SlideShare a Scribd company logo
Универзитет у Београду,
Институт за нуклеартне науке “Винча”,
Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине
ПМФ, Ниш, 6. 12. 2018.
ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ
= уранијум који остаје након издвајања обогаћене фракције (235U)
Осиромашени уранијум има многе
мирнодопске примена:
противтежа (баласт) у авиону,
радијациони штитови у меди-
цинској опреми која се користи за
радиотерапију,
контејнери за транспорт
радиоактивних материјала и
бурад која се користе за држање
потрошеног горива у нуклеарној
индустрији
238U 235U 234U 236U
Природни уранијум (%) 99.2749 0.7196 0.0055 -
Осиромашени уранијум (%) 99.7947 0.2015 0.0008 0.0030
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
API PGU-14/B
Веома ефективна миниција
против свих циљева, укључујући
тенкове, оклопна и лака возила
30 mm
DU: m = 298 g
0,8 mm алуминијумска кошуљица
Инхалација је најважнији пут
експозиције за време или не-
посредно одмах после кориш-
ћења мунције од осиромашеног
урана, због насталог аеросола.
Ингестија контаминиране хране
или воде. Нарочито је велика
опасност од миграције радио-
нуклида кроз земљише према
подземним водама, чиме се
угрожава вода коју становниш-
тво користи за пиће.
Контакт с кожом је мање опасан
уколико не траје дуго; требало
би 200 h да се добије годишња
доза од 1 mSv.
?
= контрола испуштања радиоактивног
материјала и праћење његовог кретања у
животној средини и обухвата мерење
радијационих и других параметара ради
процене и контроле излагања становништва
ОУ/контаминација/деконтаминација
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
30 mm калибар
PGU-14B API
298 g ОУ
1999
4 контаминиране зоне у Србији (Пљачковица, Братоселце,
Боровац, Рељан) и једна у Црној Гори (Aрзa).
Зрна, делови зрна, кошуљице или делови кошуљица одмах су
уклоњени са површине.
Контаминирана зона је одмах ограђена и постављени су знаци
упозорења и забране.
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
27.10- 5.11.2001.
UNEP =United Nations Environment Programme
-14 међународних експерата
Српски тим:
Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
Институт за нуклеартне науке “Винча”
Војска Србије
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
УНЕП мисија
-161 узорка (69 вегетација, 54 земљиште, 17
узорака ваздух, 11 вода, 4 бриса са разних
површина, ...)
-3 зрна
-3 фрагмента од пенетратора
Анализе су радили у :
- the Spiez laboratory in Switzerland
- the ANPA laboratory in Italy.
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Кључна питања постављена 1999:
• Који су нивои контаминације у Србији и
Црној Гори?
• Који су одговарајући радиолошки и
хемијски ризици, и сада и у будућности?
• Да ли постоји потреба за санацијским
мерама или ограничењима?
• Ако јесте, које мере су разумне и реалне?
Узорковање ваздуха- Borovac“Line-up survey” - Боровац
Зрно које је пронашао УНЕП тим
(Пљачковица)
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Препоруке УНЕП тима
Помоћу опреме за мерење на терену - извршити комплементарне претраге
за могуће широко распрострањену контаминацију земљишта – открити
присустваопенетратора, кошуљица и контаминирана места на површини
земљишта.
Потребно је проценити све неопходне мере чишћења и деконтаминације.
Сакупити све пенетраторе, кошуљице и фрагменте и уклонити сигурно.
Посебну пажњу треба посветити могућем ризику од контаминације од
кородираних пенетратора.
Тачке контаминације треба деконтаминирати када је то изводљиво и
оправдано.
Ако деконтаминација није могућа, тачке загађења треба покрити неким
