Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

น้ำหอม

1,906 views

Published on

น้ำหอมนั้นสามารถบ่งบอกถึงความเป็นคุณได้ บ่งบอกถึงค่านิยมและอารมณ์ของคุณ ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงพลังละและความดึงดูดในตัวคุณอีกด้วย น้ำหอมก็เปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่นั้นเอง ค้นหากลิ่นที่เป็นตัวคุณเองจากน้ำหอมในคอลเล็คชั่นสุดหรู หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

น้ำหอม

 1. 1. ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com FM GROUP Thailand แคตตาล็ อกผลิต ภั ณฑ์ ของ FM GROUP หมายเลข 11
 2. 2. 2 ส า ร บั ญ : ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 3 คอลเล็คชั่นสุ ดหรู สุ ภาพสตรี สุ ภาพบุรุษ str. 4-27 4-21 20-27 ความหรู หรา คอลเล็คชั่นฟลอรั ล str. 28-29 คอลเล็คชั่นพารฟม ์ ู str. 30-31 สุ ภาพสตรี 31 สุ ภาพบุรุษ 31 อี กครั้งที่เราจะนำาคุ ณสูโลกอันสวยงามของกลิ่นหอม ความเย้ ายวนลึ กล้ำจับใจ ่ คอลเล็คชั่นแรงบัลดาลใจ str. 32-33 สุ ภาพสตรี 32 สุ ภาพบุรุษ 33 ในคอลเล็คชั่นสุ ดหรู หราของเรา คุ ณจะพบกับความเชิ ดฉายของผลิ ตภัณฑ์ ตัวใหม่ ในมวลหมู่ความสวยงามจากกลิ่นหอมของดอกไม้ ที่ควรคู่กับทุ กตารางการ แต่งตัวในแบบฉบั บส่วนตัวของผูหญิ งทุ กคน ผูหญิ งที่หลงใหลในเสน่ ห์ ของอดี ตกาลและปราถนาจะเป็ นผูหญิ งตัวจริ ง (หน้ า 6-7) ้ ้ ้ คอลเล็คชัั่นคลาสิ ค str. 34-43 สุ ภาพสตรี 34-39 เราได้ ให้ อรรถรสของความเลิ ศหรูดั่งราชวงค์ชั้นสู งด้ วย 3 ขวดหรู หราดุจอัญมณี บรรจุในกล่องอันแสนไฮคลาส ไม่ บดบังความงามของขวดแม้ เพี ยงนิ ด สุ ภาพบุรุษ 40-43 แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งคุ ณสามารถดู รายละเอี ยดได้ ในหน้ า 4-5 คอลเล็คชัั่นผลไม้ str. 44-45 ในแคตตาล็อตนี้เราได้ เปลี่ยนแปลงตารางเปรี ยบเที ยบ เพื่อช่วยให้ คุ ณเลื อกได้ ง่ายขึ้นเราได้ ใส่ข้ อมู ลเพิ่มเติ ม ซึ่งไม่เพี ยงแค่รายชื่อน้ำหอมเท่านั้นแต่รวม คอลเล็คชั่นดู แลเรื อนร่ างสำาหรั บสุ ภาพสตรี str. 46-49 ไปถึ งผลิ ตภัณฑ์ บารุ งผิ วพรรณในกลิิ่นน้ำหอมกลุ่มเดี ยวกันด้วย ำ ครี มถนอมมื อและเล็บ 46-47 เจลอาบน้ำ 46-47 ผมหวังว่าคุ ณจะเพลิ ดเพลิ นในการอ่านและสนุ กกับการช็ อปปิิ้ง บอดีบาล์ม ้ 46-47 ขนาดมิ นิ 47 สเปรย์ ระงับกลิ่นกาย 48 ลู กกลิ้งระงับกลิ่นกาย 48 สเปรย์ น้ำหอมฉี ดผม 48 คอลเล็คชั่นดู แลเรื อนร่ างสำาหรั บสุ ภาพบุ รุษ str. 50-51 เจลอาบน้ำ 50 บอดี้บาล์ม 50 ลู กกลิ้งระงับกลิ่นกาย 50 Artur Trawinski, คอลเล็คชั่นเพื่อความสดชื่นสำาหรั บสุ ภาพบุรุษ str. 52-53 FM GROUP World โฟมโกนหนวด 53 น้ำมันหลังโกนหนวด 53 คอลเล็คชั่นสำาหรั บวัยรุ่น str. 54-55 เทรนดี้บอย 54 สตรอเบอร์ รฟรุ ้ท ี่ 55 คอลเล็คชั่นดู แลเรื อนร่ างสำาหรั บสุ ภาพสตรี และสุ ภาพบุ รุษ str. 56-58 ผลิ ตภัณฑ์ดู แลเท้ า str. 56-57 ครี มผลัดเซลล์ผิ ว 56 ครี มบำารุงผิ วให้ ความชุ่มชื่นล้ำลึ ก 56 เจลบรรเทาการอักเสบและเพิ่มความสดชื่น 56 สเปรย์ ลดการขับเหงื่อ 56-57 ผลิ ตภัณฑ์ดู แลเรื อนร่ าง str. 58 ลู กกลิ้งระงับกลิ่นกาย 58 ตารางเปรี ยบเที ยบ str. 59
