Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Cassola 25

339 views

Published on

La Cassola és una revista escolar realitzada pel professorat i l'alumnat de Florida Secundària, una cooperativa d'ensenyament concertada on s'imparteix ESO i Batxillerat.

La Cassola es una revista escolar realizada por el profesorado y el alumnado de Florida Secundaria, una cooperativa de ensenñanza concertada en la que se imparte ESO y Bachillerato.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Cassola 25

 1. 1. S E C U N D À R I A
 2. 2. ÍNDEX La Cassola ÍNDEX 1. EDITORIAL EDITA 2. NOTíCIESFlorida Secundària * Projecte plurilingüe de centre * La nova web de Florida Secundària ELABORA * Escola de les famílies * Valoració del funcionament del centre Comissió Gestió * Trobada d’Escoles Cultural * Acte comiat 2n batxillerat 3. REPORTATGES DISSENY * Jornades internivells Blanca Barberá * Projecte Interdisciplinar 4t ESO * Intercanvis amb Bulgària i França COORDINA * Escoles compromeses amb el planeta * Projecte de convivència i jove orquestra Paco Rodrigo Patricia Moraga 4. DEPARTAMENTS CIÈNCIES * Article ruta matemàtica per la ciutat de València COL.LABORA * Artículo vertedero-electrónico Professorat, * Sortida al Tancat de la Pipa Alumnat i AMPA * Olímpiada Matemàtica i Olímpiada Biològica SOCIALS * Blocs d’Ètica i Filosofia * Estades en empreses * Miniempresa cooperativa * Musical “Ballant, Ballant” LLENGÜES * Certificat Llengües * Concurs de relats curts EXPRESSIÓ * Art a Florida * Taller de ràdio2
 3. 3. EDITORIAL La Cassola 25 NÚMEROS DE LA CASSOLA Amb aquest exemplar de LA CASSOLA Des de LA CASSOLA volem agrair la impli- arribem als 25. Vint-i-cinc números i quasi cació i el recolzament de l’AMPA de Florida vint anys de treball. Aquestes xifres ja són Secundària per a portar endavant aquests molt significatives per poder aturar-nos un projectes subvencionant-los econòmica- poc i valorar tota la càrrega d’esforç, ment, la qual cosa facilita enormement poder d’il.lusió i creativitat que s’ha posat en portar-los endavant. aquest projecte, que enriqueix la vida cultu- ral del nostre centre. També trobareu ben presents a les pàgines de la revista la veu de l’alumnat, ja que moltes Amb 25 números també és hora de fer una de les notícies i dels articles que apareixen pausa, de fer comptes, tancar la porta provi- han estat elaborats pel propi alumnat del sionalment, aturar el foc i deixar que brollen centre, per fer que LA CASSOLA siga la tants anys de treball. Imagineu quants plats seua veu real. s’han cuinat, quantes veus han aparegut, quants textos signats per tants i tants alum- I ara ja pensant en el futur, cal dir-vos qu, en nes, famílies, professorat que han col.laborat el proper curs, seran altres els cuiners i altres en la revista al llarg de la seua història... les menges que es prepararan, però els ingre- dients amb els que es farà aquesta revista Respecte al contingut d’aquest número, cal continuaran essent els mateixos: la il.lusió destacar que en la secció de reportatges apa- per portar endavant un projecte que done reixen quatre experiències que, a nivell glo- compte de la realitat de Florida Secundària, bal, enriqueixen el nostre projecte educatiu. del nostre compromís per ser una escola Es tracta de les Jornades Internivells, el pro- inclusiva, democràtica i valenciana, que jecte interdisciplinar de 4t d’ESO i els inter- aposta per la cultura i la creació i amb la par- canvis amb França i Bulgària i el projecte ticipació de tots i totes els qui formem aquest d’escoles compromeses amb el planeta. projecte. Sense dubte, són experiències significatives que van en la via d’aconseguir un centre Ja, finalment i per acabar, cal dir que LA inclusiu i compromés, amb una metodologia CASSOLA ha estat al llarg del temps la activa i participativa, enriquint el currículum revista d’un centre que batega en llibertat, de les assignatures i oferint a l’alumnat que creix en coneixement i experiència i que experiències d’aprenentatge basades en les ha donat veu als actors importants de competències i el treball en equip, apropant l’educació i, així, entre tots i totes, continuar l’escola a la vida real i oferint també alterna- construint aquest projecte carregat de futur tives educatives i culturals al temps escolar. que és Florida Secundària. 3
 4. 4. NOTíCIES La Cassola Projecte plurilingüe de centrePer al proper curs ens plantegem vis lingüístics presencials amb Batxillerat. En 1r d’ESO ambenriquir el nostre projecte educatiu centres de França, Alemania o l’optativa informàtica i en 1r deamb la proposta de convertir-lo en Bulgària. batxillerat amb l’assignatura deun Projecte Plurilingüe, com a Ciències del Món Contemporani).projecte d’innovació que pot aju- Cal dir que tots els departaments - Programar treballs perdar-nos a enfortir el nostre pla han acollit favorablement el pro- projectes en l’ESO relacionatsd’aprenentatge de llengües estran- jecte i que aquest compta amb el amb algunes àrees que puguen uti-geres i el seu ús en matèries no lin- vist-i-plau del Consell Escolar i litzar l’anglés o el francés com agüístiques i en contextos comuni- del AMPA, a més, després de pre- llengües vehicular complementà-catius diversos. sentar el Pla a la Conselleria ries. d’Educació, aquesta ens l’ha apro-Considerem important la millora vat i, per això el proper curs el Comptem amb les recursosde l’ensenyament de llengües posarem en marxa. següents:estrangeres, com a criteri d’ex- Es crearà una comissió per avaluar - Una Ajudantia Anglès.cel·lència educativa i per garantir cada curs els resultats aconseguits. - Aula d’informàtica (pro-la igualtat d’oportunitats. Som grames especials).conscients que la formació inte- A continuació, us descrivim a - Projectes interdisciplinars.gral de l’alumnat per tal que puga grans trets el projecte: - Intercanvis + correspon-integrar-se de manera satisfactòria dència escolar.en la societat de la informació exi- Els seus objectius són:geix un domini de suficient de - Millorar la competència Entre les necessitats que call’anglès, especialment, però també comunicativa en llengües estran- anar fent front estan:d’una segona llengua estrangera, geres. - Garantir que el professo-el francès en el nostre cas. Per - Aconseguir que el nostre rat de nova incorporació tinga laaconseguir-ho, el projecte parteix alumnat, de forma progressiva, competència en Anglès.de la realitat de l’institut, de les adquirisca la capacitat de fer un ús - Facilitar la formació delexperiències prèvies i de la dispo- funcional de les llengües i que professorat del centre que ja tenennibilitat –i capacitació- de les pro- puguen fer un ús de comunicació una base sòlida en Anglès perfessores i els professors que amb altres cultures i amb altres poder impartir alguna de les seuesl’hauran d’encapçalar. A més, el realitats. assignatures en anglés.Seminari de Llengües Estrangeres - Posada en marxa del pro-donarà suport i assessorament al jecte E-PEL; el portfolio europeu Com a resultat final del projecteprojecte. per a l’ensenyament de llengües esperem: comptant amb la implicació de tot - Que l’alumnat que parti-Com a complement a les activitats el professorat. cipe en el programa puga, en aca-que es desenvolupen a l’escola, bar 4t d’ESO, obtenir el títol d’A2des de les pròpies assignatures, Algunes de les decisions preses en Anglès i en francéscomptem amb experiències on són: - Que l’alumnat de batxi-l’alumnat pot fer un us “real” de - Incloure, de manera pro- llerat estiga preparat per a obtenirl’anglés i/o del francés amb alum- gressiva, l’estudi en Anglés d’una el B2.nat d’altres centres europeus, ja assignatura en cada nivellsiga a través de l’ús de les TIC educatiu. (Per al proper curs Equip de Direcció Florida(projectes e-twining) o d’intercan- començarem en 1r d’ESO i 1r de Secundària 4
