Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6

Share

Download to read offline

Asml sahkopostimarkkinointi 2015

Download to read offline

ASML-report: e-mail marketing

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Asml sahkopostimarkkinointi 2015

 1. 1. SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTI   ”The  most  underrated  digital  marke3ng  tac3c  is  email”        ASML-­‐RAPORTTI  2015    Jari  Perko,  @asiakkuus    
 2. 2. Sähköposti on vanha ratsu markkinoinnin kentällä eikä pöhinä sen ympärillä ole iso, mutta siihen investoidaan isosti – datan hyödyntäminen on usein tehokkainta nimenomaan email- markkinoinnnissa. MIHIN INVESTOIDAAN?
 3. 3. Lukuisissa tutkimuksissa, joissa on kysytty markkinoinnin ROI:ta, kärjessä on ollut sähköposti- markkinointi ja SEO. TULOKSELLISUUS
 4. 4. …toistetaan vielä, että sähköposti- markkinointi on hyvin käytettynä melkoinen tulosmylly.
 5. 5. …kerta kiellon päälle: Sähköpostimarkki- noinnilla tehdään tehokkaasti tulosta. ”From  a  pure  cost-­‐effec3veness  standpoint,  it’s  hard  to  beat  email.”   Bob  Arnold,  associate  director  of  global  digital  strategy  at  Kellogg    
 6. 6. ü  Email-­‐osoiHeesta  on  tullut  ainut  varteenoteHava  universaali  ID,  jonka  ympärille   voidaan  kerätä  Netoa  henkilöstä  ja  hänen  käyHäytymisestään  riippumaHa  eri   medioista.   ü  Trendinä  tulee  lähivuosina  olemaan,  eHä  kuluHajat  eivät  anna  enää   ”yleismarkkinoinNlupia”  vaan  luvan  markkinoijalle  lähestyä  esim.  2  tunnin  ajan.   ü  Tervetuloa-­‐ohjelma  pitäisi  olla  kaikilla  käytössä,  jotka  pyytävät  ihmisiä  liiHymään   uuNskirjeen  Nlaajaksi  tai  antamaan  markkinoinNluvan.  Tervetuloa-­‐ohjelmalla   markkinoija  voi  lunastaa  kuluHajalle  lupaamansa  arvolupauksen  väliHömäsN.   ü  Seuraa  mieluummin  Open  reach  kuin  Open  rate  –lukua  eli  yksiHäisen  akNviteeNn   avausprosenNn  sijaan  sitä,  eHä  kuinka  moni  uniikkihenkilö  on  ollut  akNivinen   esim.  viimeisen  3  kk  aikana   ü  Varaudu  siihen,  eHä  henkilön  akNivisuus  laskee  liiHymisestä  noin  6  kk  aikana.   Varaudu  tähän  mieWmällä  oikea  toimenpide  tai  ohjelma.   ü  Yritä  selviHää,  eHä  mihin  aikaan  henkilö  avaa  yleensä  sähköposNsi.  Avaako  hän   sen  työmatkalla  (mobiili),  työpäivän  aikana  (PC)  vai  illalla  sohvalla  (tablet).  MieN,   miten  voit  hyödyntää  tätä  Netoa.   TRENDEJÄ JA VINKKEJÄ BY  MIKKO  RÄTY   SEED/NORDIC   MORNING   mikko.raty@seedww.com  
 7. 7. USA:ssa sähköposti- markkinoinnin viestejä deletoidaan aiempaa vähemmän ja määrä koetaan pienemmäksi vaikka lähetysmäärät ovat kasvaneet vuosittain n. 10%. ”Beacons  are  unknown,  celebri3es  don’t  count  and  Millennials  prefer  email  for  sales”    Barry  Levine  8/2015  
 8. 8. FREKVENSSI VS. RELEVANSSI Usein  puhutaan  sähköposNn  määrästä.  Määrä  voi  niNstää  vastaanoHajan  sietokyvyn  muHa  ratkaisevaa   on  relevanssi  –  käyHäytymisdataan  perustuvaa  sähköposNmarkkinoinNa  ja  palveluviestejä  voi  läheHää   NheäsNkin.  Hyvä  on  myös  pohNa:  mitä  viesNen  useus  vaikuHaa  niihin  jotka  eivät  reagoi?  
