SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
PRINSESJESDAG 
VROUWENPODIUM 8 SEPTEMBER 2014 
AANBEVELINGEN
VROUWEN VOELEN DE ERWT 
VAN DE DECENTRALISATIE 
Vrouwenpodium vraagt jaarlijks rond de 2e dinsdag in september 
- ‘Prinsesjesdag’ - op een bijzondere manier aandacht voor onderwerpen 
die van groot belang zijn voor vrouwen en vrouwenorganisaties. 
In dat kader organiseerde Vrouwenpodium op 8 september 2014 een 
High Tea discussiebijeenkomst in Den Haag waar zo’n 80 vrouwen, 
experts en ervaringsdeskundigen uit de achterban van de samen-werkende 
organisaties, in discussie gingen over de mogelijke gender-effecten 
van de decentralisatie per 1 januari 2015 van de Jeugdwet, 
de Participatiewet en de nieuwe WMO. 
De aanbevelingen in dit document zijn het resultaat van deze 
bijeenkomst. 
In Vrouwenpodium 2010–2020 werken samen de FNV, Nederlandse 
Vrouwen Raad, en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg 
Minderheden. 
Voor meer informatie over de activiteiten van Vrouwenpodium: 
www.fnvvrouw.nl/activiteiten/vrouwenpodium 
www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenpodium 
1
2
AANBEVELINGEN GENDEREFFECTEN 
PARTICIPATIEWET 
DILEMMA’s 
In gedachten houdend dat Minister Jet Bussemaker (Onderwijs/Emancipatie) 
zo veel mogelijk vrouwen oproept om economisch zelfstandig te zijn; 
en gegeven het feit dat Nederland zich via het VN Vrouwenverdrag verplicht 
heeft tot het voeren van genderspecifiek beleid in voorkomende gevallen, 
valt het volgende op te merken: 
• Hoe kunnen we voorkomen dat de extra banen uit het Sociaal Akkoord 
relatief meer bij mannen dan bij vrouwen terecht komen? Dat met andere 
woorden de gemeentelijke inspanningen om mensen met een handicap 
aan het werk te helpen meer op mannen dan op vrouwen zijn gericht? 
Hoe kunnen we voorkomen dat traditionele ideeën de overhand krijgen, 
in de zin van ‘uiteindelijk is het voor mannen als kostwinners belangrijker 
om betaald werk te hebben dan voor vrouwen’. 
• Hoe kunnen we er voor zorgen dat bij re-integratie inspanningen rekening 
wordt gehouden met mogelijke zorgtaken van vrouwen? Kan men ook 
in deeltijdbanen re-integreren of zal dat sneller als ‘lastig’, ‘moeilijk te 
organiseren’ terzijde worden geschoven? 
• Hoe zorgen we er voor dat de inspanningen van de Werkbedrijven er 
op gericht zijn om naar verhouding evenveel mannen als vrouwen te 
bereiken? 
• Hoe voorkomen we dat vrouwen in hun zorgtaken thuis extra worden 
belast, wanneer Wajongers niet meer in beschermde omgevingen aan het 
werk kunnen en ‘gewone’ banen voor hen onbereikbaar blijven? 
3
AANBEVELINGEN 
Algemeen 
• Voorwaarde is mannenemancipatie. Participatie = mannen minder werken, 
vrouwen meer. 
Gemeenten 
• Leg bij sociale aanbesteding van thuiszorg een bodem in het functie-gebouw 
(niet lager dan bepaalde functies, e.d.). Zet in op banen waarmee 
iemand economisch zelfstandig kan zijn (komt dat niet uit dan de rekening 
naar het Rijk). 
• Spreek ook werkgevers aan op noodzaak van ‘echte’ banen waarmee 
iemand zijn/haar eigen broek op kan houden. 
• Zet goede werkgevers die de Arbeid&Zorg verdeling goed doen in 
’t zonnetje. 
• Heb aandacht voor de ontprofessionalisering van vrouwenwerk: waar nu 
vrouwen werken in een betaalde baan, wordt dat straks door vrijwilligers 
gedaan. 
Wat is de rol van de Tweede Kamer? 
• Dring aan op vergroting van het bewustzijn van genderspecifieke 
gevolgen bij rijk en gemeenten. Geen maatregelen zonder gendertoets. 
• Monitor de gendereffecten van de decentralisatie of breng het gender-perspectief 
in andere monitoren in die voor de effecten van de decen-tralisatie 
worden ingezet. 
• Dring aan op inrichting van een Taskforce waarin onder meer gender-deskundigen 
en vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties zitting 
hebben en die tot taak heeft de gendereffecten van de decentralisaties 
goed in de gaten te houden. 
Vrouwenpodium Prinsesjesdag 8 september 2014, Nieuwspoort, Den Haag 
4
AANBEVELINGEN GENDEREFFECTEN 
WMO 2015 
DILEMMA’s 
Zorgvragers 
Omdat vrouwen ouder worden dan mannen zullen meer vrouwen van de 
WMO gebruik moeten maken. Krijgen vrouwen door de bezuinigingen en de 
verwachting dat er minder hulp geboden wordt, de ondersteuning en zorg 
die ze nodig hebben? 
Werkgelegenheid en economische onaankelijkheid 
Breed gedragen is de verwachting dat door de bezuinigingen er minder 
betaalde hulp gegeven kan worden met als effect dat huidige werknemers 
in de zorg hun baan verliezen of een slechter contract krijgen. Dit heeft 
consequenties voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. 