 3. 3. 4 ค อ ล เ ล็คชั่น สุด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 5 ชิ ค ความเลิศหรู ความงดงาม PERFUME 50 มล | 31,000 บาท / 1 ลิ ตร PERFUME 50 มล | 31,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,550 บาท หัวน้ำหอม 20% 1,550 บาท หัวน้ำหอม 20% PERFUME 50 มล | 31,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,550 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 295 | การผสมผสานอันสลับซั บซ้ อนของแอปเปิลเขี ยว ดอก โป๊ ยกั๊กวนิ ลาและดอกกล้ วยไม้ บวกกับสั มผัสของอำาพั น พิ มเสน FM 296 | ความคลาสิ คสุดหรู ที่ ถู กค้ นพบในองค์ประกอบอันลงตัวของ ดอกลิลลี่ ดอกมะลิ กระวานเทศ และใบแมนดาริ น ความสดของโอปั นเที ย และมัสค์ ใหม่ น้ำมันมะกอกและต้ นซี ดาร์ ใหม่ FM 294 | ลู กเล่นใหม่ ในการหล่อหลอมของพริ กไทยชมพู ฟรี เซี ย กุหลาบ พิ มเสน และไม้ ซี ดาร์ กับพี โอนี ลิ้นจี่และแอมเบอร์ กริ ส ใหม่ อัญมณี ในภาพไม่ร วมในเซ็ ทคะ
 4. 4. 6 ค อ ล เ ล็ ค ชัั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 7 สุ ภาพสตรีกับ รู ปลักษณ์สุดหรูแสนสวยงาม PERFUME 50 มล | 38,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,900 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 297 | การลงตัวของการผสมผสานแบบดัั้งเดิ มและสมัยใหม่ จาก ส่วนผสมของดอกกุหลาบขาว พี โอนี พิ มเสน ดอกส้ มบลอสซั่มและอโรมา ของแอปเปิ้ลหวาน ไม้ จนทร์ หอม และวนิ ลา ใหม่! ั ห่อหุ้มตัวคุณด้ วยความปราณี ตของกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้
 5. 5. 8 ค อ ล เ ล็ ค ชัั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 9 แสดงออกถึงความเป็นคุณน้ำ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 298 | พลังปะทุของธรรมชาติ รอบตัว กับกลิ่นอโรมาบางๆ ของ ดอกกุหลาบ ดอกออสมันตุส พี โอนี ไม้ จนทร์ หอม และพิ มเสน ใหม่! ั น้้าหอมนั้นสามารถบอกถึงความเป็น คุณได้ ไม่เพียงบ่งบอกถึงค่านิยมและ อารมณ์ของคุณเท่านั้น ยังแสดงให้ เห็นถึงความละเอียดอ่อนและความ น่าหลงใหลในตัวคุณอีกด้วย น้้าหอมก็ เปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ นั้นเอง ค้นหากลิ่นที่เป็นตัวคุณเอง จากน้้าหอมในคอลเล็คชั่นสุดหรู
 6. 6. 10 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 11 ความบริ สทธิ์อันเย้ายวน ุ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 287 | กลิ่นหอมเย้ ายวนของ ธองคะบี น ชะเอมจี น แอมเบอร์ กริ ส ต้ นอัลมอนด์ และดอกมะลิ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 293 | ความเย้ ายวนอันเลอค่าของ กลิ่น หอมอันอบอุ่นของวนิ ลา ไอวี่ ส้ มแมนดาริ น ดอกมะลิ และซี ดาร์
 7. 7. 12 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 13 ความเย้ ายวนและเสน่ห์อันดึงดูด PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 291 | เสน่ห์ ท่ีดึงดู ดจากความหอมหวาน ของราสเบอร์ รี ่ ชุ่มฉ่ำจากดอกกุหลาบ วนิ ลา และพิมเสน PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 290 | อำานาจเย้ ายวนใจของกลิ่นไม้ หอม ให้ ความนุ่มนวลด้ วยกลิ่นหอมของดอก ลิ ลลี่ แมกโนเลี ย ดอกมะลิ และน้ำผึ้ง
 8. 8. 14 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 15 ความหลงใหลและความหอมหวาน PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 285 | กลิ่นหอมลึ กลับ ยั่วยวนของไม้ หอมแคชเมี ยร์ พลัม ดอกกุหลาบมอญ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 289 | ความทรงจำาอันแสนวิ เศษด้ วย กลิ่นหอมของไม้ จนทน์ ดอกกุหลาบ ดอก ั มะลิ และแซฟฟรอนที่เป็ นตัวสำาคัญ
 9. 9. 16 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 17 อำานาจดึงดูดใจและน่าหลงใหล PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 292 | การผสมผสานอันสดชื่นของ กลิ่นหอมของลิ้นจี่ พลัม มิ โมซา ดอกไวโอ เลต ดอกมะลิ และไม้ สัก PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 281 | กลิ่นหอมร้อนแรงสั่นสะท้ านของดอกกุหลาบที่สวยงาม เคอร์ เรนท์ และ สตรอเบอร์ รี่ FM 282 | ปลดปล่อยอารมณ์ด้วย กลิ่นหอมของดอกมะลิ โอ๊ ค ยู ซุ มะกรู ด และฟรี เซี ย
