Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Departman za fiziku, PMF, Niš

2,790 views

Published on

Prezentacija Departmana za fiziku, Priridno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu za 2012. godinu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Departman za fiziku, PMF, Niš

 1. 1. DEPARTMAN ZA FIZIKU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITET U NIŠU Višegradska 33 http://www.pmf.ni.ac.rs http://fizika.pmf.ni.ac.rs fizikainfo@pmf.ni.ac.rs Tel. 018 533-015 lokal 125,143
 2. 2. O DepartmanuDo 1971. godine u sastavu Više pedagoškeškoleDo 1999. godine u sastavu FilozofskogfakultetaDanas je jedan od šest departmanaPrirodno-matematičkog fakulteta
 3. 3.  32 zaposlenih  21 doktora nauka  4 magistra nauka  7 doktoranata- (2 asistenta i 5 istraživača saradnika) Dve katedre  Katedra za teorijsku fiziku  Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku Centar za fiziku  Odeljenje za teorijsku fiziku  Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu fiziku dr Jasmina Jeknić-Dugić, docent
 4. 4. Sleva na desno: Ivana Radonjić (doktorant), Lana Pantić (asistent) i Dragana Milosavljević (doktorant) Sleva na desno: Milan Milošević (doktorant), dr Ljubiša Nešić (van. prof.), Dragoljub Dimitrijević (asistent) i Jelena Stanković (saradnik)Sleva na desno: Nenad Milojević (asistent), dr Saša Gocić (docent) i Aleksandar Jovanović (doktorant)
 5. 5. U okviru departmana deluju: Astronomsko društvo ALFA http://tesla.pmf.ni.ac.rs/Alpha Podružnica društva fizičara Srbije za Niš http://tesla.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz Kancelarija SEENET-MTP mreže http://www.seenet-mtp.info
 6. 6. Aktivnosti na Departmanu• Nastava – Od školske 2007/2008 novi nastavni planovi usklađeni sa evropskim standardima prema intencijama Bolonjskog procesa – Tri nivoa studija 3+2+3 • Osnovne akademske studije (3 godine) • Master akademske studije (2 godine) – Master fizičar za opštu fiziku – Master fizičar za primenjenu fiziku – Master fizičar-informatičar • Doktorske studije (3 godine) – Doktor nauka – fizičke nauke
 7. 7. Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama  Ш Назив предмета С Ти п Статус предмет Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ а П В ДОНПРВА ГОДИНА1. Ф-101 Механика I НС О 4 2 4 102. М-01 Математика 1 I ТМ О 3 3 83. Ф-102 Метрологија и обрада I ТМ О 2 2 6 резултата мерења4. И021 Основи рачунарства I АО О 2 0 2 65. Ф-103 Термодинамика и II НС О 4 2 4 10 молекуларна физика6. М-02 Математика 2 II ТМ О 3 3 87. Х-144 Хемија II АО О 3 3 78. Иос1 Предмет изборног блока 1 II АО ИБ 3 0 5 Укупно часова активне наставе на години студија = 49
 8. 8. Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama Ш Назив предмета С Ти Статус Часови активне наставе Остали ЕСПБ п предмет часови а П В ДОНДРУГА ГОДИНА1. Ф-104 Електромагнетизам III НС О 4 2 4 102. М-03 Математика 3 III ТМ О 3 3 83. Ф-105 Основи математичке III НС О 4 3 7 физике4. Иос2 Предмет изборног блока III СА ИБ 3 1.5 8 25. Ф-106 Оптика IV НС О 4 2 4 106. Ф-107 Основи теоријске IV ТМ О 2 2 6 механике7. Ф-108 Физичка електроника IV СА О 3 1 2 68. Иос3 Предмет изборног блока IV АО ИБ 2 0 5 3 Укупно часова активне наставе на години студија = 49.5
 9. 9. Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama Ш Назив предмета С Ти Статус Часови активне наставе Остали ЕСПБ п предмета часови П В ДОНТРЕЋА ГОДИНА1. Ф-109 Основи статистичке V НС О 3 2 6 физике2. Ф-110 Основи атомске и V СА О 3 2 2 6 молекуларне физике3. Ф-111 Експерименталне V СА О 2 0 2 6 методе у физици4. Иос4 Предмет изборног блока V СА ИБ 2 1.5 0.5 6 45. Иос5 Предмет изборног блока V СА ИБ 2 1.5 0.5 6 56. Ф-112 Основи VI НС О 3 2 6 електродинамике7. Ф-113 Основи квантне VI ТМ О 3 2 6 механике8. Ф-114 Основи физике чврстог VI СА О 2 1 1 6 стања9. Ф-115 Нуклеарна физика VI СА О 2 2 610. Иос6 Предмет изборног блока VI СА ИБ 2 1.5 6 6 Укупно часова активне наставе на години студија = 45.5