Mantelzorgers 
Omdat men in 1e instantie hulp in eigen kring moet zoeken voordat 
professionele zorg wordt toegekend, zal er nog meer dan nu op de mantel-zorg 
worden teruggevallen. Veel vrouwen verlenen mantelzorg voor ouders, 
buren en familie. Echter mantelzorgers zijn nu al vaak overbelast en hebben 
naast hun mantelzorgtaken ook hun werk en eigen gezin. 
5
AANBEVELINGEN 
Wat kunnen gemeenten en vrouwenorganisaties doen om er voor te 
zorgen dat vrouwen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? 
VNG/Gemeenten 
• Zorg als gemeente voor een goede beoordeling en help mensen de juiste 
en reëel zorgvraag te stellen. 
• Geef goede informatie en zorg dat het aanvragen eenvoudig is. Zorg voor 
wederkerigheid in de informatie en communicatie. 
• Bevorder de cliëntenparticipatie. Stimuleer het bereik van kwetsbare 
groepen zoals oudere migranten vrouwen en laaggeletterden. Bijvoor-beeld 
via voorzieningen voor laagdrempelige activiteiten en bouw voort 
op reeds bestaande projecten in andere gemeenten. 
• Benut de kennis en ervaringen van wijkteams, wijkverpleegkundigen, 
zorgaanbieders en andere hulpverleners. Ga met hen aan tafel zitten en 
heb vertrouwen in deze organisaties die al veel ervaring hebben met deze 
cliënten. 
• Zorg ervoor dat ambtenaren sensibiliteit ontwikkelen en niet alleen vanuit 
intakeformulieren denken. 
• Voor alles: investeren in preventie door te zorgen voor ondersteuning in 
de wijken voorkomt en beperkt het gebruik van het zorgbudget en dure 
voorzieningen. 
Vrouwenorganisaties 
• Benut je achterban om informatie te geven aan zorgvragers. 
• Verzamel verhalen en geef deze door aan de gemeente. 
• Oefen je invloed uit op lokaal niveau. Volg de politieke discussie en laat je 
horen. 
• Zorg er voor dat er vrouwen in de cliëntenraad en WMO-raad zitting 
hebben. Onderhoud daarmee contact en zorg voor facilitering om dat 
raadswerk te kunnen doen. 
6
Wat kunnen gemeenten en vrouwenorganisaties doen om er voor te 
zorgen dat bezuinigingen in de zorg de economische zelfstandigheid 
van vrouwen niet in de weg staan? 
Gemeenten 
• Voer de decentralisaties in door middel van een zogenaamde zachte 
landing, dus een soepele overgangsregeling. 
• Maak goede afspreken met zorgaanbieders over de arbeidsvoorwaarden. 
Goedkoop is vaak duurkoop uiteindelijk. 
• Stimuleer het opzetten van zorgcoöperaties t.b.v. draagkrachtige zorg-vragers 
van vrouwen die vanuit ontslag in de WWB dreigen te komen. 
Hiermee voorkom je een extra beroep op uitkeringen en biedt werk-gelegenheid. 
• Stimuleer bedrijven waar veel mannen werken om zorgverlof en ouder-schapsfaciliteiten 
te bieden waardoor er werkgelegenheid vrij komt. 
• Biedt ontslagen vrouwen door middel van goede scholing de kans om een 
beroepsswitch te maken naar een andere sector. 
Vrouwenorganisaties 
• Breng de bovenstaande ideeën onder de aandacht van de gemeente en 
biedt aan daarin een rol te willen spelen. 
• Organiseer een bijeenkomst voor politici en bedrijfsleven om (een van) 
bovenstaande onderwerpen te bespreken. 
Wat kunnen gemeenten, vrouwenorganisaties en mantelzorgers doen 
om er voor te zorgen dat mantelzorgers niet (nog meer) overbelast 
worden? 
Gemeenten 
• Ga reëel om met de mogelijkheden die mantelzorgers hebben en dwing dit 
niet af. Zorg voor een stevig profiel van de mantelzorger; dat is nodig voor 
de mantelzorger, maar ook voor de gemeente. 
• Betrek mantelzorgers bij de indicatiestelling. 
7
• Streef bij bestemmingplannen en overleggen met woningbouwcorporaties 
naar een duurzame inrichting van de publieke ruimten die bijdragen aan het 
welzijn van burgers, dus ook van vrouwen. Integreer het concept van 
mantelzorgwoningen in bijvoorbeeld (bestaande) appartementen waardoor 
het sociaal netwerk van bewoners vergroot wordt. 
• De draaglast van mantelzorgers kan aanzienlijk verminderen wanneer ook 
de houding van professionals in de zorg naar mantelzorgers onder-steunend 
en uitnodigend is. Professionals zouden daarvoor een training 
kunnen volgen. 
Vrouwenorganisaties 
• Stimuleer vrouwen om niet minder te gaan werken bij mantelzorgtaken, 
maar deze in te kopen, net als bij kinderopvang gebruikelijk is. Daarmee 
zorg je ook voor professionaliteit, kwaliteit en werkgelegenheid. 
Wat is de rol van de Tweede Kamer? 
• Monitor de bestedingen en de effecten en verplicht gemeenten om 
genderspecifieke rapportages aan te leveren. 
• Dring aan op het instellen van een landelijke taskforce hiervoor. 
• De landelijke overheid blijft altijd verantwoordelijk voor het correct uit-voeren 
van de mensenrechtenverdragen. Neem hierin je rol en verant-woordelijkheid 