 5. 5. NOTíCIES La Cassola Nova WEB plantejat com un procés obert en el qual tingueren cabuda les opinions i criteris dels diferents esta- ments que formen la nostra comunitat educativa:Després d’un llarg procés de treball Florida alumnat, professorat i famílies, mitjançant l’ús deSecundària engunay s’ha posat en marxa la nova tècniques inovadores i participatives en l’orga-web del centre. www.floridasecundaria.es nització de continguts. El “card-sorting” ha fet pos- sible la organització dels continguts a partir de lesL’ objectiu ha estat el de donar-li a la nostra pàgina opinions de tots els estaments, per la seua banda elweb una imatge més jove, visualment més atractiva “testeig” de la web, una vegada acabada, ha permési propera a l’alumnat i les seus famílies. A més, en la comprovar l’enteniment i utilitat que dóna l’usuariseua nova confecció s’han seguit altres objectius: als diferents espais que formen la web.fomentar l’ús del valencià, recollir al mateix espaiinformacions bàsiques del centre i de la seua activi- Esperem que la web siga una ferramenta viva i útiltat: projecte educatiu, instal.lacions, serveis, profes- per a la nostra activitat i la dels nostres alumnes. Sisorat... Així com donar-li una dimensió més didàcti- teniu qualsevol suggerència, no dubteu en fer-la arri-ca amb els recursos i materials didàctics i els treballs bar a infosecundaria@florida-uni.es.escolars de l’alumnat. Patricia MoragaEl camí per tal de dur a terme aquest canvi ha estat Bilbliotecària de Florida Secundària Escola de les families Existeix un proverbi africà que afirma que "fa falta la tribu sencera per educar un xiquet"...; proverbi que resumeix sàviament la necessitat de la implicació de tots, professorat i famílies, en leducació dels i les joves. Com que sabem que leducació és una tasca complexa, però també apassionant, i com que som conscients de la importàn- cia de treballar conjuntament per recolzar la feina que les famílies feu des de casa, lAMPA de Florida Secundària, ja porta molts anys organitzant lEscola de les Famílies. El seu objectiu és el de crear un espai de reflexió i aprenentatge col.lectiu, a través de diverses xarrades, tallers i experièn- cies i amb la presència de diversos pro- fessionals i especialistes, que ens ajuda- abril ran en la tasca deducar conjuntament els nostres fills i filles. Conxa Montesinos Departament d’Orientació. 5
 6. 6. NOTíCIES La Cassola Valoració del funcionament del centreEl dijous 25 de febrer els delegats i les delegades de Florida Secundària participaren en un dinar i en una reu-nió conjunta amb membres de lAMPA i de lequip de coordinació. Lobjectiu daquesta reunió fou el de revi-sar el funcionament global del centre durant el primer trimestre del curs.Aquest procés de revisió es realitza des de fa molt de temps i està vinculat al valor de la participació delalumnat i les famílies en lavaluació del centre, establert en el nostre projecte educatiu. El procés siniciaa partir duna enquesta de valoració del centre que tot lalumnat del centre contesta. A partir dels resultatsde cada curs, els delegats i delegades de cada grup-tutoria fan un informe amb les seues valoracions.Aquests informes es tanquen en un document per a lESO i altre per al batxillerat, que es presenten alAMPA i a lEquip de Direcció. En aquesta revisió es resumeixen els aspectes que funcionen bé i aquellsque cal millorar.Més endavant, lAMPA es reuneix amb lequip directiu per valorar com ha anat la reunió i per comentar quinsaspectes shan tractat i quines accions shan de posar en marxa per donar resposta a les propostes sorgides.Si analitzem els resultats del present curs, cal dir que -sobre una escala de l’1 al 5- l’alumnat li ha posat alcentre una nota de 3,92. Els resultats globals de l’enquesta han millorat respecte als curs anterior on la valo-ració fou d’un 3,81. I constaten una trajectòria de millora en els resultats, que han anat millorant paulatina-ment des del 3,59 del juny del 2006 a aquest 3,92 actual.A hores d’ara, la nota global del centre (resultat de les 11 vegades que hem passat l’enquesta), és d’un 3,72.Si ho traduirem a una nota “acadèmica” estem parlant d’un NOTABLE amb 7,4. Els resultats són, en gene-ral, positius. Tots els aspectes avaluats obtenen una puntuació que va del 3,8 al 4,3, i trobem 8 ítems per sobredel 4.Els aspectes millor valorats per l’alumnat els següents: el servei de recepció (4,3), les aules (4,2), l’ús de mit-jans audiovisuals i informàtics per part del professorat i els horaris d’atenció (4,1) i el funcionament de lestutories, el clima intern, la relació entre l’alumnat i entre l’alumnat i el professorat (4).Els dos aspectes que obtenen una puntuació més baixa (tot i ser del 3,7) són:- Les activitats extraescolars i complementàries- Les revisions d’assignatura (3,6 el curs anterior). Equip de Direcció 6
 7. 7. NOTíCIES La Cassola Trobada d’Escoles en Valencià El Dissabte 8 de maig per la vesprada tingué lloc la Trobada descoles en VALENCIÀ de lHorta Sud, enguany es celebrà a la localitat de Massanassa. Com ja és habitual, FLORIDA SECUNDÀ- RIA participà en aquesta trobada. Per animar la festa, el nostre centre va prepa- rar una bona animació musical amb un grup de BATUKADA i amb una XARANGA (el nostre alumnat es va implicar de valent per fer-nos ballar al llarg del recorregut). Els tallers de FLORIDA SECUNDÀRIA fou el número 71 ART i RECICLATGE i el 76 ROCÒDROM. A més, per als més menuts, també es va preparar el taller 72 A LA CISTELLA de les escoles infantils NINOS. David Ferrer Comissió de Gestió Cultural 7
 8. 8. NOTICIES La Cassola Acte comiat 2n batxillerat A continuació, Carme Albors, Directora de Florida Secundària va pronunciar un discurs de comiat on donava l’enhorabona a l’alumnat i els convidava a emprendre un nou viatge de futur cap a la universitat o els cicles formatius carregats amb els valors i les experiències que havien après en Florida Secundària. Després Diana Veiga Canuto (xelista) i Inés Belda Nacher (ballarina) interpretaren el “Preludi de la suite n. en Sol M.” de J. S. Bach. L’acte continuà amb el parlament dels alumnes de batxillerat que, més endavant, reproduïm. Els alumnes Ibles Olcina Samblàs (viola) i Albert Antolí Savall (xello) interpretaren la peça musical “El cisne” de A. Dvorak. A continuació, es va passar un powerpoint elaborat pels alumnes on es recolllien els millors vídeos realitzats en el projecte de l’assignatura d’anglés, amb el qual pogué- rem gaudir d’una estona ben agradable i divertida amb la interpretació de l’alumnat. Més endavant, es va realitzar el lliurament de les fotos a l’alumnat de cada tutoria i les fotos de grup amb la presència dels tutors. I, ja per acabar, Ibles Olcina Samblàs i Albert Antolí Savall tancaren l’acte amb laEl passat divendres 28 de maig a la Sala d’Actes interpretació del “Duetto” L. Van Beethoven. LaFlorida Centre de Formació va tindre lloc l’Acte de festa va continuar amb el sopar de fi de curs on,comiat de 2n de batxillerat. A les 20:00 h., amb una alumnat i professorat, va gaudir de moments desala d’actes plena de gom a gom, l’alumnat i les seus diversió, entre llàgrimes i rialles, amb una festa defamílies començà l’acte amb una breu benvinguda i comiat ben entranyable.presentació a càrrec del coordinador de Batxillerat, David FerrerPaco Rodrigo. Comissió Gestió Cultural 8
 9. 9. NOTICIES La Cassola El Discurs dels alumnes Bona vesprada a tots i totes, la professora que ens va ajudar a ser més responsables dels nostres actes i ensenyar-nos a posar els peus al Avui és un gran dia per a tots nosaltres, avui és el dia en terra. A més, tota la economia que ens has ensenyat, de què deixem enrere Florida i comencem una nova etapa segur que ens vindrà molt bé per fer front a la crisi. de la nostra vida i, com una fruita, fins que no li peguem Finalment, podem dir que, després d’aquestos anys, ja el primer mos, no sabrem si és dolça o amarga. som personetes que, com sempre ens dius, s’ha de ser persona abans que cap altra cosa. I, a més, ja estem Uns, anirem a la universitat, altres, a estudiar un cicle capacitats per a poder fer front al gran monstre, el formatiu, i altres tractarem de buscar feina... Però a tots selectiu. Esperem eixir-ne victoriosos. ens quedarà sempre el record d’aquestos dies. Dies en els que hem fet grans amics i amigues, hem conegut a Per als de 2n B (ciències-salut) cal dir que ara és el torn bons mestres... en fi, persones que de segur han marcat de Joansa. Els alumnes volem agrair-te el suport que la nostra vida i que, quan girem la vista enrere, recor- ens has oferit al llarg de tot el curs. Sabem que no és darem amb nostàlgia. Han segut dies durs, de molt de tasca fàcil, però tu ho has fet de meravella, ajudant-nos estudi, i per què no dir-ho?, també, d’angoixa, el selec- dia a dia, i traient-nos un somriure, inclòs, als moments tiu ens assusta prou a tots i totes... més difícils. A part del nostre professor i tutor, t’has convertit en un amic, que no sols ens ha impartit mate- Però sobretot, han segut dies de xerrar en el pati... pot màtiques, sinó que també ens has transmès confiança ser en les classes també, de riure amb els companys, de en nosaltres mateixa, ganes de superació i, sobretot, compartir amb ells vivències... Estem segurs que, des alegria. Estem tots/es d’acord que amb un toc de bon de la distància que donen els anys, els recordarem, i humor, els obstacles que se’ns puguen plantejar, es tots ho farem amb un somriure a la cara. podem superar més fàcilment. Tot i que la teua tasca com a tutor amb nosaltres finalitza ara, sempre recor- I