 10. 10. 18 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 19 แรงดึงดู ด EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 283 | กลิ่นหอมเร้ าอารมณ์ ของกลิ่นเนคทารี น ดอกส้ ม และมัสค์ FM 284 | ความสบายๆ แต่เต็ มไปด้ วยพลังของส้ มโอ ขิ ง และกล้ วยไม้ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 141 | น้ำที่ใสเย็ นสอดคล้ องกับความอบอุ่น PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร ด้ วยกลิ่นหอมตระกู ลทับทิ ม พี โอนี แอมเบอร์ กริ สและมัสค์ FM 142 | การผสมผสานที่ชวนหลงใหลของวนิ ลา ไม้ จนทน์ กุหลาบบัลแก ั 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% เรี ยน และดอกซ่อนกลิ่น FM 143 | กลิ่นหอมละเอี ยดอ่อนน่าหลงใหลของส้ ม แมนดาริ น แบล็คเคอร์ เรนท์ และเฮลิ โอโธรบ FM 161 | กลิ่นหอมคลาสสิ ค บ่งบอกความเป็นอิ สสตรี ของดอกส้ ม ดอก กุหลาบ และกล้ วยไม้ FM 144 | กลิ่นหอมเย้ ายวนและบ่งถึ งความเป็ นอิ ส สตรี ของดอกมะลิ ไวท์ มสค์ และเครื่องหอม ั FM 162 | กลิ่นหอมแนวบู รพาของอี ยิ ปต์เชีี่ยนมัสค์ ผสมผสานกันกับ ความหอมหวานของน้ำผึ้งและวนิ ลา FM 146 | กลิ่นหอมลึ กลับที่ผสมผสานกันของพริ ก ไทยสดจาไมกัน ฟรี เซี ย และชบา FM 192 | ตระกู ลกลิ่นหอมที่มี เสน่ห์ ของดอกเที ยร์ ลิ ลลี่ ส้ ม และน้ำ ผึ้งหวาน FM 147 | การผสมผสานกันเฉพาะของกลิ่นหอม ตระกู ลส้ มแมนดาริ น ลิ้นจีพลัม และลิ ลลี่แห่งหุบเขาที่ทำปฏิ กิ ริ ยากันอย่าง ่ FM 193 | กลิ่นหอมที่กระตุ้นอารมณ์ ของดอกกุหลาบ ไม้ จนทน์ มาฮ็ อก ั สมบู รณ์ กานี และฮัสเซลนั ท FM 149 | การผสานอารมณ์ เย้ ายวนของดอกเชอร์ รี่ ดอกลิ ลาวดี และไม้ ทานาคะ
 11. 11. 20 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 21 PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร เธอ 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 286 | ความสมบู รณ์ แห่งอารมณ์ ของกลิ่นอายดอกกุหลาบ แพชชู ลี แอมเบอร์ กริ ส มะกรู ด และส้ ม FM 288 | การผสมผสานแห่งการแสดงออก และความกล้ าหาญ ของกลิ่นหอมที รามิ สุ วานิ ลา พี โอนี แมกโนเลี ย และฮั นนี่ ซัคเคิ้ล ค ว า ม ล ง ตั ว ที่ ส ม บู ร ณ์ แ บ บ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร เขา 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 198 | การผสมผสานความหอมอัน ฟุ้งเฟ้อของใบโทแบคโค มะกรู ด ไซเปรส ดอกมะลิ และพิ มเสน FM 300 | การผสานที่เบาๆ แต่มี อานุ ภาพที่นำเอากลิ่นหอมตระกู ลเกรพฟรุ ้ท เลมอน และมะกรู ด พร้ อมด้ วยลาเวนเดอร์ และซี ดาร์ มารวมกัน
 12. 12. 22 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ รุ ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 23 EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 301 | ส่วนผสมอันลงตัวของไม้ ซี ดาร์ เมล็ดผักชี ไทย แอมเบอร์ กริ ส และเรซิ น ปรั บเข้ ากับเลมอนและส้ มแมนดาริ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 199 | การผสมผสานที่ลงตัวและซั บซ้ อนซึ่งคุณจะได้ พบกับมิ้นท์ ส้ มแทงเจอร์ ริ น ซิ นนามอน กระวาน ดอกกุหลาบ และกลิ่นหอม ตระกู ลหนัง
