56 Thailand Innovative Teacher Leadership การนานวัตกรรมมาพัฒนาการ 3 Award 2013 เรี ยนการสอนในห้องเรี ยน 2 21-24 /02/56 โครงการประกวดสร้างสื่ อการเรี ยนรู้ พัฒนา Application สาหรับการ 3 ... สู่ แท็บเล็ต ใช้งานใน Tablet 3 9-10 /03/56 สร้างสื่ อการเรี ยนการสอนด้วย การออกแบบการเรี ยนการสอน 2 ในส่ วนการโปรแกรมให้ง่าย Kodu Game Lab กว่าการเขียนโค๊ต 4 มีนาคม 2555- ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต นาความรู้มาพัฒนา 2556 กระบวนการเรี ยนการสอน สาขาบริ หารการศึกษา 5.1.2 ผลงานที่ปรากฏชัดเจนในการพัฒนาตนเอง(บรรยายไม่ เกิน 1 หน้ ากระดาษ A 4 ) 1.โครงการประกวดสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ ... สู่ แท็บเล็ต ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอในการอบรมที่ จ.สารคาม ่ 2. การส่ งผลงานประกวดผลงานโครงการประกวดสื่ อการเรี ยนรู ้ออนไลน์ผานสื่ ออินเตอร์ เน็ต http://www.krutube.tv จานวน 22 ชิ้นงาน 3.การส่ งประกวด ผลงาน “Thailand Social Media Award 2013” งานที่ส่งเข้าประกวด http://kruweerachat.wordpress.com/
 5. 5. 5 4. การเผยแพร่ ผลงานการเรี ยนการสอนด้วย Social Media ผ่านเว็บบล็อกhttp://kruweerachat.blogspot.com/ จานวนผูเ้ ข้าเยียมชม 23,322 ครั ง ่ ้ 5. การรวบรวมผลงานการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบคลิปวีดีโอ และเผยแพร่ใน youtube.com ช่องทาง http://www.youtube.com/user/kruweerachat จานวนผูชม 6,693 ครั้ง ้ ่ 6. ได้ผานการคัดเลือกเป็ นครู ผนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนระดับภูมิภาค Thailand ู้Innovative Teachers Leadership Awards 2013 ขอรับรองบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบติงานของข้าพเจ้าเป็ นความจริ ง ั ลงชื่อ ………………………………… ( นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา ) ตาแหน่ง ครู ผช่วย ู้
 6. 6. 6ภาคผนวก
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13ฃ
 14. 14. 14

×