ΛΗΘΑΡΓΟ΢ ΢ΠΟΡΩΝ ΔΑ΢ΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ   ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η΢ ΣΟΤ        Δπ. ΗΛΙΑ΢ ΠΙΠΙΝΗ΢Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θ...
ΟπιζμόρΩο ιήζαξγνο ζπόξσλ (ππαγμαηικόρ λήθαπγορ) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εθαηάζηαζε ζηελ νπνία νη ζπόξνη δελ θπηξώλνπλ αθό...
Καηηγοπίερ και αίηια ηος ληθάπγος ηυν ζπόπυνΣε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ιεζάξγνπ:1. Λήθαπγορ ηος π...
2. Φςζιολογικόρ λήθαπγορΟ θπζηνινγηθόο ιήζαξγνο εληνπίδεηαη ζην έκβξπν ην νπνίν δελ θπηξώλεηαθόκε θαη αλ αθαηξεζνύλ νη ηζη...
4. Μοπθοθςζιολογικόρ λήθαπγορΟη ζπόξνη ησλ εηδώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκό κνξθνινγηθνύ θαηθπζηνινγηθνύ ιεζάξγνπ θαη5. Λή...
Διακοπή ηος ληθάπγος ηυν ζπόπυν1. Λήθαπγορ ηος πεπιβλήμαηορΗ δηαθνπή ηνπ παξαπάλσ ιεζάξγνπ ζηε θύζε γίλεηαη κε ηελ έθζεζε ...
2. Φςζιολογικόρ λήθαπγορΗ δηαθνπή ηνπ θπζηνινγηθνύ ιεζάξγνπ γίλεηαη κε ηε ςπρξή πγξήζηξσκάησζε (stratification). Οη ζπόξνη...
4. Μοπθοθςζιολογικόρ λήθαπγορΗ δηαθνπή ηνπ ιεζάξγνπ ησλ ζπόξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκόκνξθνινγηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ ιεζ...
Αποηελέζμαηα πειπαμάηυν θύηπυζηρ ζπόπυν         ξςλυδών τςσανθών ειδώνΟη ζπόξνη πνιιώλ μπισδώλ εηδώλ ηεο νηθνγέλε...
Spartium junceum       15 min  30 min  45 min 60 min Χεηξηζκνί  H2SO4  H2SO4  H2SO4 H2SO4 48 h H2O Μάξηπξαο...
Medicago arborea       10 min   20 min  30 min Χεηξηζκνί  H2SO4   H2SO4  H2SO4 48 h H2O Μάξηπξαο Πνζ. θπη...
Colutea arborescens        Πνζνζηό θπηξσκέλσλ   Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί   ζπόξσλ (%  Τ.Α.)    (Ηκ...
Robinia pseudoacacia        Πνζνζηό θπηξσκέλσλ     Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί   ζπόξσλ (%  Τ.Α.)   ...
Ceratonia siliqua        Πνζνζηό θπηξσκέλσλ    Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί   ζπόξσλ (%  Τ.Α.)     ...
Cercis siliquastum           Ψπρξή ζηξσκάησζε     Πνζνζηό θπηξσκέλσλ   Χεηξηζκνί      (Μήλεο)    ...
Σας εσταριστώ για την  προσοτή σας
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Πιπινης ληθαργος σπορων δασικων ειδων .

746 views

Published on

VERENIKE LIFE

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Πιπινης ληθαργος σπορων δασικων ειδων .