ara creguem que hem de donar-vos les gràcies als qui darem al nostre Joansa com la persona que ens ha heu vingut a compartir aquest dia amb nosaltres. Pare i ensenyat a no rendir-nos mai i lluitar per allò que mare, amics i germans, inclòs algun iaio i iaia que hem desitgem. vist per ahi. I volem donar-vos les gràcies, perquè sense vosaltres açò haguera segut molt més dur per a Per últim, els de 2n C (científico-tècnic) de Paco Lluís tots, per recolzar-nos i per voler compartir aquest dia, volem destacar la seua marxa, la seua intensitat i el seu que per a nosaltres, és tan important. Un dia que tan- humor, però sobretot la seua persistència en seguir-nos quem una etapa, i encara no sabem massa bé que ens i (a alguns perseguir-nos) per poder aconseguir tirar trobarem després. endavant amb els postres estudis. I com no, gràcies a tot el professorat, a tots i cadascú No sols ens acompanyarà en el record el seu entusias- d’ells, per les seues classes, pel que ens heu ensenyat i me, les rialles i les bronques, a més, ens acompanyarà la paciència que haveu tingut amb nosaltres. Haveu la seua música perquè, per a nosaltres, encara que la estat increïbles. La feina d’un professor no és gens taronja no funciona … Florida sí que funciona…. fàcil, però vosaltres heu tret bona nota. I ja per acabar, sols cal dir-vos que per a tots i totes Ara, ens agradaria fer una xicoteta menció als nostres nosaltres ha estat un plaer compartir amb tots els nos- tutors: tres companys i companyes aquest curs... Als de 2n A de CCSS ens agradaria nomenar a la nos- tra despistada i meravellosa tutora, Esther. Volem donar-te les gràcies per totes les teues explicacions, per Ester, Paula, Isis i Carles la teua paciència i honestedat amb nosaltres. També Alumnat de 2n de batxillerat dir-te que, anem on anem, sempre et recordarem com 9
 10. 10. REPORTATGES La Cassola Jornades InternivellsAmb el lema LA VIDA ÉS … els dies 5 i 6 de maig, s’han realitzat les jornades internivells en les quals haparticipat tot l’alumnat de l’etapa de l’ESO i de 1r de batxillerat.Trencat amb el funcionament habitual del centre, s’han modificat els horaris i l’alumnat s’ha anar agrupanten funció dels seus interessos per realitzar els diversos tallers i activitats organitzades.Al llarg de les dues jornades s’han organitzar els tallers i les activitats següents: Taller de ràdio, Tallerd’arqueologia, Taller de Hip-hop, de construcció (mòbils), Batukada, Tallers de música (rock i rap), Tallerd’astronomia, Gimcana econòmica, Olímpiades recreatives, Taller de cuina, Taller de Tatoos de henna, ..A continuació publiquem els articles que l’alumnat de diversos tallers i cursos ha realitzat sobre la seua expe-riència en els tallers realitzats..LA VIDA ÉS... Taller de RADIO i Taller deCONSTRUCCION DE MÒBILS En el TALLER de CONSTRUCCIÓN de MÓVILES, Lluís Beltran nos ha explicado que el taller consta deEn el taller de Radio, Charo López y Carmela nos 12 personas, que se realiza durante toda la mañana ,han comentado que el grupo esta formado por 12 per- que se utiliza el material del taller de tecnología y elsonas además de la ayuda de alumnos de bachiller. objetivo es construir móviles. Se organizan el grupos de 3 personas y cada grupo se encarga de hacer suDurante toda la mañana los alumnos se han dividido propio móvil. Han tardado alrededor de un día enen 2 grupos, un grupo de alumnos son periodistas que construirlos.se ocupan de ir a los talleres a preguntar sobre noti-cias de Florida y otro grupo son los redactores que Los móviles son estructuras construidas con cartón, yorganizan la información utilizando periódicos, materiales reciclados para hacer esculturas que que-Internet y grabaciones de las entrevistas que se han dan suspendidas en el aire.hecho a alumnos de Florida para con este materialhacer el programa de radio. Su objetivo era que lamayor parte del instituto participara en las entrevis-tas. Y el tema del que trata el taller de radio es sobre Andrea López 1r ESOAla actualidad, sobre cosas que faltan o sobran en elinstituto, sobre música, deportes y cultura, entremuchas otras cosas. 10
 11. 11. REPORTATGES La Cassola2ª Jornada LA VIDA ÉS... Gimcana de Economía modo que así los alumnos puedan apreciar que lai Taller de RAP poesía (que parece tan aburrida) se usa para compo- ner canciones pegadizas de música urbana como es el Rap. En este taller participaban 22 alumnos-as. Al preguntar a diversas personas, nos han dicho que les ha parecido interesante y entretenido ver como sus poesías se han convertido en música y se han llenado de mensajes. Por lo tanto podemos decir que se ha logrado el objetivo de este taller. Esther Sanjuan Peña 1r ESO A i Naiara Marzal Guillem LA VIDA ÉS... Taller de JUEGOS DE MESA y OLIMPIADAS recreativas En el taller de JUEGOS de MESA se puede jugar a juegos tradicionales como el parchis, el ajedrez y el truc y juegos de otros países como el mikado y el mancala. “Es un taller para participar y para divertirse, peroDe la GIMCANA ECONÓMICA, su encargada Esther sobretodo para participar” nos ha comentadoRomo (profesora de Economía), nos ha explicado Abraham Cerveró el profesor encargado de esteque el taller consiste en realizar unos cubos de papel taller. El taller tenía dos monitores y han participadopor grupos que representan diferentes países, y que unos 25 alumnos; siempre son los mismos juegos, ense necesitan unos a otros para fabricar ese cubo. total dos horas por dia.Todos los grupos se tienen que intercambiar losmateriales de la manera más apropiada para satisfa- Las opiniones de los alumnos son muy distintas, acer unos a otros. En este taller participaban 32 alum- algunos les ha gustado mucho, y a otros no les hanos de todos los cursos. Al preguntar a los paricipan- gustado y por tant, no repetirían el taller.tes sobre el taller, ha habido diversidad de opiniones,algunos de los participantes nos han comentado que En el taller de OLIMPIADAS RECREATIVAS, reali-les ha parecido aburrido, ya que no entendían muy zado los dos días en el patio de nuestro colegio sebien porque se tenían que hacer esos intercambios, puede jugar a futbol agua, donde los jugadores tienenpero ha habido otros alumnos que sí que les ha pare- que ir con un vaso de agua sin derramarlo; “raspall”cido entretenido y divertido. campestre, utilizando un guante de jardinero; comba grupal, donde se salta hasta cuatro personas; badmin-El objetivo de este taller es fomentar la cooperación ton globo y ping pong por parejas.entre los países y la ayuda mutua para aprender a sermás solidarios en definitiva pero siempre con la idea “Ideal para divertirse mientras practicas actividadesde divertirse. físicas” afirma el coordinador del taller, el profesor de Educación Física Ilia. Utilizando combas, conos,El TALLER de RAP está organizado por Octavi Ruiz globos, vasos con agua, pelotas, raquetas y precintoy Conxa Ricart (profesores de valenciano) y se convierte en un taller apto para todos incluso paraRapsodes (grupo de Rap en valenciano). Consiste en el profesorado.hacer unos pequeños poemas con una rima bastante María Jiménez y Mireia Pascualpegadiza y luego interpretarlos en forma de Rap, de 2n ESO 11
 12. 12. REPORTATGES La Cassola2ª Jornada LA VIDA ÉS... Taller FABRICAMOS segunda profesora de baile, han confesado que haPLÁSTICO y Taller de BAILE todos los alumnos del taller les ha encantado, hasta han repetido e incluso se ha colado gente de otros talleres. Aunque en un principio habían 18 alumnos inscritos en el taller, al final acabaron siendo unos 23, entre alumnos de secundaria y de bachillerato. En este taller se han podido divertir profesores y alum- nos, al son de la música del hip-hop. El objetivo era conocer la cultura del hip-hop, sus principales pasos, su música, etc., y tener una expre- sión de algo diferente a lo que la gente piensa. Y sobretodo experimentar cosas nuevas, en este caso el baile. Porque el baile es una arte que no muchos lle- van en la sangre o simplemente no lo practican. Sofia Labrin Mavrina, AraceliAsins García yEn un principio, los participantes en este taller tenían Belén Plaza Navarro, 3r ESOque hacer jabón, pero debido a un problema con elmaterial a utilizar en la fabricación, la sosa cáustica, LA VIDA ÉS... Taller dASTRONOMIA i Tallerhan decidido FABRICAR PLÁSTICO. Este inconve- La VIDA és ACTUALITATniente no ha impedido a sus 20 alumnos (15 desecundaria y 5 de bachiller) pudieran divertirse prin- El taller d’ASTRONOMIA el dirigeix Vicentgándose a la hora de hacer plástico. En los dos días Moncholí. Passen pel taller cada dos hores 20 alum-que duraba el taller, los alumnos que han pasado por nes. L’activitat consisteix en fer coets amb materialsél han confesado que