inzake toetsing en indien nodig ingrijpen. 
• Neem verantwoordelijkheid voor het emancipatiebeleid waarin de visie voor 
economische zelfstandigheid van vrouwen centraal staat. Wees alert op 
de soms tegengestelde effecten van wetgeving en besluiten van de 
verschillende ministeries (creëren werkgelegenheid i.t.t. bezuinigingen in 
de zorgsector) en spreek het Kabinet daar op aan. 
• Zet je samen met werkgevers in voor maximale mogelijkheden om arbeid 
en zorg te combineren, zoals effectieve cao regelingen, verlofmandje 
calamiteiten, zorgverlof, faciliteiten voor mantelzorgers (tijdelijk flexibel 
werken, vrijstelling nachtarbeid of ploegendienst). 
Vrouwenpodium Prinsesjesdag 8 september 2014 Nieuwspoort, Den Haag 
8
AANBEVELINGEN GENDEREFFECTEN 
JEUGDWET 2015 
DILEMMA’s 
Werkgelegenheid en economische onaankelijkheid 
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de zorg: van de 20.000 arbeids-plaatsen 
wordt 75% bezet door vrouwen. Door het wegvallen van functies 
bij zorgaanbieders zullen veel van deze vrouwen hun baan verliezen, 
hetgeen hun economische zelfstandigheid niet ten goede komt. 
In de media is ook melding gemaakt van gespecialiseerde jeugdzorginstellin-gen 
die wankelen vanwege de overheveling van jeugdzorg naar de 
gemeenten. Deze instellingen ondervinden de negatieve effecten van het 
woonplaatsbeginsel in de nieuwe jeugdwet. 
Uit een rondgang van een landelijke krant blijkt dat bijna alle jeugdzorg-instellingen 
die patiënten vanuit het hele land behandelen, worstelen met 
het binnenslepen van contracten. Een significant deel van deze jeugd-klinieken 
heeft kwetsbare jonge meisjes als cliënt, die nu dreigen hulp te 
ontberen. Daarnaast neemt ook in deze situatie de werkgelegenheid af, 
waarbij vrouwen het meest geraakt worden. 
9
AANBEVELINGEN 
Algemeen 
• Rijk, gemeenten, werkgevers en zorgaanbieders: werk samen en niet 
elkaar tegen. 
• We hebben in Nederland veel verschillende culturen: leer van elkaar! 
Veel culturen hebben de zorg voor elkaar in de cultuur ingebakken, 
bijvoorbeeld in de Molukse cultuur. 
• Mannenemancipatie is voorwaarde. Ook mannen kunnen (mantel)zorg op 
zich nemen. 
Gemeenten 
• Heb extra aandacht voor de consequenties van de effecten van het niet 
inkopen van zorg bij bestaande instellingen vanwege het woonplaats-beginsel. 
• Maak duidelijke en meetbare afspraken met de (zorg)organisaties. 
• Sluit aan bij bestaande situaties en werk samen met de diverse lokale 
organisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkteams. Deze opereren vooral in het 
belang van de wijken, staan dichter bij de burger en zijn toegankelijker 
voor de burger. 
• Zorg er voor dat het Deltaplan Werkgelegenheid genderspecifieke 
elementen bevat. 
Vrouwenorganisaties 
• Het feit dat de zorg lokaal georganiseerd wordt, biedt ook kansen om 
laagdrempelig de uitvoering van de decentralisatie in de Jeugdzorg te 
monitoren. Wend je invloed aan door actief te participeren in lokale overleg-organen, 
frequent de belangrijke commissievergaderingen bij te wonen, 
gebruik te maken van je inspraakrecht, etc. 
10
Wat is de rol van de Tweede Kamer? 
• Er is behoefte aan een Deltaplan Werkgelegenheid dat waarborgt dat 
zorgprofessionals (75% vrouw) die tengevolge van de decentralisatie in 
de Jeugdzorg hun baan kwijtraken, weer kwalitatief goede banen krijgen. 
Het kabinet heeft bij de Miljoenennota toegezegd middelen vrij te maken 
om additioneel 10.000 banen vrij te maken. Inhoudelijk is nog niet vast-gesteld 
hoe en welke. De Kamer heeft dus nog een kans daaraan vorm te 
geven. 
• Monitor de gendereffecten in de jeugdzorg. Signaleer ook genderspecifiek 
in onderwijs, sport en bij de GGD: meisjes, kwetsbare meisjes, hebben 
andersoortige problemen dan jongens. 
• Het Kabinet heeft stelselverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het 
Kabinet de taak heeft om toe te zien op de effecten van de decentralisatie 
en te anticiperen op (mogelijke) nare effecten hiervan. 
Formeel zal deze verantwoordelijkheid na 1,5 jaar geëffectueerd worden. 
Wacht die 1,5 jaar niet af. Wijs reeds binnen die termijn het Kabinet op die 
verantwoordelijkheid. 
Vrouwenpodium houdt zich aanbevolen om middels frequent overleg de 
Kamer te informeren over nare effecten van de decentralisatie in de 
Jeugdwet. Wellicht dat dit Overleg geformaliseerd kan worden. 
• Erken het belang van faciliteiten zoals (zorg)verlof voor beide ouders om 
het kindbegeleiden, thuis en bij externe trajecten. 
Vrouwenpodium Prinsesjesdag 8 september 2014, Nieuwspoort, Den Haag 
11
Aanbevelingen prinsesjesdag 2014