 1. 1. ΛΗΘΑΡΓΟ΢ ΢ΠΟΡΩΝ ΔΑ΢ΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η΢ ΣΟΤ Δπ. ΗΛΙΑ΢ ΠΙΠΙΝΗ΢Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ, ΢σολή Δαζολογίαρ και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ, Επγαζηήπιο Δαζοκομίαρ
 2. 2. ΟπιζμόρΩο ιήζαξγνο ζπόξσλ (ππαγμαηικόρ λήθαπγορ) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εθαηάζηαζε ζηελ νπνία νη ζπόξνη δελ θπηξώλνπλ αθόκε θαη όηαληνπνζεηεζνύλ ζε ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, αεξηζκνύ) επλντθέο γηαηε θύηξσζε. Δλώ, ε αλαζηνιή ηεο θύηξσζεο πνπ νθείιεηαη ζε δπζκελείοζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ εθηζςσαζμόρ.Μία άιιε θαηάζηαζε είλαη απηή ηνπ δεςηεπογενούρ ληθάπγος, θαηά ηελνπνία ζπόξνη πνπ θπηξώλνπλ εύθνια κπνξεί λα απνθηήζνπλ ιήζαξγν εάλκεηά ηελ σξίκαλζε θαη ηε δηαζπνξά ηνπο επηθξαηήζνπλ κε επλντθέο ζπλζήθεο(ρακειά επίπεδα πγξαζίαο ή αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο) γηα ηε θύηξσζή ηνπο.΢ημαζία ηος ληθάπγος ηυν ζπόπυνΗ αλαζηνιή ηεο θύηξσζεο ησλ ζπόξσλ έσο λα παξνπζηαζζνύλ ζπλζήθεοεπλντθέο ηόζν γηα ηε θύηξσζε όζν θαη γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ησλθπηαξίσλ απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηεδηαηώληζε ησλ εηδώλ.
 3. 3. Καηηγοπίερ και αίηια ηος ληθάπγος ηυν ζπόπυνΣε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ιεζάξγνπ:1. Λήθαπγορ ηος πεπιβλήμαηορΤν πεξίβιεκα δηαρσξίδεη ην εζσηεξηθό ηνπ ζπόξνπ από ην εμσηεξηθόπεξηβάιινλ. Η επίδξαζε ελόο εμσηεξηθνύ παξάγνληα ζην έκβξπν εμαξηάηαηαπό ηε θύζε ηνπ πεξηβιήκαηνο.Η αλαζηνιή ηεο θύηξσζεο ιόγσ ηνπ πεξηβιήκαηνο νθείιεηαη:• ζηελ αδηαπεξαηόηεηά ηνπ ζην λεξό θαη ζην νμπγόλν• ζηε κεραληθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιεη ζηελ αύμεζε ηνπ εκβξύνπ θαη ζηελ έμνδν ηνπ ξηδηδίνπ• ζηελ ύπαξμε νπζηώλ πνπ αλαζηέιινπλ ηε θύηξσζε.
 4. 4. 2. Φςζιολογικόρ λήθαπγορΟ θπζηνινγηθόο ιήζαξγνο εληνπίδεηαη ζην έκβξπν ην νπνίν δελ θπηξώλεηαθόκε θαη αλ αθαηξεζνύλ νη ηζηνί πνπ ην πεξηβάιινπλ θαη ηνπνζεηεζεί ζεζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηε θύηξσζή ηνπ. Τα αίηηα ηνπ θπζηνινγηθνύ ιεζάξγνπείλαη νξκνληθήο θύζεο θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηε κή ηζνξξνπία κεηαμύ ησλαλαζηαιηηθώλ (ακπζηζηθό νμύ) θαη ησλ απμεηηθώλ νπζηώλ (γηββεξειιίλεο)ζην έκβξπν.3. Μοπθολογικόρ λήθαπγορΣε ζπόξνπο νξηζκέλσλ εηδώλ παξαηεξείηαη αθόκε θαη κεηά ηελ σξίκαλζήηνπο έκβξπν ην νπνίν δελ είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλν θαη ζπλεπώο δελ κπνξείλα θπηξώζεη. Η νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη κέζα ζερξνληθό δηάζηεκα πνπ νλνκάδεηαη πεπίοδορ μεθυπίμανζηρ.