aunque al principio parecía un de reciclatge i construir rellotges solars. L’objectiu éstaller de lo más horrible, al final resultó ser bastante aprendre a mesurar l’hora solar i fer volar els coets adivertido. partir d’un procés químic. La gent opina que ha estat un taller entretingut i prou divertit. Els ha agradatLos tres monitores del taller, Emili, Teresa y Ana perquè han fet manualitats molt novedoses i diferentsMartín, han podido entretenerse en compañía del a les que fem normalment.alumnado que a participado en el taller. A muchos delos participantes les ha encantado. nos dijo un alum- La VIDA és ACTUALITAT és un taller que està diri-no del taller. El objetivo era hacer jabón aunque se git per: Patrícia, Àngela i Pau. Han passat 19 alum-haya acabado haciendo plástico, pero más que nada, nes al llarg d’aquest matí. L’activitat consisteix enera divertirse y pasárselo bien. anar preguntant pels tallers qüestions com ara el número d´ alumnes que hi ha, el horaris, una breuBALLANT, BALLANT... Así es como se llama el descripció, els materials necessaris, les activitats quetaller de baile. Todos sabemos que no todo el mundo hi ha que fer... etc. Hem treballat per parelles.sabe bailar pero sí que todo el mundo puede hacerlo. Després hem fet una redacció sintetitzant tota aquestEn este taller hasta los que más les cuesta han apren- informació. L’objectiu final es pujar aquesta mena dedido diversos pero sencillos pasos de baile, en con- crònica dels tallers a la pàgina web del centre.creto del hip-hop. Los monitores, Merche y Júlia, la 12
 13. 13. REPORTATGES La Cassola alumnos. Esta pasta está hecha de buenas. Los alumnos estaban una planta de su país y se pone con pasándoselo muy bien. Este taller una jeringuilla (no duele) en nin- está hecho para poder enseñar a gún momento la aguja se introdu- los alumnos un poco de cocina y ce en la piel. El tatuaje este dura que se lo pasen muy bien todos, de 15 a 20 días.No hemos conse- que es la finalidad de todos los guido saber los ingredientes exac- talleres. tos que lleva le henna excepto la He conseguido que me dieran los planta con la que esta hecha que se ingredientes de una de las recetas llama Lawsonia Inermis. Me han que han preparado:La gent opina que aquest taller és dicho que solo los alumnos deldivertit, perquè t´ ho passes bé, primer día y de la primera hora ENTREPANS i BARQUETESanant preguntant pels grups i han podido ver como las señoras AMB IMAGINACIÓ:veient tot el que està passant al teu preparaban la mezcla. - Remenat de carxofa, pernil i ous.voltant. Alguns alumnes, han pro- - Remenat de patates, ceba, llon-posat que, per a l’any que bé, El taller, aparte de para hacer los ganises i botifarres.podrien hi haver tallers de graffi- tatoos, está preparado para cono- - Pa amb tomaca all i pernil.tis, fútbol, manualitats, karaoke,cer mas detalles sobre cómo se - Pa amb tomaca all i embotits.capoeira... etc. hace la henna … etc., para eso les - Pa amb tomaca all i anxoves. dan un folleto con varios folios - Maionesa tonyina i olives.Així tanquem la crònica de jorna- donde les explican todas estas - Maionesa salmó formatge blanc ides de tallers d’ enguany. cosas. cogombrets. - Esgarradet. Maria Peiró Gilabert - ¿Cuáles son los ingredientes que 2n ESO lleva la henna que hace que dure Había tan buen olor por toda la 15 o 20 días? Los ingredientes son Florida que todo el mundo quería2ª Jornada LA VIDA ÉS. TATO- azúcar y limón. probar las recetas que habíanOS de HENNA y Taller de preparado.COCINA - ¿Puedes hacer algo más aparte de ponerte azúcar y limón para queEn este taller hay 20 alumnos 2 no se te borre el tatoo? No debesprofesoras y 4 monitores de bachi- mojarlo con agua en 24 horas por-llerato que estan ayudando a los que si no lo haces, la henna seprofesores a hacer los TATOOS de borra.HENNA. Este taller dura 2 horas ypor lo que hemos observado, los En el taller de COCINA hay 2 pro-alumnos se lo pasan muy bien en fesores y 2 alumnos de bachillera-este taller, es bastante entretenido. to. Pero el protagonista del tallerNos han comentado que hay 2 ha sido Enric Lujan, “el Arguiñanomujeres saharauis que preparan la de Florida”, que les ha enseñado ahenna y se la ponen encima del los alumnos a preparar unas riquí- Iris Martínez Vázquez ydibujo que se han dibujado los simas recetas que han salido muy Carmen Blanch Bueno, 1ª ESO 13
 14. 14. REPORTATGES La CassolaProjecte interdisciplinar 4t ESO Les principals activitats realitzades: 1.- Creació d’un bloc monogràfic sobre el tema on l’alumnat ha anat enganxat els seus blocs individuals i han treballat amb noves eines informàtiques com el “slideshare”, i el “gloster.” 2.- El segle XX en pel.lícules 3.- Elaboració d’un eix cronològic de les llums i les ombres del s. XX. 4.- Art al segle XX: murals i graffitis 5.- Musical “Ballant, ballant”. És una paradoxa que, en la societat de la informació, encara els antics mites, l’anàlisi parcial i les xicotetes-El principal objectiu d’aquest projecte interdisciplinari, ha grans històries personals no ens deixen veure un panora-estat acostar a l’alumnat a la comprensió de la societat en ma més ampli, complex, ple d’ombres que hem d’intentarla que viu i fer-lo competent per fer preguntes i donar res- treure a la llum sempre amb la persuasió, amb la llum depostes. La nostra societat, en la qual els/les adolescents la raó . Sols amb el coneixement podrem trobar el punt decomencen a participar com adults té un caràcter canviant consens que fou el gran protagonista del camí cap a uni els fenòmens socials, culturals es succeeixen cada vega- model de societat on es troben ara les tribus de referènciada de manera més precipitada. del nostre alumnat.La societat espanyola del segle XXI viu en un món ple de Per altre costat aquest tipus de continguts són adequats perrelacions de tot tipus, afavorides pel desenvolupament de prendre partit davant d’ells, aprofitant els trets propis deles TIC, que està modificant de manera impossible l’alumnat a aquesta edat.d’aturar el món del treball, de les relacions interpersonalsi l’accés al saber i la informació. Malgrat això, tots Ha estat una experiència que ha fet de l’Escola un ésseraquests canvis que es poden considerar com positius, con- molt viu amb escenaris diferents, on s’ha donat la possibi-tinuen tenint ombres que, amagades, desdibuixades per litat del debat i el diàleg, que l’ha feta sonora, visual, quel’eufòria del benestar aparent segueixen sent part de balla i canta i també…digital.nosaltres, de la nostra xicoteta història que fa la històriagran. Estem convençuts i convençudes que és el camí per fer del nostre alumnat persones competents amb tot el que aixòÉs per això que amb aquest projecte, estem proposant al implica i la nostra satisfacció és doble perquè dur enda-nostre alumnat un mitjà a través del qual, nosaltres, vant aquest projecte ens ha permet aclarir dubtes...generardocents, podem posar en les seues mans elements rigoro- altres però fonamentalment, continuar assolint i integrantsos, crítics i molt amples que els poden ajudar a ser ciuta- el món de les competències en la tasca d’acompanyamentdanes/ns autònoms, crítics, responsables i solidaris. i creixement del nostre alumnat i en la nostra pròpia.Aquest projecte intenta analitzar,viure i fer viure la histò-ria més “desconeguda” d’Espanya. Les assignatures que Per a més informació sobre aquest projecte consulteus’han implicat amb el projecte han estat: castellà, valen- http://llums-i-ombres.blogspot.comcià, socials, ètica, treball monogràfic i informàtica, educa-ció física Equip docent de 4t d’ESO 14
