Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libro films

537 views

Published on

Día do Libro

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Libro films

 1. 1. .5 . . j ‘, - , A cn . - ‘a ‘ n —. 1 —, _z .1. 4 4a. . u/ u/ l ¡la “¡n . . , . A In J Q : n KV) - — .4- . . . . 4- ¿‘.1 r l ‘>; ',. .__¿ o «vv/ ‘¿gr ‘fit Ü; :-. _ Í: - 3. s. . ï-ïtï-¿QL ' ' i’, rx 23 de Abril. DÍA no LlBRO 2015 L v’ "(o (mio ‘nmn ido dr) CW‘ ("lv Nu 4,11‘, Sl- rr‘ al s
 2. 2. "W301i. Z ysb-won. t E unM ‘ ¿Lx-ÉL «i Dbüïwe‘ . f‘ u E“. Cbtpcïctcïtx ru a“: 715% c; 4.341 nunka‘) (in; 17V njir. una con Misma-uma cx-xm-a 3.4.. XX Di ‘Li, ’ ; . .z_ 3nd. ¡VO/ tuo 041% _’ “ra ¡’WM 5ta. C Em"
 3. 3. ¿‘d = - "unirán: MARYFOFPI/ VSEA su}: ¿Usar/ rom ManqPorwpizrwwo-pnwwüwüzitó (¡Le/ maio- do Pamela. Lvyrtdomi Two/ trato no 1943.
 4. 4. ._¡_ . . i ¡V Ï. ..«. I í - ¡.1 Zar. .. x ï. .. .. 4., .. _, . -'«—«r- . I). .áïlo. .laat 4.1.. ¿a ÏM. ‘Ñ . l’! «x31. . . Ñkïow. .t . i z. .u {Iii . . ti. _ _ .4 .4. l. i i q WÏWr a Pd ¡cin mu. .. z 33a. . a». tus , o Ñ. . BJ r2. UC v. ul v. In, » _. . 7.a una‘ . . x . s. htnr. l .2 | Tïmfiwxfin
 5. 5. r v k ; ,. u. 1,; Charlie y la fábrica V‘ de chocolate , ‘ , _. , «¡>- I xfi-hv-n-ry‘ -r-_. —«. r . .—v. .,. —,v__, ,,__, ..‘, .,. __—. . . 1‘ . ‘z; .5 v‘ . ; ‘. _' vwrirrv-rfï-Tïrï-rïv . v. u b‘. ‘x7 ‘J. _-; . . ..«. .«. .«: _=. .'. ,:. .:_: .. . _'-; - IPESUMÜ D0 LIBRO Por» ma, sumisa Willy wovnhuoaoiilanáofaknimmtkráuacïwflaw. P04: ido momo cai/ noo mu. ¿ou/ tattoo rusa nino ¿catch/ nao a- oo» agonlumaám PurnclxamüauBudzzbtrïu/ tuwnofaálo dualidad» a-rxwsdo-Lvmuntnawndólxanna. ¿an/ xao ¿o ¿cutánea otsocoÏah‘ ¿te Wamba. Canmdo ulwu o dxocoimevunmdooiailkb» panadnoaabrúno-aoouwxoacoqcmmdo-wm u. e o vúolrmiooo domo son. validada.