More Related Content

What's hot

def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatieMarita Meulmeester
 
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013Amsterdam en land
 
Patronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomein
Patronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomeinPatronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomein
Patronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomeinDouwe Van Den Berg
 
38,5 miljoen euro wmo geld over#2
38,5 miljoen euro wmo geld over#238,5 miljoen euro wmo geld over#2
38,5 miljoen euro wmo geld over#2Serge Sekhuis
 
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)seriousambtenaar
 
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland
 
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorgPlan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorgMarita Meulmeester
 
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke OpvangRaadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke OpvangMarieke Sanders
 
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & WelzijnVerandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & WelzijnEric Visch
 
Maatschappelijke ontwikkelingen - Fit For Work
Maatschappelijke ontwikkelingen - Fit For WorkMaatschappelijke ontwikkelingen - Fit For Work
Maatschappelijke ontwikkelingen - Fit For Workvroegeinterventie
 
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' 23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' Dovenschap
 
Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid
Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid
Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid Triplokaal
 
Bedrijfspresentatie Interimair November 2012
Bedrijfspresentatie Interimair November 2012Bedrijfspresentatie Interimair November 2012
Bedrijfspresentatie Interimair November 2012Marlé Nijhuis
 
Ouders waar het kan, hulp als het moet
Ouders waar het kan, hulp als het moetOuders waar het kan, hulp als het moet
Ouders waar het kan, hulp als het moetDouwe Van Den Berg
 

What's hot (19)

Wmo-krant-Drechtsteden
Wmo-krant-DrechtstedenWmo-krant-Drechtsteden
Wmo-krant-Drechtsteden
 
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
 
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
Verslag vip ontbijt 16 januari 2013
 
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case RoeselareInspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Roeselare
 
Patronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomein
Patronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomeinPatronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomein
Patronen doorbreken in het Amsterdamse jeugddomein
 
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case HeuvellandInspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
 
38,5 miljoen euro wmo geld over#2
38,5 miljoen euro wmo geld over#238,5 miljoen euro wmo geld over#2
38,5 miljoen euro wmo geld over#2
 
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
Opdracht 01: Almere serious eindpresentatie (met presenter notes)
 
Transitiestussenhoopenvrees
TransitiestussenhoopenvreesTransitiestussenhoopenvrees
Transitiestussenhoopenvrees
 
Stichting SCS folder
Stichting SCS folderStichting SCS folder
Stichting SCS folder
 
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Kon...
 
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorgPlan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
 
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke OpvangRaadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
 
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & WelzijnVerandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn
 
Maatschappelijke ontwikkelingen - Fit For Work
Maatschappelijke ontwikkelingen - Fit For WorkMaatschappelijke ontwikkelingen - Fit For Work
Maatschappelijke ontwikkelingen - Fit For Work
 
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' 23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
 
Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid
Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid
Tripl lokaal: Naar een inclusief jeugdbeleid
 
Bedrijfspresentatie Interimair November 2012
Bedrijfspresentatie Interimair November 2012Bedrijfspresentatie Interimair November 2012
Bedrijfspresentatie Interimair November 2012
 
Ouders waar het kan, hulp als het moet
Ouders waar het kan, hulp als het moetOuders waar het kan, hulp als het moet
Ouders waar het kan, hulp als het moet
 

Viewers also liked

задачи
задачизадачи
задачиolesjaAG
 
FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)
FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)
FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)Shunsuke Koh
 
