Advertisement

Departman za fiziku, PMF, Niš

fizikapmf
May. 8, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Departman za fiziku, PMF, Niš

 1. DEPARTMAN ZA FIZIKU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITET U NIŠU Višegradska 33 http://www.pmf.ni.ac.rs http://fizika.pmf.ni.ac.rs fizikainfo@pmf.ni.ac.rs Tel. 018 533-015 lokal 125,143
 2. O Departmanu Do 1971. godine u sastavu Više pedagoške škole Do 1999. godine u sastavu Filozofskog fakulteta Danas je jedan od šest departmana Prirodno-matematičkog fakulteta
 3.  32 zaposlenih  21 doktora nauka  4 magistra nauka  7 doktoranata- (2 asistenta i 5 istraživača saradnika)  Dve katedre  Katedra za teorijsku fiziku  Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku  Centar za fiziku  Odeljenje za teorijsku fiziku  Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu fiziku dr Jasmina Jeknić-Dugić, docent
 4. Sleva na desno: Ivana Radonjić (doktorant), Lana Pantić (asistent) i Dragana Milosavljević (doktorant) Sleva na desno: Milan Milošević (doktorant), dr Ljubiša Nešić (van. prof.), Dragoljub Dimitrijević (asistent) i Jelena Stanković (saradnik) Sleva na desno: Nenad Milojević (asistent), dr Saša Gocić (docent) i Aleksandar Jovanović (doktorant)
 5. U okviru departmana deluju:  Astronomsko društvo ALFA http://tesla.pmf.ni.ac.rs/Alpha  Podružnica društva fizičara Srbije za Niš http://tesla.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz  Kancelarija SEENET-MTP mreže http://www.seenet-mtp.info
 6. Aktivnosti na Departmanu • Nastava – Od školske 2007/2008 novi nastavni planovi usklađeni sa evropskim standardima prema intencijama Bolonjskog procesa – Tri nivoa studija 3+2+3 • Osnovne akademske studije (3 godine) • Master akademske studije (2 godine) – Master fizičar za opštu fiziku – Master fizičar za primenjenu fiziku – Master fizičar-informatičar • Doktorske studije (3 godine) – Doktor nauka – fizičke nauke
 7. Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama  Ш Назив предмета С Ти п Статус предмет Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ а П В ДОН ПРВА ГОДИНА 1. Ф-101 Механика I НС О 4 2 4 10 2. М-01 Математика 1 I ТМ О 3 3 8 3. Ф-102 Метрологија и обрада I ТМ О 2 2 6 резултата мерења 4. И021 Основи рачунарства I АО О 2 0 2 6 5. Ф-103 Термодинамика и II НС О 4 2 4 10 молекуларна физика 6. М-02 Математика 2 II ТМ О 3 3 8 7. Х-144 Хемија II АО О 3 3 7 8. Иос1 Предмет изборног блока 1 II АО ИБ 3 0 5 Укупно часова активне наставе на години студија = 49
 8. Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama Ш Назив предмета С Ти Статус Часови активне наставе Остали ЕСПБ п предмет часови а П В ДОН ДРУГА ГОДИНА 1. Ф-104 Електромагнетизам III НС О 4 2 4 10 2. М-03 Математика 3 III ТМ О 3 3 8 3. Ф-105 Основи математичке III НС О 4 3 7 физике 4. Иос2 Предмет изборног блока III СА ИБ 3 1.5 8 2 5. Ф-106 Оптика IV НС О 4 2 4 10 6. Ф-107 Основи теоријске IV ТМ О 2 2 6 механике 7. Ф-108 Физичка електроника IV СА О 3 1 2 6 8. Иос3 Предмет изборног блока IV АО ИБ 2 0 5 3 Укупно часова активне наставе на години студија = 49.5
 9. Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama Ш Назив предмета С Ти Статус Часови активне наставе Остали ЕСПБ п предмета часови П В ДОН ТРЕЋА ГОДИНА 1. Ф-109 Основи статистичке V НС О 3 2 6 физике 2. Ф-110 Основи атомске и V СА О 3 2 2 6 молекуларне физике 3. Ф-111 Експерименталне V СА О 2 0 2 6 методе у физици 4. Иос4 Предмет изборног блока V СА ИБ 2 1.5 0.5 6 4 5. Иос5 Предмет изборног блока V СА ИБ 2 1.5 0.5 6 5 6. Ф-112 Основи VI НС О 3 2 6 електродинамике 7. Ф-113 Основи квантне VI ТМ О 3 2 6 механике 8. Ф-114 Основи физике чврстог VI СА О 2 1 1 6 стања 9. Ф-115 Нуклеарна физика VI СА О 2 2 6 10. Иос6 Предмет изборног блока VI СА ИБ 2 1.5 6 6 Укупно часова активне наставе на години студија = 45.5
 10. Lista izbornih predmeta na Osnovnim akademskim studijama Ш Назив предмета Тип Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР ЕСПБ Предмети изборног блока 1. 1. О-05Ф Енглески језик 2 АО И 3 0 5 2. О-09 Француски језик 1 АО И 3 0 5 Предмети изборног блока 2. 1. Ф-116 Физички извори штетности СА И 3 0 8 2. И131 Структуре података и СА И 3 3 8 алгоритми Предмети изборног блока 3. 1. Ф-117 Физика околине АО И 2 0 5 2. Ф-118 Основи биофизике АО И 2 0 5 Предмети изборног блока 4. 1. Ф-119 Теорија релативности СА И 2 2 6 2. Ф-120 Физика атмосфере СА И 2 1 1 6 Предмети изборног блока 5. 1. И022 Програмирање СА И 2 1 1 6 2. Ф-121 Осцилације и таласи СА И 2 2 6 Предмети изборног блока 6. 1. Ф-122 Увод у космологију СА И 2 2 6 2. Ф-123 Примена рачунара у физици СА И 2 1 6