 6. 6. ‘HII ahaufi, _rv_ ‘J-'*”IÜ_1--'-« JA ‘; )ii‘. ’.ll_l . z- . .aí. ’ v‘, 4 ¿""4 v- . 7 / _ ', ‘¡/ ‘g¡. 'f " ¡Junta-
 7. 7. :8 ¿x i‘ ‘ cv 355,, :3. "7 , t‘ ‘i’ l l ¡ilirn i} 4' lu ‘(han ‘f; 77g ' ' ‘ si; ÑESUMÜ DA 03/914 z‘? " / ' E» o m, “ ¿a V . i dq! ‘ sei/ ua, nan/ za a, ñmtorwa, de, ,2.» M . un» nano- que, ao pende/ w oo. su» É é É i- É r {ff foboexqauwomianámag/ w/zaoá ‘ i 2Q j)»: (¡y doooo Bobo-oa, panama, BaqÍwe/ xa, W
 8. 8. de. .. LITERATURA
 9. 9. A332‘: i ' ' L.4*C i“ ¿,29 -_. L) " ’ ¡cundo M ” z ¿Z013 Cameo. . ¡t i 4' t" A y _. ,_¿, _ ‘ ¡ Mutua y _'"¿ "‘°”¿‘«¿u«¿«, g;% , Ñ . , x. "- Í. tLeixAumzs t - ¿JA ¡(AND 9.0 2C t) 3
 10. 10. _ , ,. - ¡ k s’ t l‘ , ‘ ' ’ ¡[:1 _ ,2 ' w. t i: l , l IsCotvNM , ..<. r”= =we. ¿H8 t- ï m, , l _ ti "¡rán P9 I, 1 ‘ J .7 ¿mou ¿amonespd/ u/z m
 11. 11. L3.‘
 12. 12. Xulio Verne 11828 ‘RDSI l , l. — L u. ¡»l u. . in- . «' Í- l _«_ l ¡- _ ‘N — -— _ r — l ; ,-.1"» « A - — m -i e l __ : ‘_' x _. _ __ __. ..Vl ‘. jytxu"t; '(pqi . il ,2. x f, r A _ . fu’; ¿ri ‘J 3. 344.: m- M 1 x d! ‘a F AA nr€yn- JVC’ . l : - + , v ¡_ «u, wu‘) C , ¿u 0‘; uu. J ' ¡ _. ‘ ' .7 . "¡ | — ¡“Jl/ tft v1 ‘, ¿mi »_"v'. r,‘I‘¡J, >7-’YÉ¡ 9 ¡. "H"""‘—"’L' " "m
 13. 13. Georges Méliés L= ¡ ‘ v. " "J ‘fr J , , H. --: . o A v. » ' 3 _ J "1-. — . y_' ‘- - .41 i í‘ , n ngpgpsng u . _ . ,- ll i’ l llfífilrlqïfi]
 14. 14. Wenceslao Fernández Flórez -V-'! *'/ J f3?) ‘fi'_J“_) Í‘ 53cv. ‘ '- u ‘>4.l ‘-. .'»- c; ’l É’ :4- ) P ‘Z F‘ r‘ i‘ i’ t’ r
 15. 15. “l l "J.
 16. 16. Blancaníeves f: - yhn Shu [nunflnn ¡JM Wllhrlmu» " lncohu r M6061!" un,
 17. 17. Watt Disney moi ¡ww
 18. 18. UDC‘? ‘IÜÜEÏQ t, ‘J
 19. 19. l z l . ,___ ¡-
 20. 20. L. ‘. "“<. ¡‘“I¿ ' y-On-¡‘v i, V. .. 1d. .. ¿.1 K‘. .. ‘_¿_: L a ‘tu : "‘J. ‘ ‘--‘. >. L. ) ¡"y ‘fi V-‘¿L
 21. 21. A lingua das bolivianas r un relato incluida nn lilim Que mi- qui-res imiorf. pulsliculu n. » i995, 0 libiu mmm do: 16 n-Lilivs CUHD’. Con esta obm. Manuel Rius gañou o prcmui Tom-mc lLillL-stcr r nuilu ¡‘mmm Naciuml ¡tr Liu-raiiini D» rmilaii)‘ «stan ambicntados mmnrimrumrtilr m cidadc {lo A Canina. desde ¡anti . ii.1 i904}. Netos lilmvll sc poden «iba-mir una: poemas, alguns delos do auim Nu 4m; ¿(m5 (Lilanri tai unha edición especial. ilustrada por Mtguchnxu Pudo
 22. 22. josé Luit cuan! “ lllldilafi ¡abonan e procura: ¡Menem nado no ¿no i947. Camelot; estudotdgngnhq. de im ¿nos pan dedicarse ao en TVE. onde todou ceMoQdedowmenHKeNpoMJEtfÜQdIbtúI estiman cine. pasando a rodar mas e lonpmetnmelïndeávúqs patients figura cum sobre un libro domino Murphy»: O enfriado. . -t Iinquc: ¡las human-tus I‘ a WÏSDÜH cincmalqgráfica de viñas rciaim. «iii ru mm H-Inuvl Riva». piibliradm dentro do libro Que mr nur/ n. ¡num! luw Llll‘. Luc-ido lvmu ó cim- no ano i999 esta hisiinm (Lt inl. iiiii. i niin cmitnmu rural mu‘ ldlllco sobre l que ¡e tlTfll‘ o wmhu dn JÍIJIIICHIU contra a II República Española. Nu rcpami ii tilmi- ¿paren-n actores mina Ferrando ¡‘tmbn (mmm. l-‘uhi Himno, tílcnm Fcmándu. ..”