 9. 9. Paremman datan myötä kokonaisvolyy- mi on monilla noussut, paljon lähetyksiä pienempiin ryhmiin. TOISTETTAKOON: Relevanssi syö frekvenssin. Analytiikka voi tarkoittaa myös pienempää volyymia mutta parempaa tulosta.
 10. 10. ü  SähköposNmarkkinoinnin  tulevaisuudessa  ne  toimijat,  jotka  ymmärtävät  omia  asiakkaitaan   parhaiten,  tulevat  voiHamaan.  SähköposN  on  hyvä  kanava  myös  auHaa  asiakkaita.   ü  ViesNen  toimiteHavuus  tulee  olemaan  jatkossa  vaikeampaa,  joten  kannaHaa  huolehNa   osoitelistojen  ajantasaisuudesta.  Myöskin  maineen  kasvaHaminen  ja  autenNkoinN  ovat   jatkossa  aina  vaan  tärkeämmässä  roolissa.  Pyydäthän  aina  luvan  sähköposNmarkkinoinNin!     ü  Palvele  ja  auta  asiakkaita  sähköposNn  avulla,  tämä  kasvaHaa  lojaaliuHa  valtavasN!   ü  Testaaminen  on  jatkossa  vielä  tärkeämpää,  koska  marginaalit  tulevat  pienenemään.  Pienilläkin   muutoksilla  voi  olla  suuri  merkitys  kun  lasketaan  ROI:ta.  ViesNen  testaaminen  myös   päätelaiHeiHain  (mobiili,  tablet,  labtop  ja  pöytäkone)  tulee  varmasN  kasvamaan.   ü  Tee  jatkossa  kaikki  päätökset  pohjautuen  analyNikkaan.  Viestejä  tullaan  todennäköisesN   läheHämään  enemmän  ja  paremmin  kohdenneHuna.  AnalyNikka  auHaa  ymmärtämään  sen,   eHä  kenelle  ja  milloin  viesNen  tulisi  lähteä  ja  millä  sisällöllä.   ü  Uskon  vahvasN  siihen,  eHä  digitaaliset  markkinoinnin  keinot  ovat  jatkossa  enNstä  Nukemmin   integroitu  keskustelemaan  keskenään  ja  näin  ollen  voimme  hyvin  tehtyjen  automaaNoiden   avulla  läheHää  reaaliajassa  relevanHeja  viestejä  oikeille  kohderyhmille.  VastaanoHajat  voivat   siis  käyHäytymisellään  vaikuHaa  enNstä  enemmän  viesNen  sisältöihin,  joita  heille  lähetetään.   VOITTAJAN EVÄÄT BY  JARNO  RANTALA   TULOS  HELSINKI   jarno.rantala@tulos.fi  
 11. 11. Tekemisissä on eroja. Oheinen Silverpopin toimialavertailu USA:sta näyttää että toimialojen sisällä on teholuvuissa isojakin eroja huippujen ja hännänhuippujen välillä.
 12. 12. Älykäs ja ketterä kohdennus tuoksuu ostoskorilta! Listrak/Harris  Poll   ”Loyal  customers  who  spend  more  and  make  repeat  purchases  on  websites  are  twice  as  likely  to   have  arrived  via  email  than  through  other  marke3ng  channels”  [Adobe  2015]   “The  days  of  sending  out  all  emails  to  everyone  are  over”    Chris  Frasier,  BlueHornet  
 13. 13.                                    KOHDENTAMINEN  –  CASE  VERA  BRADLEY     MuoNbrändi  Vera  Bradley  siirtyi  vahvasN  kohdenneHuun     sähköposNmarkkinoinNin.     ü  Sähköposteja  lähN  65%  vähemmän  kuin  aikaisemmin     ü  Click-­‐through  kasvoi  +101%   ü  Kovan  konversion  eli  ostojen  määrä  kasvoi  +275%   instagram.com/verabradley  
 14. 14. Luovi,  ole  luova  konsepteissasi  –  luo  asiakkaille  pysyviä  tapoja   tai  synnytä  vaikka  posiNivista  kiirekierreHä.    
