Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หน่ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชนสาระการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิ กส์ รหัสวิชา ว 31202  ...
แรงดลคือแรงที่กระทากับวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆอาจทาให้วตถุเกิดการเคลื่อนที่หรื อไม่เคลื่อนที่ก็ได้              ...
4.4 สมรรถนะ     - ความสามารถในการสื่ อสาร     - ความสามารถในการคิด     - ความสามารถในการแก้ปัญหา     - ควา...
4. ครู ให้ความหมายและการคานวณ    -    -ขั้นสรุ ป3. นักเรี ยนและครู ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการดลและแรงดล4. นักเรี ยนสา...
6. เกณฑ์ การประเมิน    6.1) เกณฑ์ ประเมินด้ านความรู้ระดับคุณภาพ                  เกณฑ์ การให้ คะแนนดี...
7. บันทึก หลังจากกิจกรรม  ห้ อง ม.4/1.......................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551

8,044 views

Published on

แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551

Published in: Education

แผนการสอน โมเมนตั้มและการชน หลักสูตร 2551

 1. 1. หน่ วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัมและการชนสาระการเรี ยนรู้ วิชาฟิ สิ กส์ รหัสวิชา ว 31202 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ฟิสิ กส์ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1,4/2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 เวลา 11 ชัวโมง ่ผูสอน นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา ้ โรงเรี ยน บาลีสาธิ ตศึกษา มจร.วข.เชียงใหม่ ******************************** 1. สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระที่ 4 แรงและการเคลือนที่ ่ มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่ อนที่ แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ในธรรมชาติ มีกระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรู ปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานผลของการใช้พลังงานต่อชี วตและสิ่ งแวดล้อม มี ิ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ 2. ผลการเรียนรู้ โมเมนตัมและการชนมีผลการเรี ยนรู ้ดงนี้ ั - เข้าใจความหมายความหมายของโมเมนตัม(K) - คานวณหาค่าต่างๆของโมเมนตัมได้อย่างถูกต้อง (P) - สามารถประยุกต์นาความรู้เรื่ องโมเมนตัมไปใช้ในชีวตประจาวันได้ (A) ิ - เข้าใจความหมายความหมายของการดลและแรงดล(K) - สามารถคานวณหาการดลและแรงดลเฉลี่ยที่กระทาต่อวัตถุ และปริ มาณที่เกี่ยวข้องได้(P) - สามารถประยุกต์นาความรู้เรื่ องการดลและแรงดลไปใช้ในชีวตประจาวันได้ (A) ิ - เข้าใจความหมายความหมายของการชนในแบบต่างๆได้(K) - สามารถคานวณหาค่าต่างๆที่เกิดจากการชน และปริ มาณที่เกี่ยวข้องได้(P) - สามารถประยุกต์นาความรู้เรื่ องการดลและแรงชนไปใช้ในชีวตประจาวันได้ (A) ิ 3. สาระสาคัญ โมเมนตัมเป็ นปริ มาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่ งปริ มาณนี้ จะบอกถึงความพยายามที่วตถุจะเคลื่อนที่ ัไปข้างหน้า การดลคือปริ มาณที่เกิ ดจากการที่มีแรงกระทาต่อวัตถุ ในช่ วงเวลาหนึ่ งแล้วทาให้วตถุ น้ นเกิ ดการ ั ัเคลื่อนที่หรื อมีความเร็ วเกิดขึ้นหรื อไม่เกิดขึ้นก็ได้
 2. 2. แรงดลคือแรงที่กระทากับวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆอาจทาให้วตถุเกิดการเคลื่อนที่หรื อไม่เคลื่อนที่ก็ได้ ั การชนเป็ นกระบวนการที่วตถุ กระทบกันในช่ วงเวลาที่ส้ ันมากจนเกิ นที่สายตาจะสังเกตลักษณะ ัต่าง ๆ ขณะชนได้ ขณะชนจะเกิดแรงดลที่วตถุแต่ละก้อนโดยขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม ั 4. สาระการเรี ยนรู้ 4.1 ด้านความรู้ (K) - โมเมนตัม - การดล - แรงดล - การชน 4.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 1. วิธีการประเมิน - ทดสอบ ตรวจผลงาน - ทักษะการทดลอง - นาเสนอ วิเคราะห์ วิจารณ์ 2. เครื่ องมือการประเมิน - แบบทดสอบ - แบบตรวจผลงาน - แบบประเมินการถาม-ตอบ - แบบประเมินทักษะการทดลอง 3. เกณฑ์การประเมิน - ตรวจแบบประเมินใบงาน - สรุ ปคะแนนผลการเรี ยนรู้ 4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) - มุ่งมันในการทางาน ่ - การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ - ความตระหนักรู้ในตน - การทางานกลุ่ม - สามารถค้นความข้อมูลเพิ่มเติม - ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