 23. 23. Autor: Eduardo Blanco Amor. Nacido no ano 18517 en Ourense: ¡tiene en i979 en Vigo , e en i993 foille editado o Dia das Letras Galegas. Escdbiii inoim obras de poesia. narrativa. teatro, ensaio. (radiación; e fotografia. Entiteasobnsdestacan: Poema en cano tempos Poemas Galego; A esmorga 05 binsbanios Xcnteao lame Teatro pra «me A amarga é unha novela iremendhta. publicada en Bon Aires. foi traducida a numerosas lingua: elevada ¡o teatro e ao cine. Narra iiiidiiieiinha fibïifde amarga‘ (festa liuiiciou e mui-ada) mntínuada de im ponencias; Dom dela acabarán morros e n ten-odio axustindoi V
 24. 24. uaunmui uri-vimJHnI-‘I . v‘. ¡momia l, un iilmi- div Ignacio Villar sobre a obra de Blanco Amin dri ÏHPSÏHO nome Fui rodada en galego cn (alicia no AHI) zriiq A mfllllïlá dos actores e actrices son gala-gos Miguel de Lim ltiliran), Anicnin Duran Momia (Milhomes). Kano uíslnlldl’ (Roms). ¡‘ilfnnso Agra (U Pcgai.
 25. 25. ñríanuel Rivas O Iapis do carpinteiro y" / _/ A ‘ [/1 x‘ / 4/ 4“’ . w ‘ . _ _ «i G’A‘_ v-¡‘x ¡(DIANE . 'lIl0r'. VLllluvÍ Rivas, nado no barriu coruñés de Monteulrn nn ano 195;‘, u un c-scliltll‘, pucca, enmista u mrnalista galego Ucsdv u mm ¿mag Á‘ academico du Real Academia (hit-ga. Lomnou a súa cam-ira (omo xnrnnlista moi novo, aos ¡s anos. como nwrilnrin» nn El ¡dual (iz/ lago‘ lzsludou Ciencias da lnlhnnacion en Madrid. Ds wus‘ prlmcims ¡”N305 rcmóntansc ó década dos ano. » 7o Pubficou ¡lumcmsns obras dc poesía. narrativa. (catrn c cnsnu). Pola súa uhm ruubiu moitos premios tanto literarios coma xnmalisrims. ¡‘en libros infnnris. como Un nrillóns de vacas, Buin Pvnlidu, Os comcdarv; d» patatas;
 26. 26. —vI-4——¡»-v —T. ,,‘—. ——¿: =-— '¡| 'ï ‘. 5 -__} o la ' do ‘A’ (_¿l1‘])¡RF(’IT(Zv O Iapís do rarpintcíro L‘- unha pelicula de cinc galan. diríxlda polo gnlcgo Antón Rcíxa c buscada nunha nm uh de Manuel Rivas O filme cunu unha Inistoria ambientada dumnlc a Guerra Civil. Oblivu os prendas au mcllor actor e u do público. no Fcaliva! Internacional dc Cine dc Mardel Plata (Bos Aires). Destacadas actores e actrices de (‘nlicu mmplctan o tapado: Luis "four. (años Blanco. Ngncho Novo. Maria Puialtc. Sergio Patos.
 27. 27. . - . -.. . Huulxr‘. ., ' 5-" ' "d".