 15. 15. REPORTATGES La Cassola Intercanvis amb Bulgària i FrançaAmb l’objectiu d’enriquir l’apre- Després d’una “in-nentatge en llengües estrangeres teressant” visita,de l’alumnat de Florida Secun- els estudiants handària, enguany s’ha realitzat dos dinat de pic-nic aintercanvis. El primer intercanvi hora francesa iés realitzà des de l’optativa de s’han posat enfrancés i hi participà l’alumnat de camí cap al centrel’ESO que cursa aquesta optativa. de la localitat deEl segon intercanvi que hem rea- Moulins. Allí, els ilitzat ha estat en 1r de batxillerat les joves hanamb un institut de Bulgària i la recorregut el poblellengua de comunicació era lliurement i hanl’anglés. visitat el seu centre històric fins a un oratge esplèndid. Hem passat les16h00. Han anat de tendes, han una bona estona en contacte ambA continuació us presentem el visitat la catedral, han menjat algu- la natura i els companys.diari de l’intercanvi de francés on na cosa etc.l’alumnat conta en primera perso- Cap a les 14h00, després d’haverna les sues pròpies vivències sobre Després del retorn a Riom, cada descansat, ens hem dirigit cap a lal’intercanvi. alumne estarà amb les famílies Maison de la Pierre à Volvic, on franceses fins demà a les huit. hem estat mirant uns videos sobre la història de com s’extreien lesDiari de lintercanvi: (1r dia) PD: Famílies: estem tots “bé”. pedres de la cantera de Volvic, queMOULINS, une belle journée serviren per a fer esculptures i Andreu Jiménez (1ESO) i monuments com la catedral deEl passat dilluns els i les alumnes Pau Mendoza (3ESO) Riom. Són pedres volcàniquesde l’ IES Albal, l’ IES Berenguer i com per tota la regió dede Florida Secundària, que partici- l’Auvergne. Quin treball més dur!pen en l’intercanvi a França, han Diari de lintercanvi: (2n dia)passat el dia a la localitat de Un petit CHÂTEAU très beau A les 17h00 l’alcalde de Riom ensMoulins. ha rebut à la mairie i ens han servit El dia 23 hem visitat le Château de « un vi d’honneur » sense vi, clar.Els alumnes, descansats, després Dauphin al poble de Pontgibeau.de la primera nit amb els seus Una dona ens ha estat explicant la Després cadascú a sa casa amb lacorresponsals, han viatjat cap al història del castell, ja que el seu seua família. Alguns ens veuremnord, a un menut poble on es tro- marit és l’últim hereu d’aquest i sopant perquè anem a quedar.bava el Centre National du ells viuen allí.Costume De Scene, on han vist Famílies : podeu estar tranquiles,una exposició de les vestimentes Més tard hem anat a un llac envol- tot va molt bé.que es gastaven antigament a les tat d’arbres on hem dinat a lesóperes ruses. “On dirait que le car- 12h00 el picnic que els nostres Pau Laguna i Sharon Hidrobonaval est arrivé!” corresponsals ens han donat. Feia (3r ESO) 15
 16. 16. REPORTATGES La CassolaDiari de lintercanvi: (3r dia) Le hem acabat de menjar-nos el pa han anat a Besse, un vrai villageLYCÉE et la CUISINE. que haviem agafat tots, alguns ens du Moyen Age. Era com entrar en hem dirigit directament al Kebab, l’escenari d’un conte de fades. després hem estat xarrant una També hem llogat uns trineus i ens bona estona (ho hem passat hem tirat amb ells.. Després de genial!) fent bromes, parlant etc... dinar ho hem fet al contrari, el grup que havia visitat el poble i De vesprada hem anat a Mozac a havia fet trineu ha anat a fer pati- veure una capelleta romànica on natge sobre gel i els altres al con- casualment havien acabat de des- trari. cobrir que en un arc, hi havia pin- Quan hem acabat ens hem reunit tura de colors sobre la tradicional tots i ens han donat crêpes i begu- pedra negra de la regió; ens han da, encara que la majoria del men- explicat que era molt antiga i molt jar i beguda s’ ho han menjat els important. També hem anat a la francesos. casa d’uns llauradors, m’ha pare-“Bonjour!” Dimecres ha tocat dia gut estrany que tenien una porteta Ha sigut un viatge “très fatiguant”en l’institut. Quan hem aplegat, baix la casa per al porc que tenien. (molt cansat) i feia molt de fred,hem desdejunat; no ens agradava però ha sigut molt divertit i s’homassa el menjar, però hi havia Després hem anat a un lloc ple de em passat molt bé. Alguns ens“pans au chocolat et ça c’est bon!” comerços, on hem berenat en hem banyat un poc la roba, però: Macdonald’s. Ara estic a l’autobús mamàs i papàs no vos preocupeuHem escoltat una xerrada sobre amb Irene. Espere que us agrade el perquè ja estem tots secs i no s’ha“Les restaurants du coeur”, és una meu resum del dia. costipat ningú.associació que ajuda a les perso-nes sense recursos. Els hem donat Au revoir (: Un beset molt fort.els aliments que havíem portat. Víctor Hernández Martí (1r Ana García (2n ESO) ESO) Natalia Asins TorralbaDesprés hem anat a fer esport amb (3r ESO)els francesos i hem aprofitat per Diari de lintercanvi: (4t dia)continuar el reportatge mentre Une journèe BLANCHE!francesos i españols jugaven. Crecque hem perdut en quasi tot, eren Avui, 25 de Març del 2010 hemmolts francesos i molt poquets anat a la neu, a l’estació d’esquí deespañols, Alguns hem estat tota Super Besse.l’estona fent-nos fotos. Després Ha sigut un dia un poc llarg, enca-quan s’ha fet l’hora de dinar, hem ra que s’ho hem passat molt bé.tornat al col·legi.Per dinar hi havia paté, formatge, Quan hem arribat ens han separatuna espècie de llentilles amb en dos grups amb els nostres res-salmó i un postre no identificat. pectius francesos, Mentre un grupNo ens ha agradat massa, quan feia patinatge sobre gel, els altres 16
 17. 17. REPORTATGES La CassolaDiari de lintercanvi: (5é dia) De l’última nit havíem de disfrutar-la , aixi ments realment preciosos. I per fiPROMENADE par CLERMONT que ho vam donar tot a la pista de ball, arribarem a la mondialment famosaFERRAND jaja. Va ser un ratet de rises i diversió. TOUR EIFFEL: preciosa, gegant, Vam estar ballant fins a les 12 :30 ampla, extraordinària, lluminosa eHola a tots els curiosos de les nostres (Alguns , ja que altres no van ballar en impressionant. Hi sentirem una mes-aventures a França. Començarem per tota la nit o no pogueren vindre). cla d’emocions que ens costa explicardir que tots i totes estem d’acord en Respecte al temps: Eixe dia va ser un Vam vissitar fins l’últim pis on feiaampliar l’estança una semaneta més, dia fred amb uns ratets de plujeta però un aire que t’envolaves, jaja. La mei-ja que ha sigut molt divertida. eren sols unes gotetes. tat de la baixada va ser a peu, i va Fins demà! haver un apagó d’ uns segons que vaAvuí pel matí hem anat a un museu en eixir a les notícies (té a veure enClermont Ferrand: la musée LECOQ: Irene García Tamames, Anna l’estalvi d’energia i fer alguna cosaés un museu de ciències naturals Gómez Giménez, Natalia Casañ simbòlica per lluitar contra el canvi(Enric, les teues alumnes s’han enre- Raga (2ESO). climàtic; cada dia li toca a un monu-cordat de tu!). Tenia una exposició ment). S’ho imagineu ? Ahí estàvemtemporal que es deia: “QUI S’Y Diari de l intercanvi: sisé i seté dia tots nosaltres !FROTTE, S’Y PIQUE” , consistia en (PARIS et DISNEY)mostrar experiències que podien pro- Per cert, ens hauríeu d’haver vistvocar “picadures” a través de tots els Un matí un poc dur, ja que, per negociant amb els que venien lesnostres sentits. També hi havia una començar, ens varem haver d’haver figuretes de la torre. Alguns ho ferenexposició fixa, era d’animals disse- d’acomiadar de les “nostres famílies genial i aconseguiren molt bonscats, plantes, fòsils, minerals... adoptives”, com deiem nosaltres. preus.La part dels animals era un poc..... Respecte a l’acomiadament, va serjaja, ens donava un poc de fàstic. La una mescla d’alegria per una banda i Per la nit pujarem al Bateau Mouche ipart dels minerals estava molt bé, per- tristesa per altra. No hi hagueren vam fer un passeig pel riu Sena (ambquè era molt bonica, ja que els mine- molts plors (bé, excepte Abi, que va molt de fred), per a acabar de veurerals eren preciosos. plorar per tots i totes), ja que en una París. Després… tots a dormir a setmana no es pot agafar molta con- l’alberg.Després vam visitar el centre històric fiança amb una família completamentde Clermont Ferrand. Vam anar a la desconeguda , però així i tot ens Quan ens despertàrem era diumenge iseua catedral gótica. És negra, de donava un poc de pena. ens anàvem Chez Mickey ! La veritatpedra volcànica, aquella que extreien Els i les jòvens estàvem molt emocio- és que anar a Disney ens il.lusionavaa Volvic i que l’altre dia ens explicà- nats, ja que el nostre destí era PARÍS, molt a tots i a totes. Aprofitàrem elren com ho feien: PRECIOSA! LA CIUTAT DE L’AMOR. dia al màxim. Gaudírem de les atrac- cions, de passejar pels dos parcs,La major part del grup va entrar a Va ser un viatge de 5 hores, on la veguérem la parade i, clar, anàrem deveure-la i a les 2:30 altre grupet majoria ens vam quedar torrats. compres.(voluntari) va pujar a la torre per a L’arribada va ser un poc estressant, javeure tot el poble (Mario i Andreu que hi havia que fer-ho tot en poc de Un missatge de part de tots i totes:comptàren 215 graons!) temps, peró va valdre la pena. Primer Gràcies a totes les famílies franceses i vam visitar unes tendetes on les sud- als profes, que ens han cuidat molt. II després... De compres al centre aderes i els regals van ser les compres gràcies a vosaltres, les nostres famíliescomercial i pels carrers centrals del principals. Després passàrem pel pati reals, per haver-nos donat l’oportunitatpoble. Vam tindre unes 4 hores de interior del museu del Louvre, creuà- de tindre aquesta experiència!temps lliure i ho vam aprofitar al rem le jardin des Tuileries, estigué-màxim. Algunes persones es van com- rem a la Place de la Concorde,prar coses per a la festa que ens espe- l’obelisc i, a partir d’ahí, vam anarrava a la nit a LINDIAN SALON amb per una gran avinguda les Champs Irene García, Natalia Casañels nostres corresponsals francesos. Elysées, on vam visitar l’Arc de Raga (2ESO)La nit va estar molt bé, ja que era triomphe ... Veguérem molts monu- 17