 5. 5. 4. Μοπθοθςζιολογικόρ λήθαπγορΟη ζπόξνη ησλ εηδώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκό κνξθνινγηθνύ θαηθπζηνινγηθνύ ιεζάξγνπ θαη5. Λήθαπγορ ηος πεπιβλήμαηορ + Φςζιολογικόρ λήθαπγορΟη ζπόξνη ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ ζθιεξό, αδηαπέξαζην πεξίβιεκα αιιά θαηθπζηνινγηθό ιήζαξγν.
 6. 6. Διακοπή ηος ληθάπγος ηυν ζπόπυν1. Λήθαπγορ ηος πεπιβλήμαηορΗ δηαθνπή ηνπ παξαπάλσ ιεζάξγνπ ζηε θύζε γίλεηαη κε ηελ έθζεζε ησλζπόξσλ ζηνπο θιηκαηηθνύο παξάγνληεο (ελαιιαγή ησλ ζεξκνθξαζηώλ), κε ηελεπίδξαζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο, κε ηε κεραληθή ηξηβή ζηνέδαθνο ή αλ θαγσζνύλ θαη πεξάζνπλ από ην ζηνκάρη ησλ δώσλ.Τερλεηά ην «καιάθσκα» ηνπ ζθιεξνύ πεξηβιήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κεην ζκαπιθάπιζμα. Με ηε ιέμε απηή ελλννύκε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπαιινηώλεη ην πεξίβιεκα ηνπ ζπόξνπ επηηξέπνληαο έηζη ηελ είζνδν θαηαπνξξόθεζε ηνπ λεξνύ από ην έκβξπν, ηελ αληαιιαγή αεξίσλ θαη ηελαλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. Τν ζπάζηκν απηνύ ηνπ είδνπο ηνπ ιεζάξγνπεπηηπγράλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:• Μεραληθή ράξαμε ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ ζπόξσλ,• Δκβάπηηζε ησλ ζπόξσλ ζε ππθλό ζεηηθό νμύ,• Τνπνζέηεζε ησλ ζπόξσλ ζε δεζηό λεξό, θαη• Έθζεζε ησλ ζπόξσλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο
 7. 7. 2. Φςζιολογικόρ λήθαπγορΗ δηαθνπή ηνπ θπζηνινγηθνύ ιεζάξγνπ γίλεηαη κε ηε ςπρξή πγξήζηξσκάησζε (stratification). Οη ζπόξνη ηνπνζεηνύληαη ζε αιιεπάιιειεοζηξώζεηο κέζα ζε πγξή άκκν ή ηύξθε, θαη ππνβάιινληαη ζε ρακειήζεξκνθξαζία (3 - 5oC) γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεοςπρξήο ζηξσκάησζεο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπακπζηζηθνύ νμένο θαη αύμεζε ησλ γηββεξειιηλώλ. Κάησ από θπζηθέοζπλζήθεο, νη ζπόξνη πνπ έρνπλ πέζεη ζην έδαθνο θαιύπηνληαη από θπηηθάππνιείκκαηα ή έδαθνο, δέρνληαη ηελ επίδξαζε ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλθαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα θαη θπηξώλνπλ ηελ άλνημε. Ο ρξόλνο ηεοζηξσκάησζεο θπκαίλεηαη από 1 έσο 4 κήλεο αλάινγα βέβαηα κε ην είδνο.Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ρεηξηζκόο ησλ ζπόξσλ κε θπηννξκόλεο(γηββεξηιίλε θαη θπηνθηλίλε) νη νπνίεο απμάλνπλ ηε θπηξσηηθόηεηα αιιά θαηκεηώλνπλ ην ρξόλν ηεο ςπρξήο ζηξσκάησζεο.3. Μοπθολογικόρ λήθαπγορΓηα λα αλαπηπρζεί ην έκβξπν απαηηείηαη κηα πεξίνδνο κεζσξίκαλζεο. Ηκεζσξίκαλζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε απνζήθεπζε ησλ ζπόξσλ θάησ απόμεξέο ζπλζήθεο ή κε πγξή ζηξσκάησζε ζηνπο 20 κε 25oC (ζεξκήζηξσκάησζε).