 13. 13. 24 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ รุ ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 25 EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 194 | กลิ่นหอมชวนหลงใหล ที่มี คณค่าสำาหรับความสดชื่นของ ุ มะกรู ด พริ กไทย และองุ่นเขี ยว FM 195 | กลิ่นหอมที่ผสมผสานระหว่างผักชี และกระวานอบด้ วย สัมผัสแห่งโทแบคโคล้ำค่า อำ น า จ ดึ ง ดู ด EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 196 | การผสมผสานอย่างเหนื อธรรมชาติ ที่รวมเอาความหอม หวานของแอปเปิ้ลเขี ยวเข้ ากับความขมของเปลือกส้ ม FM 197 |กลิ่นหอมที่น่าประหลาดใจของส้ มแมนดาริ น พริ กไทย และ ใบชาเยอร์ บา มาเต
 14. 14. 26 ค อ ล เ ล็ ค ชั่ นสุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ รุ ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 27 EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 151 | กลิ่นหอมอันจัดจานของมัสค์ อำาพัน และแอฟริ กันจิ เร เนี ยม FM 152 | การคัดสรรอย่างดี ในการจัดการที่สละสลวยผสานกันของ กลิ่นหอมตระกู ลเครืองเทศกับพริ กไทยขาว ่ FM 154 | การเกิ ดอารมณ์ แห่งกลิ่นหอมกับความรู ้สึ กสบายๆ ของ พริ กไทย ขิ ง ผลซุเดจิ และโหระพา FM 155 |กลิ่นหอมที่งายต่อการแรงดึงดู ด หรู หราของกระวาน แซฟ ่ ฟรอน และจิ เรเนี ยม FM 156 | กลิ่นหอมสดใหม่ของแบล็คแพชชู ลี มะม่วง และอี โบนี่ มัสค์ ค ว า ม เ บิ ก บ า น แ ล ะ แ ร ง ดึ ง ดู ด EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 158 | กลิ่นหอมอมเปรี้ยวของก้ านใบส้ ม และน้ำมันจากใบจิ เร เนี ยม FM 159 | กลิ่นหอมเย้ ายวนและร้ อนแรงของซี ทรัส เฟิ ร์ น และหญ้ า แฝก FM 160 | กลิ่นหอมอ่อนๆ ของใบต้ นมะเขื อเทศ แบลคเคอร์ เรนท์ และดอกไม้น้ำ... FM 167 | กลิ่นหอมโดดเด่นของขิ ง โอลิ บานัม และหญ้ าแฝก FM 169 | กลิ่นหอมผ่อนคลายของสิ ซิ เลี ยนแมนดาริ น และเครือง ่ เทศ
 15. 15. 28 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ฟ ล อ รั ล สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 29 ความงดงาม FM 211 | ดอกไลแล็ค FM 213 | ดอกลิ ลลี่แห่งหุบเขา FM 214 | ดอกบัว FM 216 | ดอกมะลิ FM 217 | ดอกกุหลาบ FM 218 | ดอกส้ มบลอสซั่ม PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% ว่ากันว่าความหอมของดอกไม้ชางสวยงามยิิ่งนัก และบัดนี้ ่ คุณจะได้ รับรู้สมผัสนั้น เปรี ยบได้ดั่งว่าคุณพบขุมทรัพย์ ใน ั ขวดแก้ วเล็กๆ กลิ่นหอมของดอกไม้ กลิ่นโปรดของคุณที่ เราสร้ างสรรค์เพื่อ คุณ
 16. 16. 30 ค อ ล เ ล ็ ก ชั ่ น พาร์ ฟ ู ม ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 31 PERFUME 30 มล | 29,997 บาท / 1 ลิตร เธอ 900 บาท หั ว น้ ำ หอม 20% กลิ่นหอมที่มีจำาหน่าย: FM: 18f, 23f, 33f, 81f, 98f, 127f, 171f แล้วคุณจะเป็นยิ่งกว่าการมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม ด ง ดู ดึ แ ร ง พาร์ฟูมคืออาวุธลับ กลิ่นหอมที่จะปะทุสะสารที่อยู่ ในจิตใต้สํานึกบ่งบอกถึงแรงดึงดูด เขา EAU DE PARFUM 50 มล | 18,000 บาท / 1 ลตร ิ และความมั่นใจคุ้มเกินค่า 900 บาท หั ว น้ ำ หอม 16% ที่คุณจะใช้ก่อนการออกเดท กลิ่นหอมที่มีจำาหน่าย: FM: 52f, 56f, 92f, 94f, 120f, 134f หรือการพบปะสําคัญๆ หรือ ปลุกเร้าอารมณ์ที่ยิ่งกว่าแรงปรารถนา ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้าง แรงดึงดูดถึงใครบางคน
 17. 17. 32 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น แ ร ง บั น ด า ลใ จ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 33 PERFUME 30 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร เธอ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ 850 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 171 | การผสมผสานของความแตกต่างที่ถู กครอบงำาโดยกลิ่น หอมของทับทิ ม แบล็คออร์ คิ ด ไวโอเลต และต้ นมะฮอกกานี EAU DE PARFUM 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร เขา FM 172 |วันพักผ่อนแบบสบายๆ กับกลิ่นหอมสดชื่นของพี โอนี ดอก ลิลลี่ วานิ ลา และมะกรู ด 850 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 173 | การผสมผสานดั่งต้ องมนต์สะกดของซาวร์ อลมอนด์ ั วานิ ลา มัสค์ มอส์ส และต้ นแจ็คกาแรนดา FM 92 | กลิ่นหอมสดชื่นหรู หราของซี ทรัส ลู กจันทน์ เทศ และไม้ จันทน์ FM 174 | ร่ ายมนต์กลิ่นหอมจากดอกลิ ลลี่สด ฟรี เซี ย แมกโนเลี ย และดอกมะลิ FM 94 | การประสานกันของโคโลญจ์ ไม้ จนทน์ แพชชู ลี หญ้ าแฝก ั FM 177 | กลิ่นหอมของแซฟฟรอน วนิ ลา มะกรู ด และดอกส้ ม ที่จะ แอมเบอร์ กริ ส โอ๊ คมอส – กลิ่นหอมแห่งชัยชนะ ปลดปล่อยความปรารถนาออกมา FM 120 | กลิ่นหอมไชเพรอที่ผสานกลมกลื นกับความสดชื่นของ เลมอนและเกรพฟรุ ้ทด้ วยกลิ่นหอมตระกู ลล้ำลึ กของอำาพัน
 18. 18. 34 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 35 ห่อหุ้มตัวคุณด้ วย ความละมุนของ กลิ่นหอม PERFUME 30 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร 850 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 02 | กลิ่นหอมน่าเบิ กบานใจของดอกมะลิ แมกโนเลี ย แพร์ FM 21 | กลิ่นหอมแสนอบอุ่นและชวนฝั นของดอกกุหลาบ ดอก และกู สเบอร์ รี ่ มะลิ และดอกกระดังงา FM 04 | กลิ่นหอมแห่งความสดชื่นของแบล็คเคอร์ เรนท์ แตงกวา FM 23 | กลิ่นหอมแนวอ่อนหวานและเย้ ายวนอารมณ์ ของแทงเจอ อิ ตาเลี ยนเลมอน ฟรี เซี ย และแมกโนเลี ย ริ น ดอกมะลิ และวานิ ลา FM 05 | กลิ่นหอมที่มี เสน่ห์และน่าประหลาดใจของไม้ จนทน์ ผักชี ั FM 24 | กลิ่นหอมมี ชี วิ ตชี วาทีสมผสานบนพื้นฐานของกลิ่น ่ ดอกกุหลาบ และวานิ ลา หอมที่ได้ อิ ทธิ พลจากมะม่วงและส้ มแมนดาริ น FM 06 | กลิ่นหอมที่ รงสรรค์ด้วยความภาคภู มิ ใจของตระกู ล ั FM 25 | การผสมผสานที่สอดคล้ องกันของดอกฟรี เซี ย ไอริ ส ดอก ซี ทรัส และโอ๊ คมอส แพชชั่น ผลไม้ ตางเมือง และไวท์ ซี ดาร์ กลิ่นหอม ่ FM 07 | กลิ่นหอมที่มี เสน่ห์ ของสวี ทพี ฟรี เซี ย และดอกมะลิ FM 26 | การผสมผสานกลิ่นหอมแนวบู รพาของกล้ วยไม้ แมกโน เลี ย และพริ กไทย FM 09 | กลิ่นหอมที่สกัดออกมาจากผลไม้ สี เขี ยว วนิ ลา และมัสค์ จะทำาให้ คุณฝั งลึ กไม่รู้ ลื ม FM 32 |กลิ่นหอมที่มี เสน่ ห์ และลึ กลับของส้ มแมนดาริ น แบล็คเบอรี่ และมะม่วง บวกกับความหวานของน้ำผึ้งและช็ อค FM 10 | กลิ่นหอมตระกู ลสดชื่นของส้ มแมนดาริ น ดอกกุหลาบ โกแลต ไอวี ่และดอกกล้ วยไม้ แอฟริ กัน FM 33 | พลังแห่งความสดชื่น ของดอกมะลิ ดอกกุหลาบขาว ไผ่ FM 11 | การผสมผสานกันที่ น่าทึ่งของกลิ่นหญ้ าสด ผักชี และ วันหยุดที่แดดออกแสนสดใส แอปเปิ้ล และเลมอน เมล็ดกาแฟ สัมผัสของแสงแดด ความสดชื่น FM 34 | คลื่นความสดชื่นของซี ทรั ส ไฮยาซิ นท์ และไอริ สแฝงด้ วย FM 12 | กลิ่นหอมที่เต็มไปด้ วย พลังดั่งต้ องมนต์สะกดของทับทิ ม เหมาะกับกลิ่นหอมของผลไม้ แพชชู ลี และพริ กไทยชมพู วานิ ลา ต้ นเมเปิ ล และดอกมะลิ แต่สําหรับยามหนาวนั้น มา FM 44 | ความหอมทีปลดปล่อย ่ ความสนุ กสนานออกมาของเรดเคอร์ FM 17 | จุดสำาคัญของอารมณ์สง ผลถึงการผสานของแอปเปิ้ล ฟรี เซี ย ่ ห่อหุ้มความอบอุ่นให้ตัวคุณด้วย เรนท์ กล้ วยไม้ และไวท์แค็กตัส ดอกซ่อนกลิ่น และดอกมะลิ กลิ่นหอมของมัสค์ ไม้จันทร์หอม FM 80 |กลิ่นหอมอันน่าทึ่งของ ส้ มกรี นแมนดาริ น ไวโอเลต ตระกู ล FM 18 |กลิ่นหอมที่บอกถึ ง ความสุขของส้ มเกรพฟรุ ท และกลิ่นหอมของดอกไม้ กลิ่นหอมสตรอเบอร์ รี่ ซอร์ เบ และคา ราเมลป๊ อบคอร์ น และมะกรู ด ผสมผสานกันกับ ความหอมหวานของดอก เลือกกลิ่นที่เป็นตัวคุณจาก มะลิ และดอกกุหลาบ คลาสสิคคอลเล็คชั่น