 15. 15. CASE OBAMA   Obaman  kampanjassa  2010-­‐2012  keskityWin  lahjoituspyynnöissä   erityisesN  sähköposNn  käyHöön.       20  kirjoiHajaa  ja  analyyNkkoa  työsNvät  tehokkaita  sähköposteja.  He   keskiHyivät  viesNen  sisältöön  sen  kaikissa  elementeissä  ja  erityisesN   otsikkoon.  ViesNen  otsikot  olivat  samantyyppisiä  kuin  ihmisten   sähköposteissa  toisilleen:  ”Lähdetkö  lounaalle?”  tai  ”Se  on  ohi  nyt”.   Tai  jopa  ”Hell  No!”     Otsikoita  analysoitaessa  huomaWin  eHä  hyväkin  otsikko  kului   nopeasN  muHa  jatkuvalla    testauksella  löydeWin  uusia  otsikoita  ja   koukkuja.         Valtaosa  saaduista  lahjoituksista  perustui  sähköposNpyyntöihin.   Yhteensä  lahjoituksina  saaNin  $690  miljoonaa.  
 16. 16. ENTÄ HILLARY?   Hillary  Clinton  jatkaa  poliiWsen   sähköposNmarkkinoinnin  teho-­‐   poluilla  Obaman  jäljissä.     Hillarylla  on  listallaan  3,2  miljoonaa   osoiteHa,  Jeb  Bushilla  2,1.  Hillarylla  oli   kuukaudessa  206  erillistä  sähköposN-­‐ kampanjaa,  Bushilla  vain  32.  Bushin   ”spam  rate”  oli  44%  ja  Hillaryn   ammaWlaisNimi  sai  lukeman  pysymään   4%:ssa.  Hillary  jatkaa  Obaman   otsikkolinjoilla  tyyliin:     “Can  you  help  before  Tuesday?”        
 17. 17.   LUOTTAMUS   SähköposNa  ei  usein  nosteta  esiin   luoHamuksesta  ja  sen  ansaitsemisesta   puhuHaessa.     Kun  lupa  on  juridisesN  ja  henkisesN   ansaiHu  ja  kunnossa  niin  sähköposN   hyvin  käyteHynä  on  kovaa  valuuHaa   yrityksen  ja  asiakkaan  välisen   luoHamuksen  kasvaHamisessa.     Nielsen  tutkimusten  mukaan   luoHamus  opt-­‐in-­‐sähköposNin  on   noussut  +7%  2007  ja  2013  välillä  ollen   kaikista    luotetuin  mainosmedia.   (Global  Survey  of  Trust  in  AdverNsing  2013)     UK  CUSTOMER   ACQUISITION   BAROMETER  2014  
 18. 18. KÄDET SAVESSA… SähköposNmarkkinoinN  on  jatkuvaa  testausta,  miHausta,  iteroinNa,  muuHamista.  Sisältöjen  sijainnit,   ja  määrät,  automaaNosääntöjen  hionta,  mobiilikäyteHävyys,  re-­‐targeNngin  sisällöt  ja   poistosäännnöt,  sender  scoret,  bounce-­‐seuranta,  lupien  konseptoinN,  akNvoinNkonsepNt  jne.    
 19. 19. Lupien hankkiminen on olennaista. Lupien hankkiminen on taitolaji. Monet kysyvät niitä liian harvoin, liian kylmästi, liian varovasti tai liian ”standardisti”. Yllä  DoggylooNn  luvankeruussa  kysytään   vain  yksi  viesNen  kohdentamisen  kannalta   olennainen  Neto,  koiran  paino.  
 20. 20. Guy  Kawasaki   "If  I  had  a  choice  of  a  follower  or  an  email  address,     I'd  take  the  email  address”                                       speakerpedia.com  
 21. 21. Tietointensiivisen  liiketoiminnan     ja  markkinoinnin  toimialayhteisö.         ”Data  In,  Delight  Out”    -­‐    www.asml.fi       ”ASML  on  mitä  parhain  kumppani  asiakkuusmarkkinoinnin  lainsäädäntöön  ja  uusiin  konsepteihin  liiHyvissä   kysymyksissä.  Se  on  paikka,  johon  aina  ensimmäisenä  soitan  kun  tarvitsen  apua  tai  laadukasta  sparrausta!”                          Miika  Malinen,  Chief  Digital  Officer,  MusN  ja  Mirri  Group  Oy  
 • susannavirta7

  Oct. 21, 2015
 • KirsiKrki

  Sep. 25, 2015
 • nordicmorning

  Sep. 25, 2015
 • InkaHerranen

  Sep. 24, 2015
 • kirsimikkola

  Sep. 24, 2015
 • lassesi

  Sep. 23, 2015

ASML-report: e-mail marketing

Views

Total views

10,827

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,903

Actions

Downloads

64

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×