 10. 10. Lista izbornih predmeta na Osnovnim akademskim studijama Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР ЕСПБПредмети изборног блока 1.1. О-05Ф Енглески језик 2 АО И 3 0 52. О-09 Француски језик 1 АО И 3 0 5Предмети изборног блока 2.1. Ф-116 Физички извори штетности СА И 3 0 82. И131 Структуре података и СА И 3 3 8 алгоритмиПредмети изборног блока 3.1. Ф-117 Физика околине АО И 2 0 52. Ф-118 Основи биофизике АО И 2 0 5Предмети изборног блока 4.1. Ф-119 Теорија релативности СА И 2 2 62. Ф-120 Физика атмосфере СА И 2 1 1 6Предмети изборног блока 5.1. И022 Програмирање СА И 2 1 1 62. Ф-121 Осцилације и таласи СА И 2 2 6Предмети изборног блока 6.1. Ф-122 Увод у космологију СА И 2 2 62. Ф-123 Примена рачунара у физици СА И 2 1 6
 11. 11.  Nastava se odvija kroz časove predavanja, računskih i laboratorijskih vežbi Učionica 301
 12. 12. Amfiteatar PMF-a
 13. 13. Svečana sala 100 (namenjena odbranama diplomskih imaster radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija)
 14. 14.  Studentima su na raspolaganju 17 laboratorija, dva računarska centra i dobro opremljena bibliotekaRačunarska učionica 114 Laboratorija za računarsku fiziku 306
 15. 15. Biblioteka sa čitaonicom
 16. 16. Studenti osnovnih studija na laboratorijskim vežbama
 17. 17. Detalji iz laboratorija za fizičku elektroniku, fizička i tehnička merenja
 18. 18. Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 503 Laboratorija za fizikujonizovanih gasova 310
 19. 19. Laboratorija za metodiku nastave fizike
 20. 20. Laboratorija za solarnu energetiku
 21. 21.  Naučno – istraživački rad  Učešće zaposlenih na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije  Projekti iz Osnovnih istraživanja  Projekti iz Integralnih istraživanja  Projekti Tehnološkog razvoja  Odsek za fiziku je nosilac više projekata  Jedan projekat iz Osnovnih istraživanja (rukovodilac prof. dr Vidosav Marković)  Jedan projekat Tehnološkog razvoja (rukovodilac prof. dr Tomislav Pavlović)  Dva međunarodna projekta (rukovodilac prof. dr Goran Đorđević)
 22. 22.  Učešće u naučnim i organizacionim odborima naučnih skupova u zemlji i inostranstvu Učešće u komisiji za organizovanje takmičenja učenika osnovnih škola (prof. dr Miroslav Nikolić i prof. dr Ivan Mančev) Učešće u timu na međunarodnoj juniorskoj olimpijadi iz prirodnih nauka (prof. dr Nadežda Novaković) Učešće u radu Specijalnog odeljenja za fiziku u Gimnaziji ″Svetozar Marković˝ u Nišu
 23. 23. Docent dr Ljiljana Kostić (levo) i Lana Pantić (desno) na ECO STUDY 2009
 24. 24. Dragana Milosavljević (doktorant), Lana Pantić (asistent), Ivana Radonjić(doktorant) i dr Ljiljana Kostić (docent) na manifestaciji DANI SUNCA 2010
 25. 25. Prof. dr Nadežda Novaković (prva sleva u gornjem redu) sa učesnicimaMeđunarodne Juniorske Olimpijade iz prirodnih nauka (Nigerija 2010)
 26. 26. Saradnja► Sa školama► Sa srodnim fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu  Institut za fiziku u Zemunu  Institut za nuklearne nauke Vinča u Beogradu  Institut za teorijsku fiziku u Trstu  CERN  Max Planck Institut u Minhenu► Sa Društvom fizičara Srbije
 27. 27. ► U okviru redovnih aktivnosti Departmana organizuju se predavanja kolega sa drugih Univerziteta i Instituta Prirodno-matematički fakultet u Nišu Odsek za fiziku Centar za fiziku - odeljenje za teorijsku fiziku Fotonski metamaterijali kao sredine sa negativnim indeksom prelamanja PREDAVAČ: PROF. DR SLOBODAN VUKOVIĆ Institut za fiziku u Zemunu MESTO: MALA SALA PMF-A (I SPRAT), VIŠEGRADSKA 33 VREME: PETAK 14. MAJ, 2010. GODINE U 12:00 ČASOVA
 28. 28. Studenti fizike Neki od naših studenata su, kao učenici gimnazija, osvajali nagrade na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz fizike, matematike i informatike  Gordan Stojanović – Međunarodna olimpijada iz fizike 1997. godine  Vladan Pavlović – Međunarodna olimpijada iz fizike 2007. godine Studenti fizike redovno dobijaju nagrade Prirodno- matematičkog fakulteta i Univerziteta u Nišu kao najbolji studenti
 29. 29. Deo studenata Osnovnih akademskih studija