 19. 19. 36 ค อ ล เ ล็ ค ชั่ น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 37 FM 81 | กลิ่นหอมอัศจรรย์ของแมกโนเลี ย ลิ ลลี่แห่งหุบเขา PERFUME 30 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร ดอกกุหลาบและไวโอเลต แทรกด้ วยความอ่อนโยนของแอปเปิ้ล และ แตงกวา 850 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 84w | ความหอมรั ญจวนของดอกมะลิ ไวโอเลต ดอกกุหลาบ มัสค์ และมะละกอ สำาหรั บคุณ และเขา FM 251 | กลินหอมเย้ ายวนของดอกกุหลาบ ไม้ จนทน์ แพชชู ลี ่ ั FM 97 | กลิ่นหอมที่รุนแรงและฟุ้งเฟ อของดอกนาร์ ซิ สซัส ลิ ลลี่ ้ และรากดอกไอริ ซ แห่งหุบเขา ดอกฟรี เซี ย การ์ ดิ เนี ย และโอ๊ คมอส FM 252 | กลิ่นหอมสง่างามของคาลาเบรส์ มะกรู ด ส้ ม จู นิ เปอร์ FM 98 | เพิ่มพลังความสดชื่นของซี ทรัส ล้ำลึ กด้ วยกลิ่นอ่อน เบอร์ รี ่ ไซเปรส และอัลมอนด์ หวานน่ารักของดอกไม้ และกลิ่นหอมตระกู ลไม้ หอม FM 253 | กลิ่นหอมหวานดุจแม่เหล็ก ดึงดู ดใจของไม้ จนทน์ แพช ั FM 101 | กลิ่นหอมลึ กลับของไวท์ มสค์ วนิ ลา เครื่องหอม ดอก ั ชู ลี หญ้ าแฝก สัปปะรด มะพร้ าวและดอกมะลิ ส้ มและลู กแพร์ FM 254 | กลิ่นหอมบางเบาและอ่อนโยนของมิ้นท์ แตงกวา FM 109 | การผสานของวนิ ลา มัสค์ เน้ นกลิ่นไม้ หอม แตงโม กระวาน ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และลิ ลลี่ แห่งหุบเขา FM 255 | การผสมผสานที่นาหลงใหลของลู กจันทน์ เทศ แดมซั น ่ FM 122 |กลิ่นหอมแห่งความอิ สระเสรี ซึ่งดอกมะลิ ทับทิ ม และ พลัมไม้ โรสวู ด ต้ นลิ นเด็น ฟรี เซี ย และดอกกุหลาบ ้ ลิ ลลี่ แห่งหุ บเขาเป็ นแรงบั นดาลใจ FM 256 | กลิ่นหอมที่กระตุ้นอารมณ์ และเป็ นแรงบันดาลใจ FM 123 | กลิ่นหอมนี้ปล่อยอารมณ์ อนอ่อนโยนออกมาด้ วยความ ั รังสรรค์จากดอกส้ มแมนดาริ น แคลลา ดอกบัว ดอกกุหลาบ และดอก หอมของส้ มแมนดาริ น ฟรี เซี ย แอมเบอร์ กริ ส และแอปพลิคอต สเตฟาโนสิ ส FM 125 | กลิ่นหอมอันอบอวลแห่งรสส้ มแมนดาริ น การ์ ดิ เนี ย กรี FM 257 | การผสมผสานอย่างยอดเยี่ยมและน่าแปลกใจ เพราะ นพี และอัลมอนด์ เป็ นการผสมผสานแบบดั้งเดิ ม ของดอกเดซี ่ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ มัสค์และแพชชู ลี FM 127 | กลิ่นหอมบริ สทธิ์ นุ่มนวลของเมลอน เชอรี่ ดอกมะลิ พี ุ โอนี และพิ งค์มสค์ ั FM 258 | กลิ่นหอมเย้ ายวนและลึ กลับของมัสค์ แอมเบอร์ กริ ส กุ หลาบโมร็ อคคัน และเครื่องหอม FM 132 | กลิ่นหอมเฉพาะตัวและลึ กลับของการ์ ดิ เนี ย พี โอนี ส้ ม แอมเบอร์ กริ ส และซ่อนกลิ่น FM 259 | กลิ่นหอมที่มี ชี วิ ตชี วาในหัวใจของกลิ่นหอมแนว ไวโอเล็ต มัสค์ แพชชู ลี พี โอนี วนิ ลา และกานพลู ที่ เต้ นรวมเป็ น FM 180 | กลิ่นหอมเย้ ายวนใจเหนื อกาลเวลาของราสเบอร์ รี่ จังหวะเดี ยวกัน ลิ้นจีรี เซี ย กุหลาบ แพชชู ลี และวนิ ลา ่ FM 260 | กลิ่นหอมอ่อนๆ ที่เย้ ายวนและสดชื่นของส้ มแมนดาริ น FM 181 | กลิ่นหอมร่ าเริ งและยั่วยวนที่ คุณจะได้ พบจากผลซี ไวโอเลต แมกโนเลี ย ดอกมะลิ และฟรี เซี ย ทรัส เรดเคอร์ เรนท์ และวอร์ เตอร์ ลิ ลลี ่ FM 261 | ศิ ลปะการจัดดอกไม้ FM 183 | กลิ่นหอมแห่งการผสม แบบอิ เคบานะด้ วยดอกบัว ฟรี เซี ย ผสานความเซ็ กซี ่ของดอกเฮลลิ โบรัส ซิ คคละเมน พิ โอนี คาร์ เนชั่น และ พริ กไทยชมพู แครนเบอร์ รี ่ ต้ นแมสโซ ซ่อนกลิ่น เอี ย และวานิ ลา จับคู่น้ำหอมให้ เหมาะกับเวลาและโอกาส FM 262 | การผสมผสานแบบ FM 185 | กลิ่นหอมแห่งความ สากลนี้ทำให้ น่าหลงใหลด้ วยเสน่ห์ เป็ นอิ สสตรี และความเย้ ายวนอารมณ์ สำาหรั บงานกลางคื นไม่วาจะเป็ นดู หนัง ฟัง ่ ของฟรี เซี ย ส้ มแมนดาริ น เซจ ลิ ลลี่ อย่างไม่นาเชื่อของดอกมะลิ และข้ าว ่ แห่งหุบเขา