издржљивог материјалом или изоловати подручје.
потребно је проверити подземне воде које се користе за пиће за могуће
контаминацију ОУ.
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktivnosti na jugu Srbije
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Специфична активност радионуклида
у узорцима земљишта на локалитету
Братоселце у 2001.години
Узорци, локације 40K
(Bq/kg)
232Th
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
226Ra
(Bq/kg)
137Cs
(Bq/kg)
Из
ограђеног
терена
минимална 1087  45 73  8 362  81 11.7  1.2 113  5 98  4
средња вредност 1200  80 81  6 7400 9000 74  86 121  6 128  22
максимална 1283  44 89  6 21560690 210  7 129  7 160  5
Изван
ограђеног
терена
минимална 1048  39 48  5 148  33 4.9  1.0 56  5 111  4
средња вредност 1068  28 52  5 165  24 5.3  0.6 56.5  0.7 112  2
максимална 1088  38 55  4 182  63 5.7  1.0 57  4 114  4
Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
Кооперација:
- Министарство одбране републике Србије
- Војска Србије
- Институт за нуклеарне науке Винча
(финансије Министарство заштите животне средине )
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
ДЕКОНТАМИНАЦИЈА 2002- 2007
Задатак је извршило високо професионално и физички обучено
особље које је прошло неопходне здравствене прегледе.
Пре, за време и после деконтаминације- мониторинг
радиоактивности обављао Институт за медицину рада Србије
“Др Драгомир Карајовић”
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
KOMO – TL (GM цев, Русија)
TOL/F (јонизациона комора)
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Automes Dose Rate Meter 6150AD®
(уграђен GM бројач, могу се додавати
специјални детектори )
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
KOMO-TL
Сонде се држе 5 cm
изнад земљишта
Брзина кретања 5-7 cm/s
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Деконтаминација - 135 радна дана
5400 m2 третирано
324 зрна пронађено и уклоњено
314 кошуљица
Радови су се одвијали механички.
Село 10 km североисточно од Прешева
Деконтаминација 7.09.-17.11.2002
и 15.09.-22.11.2003
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Деконтаминација - 106 радних дана
2400 m2 третитано
49 зрна пронађено и уклоњено
36 кошуљица
Због конфигурације терена све је
рађено ручно.
око 4 km сверено од Врања:
Деконтаминација 8.07-7.11.2004.
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
Боровац 1 Боровац 2
око 6 km југозападно од Бујановца
19.07. -20.10.2005. 05.10. -05.12.2005.
4800 m2 10400 m2
59 зрна
58 кошуљица
44 зрна
44 кошуљице
19.07.2005. - 20.10.2005.
14.06.2007. - 30.06.2007.
59 зрна
35 зрна, 34 кошуљице
Зрна су уобичајено детектована
на дубини 70 cm - 100 cm
Боровац 1
Зрна су уобичајено детектована
на дубини 80 cm - 140 cm
VincaInstituteofNuclearSciences
RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory
www.vinca.rs
21.09.-06.12.2006. 25.04.-13.06.2007.
6740 m2 6934 m2
195 зрна (194 кошуљице) и 3 m3
контаминираног земљишта
пронађено и уклоњено.
Радови су се одвијали механички.
око 10 km источно од Прешева
Специфична активност радионуклида
у узорцима земљишта на локалитету
Братоселце у 2003.години
Узорци, локације 40K
(Bq/kg)
232Th
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
226Ra
(Bq/kg)
137Cs
(Bq/kg)
Западни део
ограђеног
терена
минимална 612  19 41  2 173  18 5  2 61  2 3.8  0.4
средња вредност 900  150 67  18 290  110 9.8  3.1 114  31 15  15
максимална 1028  31 85  3 494  30 14  2 149  5 51  2
Источни део
ограђеног
терена
минимална 805  25 34  2 196  17 2.9  0.9 62  3 5.1  0.3