Tabela Dia 07 De Agosto
Tabela Dia 07 De AgostoTabela Dia 07 De Agosto
Tabela Dia 07 De AgostoJeison220
 
How to Ace a Round 2 Interview
How to Ace a Round 2 InterviewHow to Ace a Round 2 Interview
How to Ace a Round 2 InterviewLucas Group
 
「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單
「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單
「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單Jaff Hsieh
 
Rencana keperawatan keluarga
Rencana keperawatan keluargaRencana keperawatan keluarga
Rencana keperawatan keluargaFuaidah Salimah
 

Viewers also liked (14)

La edad media
La edad mediaLa edad media
La edad media
 
Ie 80978
Ie 80978Ie 80978
Ie 80978
 
Speedo
SpeedoSpeedo
Speedo
 
Portafolio
PortafolioPortafolio
Portafolio
 
задачи
задачизадачи
задачи
 
Brayab
BrayabBrayab
Brayab
 
FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)
FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)
FIT2013 ボタン押し動作時のシルエット外接矩形を用いた本人認証(その2)
 
Calendario0305
Calendario0305Calendario0305
Calendario0305
 
Tabela Dia 07 De Agosto
Tabela Dia 07 De AgostoTabela Dia 07 De Agosto
Tabela Dia 07 De Agosto
 
Guess jewellry
Guess jewellryGuess jewellry
Guess jewellry
 
How to Ace a Round 2 Interview
How to Ace a Round 2 InterviewHow to Ace a Round 2 Interview
How to Ace a Round 2 Interview
 
「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單
「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單
「空間能吃嗎?」課程_第三、四週學習單
 
Rencana keperawatan keluarga
Rencana keperawatan keluargaRencana keperawatan keluarga
Rencana keperawatan keluarga
 
CORREO ELECTRONICO
CORREO ELECTRONICOCORREO ELECTRONICO
CORREO ELECTRONICO
 

Similar to Aanbevelingen prinsesjesdag 2014

Participatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kanParticipatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kanlenny verzantvoort
 
Inzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamerInzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamerRob de Munck
 
Eboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de VoordeurEboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de Voordeurfritioferiksson
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Mark Logtenberg
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Mark Logtenberg
 
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...Jan Jacobs
 
Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015Astrid Hazelzet
 
Samen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-oudersSamen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-oudersMarion Welling
 
Leen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurtenLeen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurtenAvansa Kempen
 
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenHelena Schoeters
 
rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011
rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011
rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011Paulien van der Hoeven
 
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFOP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFGuy P.M. Kessels
 
Uitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni gezocht zorg-zzp-er in de achterhoek
Uitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni  gezocht zorg-zzp-er in de achterhoekUitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni  gezocht zorg-zzp-er in de achterhoek
Uitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni gezocht zorg-zzp-er in de achterhoekIntervenia Social Media Specialisten
 
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Willem Adriaanssen
 

Similar to Aanbevelingen prinsesjesdag 2014 (20)

Participatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kanParticipatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kan
 
Inzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamerInzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamer
 
Essay studiereis new york 2011 .
Essay studiereis new york 2011 .Essay studiereis new york 2011 .
Essay studiereis new york 2011 .
 
Toekomstvisie thuiszorg
Toekomstvisie thuiszorgToekomstvisie thuiszorg
Toekomstvisie thuiszorg
 
2013_Samen_participeren
2013_Samen_participeren2013_Samen_participeren
2013_Samen_participeren
 
ISP Presentatie Zorgruil
ISP Presentatie ZorgruilISP Presentatie Zorgruil
ISP Presentatie Zorgruil
 
Eboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de VoordeurEboek Achter de Voordeur
Eboek Achter de Voordeur
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
 
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
 
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgver...
 
Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015
 
Impulsbijeenkomsten 2009 - zorgruil
Impulsbijeenkomsten 2009 - zorgruilImpulsbijeenkomsten 2009 - zorgruil
Impulsbijeenkomsten 2009 - zorgruil
 
Samen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-oudersSamen-met-jeugd-en-ouders
Samen-met-jeugd-en-ouders
 
Leen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurtenLeen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurten
 
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
 
rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011
rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011
rapport-de-rem-op-de-projectencarrousel-geleerde-lessen-in-2010-en-2011
 
Vitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visie
 
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEFOP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
OP_EEN_LIJN_schetsen_voor_een_betere_eerstelijn_DEF
 
Uitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni gezocht zorg-zzp-er in de achterhoek
Uitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni  gezocht zorg-zzp-er in de achterhoekUitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni  gezocht zorg-zzp-er in de achterhoek
Uitnodiging pr8werkbijeenkomst 18 juni gezocht zorg-zzp-er in de achterhoek
 