 11. Nastava se odvija kroz časove predavanja, računskih i laboratorijskih vežbi Učionica 301
 12. Amfiteatar PMF-a
 13. Svečana sala 100 (namenjena odbranama diplomskih i master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija)
 14. Studentima su na raspolaganju 17 laboratorija, dva računarska centra i dobro opremljena biblioteka Računarska učionica 114 Laboratorija za računarsku fiziku 306
 15. Biblioteka sa čitaonicom
 16. Studenti osnovnih studija na laboratorijskim vežbama
 17. Detalji iz laboratorija za fizičku elektroniku, fizička i tehnička merenja
 18. Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 503 Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 310
 19. Laboratorija za metodiku nastave fizike
 20. Laboratorija za solarnu energetiku
 21. Naučno – istraživački rad  Učešće zaposlenih na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije  Projekti iz Osnovnih istraživanja  Projekti iz Integralnih istraživanja  Projekti Tehnološkog razvoja  Odsek za fiziku je nosilac više projekata  Jedan projekat iz Osnovnih istraživanja (rukovodilac prof. dr Vidosav Marković)  Jedan projekat Tehnološkog razvoja (rukovodilac prof. dr Tomislav Pavlović)  Dva međunarodna projekta (rukovodilac prof. dr Goran Đorđević)
 22. Učešće u naučnim i organizacionim odborima naučnih skupova u zemlji i inostranstvu  Učešće u komisiji za organizovanje takmičenja učenika osnovnih škola (prof. dr Miroslav Nikolić i prof. dr Ivan Mančev)  Učešće u timu na međunarodnoj juniorskoj olimpijadi iz prirodnih nauka (prof. dr Nadežda Novaković)  Učešće u radu Specijalnog odeljenja za fiziku u Gimnaziji ″Svetozar Marković˝ u Nišu
 23. Docent dr Ljiljana Kostić (levo) i Lana Pantić (desno) na ECO STUDY 2009
 24. Dragana Milosavljević (doktorant), Lana Pantić (asistent), Ivana Radonjić (doktorant) i dr Ljiljana Kostić (docent) na manifestaciji DANI SUNCA 2010
 25. Prof. dr Nadežda Novaković (prva sleva u gornjem redu) sa učesnicima Međunarodne Juniorske Olimpijade iz prirodnih nauka (Nigerija 2010)
 26. Saradnja ► Sa školama ► Sa srodnim fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu  Institut za fiziku u Zemunu  Institut za nuklearne nauke Vinča u Beogradu  Institut za teorijsku fiziku u Trstu  CERN  Max Planck Institut u Minhenu ► Sa Društvom fizičara Srbije
 27. ► U okviru redovnih aktivnosti Departmana organizuju se predavanja kolega sa drugih Univerziteta i Instituta Prirodno-matematički fakultet u Nišu Odsek za fiziku Centar za fiziku - odeljenje za teorijsku fiziku Fotonski metamaterijali kao sredine sa negativnim indeksom prelamanja PREDAVAČ: PROF. DR SLOBODAN VUKOVIĆ Institut za fiziku u Zemunu MESTO: MALA SALA PMF-A (I SPRAT), VIŠEGRADSKA 33 VREME: PETAK 14. MAJ, 2010. GODINE U 12:00 ČASOVA
 28. Studenti fizike  Neki od naših studenata su, kao učenici gimnazija, osvajali nagrade na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz fizike, matematike i informatike  Gordan Stojanović – Međunarodna olimpijada iz fizike 1997. godine  Vladan Pavlović – Međunarodna olimpijada iz fizike 2007. godine  Studenti fizike redovno dobijaju nagrade Prirodno- matematičkog fakulteta i Univerziteta u Nišu kao najbolji studenti
 29. Deo studenata Osnovnih akademskih studija
 30. Studenti Osnovnih i Master akademskih studija na pauzi izmedju časova
 31. Dva studenta su ostvarila prosek 10.00!  Željko Mladenović – student prve godine Master akademskih studija (smer: Opšta fizika)  Vladan Pavlović – student druge godine Master akademskih studija (smer: Opšta fizika)  Uspešni su u prezentovanju stručnih radova na Primatijadama (takmičenje studenata PM fakulteta iz Srbije i zemalja u okruženju)
 32. Studenti Master akademskih i Doktorskih studija
 33. Marko Rančić, student druge godine Master akademskih studija (smer: Opšta fizika) osvojio je 2010. godine treću nagradu na nacionalnom takmičenju Fame Lab.