средња вредност 1000  120 71  19 278  75 6.9  2.5 104  37 33  33
максимална 1154  35 88  3 384  31 11  3 174  6 93  3
Изван
ограђеног
терена
минимална 775  24 38  2 159  25 3.5  1.2 49  2 26  1
средња вредност 940  150 57  18 217  62 5.2  2.5 83  31 60  37
максимална 1053  32 73  3 282  28 8.1  1.9 110  4 99  3
Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
Деконтаминација
7.09.-17.11.2002.
и 15.09.-22.11.2003.
Специфична активност радионуклида
у узорцима земљишта на локалитету
Братоселце у 2004.години
Узорци, локације 40K
(Bq/kg)
232Th
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
226Ra
(Bq/kg)
137Cs
(Bq/kg)
Западни
део
ограђеног
терена
минимална 861  25 53  2 99  7 < 0.3 131  8 35  1
сред. вредност 962  54 63  8 184  88 2.4  1.5 151  18 46  6
максимална 1060  31 72  3 353  35 4.9  0.6 182  13 53  2
Источни
део
ограђеног
терена
минимална 841  22 55  2 120  9 < 0.3 113  7 6  1
сред. вредност 970  59 72  3 260  120 3.3  2.9 153  34 18 153
максимална 1120  33 94  3 408  35 8.5  0.4 207 11 46  2
Изван
ограђеног
терена
минимална 818  29 48  2 106  17 < 0.4 101  7 9  1
сред. вредност 921  79 57  7 179  99 4.5  6.2 129  19 28  26
максимална 1065  29 65  2 329  33 18  1 164  12 85  3
Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
Специфична активност радионуклида у
узорцима земљишта на локалитету Братоселце
Узорци, локације 238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
Из
ограђеног
терена
минимална 362  81 11.7  1.2 173  18 5  2 99  7 < 0.3
средња
вредност
7400 9000 74  86 280  90 8.3  2.3 220  90 2.8  1.9
максимална 21560690 210  7 494  30 14  2 408  35 8.5  0.4
Изван
ограђеног
терена
минимална 148  33 4.9  1.0 159  25 3.5  1.2 106  17 < 0.4
средња
вредност
165  24 5.3  0.6 217  62 5.2  2.5 179  99 4.5  6.2
максимална 182  63 5.7  1.0 282  28 8.1  1.9 329  33 18  1
Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
Концентрација природних и произведених
радионуклида у узорцима земљишта
226Ra
(Bq/kg)
232Th
(Bq/kg)
40K
(Bq/kg)
137Cs
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
Југ 127 ± 8 61 ± 6 1010 ± 70 12 ± 1 130 ± 10 6,8 ± 0,7
Исток 82 ± 6 50 ± 5 820 ± 60 8 ± 1 90 ± 10 4,0 ± 0,5
Центар 125 ± 7 77 ± 8 1060 ± 70 9,3 ± 0,8 150 ± 10 8,8 ± 0,6
Север 124 ± 7 64 ± 4 970 ± 60 9,3 ± 0,7 140 ± 10 6,9 ± 0,5
Запад 133 ± 9 81 ± 7 1030 ± 70 3,7 ± 0,8 170 ± 20 8,1 ± 0,7
2016. 226Ra
(Bq/kg)
232Th
(Bq/kg)
40K
(Bq/kg)
137Cs
(Bq/kg)
238U
(Bq/kg)
235U
(Bq/kg)
Југ 16 ± 2 14 ± 1 200 ± 10 4,0 ± 0,4 13 ± 3 1,0 ± 0,1
Исток 15 ± 1 15 ± 1 220 ± 10 3,3 ± 0,3 19 ± 3 1,0 ± 0,1
Центар 15 ± 1 16 ± 1 180 ± 10 4,3 ± 0,4 18 ± 3 1,0 ± 0,1
Север 15 ± 1 18 ± 2 200 ± 10 1,4 ± 0,2 18 ± 3 0,9 ± 0,1
Запад 14 ± 1 15 ± 1 190 ± 10 3,6 ± 0,3 15 ± 3 0,7 ± 0,1
2016.
БратоселцеБоровац
http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoring-radioaktivnosti.htm
0
1
2
3
4
5
6
7
Југ Исток Центар Север Запад
Bq/kg 235U
Братоселце Рељан
Пљачковица Боровац
0
200
400
600
800
1000
1200
Југ Исток Центар Север Запад
Bq/kg 40K
Братоселце Рељан
Пљачковица Боровац
0
20
40
60
80
100
120
140
Југ Исток Центар Север Запад
Bq/kg
238U Братоселце Рељан
Пљачковица Боровац
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Југ Исток Центар Север Запад
Bq/kg 137Cs Братоселце
Рељан
0
20
40
60
80
100
120
Југ Исток Центар Север Запад
Bq/kg 226Ra
Братоселце Рељан
Пљачковица Боровац
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Југ Исток Центар Север Запад
Bq/kg 232Th
Братоселце Рељан
Пљачковица Боровац
Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktivnosti na jugu Srbije