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
 

Aanbevelingen prinsesjesdag 2014

 • 1. PRINSESJESDAG VROUWENPODIUM 8 SEPTEMBER 2014 AANBEVELINGEN
 • 2. VROUWEN VOELEN DE ERWT VAN DE DECENTRALISATIE Vrouwenpodium vraagt jaarlijks rond de 2e dinsdag in september - ‘Prinsesjesdag’ - op een bijzondere manier aandacht voor onderwerpen die van groot belang zijn voor vrouwen en vrouwenorganisaties. In dat kader organiseerde Vrouwenpodium op 8 september 2014 een High Tea discussiebijeenkomst in Den Haag waar zo’n 80 vrouwen, experts en ervaringsdeskundigen uit de achterban van de samen-werkende organisaties, in discussie gingen over de mogelijke gender-effecten van de decentralisatie per 1 januari 2015 van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe WMO. De aanbevelingen in dit document zijn het resultaat van deze bijeenkomst. In Vrouwenpodium 2010–2020 werken samen de FNV, Nederlandse Vrouwen Raad, en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden. Voor meer informatie over de activiteiten van Vrouwenpodium: www.fnvvrouw.nl/activiteiten/vrouwenpodium www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenpodium 1
 • 3. 2
 • 4. AANBEVELINGEN GENDEREFFECTEN PARTICIPATIEWET DILEMMA’s In gedachten houdend dat Minister Jet Bussemaker (Onderwijs/Emancipatie) zo veel mogelijk vrouwen oproept om economisch zelfstandig te zijn; en gegeven het feit dat Nederland zich via het VN Vrouwenverdrag verplicht heeft tot het voeren van genderspecifiek beleid in voorkomende gevallen, valt het volgende op te merken: • Hoe kunnen we voorkomen dat de extra banen uit het Sociaal Akkoord relatief meer bij mannen dan bij vrouwen terecht komen? Dat met andere woorden de gemeentelijke inspanningen om mensen met een handicap aan het werk te helpen meer op mannen dan op vrouwen zijn gericht? Hoe kunnen we voorkomen dat traditionele ideeën de overhand krijgen, in de zin van ‘uiteindelijk is het voor mannen als kostwinners belangrijker om betaald werk te hebben dan voor vrouwen’. • Hoe kunnen we er voor zorgen dat bij re-integratie inspanningen rekening wordt gehouden met mogelijke zorgtaken van vrouwen? Kan men ook in deeltijdbanen re-integreren of zal dat sneller als ‘lastig’, ‘moeilijk te organiseren’ terzijde worden geschoven? • Hoe zorgen we er voor dat de inspanningen van de Werkbedrijven er op gericht zijn om naar verhouding evenveel mannen als vrouwen te bereiken? • Hoe voorkomen we dat vrouwen in hun zorgtaken thuis extra worden belast, wanneer Wajongers niet meer in beschermde omgevingen aan het werk kunnen en ‘gewone’ banen voor hen onbereikbaar blijven? 3
 • 5. AANBEVELINGEN Algemeen • Voorwaarde is mannenemancipatie. Participatie = mannen minder werken, vrouwen meer. Gemeenten • Leg bij sociale aanbesteding van thuiszorg een bodem in het functie-gebouw (niet lager dan bepaalde functies, e.d.). Zet in op banen waarmee iemand economisch zelfstandig kan zijn (komt dat niet uit dan de rekening naar het Rijk). • Spreek ook werkgevers aan op noodzaak van ‘echte’ banen waarmee iemand zijn/haar eigen broek op kan houden. • Zet goede werkgevers die de Arbeid&Zorg verdeling goed doen in ’t zonnetje. • Heb aandacht voor de ontprofessionalisering van vrouwenwerk: waar nu vrouwen werken in een betaalde baan, wordt dat straks door vrijwilligers gedaan. Wat is de rol van de Tweede Kamer? • Dring aan op vergroting van het bewustzijn van genderspecifieke gevolgen bij rijk en gemeenten. Geen maatregelen zonder gendertoets. • Monitor de gendereffecten van de decentralisatie of breng het gender-perspectief in andere monitoren in die voor de effecten van de decen-tralisatie worden ingezet. • Dring aan op inrichting van een Taskforce waarin onder meer gender-deskundigen en vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties zitting hebben en die tot taak heeft de gendereffecten van de decentralisaties goed in de gaten te houden. Vrouwenpodium Prinsesjesdag 8 september 2014, Nieuwspoort, Den Haag 4
 • 6. AANBEVELINGEN GENDEREFFECTEN WMO 2015 DILEMMA’s Zorgvragers Omdat vrouwen ouder worden dan mannen zullen meer vrouwen van de WMO gebruik moeten maken. Krijgen vrouwen door de bezuinigingen en de verwachting dat er minder hulp geboden wordt, de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben? Werkgelegenheid en economische onaankelijkheid Breed gedragen is de verwachting dat door de bezuinigingen er minder betaalde hulp gegeven kan worden met als effect dat huidige werknemers in de zorg hun baan verliezen of een slechter contract krijgen. Dit heeft consequenties voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Mantelzorgers Omdat men in 1e instantie hulp in eigen kring moet zoeken voordat professionele zorg wordt toegekend, zal er nog meer dan nu op de mantel-zorg worden teruggevallen. Veel vrouwen verlenen mantelzorg voor ouders, buren en familie. Echter mantelzorgers zijn nu al vaak overbelast en hebben naast hun mantelzorgtaken ook hun werk en eigen gezin. 5
