Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio pac1-Ferran Miró

276 views

Published on

Exercici PAC 1 , exercici 1 , de Fonaments i evolució multimèdia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio pac1-Ferran Miró

 1. 1. QUÈ SON ELS NOUS MITJANS?<br />En referencia a la lectura del capítol 1 , del llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación”,de Lev Manovich<br />PAC 1 – GRAU MULTIMÈDIA<br />Fonaments Multimèdia<br />Ferran Miró Estalella<br />
 2. 2. INDEX<br />1) Els mitjans antics.<br />2) Com es transformen de Vells a Nous.<br />3) Definició dels Nous Mitjans.<br />4) Els principis dels nous mitjans.<br />5) Que son els nous mitjans ( Manovich).<br />
 3. 3. 1) Elsmitjansantics (I)<br />No podem entendre els Nous mitjans si no fem un repàs als “ vells mitjans” tot i continuen essentactuals.<br />-Fotografia <br />
 4. 4. 1) Elsmitjansantics (II)<br />-Impremta<br />
 5. 5. 1) Elsmitjansantics (III)<br />-Cine <br />
 6. 6. 1) Elsmitjansantics (IV)<br />-Radio <br />
 7. 7. 1) Elsmitjansantics (V)<br />-Televisió<br />
 8. 8. 1) Elsmitjansantics (VI)<br />I per altra banda estarien els precursors dels actuals ordinadors , com serien :<br />La màquina de calcular de Pascal(1642)<br />La màquina de Leibniz(1694) <br />
 9. 9. 1) Elsmitjansantics (VII)<br />La màquina analítica de Babbage(1833)<br />El ENIAC i els MANIAC-I i II (1945-1952)<br />
 10. 10. 2) Com es transformen de Vells a Nous (I)<br />Manovich ,intenta donar una definició dels nous mitjans , basant-se en la comparació amb els antics mitjans , que en el seu moment , van també ser nous mitjans, ho fa recordant , els inicis tant del cinema com la fotografia, la radio , la televisió i la impremta i per suposat dels ordinadors. <br />Per ell els nous mitjans sorgeixen de la fusió dels vells mitjans amb els ordinadors moderns , per exemple tal com posem en el següent gràfic.<br />
 11. 11. 2) Com es transformen de Vells a Nous (II)<br />
 12. 12. 3) DefiniciódelsNousMitjans<br />Per Manovich : <br />Els Nous Mitjans , son en essència l’ evolució produïda per la simbiosi entre els mitjans i els ordinadors.<br />Son el resultat de traduir tots els mitjans actuals ( imatges en moviment, gràfics , sons , formes espais i texts ) en dades numèriques accessibles per mitjà d’ ordinadors. <br />Manovich , anomena 5 principis que tenen els nous mitjans : <br />
 13. 13. 4) PrincipisdelsNousMitjans<br />
 14. 14. Representació numèrica<br />Els objectes poden ser descrits , com una representació numèrica , es dir una imatge o una forma poden ser reproduïts amb una funció matemàtica.<br />Per tant els mitjans es tornen programables, es a dir estan sotmesos a una manipulació algorítmica. <br />Gracies a aquest principi el contrast,la lluentor, el color del ulls, passar a negatiu, etc… es poden realitzar amb relativa facilitat.<br />
 15. 15. Modularitat<br />Aquest principi , es podria anomenar la “estructura fractal dels nous mitjans”, de la mateixa manera que un fractal ( objecte semigeomètric, que la seva estructura bàsica , fragmentada o irregular es repeteix a diferents escales ) El objecte dels nous mitjans presenta sempre la mateixa estructura modular.<br />Els elements dels nous mitjans , ja siguin imatges , sons o formes o components son representats com col·leccions de mostres discretes ( píxels, polígons, vòxels, caràcters o scripts) , que s’ agrupen en objectes a major escala, sense perdre la seva identitat.<br />
 16. 16. Automatització <br />Gracies al codificació numèrica dels mitjans ( principi 1) i l’ estructura modular dels seus objectes ( principi 2) , ens permeten automatitzar moltes operacions, que en definitiva ens permeten , la creació , manipulació i accés als nous mitjans .<br />AUTOMATITZACIÒ<br />BAIX NIVELL<br />ALT NIVELL<br />Es poden digitalitzar fotos, editar les ( ex: Photoshop<br />Quan l’ ordinador interpreta els objectes que es generen, ( ex: Videojocs)<br />