More Related Content

More from Departman za fiziku (PMF, Niš)

Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran ĐorđevićTalenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav KaramarkovićStohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola BožićNaucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola AndrejićKvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola FilipovićKako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan MiloševičI Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
How brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena SimićHow brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena Simić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan StankovićFizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. SvirčevićNastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Ogledi iz oblasti oscilacija"
"Ogledi iz oblasti oscilacija""Ogledi iz oblasti oscilacija"
"Ogledi iz oblasti oscilacija"
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Trenje - spisak ogleda za učesnike radionice
Trenje - spisak ogleda za učesnike radioniceTrenje - spisak ogleda za učesnike radionice
Trenje - spisak ogleda za učesnike radionice
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike""Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic
"Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic  "Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic
"Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 
Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2
Departman za fiziku (PMF, Niš)
 

More from Departman za fiziku (PMF, Niš) (20)

Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran ĐorđevićTalenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
Talenat i nauka 15 godina odeljenja za fiziku - Goran Đorđević
 
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav KaramarkovićStohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
Stohasticko modeliranje - Jugoslav Karamarković
 
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola BožićNaucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
Naucno obrazovanje u Istrazivackoj stanici Petnica - Nikola Božić
 
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola AndrejićKvantni resursi - Nikola Andrejić
Kvantni resursi - Nikola Andrejić
 
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola FilipovićKako usporiti svetlost - Nikola Filipović
Kako usporiti svetlost - Nikola Filipović
 
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan MiloševičI Bi(g) Bang - Milan Miloševič
I Bi(g) Bang - Milan Miloševič
 
How brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena SimićHow brilliant are you - Milena Simić
How brilliant are you - Milena Simić
 
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan StankovićFizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
Fizika i fudbal - Uroš Krulj, Stefan Stanković
 
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. SvirčevićNastava fizike br 6 - P. Svirčević
Nastava fizike br 6 - P. Svirčević
 
Časopis Nastava fizike - broj 5
Časopis Nastava fizike - broj 5Časopis Nastava fizike - broj 5
Časopis Nastava fizike - broj 5
 
Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4Časopis Nastava fizike - broj 4
Časopis Nastava fizike - broj 4
 
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
"Demonologija, egzorcizam i slobodna volja u fizici" - dr Dejan Dimitrijević
 
"Ogledi iz oblasti oscilacija"
"Ogledi iz oblasti oscilacija""Ogledi iz oblasti oscilacija"
"Ogledi iz oblasti oscilacija"
 
Trenje - spisak ogleda za učesnike radionice
Trenje - spisak ogleda za učesnike radioniceTrenje - spisak ogleda za učesnike radionice
Trenje - spisak ogleda za učesnike radionice
 
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike""Trenje - od složene nauke do časa fizike"
"Trenje - od složene nauke do časa fizike"
 
Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3Časopis Nastava fizike - broj 3
Časopis Nastava fizike - broj 3
 
"Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic
"Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic  "Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic
"Nukleosinteza" - dr Dragoljub Dimitrijevic
 
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
"Greške merenja i predstavljanje rezultata merenja" - dr Marjan Stankov
 
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
"Gravitacioni talasi - novi pogled na univerzum" - prof. dr Ljubiša Nešić
 
Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2Časopis Nastava fizike - broj 2
Časopis Nastava fizike - broj 2
 