 28. 28. Englltms c unha longannctrau animado rn ¡D Lunha duracnm dv 9o núnmm malvado cn Espana c: (huxidn por lgnacm ïenunr. Esti: buscado u. » novela ¿grafica Eugumu de Pam Roca A Puflnris está aumentada nunka rasa c nm cn tomo a amiudr vnln: dom lux-mts dc ¡dado nvanudn. un dales nas pnmcunc». rlnpds da vniermidadc de Abba-ima Ubum duun prcmuos ("me (Mclïor película dc anumcnón v hlrlilur guion Adaptado)
 29. 29. Álciandro rhurunibuv r un duran! de rin: gamma! ) v mnxpnrutor HJÜHI un Sxnlmgn. Chxlr Gnmm moouv: pwmrrva cum: rïn hlnns Guy. ) u o Hum! J mclkïr pcïbrula nuamcinx por ‘Mer mlrnlm" En Mar udmtm msnm: .x hismrm de Ram-in Sampcdnx. un (r dc Penn du Sou qua-n ¡mx un Intonumda Num Lnnuu nm uibuuuu polo dcn-no u drcidnr suhlr . son munr. 1115 serllc dcnrgadn mnrrcu m Win‘ nxudadn por dnfcrvnlrx cnmpaíwsms r nvmfuñclrms, Tmhslhn na pcllcuh destacados amorr): c nctrwcs «uma lana Bank-n. Helen Rueda, Lola. Dunk; uu ox g, ‘ (els-J Hugallcn {mtv a súa filmngm olma _ Mm adenltouu Agora marifscum mcrun uncvdcntc queda ¡emm! lagos Mnbc! ¡(mas a ha (lcstacammos Tre-ls, Abrr ¡en ¡“un [un
 30. 30. -J
 31. 31. AHSO la! ’ ‘ .1 _ u ïl 4.». < .1.__L m Marín: a ¡His r. .. . _. . . _ _. ,.- - 7 Í¡--. _
 32. 32. from. .. LIBRARY
 33. 33. Imp-ud. .. . In 0.. Dmunml n I. lavan In v-Il. ‘lina (Mila u . ..n ¿MJU m. .. . . J. ¡v m. ” . ._¿« a a q unn-wn. vial-cuna , ... . . ... ... . un m. .. . n. u. m. ._u. I-¡ q mm. run. ¡wo-un «un qvwpklnlo u. ¡cs-num . .. . N. .. .1 r. .. a. u. Nhuunan vu lupa mu n .4.. . un. A. " m. .. nun- ¡buy-n u m. I-unmlfla lu pu: on un n u ¡HAIINH lun-u '41 la I'm-n lI-«¡I ¡"una llnnluu l th“) n. .. . . . n. Inn-vana I. Hum "lo-da Maa- Hallan-nl ¡nula . ... ¡Allullb v-I .44. . uuu. .. t-ptnnmfifluncl nl innum- u-¡Hnn . ... .. ... .y. ..n 4.4. h mu. . n. x TN BURHN un u. 4.a‘: u 4.111!IIYM.1hÍAIvlFÏEÓOIÍÍ' . v . ... wïlr. <.: uk ¿ul-unha m5.. 4.: ..- y. » m ¡ID-n ¡ f 4_ a n: u. muuy. . . ..>. .. , M ' h 4V I 4 o w. l ¡ D , u. ..» v. ‘ mu. hH-«HHV - «n. ‘ K ¡‘yvni- ‘n . um- no I. » Uuvm ) . — ¡In uÁllfil unlvhlhluyvllilu A u. ... v.. ... ., --. .¡ "un, ¡»una J i. nu. .. —.I m. n n- . » Ma. “ nun. .. ‘ , - m. .. .. m-uu . vvnnú n. um. cu n’ ‘. n. m msn-w. tam. f ' «um-m . u. .. u. .. - «mu». u a». .. ‘ mu. .. ¡»Al bgnl «un una. n. u. .. u- lun. «¡nundymuu mom. .. . .. . - neon». .. y. m. ..“ unn-uh». nu- A g-nu a lun-oh mn omo-l á- nnuu» a . man mu n-Iuuuwh llIk-o ¡han-un mn o sulla-nl mu: lonhqlh n m. .. <. /s/ —Á'"'
 34. 34. A «¡mmm tan-mms Jam-wn- ¡aman Ilo-Mg ¡meu fauna pd- wn una d: mula mamada: A Harry Iman Qu ¡uma-Ibane un ¡lun Ira-uni («Museum Murano: da hanna I; «¡Mmm an Ma: Mmm Navy Fans: un río con andan «amm un: du cuan: n Maní c n mande 6a ¡amena ¿auguran ¡nor ndu n neo-ú: da nnln nn lun-afin da «un. ïy-Ïïxífiq. V _ u _ rhuriw- n ¡u- : - H1' ¡"n41 w, - -. ..¡, ¡. .v. r.. .r¡. v Mir Il. ‘ I ' m- sn n ¡I n Hu 1‘ . >H’" vl. » m ¡(Inusu- . ‘ ‘In ‘. ,.. .., ... ,.r l —. ,. .p. ,.u. -.m.1¡