 • 7. AANBEVELINGEN Wat kunnen gemeenten en vrouwenorganisaties doen om er voor te zorgen dat vrouwen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? VNG/Gemeenten • Zorg als gemeente voor een goede beoordeling en help mensen de juiste en reëel zorgvraag te stellen. • Geef goede informatie en zorg dat het aanvragen eenvoudig is. Zorg voor wederkerigheid in de informatie en communicatie. • Bevorder de cliëntenparticipatie. Stimuleer het bereik van kwetsbare groepen zoals oudere migranten vrouwen en laaggeletterden. Bijvoor-beeld via voorzieningen voor laagdrempelige activiteiten en bouw voort op reeds bestaande projecten in andere gemeenten. • Benut de kennis en ervaringen van wijkteams, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en andere hulpverleners. Ga met hen aan tafel zitten en heb vertrouwen in deze organisaties die al veel ervaring hebben met deze cliënten. • Zorg ervoor dat ambtenaren sensibiliteit ontwikkelen en niet alleen vanuit intakeformulieren denken. • Voor alles: investeren in preventie door te zorgen voor ondersteuning in de wijken voorkomt en beperkt het gebruik van het zorgbudget en dure voorzieningen. Vrouwenorganisaties • Benut je achterban om informatie te geven aan zorgvragers. • Verzamel verhalen en geef deze door aan de gemeente. • Oefen je invloed uit op lokaal niveau. Volg de politieke discussie en laat je horen. • Zorg er voor dat er vrouwen in de cliëntenraad en WMO-raad zitting hebben. Onderhoud daarmee contact en zorg voor facilitering om dat raadswerk te kunnen doen. 6
 • 8. Wat kunnen gemeenten en vrouwenorganisaties doen om er voor te zorgen dat bezuinigingen in de zorg de economische zelfstandigheid van vrouwen niet in de weg staan? Gemeenten • Voer de decentralisaties in door middel van een zogenaamde zachte landing, dus een soepele overgangsregeling. • Maak goede afspreken met zorgaanbieders over de arbeidsvoorwaarden. Goedkoop is vaak duurkoop uiteindelijk. • Stimuleer het opzetten van zorgcoöperaties t.b.v. draagkrachtige zorg-vragers van vrouwen die vanuit ontslag in de WWB dreigen te komen. Hiermee voorkom je een extra beroep op uitkeringen en biedt werk-gelegenheid. • Stimuleer bedrijven waar veel mannen werken om zorgverlof en ouder-schapsfaciliteiten te bieden waardoor er werkgelegenheid vrij komt. • Biedt ontslagen vrouwen door middel van goede scholing de kans om een beroepsswitch te maken naar een andere sector. Vrouwenorganisaties • Breng de bovenstaande ideeën onder de aandacht van de gemeente en biedt aan daarin een rol te willen spelen. • Organiseer een bijeenkomst voor politici en bedrijfsleven om (een van) bovenstaande onderwerpen te bespreken. Wat kunnen gemeenten, vrouwenorganisaties en mantelzorgers doen om er voor te zorgen dat mantelzorgers niet (nog meer) overbelast worden? Gemeenten • Ga reëel om met de mogelijkheden die mantelzorgers hebben en dwing dit niet af. Zorg voor een stevig profiel van de mantelzorger; dat is nodig voor de mantelzorger, maar ook voor de gemeente. • Betrek mantelzorgers bij de indicatiestelling. 7
 • 9. • Streef bij bestemmingplannen en overleggen met woningbouwcorporaties naar een duurzame inrichting van de publieke ruimten die bijdragen aan het welzijn van burgers, dus ook van vrouwen. Integreer het concept van mantelzorgwoningen in bijvoorbeeld (bestaande) appartementen waardoor het sociaal netwerk van bewoners vergroot wordt. • De draaglast van mantelzorgers kan aanzienlijk verminderen wanneer ook de houding van professionals in de zorg naar mantelzorgers onder-steunend en uitnodigend is. Professionals zouden daarvoor een training kunnen volgen. Vrouwenorganisaties • Stimuleer vrouwen om niet minder te gaan werken bij mantelzorgtaken, maar deze in te kopen, net als bij kinderopvang gebruikelijk is. Daarmee zorg je ook voor professionaliteit, kwaliteit en werkgelegenheid. Wat is de rol van de Tweede Kamer? • Monitor de bestedingen en de effecten en verplicht gemeenten om genderspecifieke rapportages aan te leveren. • Dring aan op het instellen van een landelijke taskforce hiervoor. • De landelijke overheid blijft altijd verantwoordelijk voor het correct uit-voeren van de mensenrechtenverdragen. Neem