 34. Milan Milošević, student doktorskih studija, i kreator sajta Svet nauke, koji je uvršten u 50 najboljih sajtova u Srbiji za 2010. i 2011. godinu
 35. U okviru međunarodne razmene studenata nekoliko naših studenata Osnovnih studija i Doktorskih studija (Vladan Pavlović i Milan Milošević) boravilo je na Institutu Max Planck u Minhenu 2009/2010. i 2010/2011. školske godine U okviru razmene studenata Cristopher Tomas, student sa Imperial Collage u Londonu, boravio je na našem Departmanu
 36. Studenti fizike redovno učestvuju u radu  Letnjih škola, koje organizuje Institut za teorijsku fiziku u Trstu  Letnjih škola i konferencija koje organizuje Departman za fiziku  Astronomskog društva ALFA  Student Vladan Pavlović saradnik je istraživačkog centra Petnica
 37. Studenti fizike na konferenciji ECO STUDY 2009
 38. Studentifizike su važan faktor u misijama ″Otvorena vrata˝ i ″Nauk nije bauk˝!!! ″Razigrani plamen″ na manifestaciji ″Nauk nije bauk″ 2010. godine
 39. ″Antigravitaciona komora″– ″Nauk nije bauk″ 2010
 40. ″Model tornada″ - ″Nauk nije bauk″ 2010.
 41. Detalj sa manifestacije ″Nauk nije bauk″ 2010. godine
 42. Detalji sa manifestacije ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 43. ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 44. ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 45. ″Festival nauke″-Beograd 2011. godine
 46. Studenti Departmana za fiziku, učesnici manifestacije ″Festival nauke″ – Beograd 2011. godine (mentor: prof. dr Miodrag Radović)
 47. Manifestacija “Nauk nije bauk” – Niš 2012. godine
 48. Manifestacija “Nauk nije bauk” – Niš 2012. godine
 49. Manifestacija “Nauk nije bauk” – Niš 2012. godine
 50. Zašto izabrati studije fizike?  Fizika je jedna od bazičnih prirodnih nauka  proučava i mikrosvet i makrosvet – od elementarnih čestica do Vasione  Egzaktna nauka sa razvijenim metodološkim aparatom, čiji se rezultati mogu proveriti
 51.  Teorijsko- eksperimentalna nauka  Daje najpotpunije odgovore na pitanja funkcionisanja sveta  Bez fizike se ne mogu zamisliti savremena Laserska dioda na čipu tehničko-tehnološka dostignuća, koja naš život čine boljim i lakšim Deo LHC–a u CERN-u
 52. Šta kažu naši studenti – zašto su upisali studije fizike ?  Jelena Popović, student Osnovnih akademskih studija: Fiziku sam upisala zato što ona omogućava sticanje jako širokog opsega znanja i otvara ogromne mogućnosti za istraživanja. Takođe su i mogućnosti zapošljavanja velike.  Marjan Stankov, student Doktorskih studija: Glavni razlog zbog koga sam upisao fiziku je taj što me je zanimalo kako svet funkcioniše.
 53.  Dušan Milojević, student Doktorskih studija: Razlog zbog koga sam upisao fiziku je što nakon završetka studija imam dosta mogućnosti za dalji intelektualni razvoj.
 54.  Marko Rančić, student Master akademskih studija (smer: Opšta fizika) Studije fizike sam upisao da bih radeći na svom razvoju sazreo dovoljno da razumem delić mašine koja se zove Univerzum.
 55.  Mogućnosti zapošljavanja su velike  Nastava u osnovnim i srednjim školama  Industrija, vojna industrija, državni organi, javna preduzeća, softverske firme  Naučno – tehnološki instituti i visokoškolske institucije u http://fizika.pmf.ni.ac.rs zemlji i
Advertisement