 35. 35. .. ¡tvu m: ¿”muy m mm. n. u. .. . u. ‘ . uma . p, .._; . «rey 4:. .. . ¡ir-gr . u n. .- 9-71‘ c. u: .. .¡. —¡«. ... rv-ryt4 a rpa-v u-n . . . upv-¿—. na. naumu z u. , ._. ' - “ym”; -
 36. 36. La d ro na ‘ dc libros ‘I; c’ ¡ Multa: Zuuk rs un jano untar qur vm- cn aúna)’. Alnnlh x v u do: runawinumadannlmnlemn lalndrondc Ikon. ( un npléudirla ¡mu-k ¡min-Ida vn ln aan-imán ¡ur nu l‘ ¡Indira rinenm en Alnmnin y -) Aun‘: - dunnlz ln Segunda (inem Hindú. Col Cam I u-nnulamqurpwn undíncluvmiunhmjorlmh üjuveniLzu-krxumel manchada [Adhlfltfilílflfiü uu n‘) " pmaujeom hndmúnmdrnnn ¿un aida! lamina. Sobre el Autor z r-, s,— , .,_. yx‘-- ¡’nar unn u: un pnrMu ¡lt-aula lu ¡mln-n ¡mm larva y In ¡num Inclán sll FW‘ ¡“"5"- b ‘l ¡Ilvlvlu vn la mu más qm quo-ría lrn, un hocnlm- qm touch: el ¡carbón y II juvn judío que unimos tumba hrmnmoc ¡unn mapa: (H honor dr lu “un. Al cubo «Ir un lic-mp, la niña ¡r - unrmu- en un una". .. «¡ur Idnnhu ¡unn y ¡vplaln pnlabm. (‘nn ma! FIHJHI 0|‘ BINÜÜ Ill human Iumpuu 1 nnrl qm ¡Mu u n una ¡nwln mdfldflle
 37. 37. J-ÓQ’}C IíÓUOIíGCOQZDíO íïuuéc o - oqnounsvqnsanbcoobouu. pa. -g—o ¿uuu-c- so-¿ocynuto-oa-ou-o nor-. - '09 T. -.‘ml. .*ÏÉ€ÏQO xkoqo “_'M‘“‘- . kg. ‘ no- . 'híoni"“b ‘A S‘ ‘Ohm-Goo un? ¿T-{OQÚ ‘ ‘ Jn»
 38. 38. los‘ ¡[unos DH ¡LAMBRIï «m. o. m, ÏWUBOCnDnr-ïcsnnuuyw" Ñ'V'{)’l|41r| y¡g ‘mi mu» . "4 “ ‘Wi. - nscw ¿.1 *°*‘ “‘" "*“<"‘ u. Yvmr; me ¡ww r n’ au: ¡a ""01 itnurn’ a“ , - m, “N” ‘7’ “mu. .. prTa-L" ' Sacrvefislflulkmühnfidlmflhfivflcnfiyfiïlfiflrwvvvvfil! _ Cmvmnryuuomaaoomvm-unocunvuvunauu. Ennumnu mygymxmnawnnuunmnnovwx una UQVGIIIIWMMMIEIÜÑ «un: uunkluu (nn rentnnnwn-hnmcmn-«cnum nun
 39. 39. ¡nvnnnm rm Vlhflunflqtvul fu. muuy! '«¡Icw Am. ,. ,,. m q: -, ..¿. y“ ,1 p. un humv «m M’; u» «w ¡nuupuuqm ¡hy/ Mau! Ïnnmu, r». . ‘uuu «u: num Iuulvm f, ,v, ,4,, .., y,, ,. -uu v» v n un ¡animo 'l{ufn z» . n. ¡uu In. .>. < ¡»mm ¡- u u, m"; has“ In mn . . m: Ph-Iní d: n «¡a ¡m m» u: Anar-u. mi tir‘: n. num dc Fam»- wn, ¡n peña n .1 ¡nVNHMmqv-vn rctuunda y un 5;! !! u , . n «om w .4 au ¿«- «nr-us a umqr m num y 04m1 01m agan-wn “num u ‘w: ¿aga :4 mua’ 4», - vunu. 1: 4V. r.-}u n pm ma: Au gcncrn‘. ¡m 3117)! 46 kun-Jn v: ¡n num ‘rcvunvk vn! hnwvnnu n. n mu ¡.1 Www-u: mm- wn una m»: n‘ hnln mudar mbwcr‘! w v gammm- Íplnvïwh ur Ínl {wifi orwomdou ‘Tr-uva. ’ mmm: «v2 72-40 u. ym píipwv>zní c para nm ¡nhfli [own n w max-wn; . rvntvv u m «¿Am mflmho «pm u man» a mu u- n! S-m-m i? Kan-n: unirá w- we»: 21ml ¿uma-n «mmm. rn I. . kun ‘(A uuu-n lu uan-nn»: ¡nu-u = u. hpflnnalad y L. n11 han «.4 m. .