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktivnosti na jugu Srbije

 • 1. Универзитет у Београду, Институт за нуклеартне науке “Винча”, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине ПМФ, Ниш, 6. 12. 2018. ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ
 • 2. = уранијум који остаје након издвајања обогаћене фракције (235U) Осиромашени уранијум има многе мирнодопске примена: противтежа (баласт) у авиону, радијациони штитови у меди- цинској опреми која се користи за радиотерапију, контејнери за транспорт радиоактивних материјала и бурад која се користе за држање потрошеног горива у нуклеарној индустрији 238U 235U 234U 236U Природни уранијум (%) 99.2749 0.7196 0.0055 - Осиромашени уранијум (%) 99.7947 0.2015 0.0008 0.0030 VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 • 3. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs API PGU-14/B Веома ефективна миниција против свих циљева, укључујући тенкове, оклопна и лака возила 30 mm DU: m = 298 g 0,8 mm алуминијумска кошуљица
 • 4. Инхалација је најважнији пут експозиције за време или не- посредно одмах после кориш- ћења мунције од осиромашеног урана, због насталог аеросола. Ингестија контаминиране хране или воде. Нарочито је велика опасност од миграције радио- нуклида кроз земљише према подземним водама, чиме се угрожава вода коју становниш- тво користи за пиће.
 • 5. Контакт с кожом је мање опасан уколико не траје дуго; требало би 200 h да се добије годишња доза од 1 mSv.
 • 6. ?
 • 7. = контрола испуштања радиоактивног материјала и праћење његовог кретања у животној средини и обухвата мерење радијационих и других параметара ради процене и контроле излагања становништва
 • 10. 1999 4 контаминиране зоне у Србији (Пљачковица, Братоселце, Боровац, Рељан) и једна у Црној Гори (Aрзa). Зрна, делови зрна, кошуљице или делови кошуљица одмах су уклоњени са површине. Контаминирана зона је одмах ограђена и постављени су знаци упозорења и забране. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 • 11. 27.10- 5.11.2001. UNEP =United Nations Environment Programme -14 међународних експерата Српски тим: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић” Институт за нуклеартне науке “Винча” Војска Србије VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 • 12. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs УНЕП мисија -161 узорка (69 вегетација, 54 земљиште, 17 узорака ваздух, 11 вода, 4 бриса са разних површина, ...) -3 зрна -3 фрагмента од пенетратора Анализе су радили у : - the Spiez laboratory in Switzerland - the ANPA laboratory in Italy.
 • 13. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Кључна питања постављена 1999: • Који су нивои контаминације у Србији и Црној Гори? • Који су одговарајући радиолошки и хемијски ризици, и сада и у будућности? • Да ли постоји потреба за санацијским мерама или ограничењима? • Ако јесте, које мере су разумне и реалне? Узорковање ваздуха- Borovac“Line-up survey” - Боровац Зрно које је пронашао УНЕП тим (Пљачковица)
 • 14. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Препоруке УНЕП тима Помоћу опреме за мерење на терену - извршити комплементарне претраге за могуће широко распрострањену контаминацију земљишта – открити присустваопенетратора, кошуљица и контаминирана места на површини земљишта. Потребно је проценити све неопходне мере чишћења и деконтаминације. Сакупити све пенетраторе, кошуљице и фрагменте и уклонити сигурно. Посебну пажњу треба посветити могућем ризику од контаминације од кородираних пенетратора. Тачке контаминације треба деконтаминирати када је то изводљиво и оправдано. Ако деконтаминација није могућа, тачке загађења треба покрити неким издржљивог материјалом или изоловати подручје. потребно је проверити подземне воде које се користе за пиће за могуће контаминацију ОУ.
 • 17. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце у 2001.години Узорци, локације 40K (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) Из ограђеног терена минимална 1087  45 73  8 362  81 11.7  1.2 113  5 98  4 средња вредност 1200  80 81  6 7400 9000 74  86 121  6 128  22 максимална 1283  44 89  6 21560690 210  7 129  7 160  5 Изван ограђеног терена минимална 1048  39 48  5 148  33 4.9  1.0 56  5 111  4 средња вредност 1068  28 52  5 165  24 5.3  0.6 56.5  0.7 112  2 максимална 1088  38 55  4 182  63 5.7  1.0 57  4 114  4 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 • 18. Кооперација: - Министарство одбране републике Србије - Војска Србије - Институт за нуклеарне науке Винча (финансије Министарство заштите животне средине ) VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs ДЕКОНТАМИНАЦИЈА 2002- 2007 Задатак је извршило високо професионално и физички обучено особље које је прошло неопходне здравствене прегледе. Пре, за време и после деконтаминације- мониторинг радиоактивности обављао Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 • 21. KOMO – TL (GM цев, Русија) TOL/F (јонизациона комора) VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Automes Dose Rate Meter 6150AD® (уграђен GM бројач, могу се додавати специјални детектори )