 17. 17. Variabilitat (I)<br />Com conseqüència dels principis de representació numèrica i modularitat , es troba el principi de Variabilitat . Els objectes mediàtics no son únics , ja que existeixen en diferents versions.<br />Anteriorment amb els mitjans antics , quan es feia un emmagatzematge , es feien en originals únics e invariables i les seves copies eren idèntiques a l’ original , fotografies, pel·lícules, obres musicals, llibres etc.. , actualment amb els nous mitjans , dona lloc a moltíssimes variacions, versions diferents etc.. <br />Aquest principi de variabilitat , provoca l’ aparició de múltiples casos particulars , alguns dels quals son especialment interessants i que ara detallarem.<br />
 18. 18. Variabiliatat (II)<br />Casos particulars en que es genera variabiliatat:<br />Bases de dades , que poden arribar a funcionar com una forma cultural pròpia ( ex: Wikipèdia).<br />Es possible separar el nivell de continguts.<br />Composicions personalitzades mitjançant programes informàtics ( ex: pagina inici Campus 5.0 UOC), podem variar la seva aparença.<br />Interactuant directament sobre un menú de tipus “arbori”, seria aquell cas en que el usuari mitjançant un programa pot visitar tots els objectes en una estructura similar a un arbre (ex : una pàgina web ).<br />L'hypermedia , seria una cas de tipus arbori , però en aquest cas els objectes estan connectats per hypervincles de manera que son independents de l’ estructura que estigui, i es pot connectar passant d’ una als altres<br />Sistemes d’ actualitzacions periòdiques ( ex: actualitzacions Antivirus , paquets estàndards etc…. ).<br />Escalabilitat (variacions , segons l’ escala : mapes , resolucions ) ( ex: Google Maps ).<br />
 19. 19. Transcodificació<br />Segons Manovich , aquest 5è principi es la conseqüència més important de l’ informatització dels mitjans , donat que converteix els mitjans en dades per l’ ordinador , les dades processades son convertides amb dades digitals ( números, fórmules, algorismes) , continuen tenint una aparença reconeixible per l’ esser humà (“cultura”, objectes culturals “ fotos, textos, vídeos,música , pel·lícules etc... ) en canvi els arxius , clusters , .jpg etc.. Només tenen sentit pels ordinadors.<br />Aquesta dualitat , fa que els nous mitjans estiguin formats per dues capes , una la del entreteniment humà i un altra capa la del maquinari que només l’ entén l’ ordinador, això fa que aparegui un nou model cultural “ cultura d’ ordinador” de fet ja es comenta que una persona que actualment no sàpiga interactuar amb un ordinador , a nivell d’ usuari es pot ja arribar a considerar un analfabet d’ aquest segle.<br />
 20. 20. 5) Que són els Nous Mitjans (Manovich).<br />Els nous mitjans si s’ analitzen des de una perspectiva en el temps mes gran , conflueixen amb els vells mitjans, per això Manovich distingeix una sèrie de característiques comuns als nous mitjans.<br />Els nous medis son medis analògics convertits a una representació digital. <br />Tots els suports digitals comparteixen el mateix codi digital, la qual cosa permet que diferents suports es presentin per mitjà d’ una sola màquina . L’ ordinador que actua com dispositiu de presentació multimèdia.<br />Permeten la multigeneraciò , o sigui que no es permet qualitat en les copies que es vagin fent.<br />En canvi la digitalització comporta moltes vegades ( compressió d`arxius ) , i això fa que es perdi informació.<br />Els nous mitjans són interactius , permeten a l’usuari interactuar amb l’ objecte mediàtic .<br />

×