 40. 40. -s -- >. -9 a%/ .‘ ‘ I‘ v2 , ,«, ..¿ . .- _ ’ Durant: I: segunda Guam Munúll. cuatro ¡ninos ¡un enviado! men de Londres. n II rumana una de un vino violar. AIII, m una humano» mv un unique muro. .. ¡m su murio! cuelgan numerosos ¡M905 dl m! : ¡I fondo mi Narnia, un ¡manda lunares. «mu, Isso a ponencia exvtotdinaflos, contados v minimos a In vez. En ¡ste mundo ¡e tnwvun los cuatro una; y mm ¡catalanas Ivmtunt. El Lab": 1 m- ln Crónucn de Norma, mutuo El món, la bm» y e! rap-m, es unn ¡ln en Inaolhle unan. UI y * w slmmlosydomnwl, deboodadvdualidad, deiulnflïirlldóflhdilflmvdtoflmbfiveïllowonflh . mom Imovnomnsflsh nl ¡una Infantil. I El Iwlor. memo en el Inc ac amor, no mm en ningún manolo cul lc mi emanan I ha IMM. ¡unan h '_ umphunw de m ¡comun no loan cua: In ¡cuanta nue u valentina un ada Iman. En rcmmnn. cn to mn abunda el mmm: oo todo un unmrw que wa 96cm v ¡truth-mm anto ¡a nmmmon Inhnnlx noto. o u vn. ¡anom- u plante: una ¡anualidad dc Iuxurn brillan. Iúddn y 6| Dfúfindn manana» om Ü INM s _.
 41. 41. ¡uuu-mmm mu. ..» uuu s. -. . , . m. N. nnUvI , .. , Á'¡¿I¡(n- nan ¿wm ru. ‘rn .4 una neu. ldgnxv‘. .. nu-m. “sin. ‘Juli’ W ‘OÍN v l! " N5 '-I u. ..» n. un». un‘ u. .. ‘r5; uennknawc. .. luril; .. u. ¡auna-unan- v y. » 1.. ..- nnmo-mnn Iv ¡‘r/ w n: . ¡who! rw; w un: a. ¡«nao-a- un-o- cnunr e. ¡min mu. Lunas-nun . - run”. - w, ‘ lnczrxnanküüE-Ülxüuulyd avwwrJnn-scavztdl anidan-ID o» e zasuinvrnrxlmalr uamvcs " Lnvrl un mear: mw u tuna: do 7311’; roma-m Lwïy ¡Gentoo 300gb [Mvnúirnu una, sua-Inn Poow-uuyfiuv msnm Ilo-oeku 1m atun In 5mm) Grau-aut envxn-rdv-¡nmnihrmlmnsenomnlnmd-m ‘ JWImWQ-aflrlt-npfi-¡fitnflflombaflaa ‘rrvoov-rmznflhnainwïunnnabïtumwxlm vvv-mnúuanawuvrnuanmuuzamnn ¡Ivan rruavawtuuunnnp&n-hdrfl‘fin S-nvnnmvnunanumwuúmcarchmnnethv Icamv-miuctnvnmfimkflvflxwnfluvdafiáv vnuanukuratwoPdmmubcwndnb ennhnvuotwhvnenuwabmedhfio

×