 30. 30. Studenti Osnovnih i Master akademskih studija na pauzi izmedju časova
 31. 31.  Dva studenta su ostvarila prosek 10.00!  Željko Mladenović – student prve godine Master akademskih studija (smer: Opšta fizika)  Vladan Pavlović – student druge godine Master akademskih studija (smer: Opšta fizika) Uspešni su u prezentovanju stručnih radova na Primatijadama (takmičenje studenata PM fakulteta iz Srbije i zemalja u okruženju)
 32. 32. Studenti Master akademskih iDoktorskih studija
 33. 33.  Marko Rančić, student druge godine Master akademskih studija (smer: Opšta fizika) osvojio je 2010. godine treću nagradu na nacionalnom takmičenju Fame Lab.
 34. 34.  Milan Milošević, student doktorskih studija, i kreator sajta Svet nauke, koji je uvršten u 50 najboljih sajtova u Srbiji za 2010. i 2011. godinu
 35. 35.  U okviru međunarodne razmene studenata nekoliko naših studenata Osnovnih studija i Doktorskih studija (Vladan Pavlović i Milan Milošević) boravilo je na Institutu Max Planck u Minhenu 2009/2010. i 2010/2011. školske godine U okviru razmene studenata Cristopher Tomas, student sa Imperial Collage u Londonu, boravio je na našem Departmanu
 36. 36.  Studenti fizike redovno učestvuju u radu  Letnjih škola, koje organizuje Institut za teorijsku fiziku u Trstu  Letnjih škola i konferencija koje organizuje Departman za fiziku  Astronomskog društva ALFA Student Vladan Pavlović saradnik je istraživačkog centra Petnica
 37. 37. Studenti fizike na konferenciji ECO STUDY 2009
 38. 38. Studentifizike su važan faktor u misijama ″Otvorena vrata˝ i ″Nauk nije bauk˝!!!″Razigrani plamen″ na manifestaciji ″Nauk nije bauk″ 2010. godine
 39. 39. ″Antigravitaciona komora″– ″Nauk nije bauk″ 2010
 40. 40. ″Model tornada″ - ″Nauk nije bauk″ 2010.
 41. 41. Detalj sa manifestacije ″Nauk nije bauk″ 2010. godine
 42. 42. Detalji sa manifestacije ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 43. 43. ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 44. 44. ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 45. 45. ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 46. 46. Studenti Departmana za fiziku, učesnici manifestacije ″Festival nauke″ – Beograd 2011. godine (mentor: prof. dr Miodrag Radović)
 47. 47. Manifestacija “Nauk nije bauk” – Niš 2012. godine
 48. 48. Manifestacija “Nauk nije bauk” – Niš 2012. godine
 49. 49. Manifestacija “Nauk nije bauk” – Niš 2012. godine
 50. 50. Zašto izabrati studije fizike? Fizika je jedna od bazičnih prirodnih nauka  proučava i mikrosvet i makrosvet – od elementarnih čestica do Vasione Egzaktna nauka sa razvijenim metodološkim aparatom, čiji se rezultati mogu proveriti
 51. 51.  Teorijsko- eksperimentalna nauka Daje najpotpunije odgovore na pitanja funkcionisanja sveta Bez fizike se ne mogu zamisliti savremena Laserska dioda na čipu tehničko-tehnološka dostignuća, koja naš život čine boljim i lakšim Deo LHC–a u CERN-u
 52. 52. Šta kažu naši studenti– zašto su upisali studije fizike ? Jelena Popović, student Osnovnih akademskih studija: Fiziku sam upisala zato što ona omogućava sticanje jako širokog opsega znanja i otvara ogromne mogućnosti za istraživanja. Takođe su i mogućnosti zapošljavanja velike. Marjan Stankov, student Doktorskih studija: Glavni razlog zbog koga sam upisao fiziku je taj što me je zanimalo kako svet funkcioniše.
 53. 53.  Dušan Milojević, student Doktorskih studija: Razlog zbog koga sam upisao fiziku je što nakon završetka studija imam dosta mogućnosti za dalji intelektualni razvoj.
 54. 54.  Marko Rančić, student Master akademskih studija (smer: Opšta fizika) Studije fizike sam upisao da bih radeći na svom razvoju sazreo dovoljno da razumem delić mašine koja se zove Univerzum.
 55. 55.  Mogućnosti zapošljavanja su velike  Nastava u osnovnim i srednjim školama  Industrija, vojna industrija, državni organi, javna preduzeća, softverske firme  Naučno – tehnološki instituti i visokoškolske institucije u http://fizika.pmf.ni.ac.rs zemlji i

×