 18. 18. REPORTATGES La Cassola Visita de los alumnos francesesEl 1 de mayo llegaron al fin nuestros queridos amigos franceses.Comenzaba así la segunda parte del intercambio, des este viaje especial en el que no sólo habíamos conoci-do otra cultura, sino que también habíamos hecho amigos para toda la vida.Esta vez les tocaba a ellos disfrutar de esta experiencia acompañados de nosotros, sus recién estrenados ami-gos españoles.A lo largo de esta semana nos hemos reído, hemos aprendido francés, hemos jugado, hemor recorridoValència i hemos hecho muchísimas cosas juntos, aunque también nos hemos dado cuenta de lo diferentes eiguales que somos. No es fácil relacionarse con gente que no habla tu mismo idioma, pero aún así disfruta-mos de actividades tan geniales como una cena ENOORME (con todo el mundo), paseos en barca por laAlbufera, una comida en la playa (aunque no hacía mucho calor), visitas a las jornadas “La vida es..” en laFlorida…Sin duda este intercambio ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Abigaíl Dombrowski 4t ESO A 18
 19. 19. REPORTATGES La Cassola Escoles compromeses amb el planeta El projecte aquesta basat en el procés dagenda21 Escolar i Eco auditoria Escolar, i estan guiats pels seus principis i objectius fonamentals, així com la seua metodologia i fases. No obstant això, el nostre projecte presenta una par- ticularitat que és una procés que pretén una triple finalitat, ja que a més de proposar la busca duna millora de les condicions soci ambientals del centre escolar, també pretén aconseguir un estalvi efectiu i quantificable de recursos econòmics, al mateix temps que contribueix a leducació mediambiental dels agent educatius des dun procés participatiu que cris- tal·litze en la consolidació duna ciutadania activa iL’alumnat de 4t de PDC amb la coordinació de responsable.Vicent Mocholí, ha començat a treballar enguany enel projecte dEscoles Compromeses amb el Planeta,amb lajuda i assessorament de la ONG “Educació Les àrees sobre les quals sha treballat han estat:Sense Fronteres” i el patrocini de CONSUM,CAIXA POPULAR i ABACUS i la Conselleria • Aiguadimmigració i ciutadania. • Energia • ResidusEl projecte es planteja per a aconseguir els següents • Paperobjectius generals: Fases:• Formar una ciutadania sensibilitzada, crítica i cons- 1. Fase prèvia: cient de la necessitat dun consum responsable 2. Diagnòstic socio-ambiental del centre.• Formar una ciutadania activa, agent capaç dinfluir en el seu entorn mes immediat per a consolidar un A partir daquest diagnòstic, shan tret unes conclu- desenvolupament en latmosfera. sions valorades per tal d’ elaborar un pla dacció per• Reduir des del nostre propi entorn mes immediat, a intentar millorar aquells aspectes mes negatius. La els centres escolars, les emissions de gasos defecte posada en marxa del pla dacció es deixa per a lany hivernacle en latmosfera. que ve perquè un altre grup reprenga el treball.• Acostar als centres escolars i a tots els agents edu- catius les activitats que realitza Educació Sense Fronteres en matèria dEducació per al Desenrotllament i de Cooperació Internacional, al mateix temps que establir canals de col·laboració José Rodríguez Serrano 4t PDC entre tots ells. 19
 20. 20. REPORTATGES La Cassola Projecte de convivència i jove orquestra Al llarg del curs s’han estat treballant dues L’altra iniciativa que volem destacar és que el projecte de iniciatives que enriqueixen el nostre projec- la JOVE ORQUESTRA DE FLORIDA ja és tota una rea- te educatiu. litat. Cal recordar que l’orquestra va nàixer el curs passat i que ja compta amb un bon bagatge pel que fa a actua-En primer lloc cal parlar de la COMISSIÓ DE cions. A més, enguany ha participat en la celebració de laCONVIVÈNCIA que començà a funcionar en els mes de Festa de Nadal i en la del Dia de la Pau.gener i que es va presentar al claustre del professorat deFlorida Secundària. Aquesta comissió està integrada per També volem comentar que l’AMPA col.laborarà dealguns delegats i delegades dels grups i per membres de la manera directa amb la jove orquestra a través d’una sub-comissió de mediació i té com a objectiu contribuir al des- venció econòmica per a la compra d’instruments de per-envolupament d’un model de convivència en positiu en el cussió, la qual cosa repercutirà directament en ampliarnostre centre, basat en els valors de la democràcia, de la l’oferta d’activitats i actuacions de la nostra orquestra.tolerància i el respecte mutu entre les persones. D’altra banda, per part del seu responsable, el professor deEn aquest claustre varen presentar al professorat un vídeo música, Vidal Sastre, s’està estudiant la possibilitat deque han gravat per tal de promoure entre l’alumnat el res- participar en concursos escolars i de realitzar intercanvispecte cap a les instal.lacions i el mobiliari del centre, tan amb bandes d’altres centres educatius, així mateix s’estàpel que fa a l’aspecte exterior com a l’intern, on mostra- programant la realització de diverses actuacions, tal i comven les pintades i els desperfectes que han anat deteriorant ja es va fer el curs passat.la imatge del centre. El vídeo fou presentat a totes les tuto-ries i fou el punt de partida per a realitzar una sèrie Sense dubte, tan la COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA comd’activitats encaminades a millorar aquest aspecte. Entre la JOVE ORQUESTRA són dues iniciatives que oferei-les iniciatives que la comissió va proposar han estat les xen al nostre alumnat un canal de participació i de com-següents: la creació de brigades per a netejar o pintar els promís actiu en la vida del centre, ja que fomenten expe-murs, la modificació per a millorar alguns graffitis, la rea- riències més enllà de l’aspecte acadèmic i que enriqueixenlització de murals en les setmanes temàtiques o jornades el nostre projecte educatiu des de la vessant de la convi-internivells, etc...; assessorats pel professorat de plàstica vència i de la cultura.del centre i per dissenyadors i professionals de les artsplàstiques (graffiters, pintors/es...).Al llarg del curs s’han realitat diverses activitats amb David Ferreraquestes objectiu: xarrades a les tutories, premi de graffi- Comissió de Gestió Culturaltis, etc... 20
 21. 21. DEPARTAMENTS: CIÈNCIES La Cassola Ruta matemàtica per la ciutat de ValènciaEn esta ruta matemática hemos recorrido cada uno de los grupos se nos pidió quevarios tramos de Valencia en los que midiéramos el largo y ancho de la plaza,hemos medido la altura de las Torres de y calculamos su superficie. A continua-Serrano, hemos estimado cuántas perso- ción, tanto las personas que estaban anas caben en un metro cuadrado de la favor como las que estaban en contra esti-Plaza de la Virgen y también la propor- maron cuántas personas cabían en uncionalidad de nuestro cuerpo. Además, metro cuadrado y después multiplicamosyendo a la plaza de la Reina, pasamos por el área de la plaza por el número de per-la calle de la Barchilla, donde nos han sonas que cabía en cada metro cuadrado.explicado su arquitectura y origen. En la Los que estaban a favor estimaron queplaza de la Reina calculamos la altura del cabían 3 por metro cuadrado y los queMiguelete y la altura de las Torres de estaban en contra sólo una persona. AlQuart. Después, visitamos el Jardín botá- hacer el cálculo total de gente asistente anico donde nos contaron un poco de su la manifestación nos dimos cuenta de por misma en la realidad pudimos calcular lahistoria. qué muchas veces en las noticias difieren escala a la que estaba construida. tanto los resultados de los asistentes, Después, usando las reglas de la propor-La primera parada fue en las Torres de según quién dé dicha noticia y cómo lo cionalidad y midiendo la altura delSerrano. Nos enseñaron la Torre por interprete. Miguelete en la maqueta, calculamos sudentro y subimos hasta el último piso. altura en la realidad.Allí, con la brújula, teníamos que loca- Otra de las paradas que hicimos fue en lalizar el norte y localizar varios puntos con plaza de la Almoina donde nos hicieron En las Torres de Quart, utilizando cál-la ayuda de un mapa. También calcula- ver que las tapas del alcantarillado son culos parecidos a los de las Torres demos la altura de las torres, para ello, lo redondas y las de los registros de las Serrano, calculamos su altura, pero enque hicimos fue, colocar un espejo en el redes eléctrica, telefónica y de agua pota- lugar de espejo usamos un instrumentosuelo, nos separamos de él hasta que ble, no. ¿Por