Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทที่ 2                    เอกสารงานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง                        ...
5. งานวิจยที่เกี่ยวข้อง     ั  5.1 งานวิจยภายในประเทศ       ั  5.2 งานวิจยต่างประเทศ       ั
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1,327 views

Published on

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 1. 1. บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กียวข้ อง ่ในการวิจยครั้งนี้ ผูวิจยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนาเสนอสาระสาคัญ ั ้ ั ัตามลาดับดังนี้ 1. องค์การ 1.1 ความหมายขององค์การ 1.2 ทฤษฏีองค์การ 2.การเรี ยนรู้ 2.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ 2.2 ทฤษฏีการเรี ยนรู้ 3. แนวความคิดการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.1 ความเป็ นมาขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.2 ความหมายขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3.3 ทฤษฏีขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 4. ลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของเซ็งกี้ 4.1 การพัฒนาตนเองให้เป็ นเลิศ 4.2 กรอบแนวคิด 4.3 การมีวสัยทัศน์ร่วมกัน ิ 4.4 การเรี ยนรู้เป็ นทีม 4.5 การคิดเชิงระบบ
 2. 2. 5. งานวิจยที่เกี่ยวข้อง ั 5.1 งานวิจยภายในประเทศ ั 5.2 งานวิจยต่างประเทศ ั

×