บทที่ 11 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3,778 views

Published on

แบบฟอร์มการเขียน กรอบแนวคิดการวิจัย

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
827
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 11 กรอบแนวคิดในการวิจัย

  1. 1. 40 บทที่ 11 กรอบแนวคิด ในการวิจ ัย Conceptual Framework เมื่ อ เราศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย อย่ า งรอบคอบแล้ ว จะทำา ให้ เ รามองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ซึ่ งลักษณะการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากการศึกษาเออ ก ส า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ม โ น ทั ศ น์(Conceptualization) ผ ล จ า ก ก า ร ส ร้ า ง ม โ น ทั ศ น์ จ า กปรากฏการณ์ที่เกิด ขึ้นนี้สิ่ ง ที่ ได้ ก็คื อ กรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฏี(Theoretical Framework) ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในลักษณะเป็นโครงสร้าง จากกรอบความคิ ด เชิ ง ทฤษฏี นี้ เ ราอาจจะไม่ ส ามารถนำาตัวแปรทั้งหมดมาศึกษาได้ เราอาจเลือกบางตัวแปรเข้ามาศึกษา(ด้วยเหตุผลเชิงวิชาการ)ทำาให้เราสามารถลดจำา นวนตัวแปรจากกรอบความคิดเชิงทฤษฏีเหลือเพียงตัวแปรที่เราจะศึกษาจริงๆซึ่งก็คื อ ก รอ บ แน วคิ ด ใ นก า ร วิ จั ย (Conceptual Framework)นั่นเอง กรอบแนวคิดในการวิจัยจะทำาให้ผู้วิจัยและผู้อ่านงานวิจัยได้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยของตนเองได้ชัดเจนขึ้น มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
  2. 2. 41ตัว อย่า งกรอบแนวคิด ในการวิจ ัย1. เรื่อ ง ผลของฐานอำานาจและกลวิธีการใช้อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสถานการณ์ไม่เอื้ออำานวยที่มีต่อความผูกพันการยอมความและการต่อต้านของผู้ใต้บังคับบัญชา กรอบแนวคิด การวิจ ัย คุณ ลัก ษณะ ฐานอำา นาจ- แรงจูงใจใฝ่อำานาจ - อำานาจในตำาแหน่ง- ความเชื่อมั่นในตน - อำานาจส่วนบุคคล- คุณธรรมด่านพรหมวิหารสี่ สัม พัน ธภาพของผู้บ ริห าร กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพศของผู้บ ริห าร -ความผูกพัน - การยอมตาม - การต่อต้าน พฤติก รรมการใช้อ ำา นาจ สถานการณ์ไ ม่ - กลวิธีแบบแข็ง เอื้อ อำา นวย - กลวิธีแบบนุ่มนวล
  3. 3. 42 - กลวิธีแบบมีเหตุมีผล (อิศ รัฏ ฐ์ ริน ไธ สง.2543)2. เรื่อ ง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบแนวคิด การวิจ ัย ปัจ จัย ภายใน การดำา เนิน การในระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา  บุคลากร ของสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐาน  งบประมาณ การวางแผน  วัสดุอุปกรณ์  การเตรียมความพร้อม  สภาพทางกายภาพ  การจัดทำาข้อมูลสารสนเทศ  โครงสร้างองค์การ  การจัดทำามาตรฐานการศึกษา  วัฒนธรรมองค์การ  การจัดทำาธรรมนูญ / แผนพัฒนา  ภาวะผู้นำา  การจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี การดำา เนิน การ  การจัดทรัพยากรและสิ่งอำานวยความสะดวก  การดำาเนินการตามแผน  การนิเทศ กำากับติดตามการดำาเนินงาน
  4. 4. 43 การตรวจสอบ ประเมิน คุณ ภาพและปรับ ปรุง คุณ ภาพ การศึก ษา ปัจ จัย ภายนอก  การตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ  ปัจจัยด้านสังคม  การศึกษาโดยสถานศึกษา  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  การตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงคุณภาพ  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (เก็จ กนก เอื้อ วงศ์.2547)3. เรื่อ ง การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กรอบแนวคิด การวิจ ัย1. การเพิ่ม อำา นาจ 5. ผลของการปฎิบ ัต ิง าน1.1 การมีความเป็นอิสระ 5.1 การจัดระบบการศึกษา1.2 การมีสิทธิ์ออกเสียง 1)เกิดสุขภาพองค์การดี1.3 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5.2 การจัดการที่สถานศึกษาดี1.4 การมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 2)เกิดการปฏิบัติงานมีคุณภาพดี1.5 การมีกฎบัตรว่าด้วยสิทธิในการทำางาน 5.3การปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้เรียนดี
  5. 5. 44 3) เกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูง 5.4 การปฏิบัติงานของ ชุมชนใน สถานศึกษาดี 4) เกิดความพึงพอใจใน การ ปฏิบัติงานใน สถานศึกษาสูง เกณฑ์การเปรียบเทียบสมรรถนะ(Benchmark) ฉบับที่ดีที่สุด(Best Practice)ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน 4. การสร้า งสุข ภาพขององค์ก ารมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 4.1 การจัดระบบทั่วไป 1) ระบบที่มุ่งประ สิทธิพล 2) ระบบที่ตอบ สนองต่องานสูง2. การสร้า ง 3) ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงความรู้ส ึก เป็น4) ระบบที่ตรวจสอบได้เจ้า ของ 4.2 การจัดการเรียนการสอน 2.1 การมี 3. การเป็น มือ อาชีพ1) การมีหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนร่วม 3.1 การสร้างพลังที่ทำาให้เกิดผล2) การจัดการสอนอย่างมี 3.2 การสร้างพันธะสัญญาร่วมกันคุณภาพดี 3.3 การสร้างความพึงพอใจและ คุณธรรมร่วมกัน (นิภ า พงศ์ว ิ รัต น์.2547)
  6. 6. 45แบบฝึก ปฏิบ ัต ิ จากชื่อเรื่องวิจัยและตัวแปรที่กำาหนดให้ใช้พิสัยเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย พร้อมให้เหตุผลประกอบ เรื่อ ง ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน ประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา ตัว แปรอิส ระ 1. วุฒิการศึกษา 5. พฤติกรรมผู้นำา 2. ประสบการณ์ 5.1แบบประชาธิปไตย 3. ขนาดโรงเรียน 5.2 แบบอิตาธิปไตย 4. สถานที่ตั้ง ตัว แปรตาม ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1. การบริหารตามแบบกระจายอำานาจ 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 3. การบริหารตนเอง 4. การคืนอำานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 5. การตรวจสอบและถ่วงดุล วัต ถุป ระสงค์ก ารวิจ ัย ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ..........................................................................................
  7. 7. 46..............................................................................................................................................................................................................................................................................................กรอบแนวคิด การวิจ ัย.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................คำา อธิบ ายกรอบแนวในคิด การวิจ ัย ให้น ิส ิต อธิบ าย ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรต่า งๆรวมทั้ง เส้น ที่ป รากฏในกรอบแนวคิด ในการวิจ ัยหมายความว่า อย่า งไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  8. 8. 47......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×