แมริ โกล์ดและนาร์ ซิ สซัส บัสมาติ เพลงดูละครเวที หรื อโชว์ตางๆ กลิ่นหอม ่ จากธรรมชาติ สไตล์บู รพาเหมาะสมที่สุ แต่ FM 263 | กลิ่นหอมโดยตรงของ FM 187 | กลิ่นหอมที่ทาให้ เบิ ก ำ ดอกมะลิ ดอกซ่อนกลิ่น ดอกลิ ลลี่ บานใจ ของซี ทรัส แอปพริ คอต พี โอนี เวลาทำางานนั้นลองใส่กลิ่นหอมของดอกไม้ แห่งหุบเขาและมัสค์ผสมรวมกันกับ และกล้ วยไม้ กลิ่นหอมของ ซี ทรัส และไม้ หอม และผลไม้ บวกกับความสดชื่นของหญ้ า เมื องร้ อน FM 250 | กลิ่นหอมอันน่าตื่นเต้ น เขี ยว มิ้นท์ แตงกวา และไอวี่ ของลิ ลลี่ มิ โมซา ไอริ ช วานิ ลา ไม้ จันทน์ และน้ำพีชสด
 20. 20. 38 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 39 ความนุ่มนวล ขวดเล็กๆ แต่ดู เก๋ ไก๋ สามารถเก็ บไว้ แค่เอื้อมได้ ตลอด เวลา แม้ แต่ ในกระเป๋ าใบจิ๋วของคุณ ซึ่งในขวดเล็กๆ นั้นเปี่ ยมไปด้ วยความหอมอันสดชื่นสวยงาม FM 231 | กลิ่นหอมเย็ นๆ ที่น่าสุขใจของดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และวอเตอร์ ลิ ลลี่ FM 232 | กลิ่นหอมที่สุดของพี โอนี ใบต้ นไวโอเลต สด และกุหลาบเบอิ FM 233 | การผสมผสานที่นาประทับใจของส้ มแมน ่ ดาริ น ดอกไม้ ตระกู ลสี ขาวและวานิ ลา FM 234 | กลิ่นหอมธรรมชาติ ของดอกกุหลาบที โรส ทิ วลิ ป และไอริ ซ FM 235 | กลิ่นหอมที่จดจ้ านของกระวาน ไวโอเลต ั และใบต้ นส้ ม FM 236 | กลิ่นหอมเจ้าชู้เล็กๆ ของส้ ม เกรพฟรุท ลิ ลลี่ การ์ ดี เนี ย และไวโอเลต FM 237 | กลิ่นหอมอันเย้ ายวนและขี้เล่นเหมื อนลู ก แมวของพี โอนี แบล็คเคอเรนท์และวานิ ลา FM 238 | กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ของดอกส้ ม ไฮ ยาซิ นธ์ ซ่อนกลิ่นและคาร์ เนชั่น FM 239 | กลิ่นหอมเร่ าร้ อนแฝงด้ วยความมี ชี วิ ตชี วา ของดอกไอริ ซ ชาซี ลอน และแคมแพนยู ลาส FM 240 | กลิ่นหอมยั่วยวนของสตรอเบอร์ รป่า เน้ น ี่ ด้ วยเชอรี่ และดอกมะลิ PERFUME 15 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร 425 บาท หัวน้ำหอม 20%
 21. 21. 40 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ ร ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 41 แสดงออกถึงความเป็ น คุณกับกลิ่นหอมทีี่มี เสน่ห์ EAU DE PARFUM 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร 850 บาท หั วน้ำหอม 16% FM 43 | กลิ่นหอมมี พลังของกระวาน พริ กไทยชมพู ส้ มแมนดาริ น FM 84m | กลิ่นหอมเร้ าอารมณ์ ของดอกมะลิ ไวโอเลต มัสค์และ ผักชี และฟรี เซี ย มะละกอ เพื่อคุณและเธอ FM 52 | กลิ่นหอมดั่งต้ องมนต์สะกดของซี ทรัส แอปเปิ้ล ซิ นนา FM 85 | กลิ่นหอมสดชื่นแสดงออกถึงความมี ชี วิ ตชี วาของมะกรู ด มอน และกานพลู แอร์ นิ สและหญ้ าแฝก FM 54 | กลิ่นหอมลึ กลับของมะกรู ด มิ้นท์ เสจ ลาเวนเดอร์ ซี ดาร์ FM 86 | กลิ่นหอมแนวอิ สระเสรี ของไซเปรส แคชเมี ยร์ หญ้ าแฝก และโอ๊ คมอส และมัสค์ เติ มเต็มความสุข FM 56 | ความรูสึ กเร่ าร้ อนลุกเป็ นไฟ สกัดจาก ฮั นนี่ซคเคิ ล จู นิ ้ ั FM 87 | ของขวัญจากธรรมชาติ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของไม้ โรสวู้ด ั เปอร์ ยางเรซิ น และ ซี ดาร์ ไลม์ พิ งค์เกรพ ฟรุ ้ท และกล้ วยไม้ FM 57 | การผสมผสานประหนึ่งสรวงสวรรค์ของแอปเปิ ้ล พลัม FM 93 | กลิ่นหอมทันสมัย มี ชี วิ ตชี วาของมะกรู ด ขิ ง ลาเวนเดอร์ ซิ นนามอน พริ กไทย และเหล้ ารั มจาไมกัน และไอวี ่ FM 60 | กลิ่นหอมแห่งอิสระภาพของ ส้ ม มิ้นท์ ขิง ข่า มอสและมัสค์ FM 107 | กลิ่นหอมสดชื่นของซี บรี ซผสมกันกับความอ่อนละมุน ของวอเตอร์ ลิ ลลี่ ่ FM 64 | กลิ่นหอมสง่างามของส้ มแมนดาริ น แอนิ ส มัสค์ และดอก ผลมะกอก FM 66 | กลิ่นหอมอ่อนโยนแห่ง ตระกู