qué las del alcantarillado llamado clinómetro, que sirve para calcu-pudimos ver reflejada entera la Torre, son redondas y las otras no?, esta fue la lar ángulos, y en lugar de usar el teoremaluego medimos la distancia que había de pregunta que nos plantearon. Las del de Thales, usamos la trigonometría.la torre al espejo del suelo y la distancia agua son redondas para que la tapa no sedel espejo a la persona que estaba viendo caiga por el agujero, ya que la pongas Y, por último, llegamos al Jardínel reflejo. Usando el teorema de Thales como la pongas no puede caerse y son Botánico donde observamos los elemen-pudimos averiguar aproximadamente la más fáciles de colocar y las de telefónica tos geométricos presentes también en laaltura las Torres de Serrano. En esta pri- son rectangulares porque solo deben naturaleza dentro del Jardín: los fractales.mera parada, nos comentaron también pasar cables y no hay ningún peligro si se Y después volvimos a casa.que la geometría euclidiana explicaba las caen.propiedades de los planos y el espacio tri- Esta excursión nos ha parecido una expe-dimensional, pero no podía explicar el Caminando un poco más hasta la calle de riencia muy buena para aprender mate-espacio-tiempo curvo, y era la geometría la Barchilla nos explicaron que, en la máticas fuera de las aulas, hemos practi-riemenniana la que sí que podía explicar- pasarela que conecta la catedral con el cado los contenidos y los ejercicios traba-la para poder representar las figuras cur- Palacio arzobispal, en el muro del jados en clase de un modo mucho másvas. Para entenderlo mejor nos hicieron Palacio, hay una piedra de la época roma- real. Ha sido una actividad muy diferenterepresentar el desarrollo de un cubo y de na que sirvió de modelo para el recipien- en la que hemos aprendido muchas cosas,un cono en una hoja, pero cuando nos te que se utilizaba como medida de los algunas de las cuales explicamos aquí, ypidieron hacer el desarrollo de una esfera cereales. Esa medida se llamaba “barchi- gracias a ella, las cosas que vemos enno pudimos: la esfera es una figura curva lla”, que da nombre a la calle. clase nos han resultado más fáciles deque no podía ser desarrollada en un papel, entender.que es algo plano. Otra de las actividades matemáticas fueLa segunda parada fue la Plaza de la calcular la altura del Miguelete: llegamosVirgen. Nos dividimos en dos grupos, los a la plaza de la Reina y nos encontramosque estaban a favor y los que estaban en con una maqueta de parte de la plaza. Luciana Reguera i Candela González.contra de una manifestación ficticia. A Midiendo una parte en la maqueta y esa 4t ESO A 21
 22. 22. DEPARTAMENTS: CIÈNCIES La CassolaÍndia: el vertedero electrónico del mundoEn la asignatura de Ciencias del Mundo reciclaje. Además, otra excusa para la importaciónContemporáneo hemos estado trabajando cuestiones ilegal de esta basura tecnológica es la “solidaridad”.de ecología y reciclaje, así como algunas de las pro- Supuestamente enviamos ordenadores para que lasblemáticas medioambientales de nuestro planeta. Y personas con pocos recursos puedan aprovecharlos,con este artículo podemos llegar a conocer la segun- pero ¿realmente les llega algo? Para regular estada vida que les espera a la mayoría de los objetos tec- entrada de basura a países como la India, se elaborónológicos que desechamos. el convenio de Basilea, donde los países desarrolla- dos se comprometen a no exportar desechos tóxicosYa estamos habituados/as a mirar la procedencia de a las naciones subdesarrolladas.los objetos tecnológicos que nos rodean y encontrar-nos con un “MADE IN INDIA” que cada vez nos La intención y la teoría están muy bien, pero ¿quéresulta más familiar. Pero, ¿realmente sabemos en pasa con la práctica? Precisamente EE.UU., uno dequé condiciones están fabricados? los países que más tóxicos produce, no firmó este convenio y así no se comprometió a nada, y sigueA India llegan multitud de desechos electrónicos pro- enviando restos electrónicos a Asia, para conseguircedentes de zonas tan desarrolladas como EE.UU. o librarse de una parte de la contaminación local y evi-Europa. Bajo la excusa de reciclar todos estos com- tar los costes que supone un buen reciclado.ponentes, de lo que un día fueron móviles o cámarasdigitales, se esconde un gran negocio que gira en Si trabajar en una planta nuclear es peligroso, traba-torno a este reciclaje ilegal que no sólo se aprovecha jar expuesto/a, sin ninguna protección, a materialesde la gran situación de consumismo en la que nos tóxicos como el mercurio o el plomo también lo es.encontramos, si no que también pone en riesgo la Y a pesar de que esto pueda llegar a causar enferme-vida de los trabajadores que manipulan numerosos dades como el cáncer o provocar daños en el cerebro,cables y materiales tóxicos. los trabajadores de Nueva Delhi prefieren poner sus vidas en riesgo por dos euros diarios que morir dePor otra parte, el acortamiento de los ciclos de vida hambre.de los productos electrónicos que consumimos estápropiciando una nueva cultura, la de usar y tirar. Sí,es cierto que luego los componentes de estos produc-tos puede que los reciclemos, pero si no produciése-mos tantos y conservásemos los móviles, por ejem- María AtiénzarPrietoplo, más de tres o cuatro no años, no haría falta tanto 1º Bachillerato B 22
 23. 23. DEPARTAMENTS: CIÈNCIES La Cassola Sortida al Tancat de la Pipa Tancat de la Pipa. En teoria, l’ecosistema és el con- junt de bicenosi i biòtop, açò és, el conjunt d’éssers vius, les relacions entre ells i el medi i les condicions mediambientals, (temperatura, salinitat de l’aigua, humitat), i com afecten aquetes als éssers vius. Així, poc a poc, varem veure com una falaguera anomena- da Azola pot invadir tot una parceleta sense deixar créixer cap altra forma de vida, o com un conjunt de filtres, compostos per plantes específiques, pot puri- ficar i millorar la qualitat de l’aigua a l’Albufera, pas- sant l’explicació de com una espècie importada d’altres ecosistemes pot ajudar al medi ambient, (certes espècies vegetals purificadores d’aigua), o perjudicar una altra fent-la competència per la vida, (el cranc roig).Recorde encara l’escepticisme amb el qual vaig rebre Tot això va ocorrer al Tancat de la Pipa, que semblala notícia de què el divendres set de maig, aniríem mentida, ha estat tan de temps a prop nostre sensed’excursió a la l’Albufera. Ja havia anar dues vega- poder coneíxer la seua capacitat de generar vida.des amb l’escola: una en sisé i altra en segon de Esperem que siga així i continue prop de nosaltresl’ESO, i pensava que tornaríem a fer el mateix. “Una per a disfrutar-ho nosaltres i els pròxims inquilinsaltra vegada!, Quin rotllo!”, vaig pensar quan Empar dels pupitres de 4t de l’ESO. El Tancat de la PipaMedina, la professora organitzadora de l’eixida, ens que, per cert, abans va ser un arrossar, i va deixar pasva explicar el que anàvem a fer. a la creació d’aquesta part del Parc Natural de l’Albufera, que compta amb dues marjals, els filtresBé, realment en aquesta ocasió no varem fer el verds i un ullal, i acaba en la Punta de Llebeig, ja partmateix que en altres cursos. Aquesta vegada anàvem de la llacuna, i es rodejada per la sèquia de Catarrojaal Tancat de la Pipa. Comprenc que dit així, tal qual, i el barranc del Poyo.tampoc et diga res de l’altre món, però a mi, unavegada feta la sortida, cada vegada que sent aquest Però, abans, i després d’aquesta demostració de vidanom, o el de l’Albufera, com a mínim tinc un pensa- i saber, tocava fer una mica d’exercici muntats en lesment i una visió diferent d’aquesta, i a més, si em nostres bicicletes, per tal d’arribar al nostre destí,preguntes, fins i tot puc contar-te el que hem aprés, escoltats per la policia, i superant algun que altretots junts, d’aquest verd i vistós paratge. Això, preci- incident. Amb 34 bicicletes, per força, algunasament, és el que pense fer en aquest article. s’havia de punxar, una cadena s’havia d’eixir... Ha estat molt bé la sortida, encara que, a la millor, el deLa sortida estava programada per tal de comprovar la roda no pensa el mateix.com són els diferents tipus ecosistemes que hem Víctor del Moralestudiat a classe, i conèixer com és l‘ecosistema del 4t ESO A 23