 8. 8. 4. Μοπθοθςζιολογικόρ λήθαπγορΗ δηαθνπή ηνπ ιεζάξγνπ ησλ ζπόξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκόκνξθνινγηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ ιεζάξγνπ επηηπγράλεηαη κε ελαιιαζζόκελεοζπλζήθεο ζηξσκάησζεο (ζεξκή θαη ςπρξή ζηξσκάησζε). Θεξκή πγξήζηξσκάησζε ζηνπο 20 κε 25oC γηα λα επηηεπρζεί ε κεζσξίκαλζε θαη ζηεζπλέρεηα ςπρξή πγξή ζηξσκάησζε ζηνπο 3 κε 5oC γηα ηε ξύζκηζε ηεονξκνληθήο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ αλαζηαιηηθώλ θαη απμεηηθώλ νπζηώλ ηνπεκβξύνπ.5. Λήθαπγορ ηος πεπιβλήμαηορ + Φςζιολογικόρ λήθαπγορΗ δηαθνπή ηνπ ιεζάξγνπ ησλ ζπόξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ παξαπάλσζπλδπαζκό επηηπγράλεηαη κε ζθαξηθάξηκα ησλ ζπόξσλ, γηα ην καιάθσκα ηνππεξηβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ςπρξή πγξή ζηξσκάησζε ζηνπο 3 κε 5oC γηαηε ξύζκηζε ηεο νξκνληθήο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ αλαζηαιηηθώλ θαηαπμεηηθώλ νπζηώλ ηνπ εκβξύνπ.
 9. 9. Αποηελέζμαηα πειπαμάηυν θύηπυζηρ ζπόπυν ξςλυδών τςσανθών ειδώνΟη ζπόξνη πνιιώλ μπισδώλ εηδώλ ηεο νηθνγέλεηαο Fabaceae παξνπζηάδνπλδπζθνιία ζηε θύηξσζε ιόγσ ηνπ ζθιεξνύ θαη αδηαπέξαζηνπ ζηελ πγξαζίαπεξηβιήκαηνο (ιήζαξγνο ηνπ πεξηβιήκαηνο).Σηνπο ζπόξνπο ησλ εηδώλ πνπ κειεηήζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρεηξηζκνί:• κε ππθλό ζεηηθό νμύ (κε δηάθνξνπο ρξόλνπο εκβάπηηζεο),• κε βξαζηό λεξό, θαη• κε ηξερνύκελν λεξόκε ζθνπό ηε γξήγνξε θαη πςειή θπηξσηηθόηεηα ησλ ζπόξσλ.Τα πεηξάκαηα θύηξσζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζάιακν κε ειεγρόκελεοζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη θσηηζκνύ (25oC γηα 8 ώξεο ζε θσο θαη ζηνπο20oC γηα 16 ώξεο ζην ζθνηάδη) ηνπ εξγαζηεξίνπ Γαζνθνκίαο ηεο ΣρνιήοΓαζνινγίαο & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ..