ลลาเวนเดอร์ และซี ดาร์ จี น อุดมไปด้ วยความสอดคล้ องของไลม์ ผู้ชายทุกคนชอบเวลาผู้หญิ งมี กลิ่น และบัลซามิ ค แอมเบอร์ กริ ส หอมอันน่าหลงใหล เธอกลายเป็ น FM 68 | กลิ่นหอมกระตุ้น อารมณ์ ของไม้ ซี ดาร์ ลาเวนเดอร์ โท คนมี เสน่ห์ มากขึ้นก็เพราะน้ำหอม แบคโค มะกรู ด และเลมอน คุณก็สามารถแสดงออกถึงความเป็ น FM 82 | กลิิ่นหอมละเอี ยดอ่อน ของซี ทรัส พริ ก มัสค์ นำามาซึ่งรอย สุ ภาพบุรุษและอารมณ์ ของคุณได้ ยิ้ม ... เช่นกัน ค้ นหากลิ่นน้ำหอมที่ เป็ น FM 83 | กลิ่นหอมอ่อนโยน ชวน หลงใหล ของมะกรู ด สอดประสาน ตัวคุณได้ จากคอลเล็คชั่นคลาสิ ค กับปาปิ รุ ส และโทนกลิ่นหอมเร้ า อารมณ์ ของมัสค์ สำาหรั บสุ ภาพบุรษ
 22. 22. 42 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ ร ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 43 FM 110 | กลิ่นหอมสดชื่นของซี บรี ซผสมกันกับความอ่อนละมุน ของวอเตอร์ ลิ ลลี ่ FM 133 | พลังการผสมผสานของวนิ ลา มัสค์ อำาพัน ดอกส้ ม และ ลิ ลลี่แห่งหุบเขา FM 134 | กลิ่นหอมบางเบาที่ ไร้ กฎเกณฑ์ ของมะกรู ด ส้ มและ ซี บรี ซ FM 135 | กลิ่นหอมที่ยากจะต้ านทานของส้ มแมนดาริ น ส้ มซ่า และ สาหร่ าย FM 136 | กลิ่นหอมโดดเด่นของแอปเปิ้ ลเขี ยว กระวาน มะกรู ด และไม้ ซี ดาร์ FM 137 | การรวมตัวกันอย่างลงตัวและมี ชี วิ ตชี วาของ ซี ทรัส ใบ ปาล์ม และ โหระพา กับ เสจและผักชี FM 140 | การผสมของกลิ่นรุนแรงของพื ชไม้ ขม และเครื่องเทศต่าง แดน ลึ กล้ำด้ วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและผลไม้ FM 188 | กลิ่นหอมเข้ มข้ นของขิ ง ลู กจันทน์ เทศ พริ กไทยชมพู ดอกแก้ วเจ้ าจอม FM 189 | การผสมผสานอย่างมี ชี วิ ตชี วาที่เต้ นเป็ นจังหวะเดี ยวกัน ของเกรพฟรุ ้ท ราสเบอร์ รี่ ลาเวนเดอร์ และเฮลิ โอโธรบ FM 190 | กลิ่นหอมที่แสดงความเป็ นเอกบุรุษ ของไม้ ซี ดาร์ ไม้ จันทน์ และดอกแก้ วเจ้ าจอมเพิ่มความหวานด้ วยซี ทรัส FM 191 | ความสดชื่นที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ของซี ทรัส แตงกวา เสจ และลู กจันทน์ เทศ FM 205 | กลิ่นหอมสดชื่นไร้ กังวล ของส้ มแมนดาริ น ไวโอเลต โรส แมรี ่ ไซเปรสและมิ้นท์ EAU DE PARFUM 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร FM 206 | กลิ่นหอมที่รุนแรงพร้ อม จะระเบิ ดความสดชื่นของมิ้นท์ ไลม์ เหล้ ารั ม รู บาร์ บ ซี ดาร์ และชาเขี ยว 850 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 207 | กลิ่นหอมของไม้ หอมชั้นเยี่ยม แทรกด้ วยความสดชื่น ของแพชชู ลี ส้ มแมนดาริ นและแอปเปิ้ล FM 208 | กลิ่นหอมที่ทันสมัยและยั่วยวนใจ ด้ วยความเผ็ดร้ อน น้้าหอมในคอลเล็คชั่นคลาสิค ของพริ กไทยชมพู และความหวานของส้ มแทงเจอรี น บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเอง FM 209 | กลิ่นหอมทีทำาให้ อารมณ์ รุ่มร้ อนของโอ๊ ค ไซเปรส จู นิ ่ เปอร์ อำาพัน แตงโม และซี บรี ซ และความไฮคลาสของคุณสุภาพบุรุษ FM 210 | กลิ่นอันชวนหลงใหล ด้ วยความสดชื่นจาก ส้ มแมนดาริ น แต่ท่านที่ต้องการที่จะดึงดูดความ โหระพา มิ้นท์ และใบแพร์ สนใจจากสาวๆ เป็นพิเศษนั้นกลิ่น น้้าหอมเหล่านี้แหละเหมาะสมที่สุด จากส่วนผสมที่ลงตัวของ มัสค์ ไม้ซีดาร์ หญ้าทะเล และส้มบิทเทอร์
 23. 23. 44 ค ล อ เ ล็ ค ชั่น ผ ลไ ม้ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 45 ยั่วยวนใจ wODA TOALETOwA 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร 850 บาท FM 201 | วนิ ลา FM 202 | แบล็คเบอร์ รี่ FM 204 | มะม่วง ไ ด้ เ ว ล า สั ม ผั ส ค ว า ม ส ด ชื่ น เ อ็ น จ อ ย ส์ กั บ ค ว า ม น่ า กิ น ข อ ง ก ลิ่ น ผ ล ไ ม้

×