 24. 24. DEPARTAMENTS: CIÈNCIES La Cassola Olimpíada matemàtica i Olimpíada biològicaDes del departament de Ciències s’ha organitzat la Nivell 4t ESOparticipació de l’alumnat en diverses Olimpíades - Luciana Reguera Sanchezd’assignatures d’aquest departament amb els objec- Dels alumnes seleccionats a la Fase comarcal detius d’implicar i motivar més profundament a lOlimpíada matemàtica, lalumne de 2n dESO Luisl’alumnat cap a aquestes matèries i de fomentar la López Hernández es va classificar per a participar aparticipació en activitats extraescolars. la Fase Provincial de lOlimpíada que es celebrà a Gandia el 15 de maig.OLIMPÍADA MATEMÀTICA Si voleu veure les proves realitzades i obtindre més informació al voltant daquesta convocatòria consulteu: http://www.semcv.org/valencia/Olimpiada2010/ol impiada2010.htm OLIMPÍADA DE BIOLOGIA El dissabte 27 de febrer, 10 alumnes de 2n de batxi- llerat de Ciències participaren en la fase Autonòmica de la Olimpíada de Biologia, realitzada al Campus de Burjassot de la Universitat de València. L’objectiu bàsic d’aquesta activitat és elEl dissabte 24 dabril 5 alumnes seleccionats per d’ESTIMULAR i DIFONDRE les ciències biològi-representar Florida Secundària es presentaren a la ques com a ciència i com a part integral de la seuaFase provincial de lOlimpíada Matemàtica realitzada cultura científica, així com tenir un punt de trobada,en la localitat de Godella. entre l’ensenyament secundari i la universitat.Des del principi de curs, l’alumnat de 2n i de 4td’ESO han estat realitzant activitats per a la prepara-ció de lOlimpíada Matemàtica amb lobjectiu de tre-ballar d’una forma diferent les Matemàtiques.Lalumnat seleccionat ha sigut:Nivell 2n ESO- Ruben Martinez Puchades- Luis López Hernández- Maria Jiménez Moreno- Segio Frutos Pinés 24
 25. 25. DEPARTAMENTS: SOCIALS La Cassola Blocs d’Ètica i Filosofia"ELS TREBALLS I ELS DIES" GUANYA EL IV PREMIO ESPIRAL EDUBLOGS 2010 El bloc de treball de lalumnat de FILOSOFIA i CIUTADANIA "Els treballs i els dies" ha guanyat el 1r PREMI dEdublogs en la categoria "Blogs de Alumnos y Alumnas de Bachillerato".El passat dia 5 de juny anaren a recollir el premi a Madrid. Des la Cassola ens alegrem moltíssim d’aquestpremi i volem felicitar, tant lalumnat que ha col.laborat, com a la professora de Filosofia i Ètica, Ana Estelai Gallach, impulsora i coordinadora del bloc.També us passem l’adreça per si voleu visitar els treball realitzat: elstreballsielsdies.blogspot.com/BLOCS DE L’ASSIGNATURA D’ÈTICA DE 4t D’ESOEl Seminari de Filosofia i Ciutadania ha inaugurat un nou bloc per a treballar l´assignatura d´ETICA de 4td’ESO.El nom del bloc és L´ESPILL DE LA BLANCANEUSi l´adreça és http://agora-etica.blogspot.com.L’alumnat d’aquesta assignatura s’ha estrenat en la cre-ació de blocs per a a investigar i reflexionar èticamentsobre els problemes que els interessen.Podeu consultar el treball de l’alumnat en els blocssegüents:htpp://tufamiliaylamia.blogspot.comhtpp://princetonny.blogspot.comhtpp://lapauenguerra.blogspot.comhtpp://lavidaenrosaobscur.blogspot.com 25
 26. 26. DEPARTAMENTS: SOCIALS La CassolaA continuació teniu alguns exemples dels textos argumentatius elaborats i publicats enels blocs de l’alumnat. ¿Es legítimo utilizar la violencia contra un tirano? No, no lo es, como tampoco lo es que estos la ejerzan. Quizá alguien pueda pensar que si es legítimo usar la violencia, que al fin y al cabo ellos son los tiranos, son ellos los que hacen daño, tú no, tú tan solo serías la persona que lucha contra ellos, que se defiende, serías el salvador. Sin embargo, al hacerlo, al usar la violencia como solución, ¿no estás siendo al fin y al cabo un tirano tú también? Puede que ellos, los tiranos, no se vean como los malos si no como los salvadores de aquello que defienden, quizá hayan seguido el mismo planteamiento que tú, simplemente se estén defendiendo de quién creen que es eltirano. Y es que es difícil saber cuándo dejas de defenderte para ser tú el que ataca, en qué momento se cruza esa pequeña línea que te separa del tirano para convertirte en uno de ellos. Laura Gonzàlez 4t ESO C És legítim utilitzar la violència contra un tirà? Anys i anys utilitzant l’arma de la paraula sense ninguna solució. Quan utilitzes l’arma de la paraula per a trobar la solució i no la trobes, et desesperes, quan et desesperes no et queda altra alternativa que utilitzar la lluita armada per defendre el teu territori, els teus drets, la teua família, la teua història i trobar la llibertat. Si ha hagut anys i anys de repressió utilitzant la violència per part de unes persones, que fins i tot algunes encara tenen un lloc assegurat en aquesta societat, perquè no es podria considerar legítim fer-ho altres persones? El poble te tot el dret del món per lluitar per el seu futur, i si democràticament no es pot fer, o hi ha un altre camí que utilitzar la violència.Jo trobe completament legítim defendre la teua història, els teus drets, la teua família utilit- zant la violència, perquè desgraciadament, no hi ha un altre camí que aquest. Gràcies per la vostra atenció. Albert Campos Ferrer 4rt C26
 27. 27. DEPARTAMENTS: SOCIALS La Cassola Es legítim utilitzar la violència contra un tirà?Un tirà és un governador absolut que obté el poder en contra de la voluntat del poble i queno coneix més lleis que el seu caprici, que sapodera dels béns dels seus súbdits i que a més els senrola per anar a apoderar-se dels seus veïns. Les desavantatges de viure baix una dictadura son les següents: priva de la llibertat de fer el que es vulgui, viure baix el teus ideals, principis, les teues decisions no es poden expressar lliurement i les nostres idees noson lliures de fer ni de pensar. Dels avantatges no podem dir molt, sols que beneficia a uns pocs que estan baix el protectorat del tirà, fent al seu caprici el que volen i sense cap res-pecte a la dignitat humana . Un dels molts exemples de dictadures es la que tots coneguem; la dictadura a la qual estigué sotmesa Espanya baix el nacionalcatolicisme, ideologia influenciada per en nacionalsocialisme provinent de l’Alemanya dels anys 30.Ara que ja sabem açò podem contestar a la pregunta, és legítim usar la violència contra un tirà?. És legítim estar sotmès al anar i vindre del caprici d’una persona? És legítim no viure en llibertat i en un mon sense justícia? És legítim no tindre la dignitat que deu tindre un ser humà i que per la sola voluntat d’un home es puga perdre? Per a mi es una de les poques situacions que legitimen l’ús de la força, per així poder defensar la llibertat i dignitat humana, i a més, l’ús de la força esta legitimat com un dret reconegut internacionalment en quant es reconeix per la pròpia ONU la llibertat d’un poble a la seua autodeterminació, i es que el tirà assegut en el poder no permetrà mai que ningú el faça fora del poder, tanmateix que intentarà agafar-se al poder de per vida i bus-carà la forma de legitimar la seua permanència canviant lleis i fent veure que el seu govern es participatiu. El que no pot fer una persona que ha obtingut el poder per la força com es un govern despòtic, es inculcar-nos el que ells volen, ni canviar les nostres ideologies crec que qualsevol persona deuria lluitar i ho faria contra qualsevol tirà que tractara de impo- sar-nos les seues idees i punts de vista. La violència contra el tira és l’últim i extrem, recurs dels desesperats, i en eixe sentit totalment lícita. Deposar al tirà és fins i tot un deure moral, en mon de la llibertat i la dignitat del ser humà. Paula 4t C 27
 28. 28. DEPARTAMENTS: SOCIALS La Cassola Estades en empresesDes de lassignatura de F.O.L. (Formació i Orientació Entre les empreses i activitats triades per l´alumnatLaboral) l´alumnat de 4t del Projecte de Diversi- podem trobar: ESPECTACLES, EDUCACIÓ IN-ficació Curricular ha estat participant al llarg del curs FANTIL, ESPORTS, COMERÇ, MECÀNICA Oen un projecte d´estades en empreses. VETERINÀRIA.Al llarg de set setmanes, l’alumnat no venia el dime- Aquesta és una activitat que està fora l que estancres a classe perquè cada alumne/a realitzava una habituats a fer, i que trenca un poc la rutina i“estada” en l’empresa que havia triat. l´organització del currículum del curs. Ha estat una experiència molt enriquidora.Abans, cada alumne/a havia triat una PROFESSIÓque li podia interessar i, des del centre, es va buscar La valoració que fan de l’experiència, tant la profes-una empresa d’eixe sector professional. sora com l’alumnat, és molt positiva, ja que estem molt il.lusionats perquè pensem que va a resultarAl llarg de les set setmanes de duració del projecte, molt motivadora i que ha ajudat al nostre alumnat aels estudiants anaven observant la realitat de la pro- prendre decisions de futur basats en l’experiència ifessió que havien triat i, també, col.laboraven en peti- amb "més coneixement".tes tasques que els encomanaven, amb l’objectiu deveure i acabar de decidir si, realment, els agradariadesenvolupar eixa professió.En tornar de l’estada, l’alumnat va comentar lesdiverses experiències per anar enriquint l’experiència Esther Romopròpia amb la dels companys i companyes. Departament de Socials 28

×