hierin je rol en verant-woordelijkheid inzake toetsing en indien nodig ingrijpen. • Neem verantwoordelijkheid voor het emancipatiebeleid waarin de visie voor economische zelfstandigheid van vrouwen centraal staat. Wees alert op de soms tegengestelde effecten van wetgeving en besluiten van de verschillende ministeries (creëren werkgelegenheid i.t.t. bezuinigingen in de zorgsector) en spreek het Kabinet daar op aan. • Zet je samen met werkgevers in voor maximale mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren, zoals effectieve cao regelingen, verlofmandje calamiteiten, zorgverlof, faciliteiten voor mantelzorgers (tijdelijk flexibel werken, vrijstelling nachtarbeid of ploegendienst). Vrouwenpodium Prinsesjesdag 8 september 2014 Nieuwspoort, Den Haag 8
 • 10. AANBEVELINGEN GENDEREFFECTEN JEUGDWET 2015 DILEMMA’s Werkgelegenheid en economische onaankelijkheid Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de zorg: van de 20.000 arbeids-plaatsen wordt 75% bezet door vrouwen. Door het wegvallen van functies bij zorgaanbieders zullen veel van deze vrouwen hun baan verliezen, hetgeen hun economische zelfstandigheid niet ten goede komt. In de media is ook melding gemaakt van gespecialiseerde jeugdzorginstellin-gen die wankelen vanwege de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten. Deze instellingen ondervinden de negatieve effecten van het woonplaatsbeginsel in de nieuwe jeugdwet. Uit een rondgang van een landelijke krant blijkt dat bijna alle jeugdzorg-instellingen die patiënten vanuit het hele land behandelen, worstelen met het binnenslepen van contracten. Een significant deel van deze jeugd-klinieken heeft kwetsbare jonge meisjes als cliënt, die nu dreigen hulp te ontberen. Daarnaast neemt ook in deze situatie de werkgelegenheid af, waarbij vrouwen het meest geraakt worden. 9
 • 11. AANBEVELINGEN Algemeen • Rijk, gemeenten, werkgevers en zorgaanbieders: werk samen en niet elkaar tegen. • We hebben in Nederland veel verschillende culturen: leer van elkaar! Veel culturen hebben de zorg voor elkaar in de cultuur ingebakken, bijvoorbeeld in de Molukse cultuur. • Mannenemancipatie is voorwaarde. Ook mannen kunnen (mantel)zorg op zich nemen. Gemeenten • Heb extra aandacht voor de consequenties van de effecten van het niet inkopen van zorg bij bestaande instellingen vanwege het woonplaats-beginsel. • Maak duidelijke en meetbare afspraken met de (zorg)organisaties. • Sluit aan bij bestaande situaties en werk samen met de diverse lokale organisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkteams. Deze opereren vooral in het belang van de wijken, staan dichter bij de burger en zijn toegankelijker voor de burger. • Zorg er voor dat het Deltaplan Werkgelegenheid genderspecifieke elementen bevat. Vrouwenorganisaties • Het feit dat de zorg lokaal georganiseerd wordt, biedt ook kansen om laagdrempelig de uitvoering van de decentralisatie in de Jeugdzorg te monitoren. Wend je invloed aan door actief te participeren in lokale overleg-organen, frequent de belangrijke commissievergaderingen bij te wonen, gebruik te maken van je inspraakrecht, etc. 10
 • 12. Wat is de rol van de Tweede Kamer? • Er is behoefte aan een Deltaplan Werkgelegenheid dat waarborgt dat zorgprofessionals (75% vrouw) die tengevolge van de decentralisatie in de Jeugdzorg hun baan kwijtraken, weer kwalitatief goede banen krijgen. Het kabinet heeft bij de Miljoenennota toegezegd middelen vrij te maken om additioneel 10.000 banen vrij te maken. Inhoudelijk is nog niet vast-gesteld hoe en welke. De Kamer heeft dus nog een kans daaraan vorm te geven. • Monitor de gendereffecten in de jeugdzorg. Signaleer ook genderspecifiek in onderwijs, sport en bij de GGD: meisjes, kwetsbare meisjes, hebben andersoortige problemen dan jongens. • Het Kabinet heeft stelselverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het Kabinet de taak heeft om toe te zien op de effecten van de decentralisatie en te anticiperen op (mogelijke) nare effecten hiervan. Formeel zal deze verantwoordelijkheid na 1,5 jaar geëffectueerd worden. Wacht die 1,5 jaar niet af. Wijs reeds binnen die termijn het Kabinet op die verantwoordelijkheid. Vrouwenpodium houdt zich aanbevolen om middels frequent overleg de Kamer te informeren over nare effecten van de decentralisatie in de Jeugdwet. Wellicht dat dit Overleg geformaliseerd kan worden. • Erken het belang van faciliteiten zoals (zorg)verlof voor beide ouders om het kindbegeleiden, thuis en bij externe trajecten. Vrouwenpodium Prinsesjesdag 8 september 2014, Nieuwspoort, Den Haag 11