 • 26. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Деконтаминација - 135 радна дана 5400 m2 третирано 324 зрна пронађено и уклоњено 314 кошуљица Радови су се одвијали механички. Село 10 km североисточно од Прешева Деконтаминација 7.09.-17.11.2002 и 15.09.-22.11.2003
 • 27. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Деконтаминација - 106 радних дана 2400 m2 третитано 49 зрна пронађено и уклоњено 36 кошуљица Због конфигурације терена све је рађено ручно. око 4 km сверено од Врања: Деконтаминација 8.07-7.11.2004.
 • 28. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Боровац 1 Боровац 2 око 6 km југозападно од Бујановца 19.07. -20.10.2005. 05.10. -05.12.2005. 4800 m2 10400 m2 59 зрна 58 кошуљица 44 зрна 44 кошуљице
 • 29. 19.07.2005. - 20.10.2005. 14.06.2007. - 30.06.2007. 59 зрна 35 зрна, 34 кошуљице Зрна су уобичајено детектована на дубини 70 cm - 100 cm Боровац 1 Зрна су уобичајено детектована на дубини 80 cm - 140 cm
 • 30. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs 21.09.-06.12.2006. 25.04.-13.06.2007. 6740 m2 6934 m2 195 зрна (194 кошуљице) и 3 m3 контаминираног земљишта пронађено и уклоњено. Радови су се одвијали механички. око 10 km источно од Прешева
 • 31. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце у 2003.години Узорци, локације 40K (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) Западни део ограђеног терена минимална 612  19 41  2 173  18 5  2 61  2 3.8  0.4 средња вредност 900  150 67  18 290  110 9.8  3.1 114  31 15  15 максимална 1028  31 85  3 494  30 14  2 149  5 51  2 Источни део ограђеног терена минимална 805  25 34  2 196  17 2.9  0.9 62  3 5.1  0.3 средња вредност 1000  120 71  19 278  75 6.9  2.5 104  37 33  33 максимална 1154  35 88  3 384  31 11  3 174  6 93  3 Изван ограђеног терена минимална 775  24 38  2 159  25 3.5  1.2 49  2 26  1 средња вредност 940  150 57  18 217  62 5.2  2.5 83  31 60  37 максимална 1053  32 73  3 282  28 8.1  1.9 110  4 99  3 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић” Деконтаминација 7.09.-17.11.2002. и 15.09.-22.11.2003.
 • 32. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце у 2004.години Узорци, локације 40K (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) Западни део ограђеног терена минимална 861  25 53  2 99  7 < 0.3 131  8 35  1 сред. вредност 962  54 63  8 184  88 2.4  1.5 151  18 46  6 максимална 1060  31 72  3 353  35 4.9  0.6 182  13 53  2 Источни део ограђеног терена минимална 841  22 55  2 120  9 < 0.3 113  7 6  1 сред. вредност 970  59 72  3 260  120 3.3  2.9 153  34 18 153 максимална 1120  33 94  3 408  35 8.5  0.4 207 11 46  2 Изван ограђеног терена минимална 818  29 48  2 106  17 < 0.4 101  7 9  1 сред. вредност 921  79 57  7 179  99 4.5  6.2 129  19 28  26 максимална 1065  29 65  2 329  33 18  1 164  12 85  3 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 • 33. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце Узорци, локације 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) Из ограђеног терена минимална 362  81 11.7  1.2 173  18 5  2 99  7 < 0.3 средња вредност 7400 9000 74  86 280  90 8.3  2.3 220  90 2.8  1.9 максимална 21560690 210  7 494  30 14  2 408  35 8.5  0.4 Изван ограђеног терена минимална 148  33 4.9  1.0 159  25 3.5  1.2 106  17 < 0.4 средња вредност 165  24 5.3  0.6 217  62 5.2  2.5 179  99 4.5  6.2 максимална 182  63 5.7  1.0 282  28 8.1  1.9 329  33 18  1 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 • 34. Концентрација природних и произведених радионуклида у узорцима земљишта 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) Југ 127 ± 8 61 ± 6 1010 ± 70 12 ± 1 130 ± 10 6,8 ± 0,7 Исток 82 ± 6 50 ± 5 820 ± 60 8 ± 1 90 ± 10 4,0 ± 0,5 Центар 125 ± 7 77 ± 8 1060 ± 70 9,3 ± 0,8 150 ± 10 8,8 ± 0,6 Север 124 ± 7 64 ± 4 970 ± 60 9,3 ± 0,7 140 ± 10 6,9 ± 0,5 Запад 133 ± 9 81 ± 7 1030 ± 70 3,7 ± 0,8 170 ± 20 8,1 ± 0,7 2016. 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) Југ 16 ± 2 14 ± 1 200 ± 10 4,0 ± 0,4 13 ± 3 1,0 ± 0,1 Исток 15 ± 1 15 ± 1 220 ± 10 3,3 ± 0,3 19 ± 3 1,0 ± 0,1 Центар 15 ± 1 16 ± 1 180 ± 10 4,3 ± 0,4 18 ± 3 1,0 ± 0,1 Север 15 ± 1 18 ± 2 200 ± 10 1,4 ± 0,2 18 ± 3 0,9 ± 0,1 Запад 14 ± 1 15 ± 1 190 ± 10 3,6 ± 0,3 15 ± 3 0,7 ± 0,1 2016. БратоселцеБоровац http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoring-radioaktivnosti.htm
 • 35. 0 1 2 3 4 5 6 7 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 235U Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 200 400 600 800 1000 1200 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 40K Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 20 40 60 80 100 120 140 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 238U Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 137Cs Братоселце Рељан 0 20 40 60 80 100 120 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 226Ra Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 232Th Братоселце Рељан Пљачковица Боровац