 10. 10. Spartium junceum 15 min 30 min 45 min 60 min Χεηξηζκνί H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 48 h H2O Μάξηπξαο Πνζ. θπηξσ- 83,50 a 80,00 a 82,50 a 87,50 a 29,00 b 18,50 cκέλσλ ζπόξσλ  5,51  5,66  4,43  5,97  4,16  3,78 (%  Τ.Α.) Calycotome villosa 15 min 30 min 45 min 60 min Χεηξηζκνί H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 48 h H2O Μάξηπξαο Πνζ. θπηξσ-κέλσλ ζπόξσλ 22,00 c 59,00 b 67,00 b 77,00 a 15,00 cd 9,00 d (%  Τ.Α.)  5,16  6,83  6,83  7,02  2,00  2,00
 11. 11. Medicago arborea 10 min 20 min 30 min Χεηξηζκνί H2SO4 H2SO4 H2SO4 48 h H2O Μάξηπξαο Πνζ. θπηξσ-κέλσλ ζπόξσλ 90,00 a 21,00 b 8,00 c 61,00 d 39,00 e (%  Τ.Α.)  5,16  3,83  3,26  5,03  3,82 Podocytisus caramanicus 10 min 20 min Χεηξηζκνί H2SO4 H2SO4 24 h H2O Μάξηπξαο Πνζ. θπηξσ- κέλσλ ζπόξσλ 36,00 b 63,00 a 8,00 c 11,00 c (%  Τ.Α.)  10,32  6,83  3,26  5,03
 12. 12. Colutea arborescens Πνζνζηό θπηξσκέλσλ Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί ζπόξσλ (%  Τ.Α.) (Ηκέξεο  Τ.Α.)20 min H2SO4 44,17 c  5,00 15,73 b  1,5640 min H2SO4 66,67 b  4,71 13,02 a  1,5560 min H2SO4 85,00 a  5,77 10,71 a  0,87 Μάξηπξαο 15,83 d  4,19 19,75 c  2,11
 13. 13. Robinia pseudoacacia Πνζνζηό θπηξσκέλσλ Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί ζπόξσλ (%  Τ.Α.) (Ηκέξεο  Τ.Α.)20 min H2SO4 55,83 c  4,19 6,72 c  0,5740 min H2SO4 67,50 b  5,69 6,58 bc  0,4360 min H2SO4 77,50 a  5,00 5,27 a  0,55Βξαζηό H2O 70,00 ab  4,19 5,85 ab  0,24 24 h H2O 41,67 d  6,38 7,38 c  0,66 Albizia julibrissin Πνζνζηό θπηξσκέλσλ Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί ζπόξσλ (%  Τ.Α.) (Ηκέξεο  Τ.Α.)20 min H2SO4 91,67 b  4,30 5,05 b  0,5540 min H2SO4 97,50 a  3,19 4,10 a  0,1360 min H2SO4 92,50 b  4,19 4,03 a  0,07Βξαζηό H2O 80,00 c  4,71 7,87 c  0,90 24 h H2O 30,83 d  4,19 9,80 d  0,85
 14. 14. Ceratonia siliqua Πνζνζηό θπηξσκέλσλ Μέζνο ρξόλνο θύηξσζεο Χεηξηζκνί ζπόξσλ (%  Τ.Α.) (Ηκέξεο  Τ.Α.)15 min H2SO4 95 b  5,03 22,62 c  2,7630 min H2SO4 100 a  0,00 15,82 b  1,0660 min H2SO4 100 a  0,00 10,67 a  0,98 Μάξηπξαο 0 c  0,00
 15. 15. Cercis siliquastum Ψπρξή ζηξσκάησζε Πνζνζηό θπηξσκέλσλ Χεηξηζκνί (Μήλεο) ζπόξσλ (%  Τ.Α.) 2 31 d  5,03 20 min H2SO4 3 94 a  5,16 4 81 b  6,00 2 38 d  4,00 40 min H2SO4 3 88 b  5,66 4 68 c  5,66 2 65 c  6,00 60 min H2SO4 3 98 a  2,31 4 59 c  5,03Σπόξνη ηεο Cercis siliquastum πνπ δελ πξνκεηαρεηξίζηεθαλ κε ην H2SO4 θαηππνβιήζεθαλ κόλν ζε ςπρξή ζηξσκάησζε, κέρξη θαη 4 κήλεο, δελ θύηξσζαλθαζόινπ. Όπσο επίζεο θαη νη ζπόξνη πνπ πξνκεηαρεηξίζηεθαλ κόλν κε ηνH2SO4. Οη ζπόξνη πνπ πξνκεηαρεηξίζηεθαλ κε ην H2SO4 γηα 20, 40 θαη 60ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβιήζεθαλ ζε ςπρξή ζηξσκάησζε γηα 1 κήλαπαξνπζίαζαλ πνιύ κηθξά πνζνζηά θύηξσζεο (κέρξη 10%).
 16. 16. Σας εσταριστώ για την προσοτή σας

×