 3. 3. 4.4 สมรรถนะ - ความสามารถในการสื่ อสาร - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการแก้ปัญหา - ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต ั ิ - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที1 เรื่อง โมเมนตัม ่ ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ครู เกริ่ นนา และทบทวนเนื้ อหาเรื่ องการเคลื่อนที่ ั 2. ให้นกเรี ยนอภิปรายร่ วมกันระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนและระหว่างครู กบนักเรี ยน ว่าการที่ ั วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ตองมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง ้ ขั้นการสอน 1. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาเกี่ยวกับโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ั 2. ครู ให้ความหมายและการคานวณ - p  m V -  Ft  m(V  u) ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนและครู ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับโมเมนตัมและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 2. นักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบได้ ชั่วโมงที่ 2-4 เรื่อง การดลและแรงดล ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 3. ครู เกริ่ นนา และทบทวนเนื้ อหาเรื่ องโมเมนตัม ั 4. ให้นกเรี ยนอภิปรายร่ วมกันระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนและระหว่างครู กบนักเรี ยน ว่าการที่ ั โมเมนตัมเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขั้นการสอน 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาเกี่ยวกับการดลและแรงดล ั
 4. 4. 4. ครู ให้ความหมายและการคานวณ - -ขั้นสรุ ป3. นักเรี ยนและครู ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการดลและแรงดล4. นักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบได้ชั่วโมงที่ 5-11เรื่อง การชนขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน5. ครู เกริ่ นนา และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องของการชนเช่นการเล่นเปตอง ั6. ให้นกเรี ยนอภิปรายร่ วมกันระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยนและระหว่างครู กบนักเรี ยน ว่าการที่ ั ลูกเปตองกระทบกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขั้นการสอน5. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาเกี่ยวกับการชน ั6. ครู ให้ความหมายและการคานวณ - โมเมนตัมรวมก่อนชน = โมเมนตัมรวมหลังชน - พลังงานจลน์รวมก่อนชน = พลังงานจลน์รวมหลังชนขั้นสรุ ป5. นักเรี ยนและครู ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการชน6. นักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบได้
 5. 5. 6. เกณฑ์ การประเมิน 6.1) เกณฑ์ ประเมินด้ านความรู้ระดับคุณภาพ เกณฑ์ การให้ คะแนนดีมาก ทาแบบทดสอบได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปดี ทาแบบทดสอบได้ร้อยละ 70-79พอใช้ ทาแบบทดสอบได้ร้อยละ 50-69ปรับปรุ ง ทาแบบทดสอบได้ร้อยละ 49 ลงมา 6.22) เกณฑ์ ประเมินด้ านทักษะ และกระบวนการระดับคุณภาพ เกณฑ์ การให้ คะแนนดี (3) ทางานได้ถูกต้อง ครบถ้วน สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และส่ งงานตรงเวลาพอใช้ (2) ทางานได้ถูกต้อง และส่ งงานตรงเวลาปรับปรุ ง (1) ทางานได้ถูกต้องบางส่ วน ไม่ทนเวลาที่กาหนด ั 6.3) เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะระดับคุณภาพ เกณฑ์ การให้ คะแนนดี (3) ปฏิบติตนด้านความรับผิดชอบ มีระเบียบวินย บ่อยครั้ง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ั ัพอใช้ (2) ปฏิบติตนด้านความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยบ้าง บางครั้ง (ร้อยละ60-79 ) ั ัปรับปรุ ง (1) ปฏิบติตนด้านความรับผิดชอบ นาน ๆ ครั้ง หรื อไม่ปฏิบติเลย (ร้อยละ 59 ลงมา) ั ั
 6. 6. 7. บันทึก หลังจากกิจกรรม ห้ อง ม.4/1.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ห้ อง ม.4/2.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ลงชื่อ.....................................................ผูจดการสอน ้ั (นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา) ............../.......... ................./.............8. ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะเพือพัฒนาของผู้ตรวจแผน ่………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ__________________________อาจารย์พี่เลี้ยง ( อ.ธีรพจน์ สมบูรณ์ศิลป์ ) ______/_______________________/_________9. เอกสารประกอบแผน - ใบความรู้เรื่ องงานทางฟิ สิ กส์ - เอกสารทางฟิ สิ กส์/เกณฑ์การประเมิน

×