Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang soal selidik pengakutan

38,757 views

Published on

Borang soal selidik pengakutan

Published in: Education
  • Be the first to comment

Borang soal selidik pengakutan

  1. 1. BORANG SOAL SELIDIK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4 Makluman Kepada Responden : Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan bas awam Mara Liner di Bandar Kota Tinggi . Segala maklumat yang diberikan akan di rahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI RESPONDENARAHAN : Sila tandakan ( / ) mengikut maklumat diri yang dinyatakan di bawah.MAKLUMAT DIRI RESPONDEN: 1. JANTINA : a. Lelaki b. Perempuan 2. UMUR : a. Bawah 20 Tahun b. 21 - 30 Tahun c. 31 - 40 Tahun d. 40 - 50 Tahun e. Lebih 50 Tahun 3. BANGSA : a.Melayu b. Cina c. India d. Lain-Lain(Nyatakan) 4. PEKERJAAN : a. Kerajaan b. Swasta c. Bekerja Sendiri d. Pelajar e. Tidak Bekerja 5. PENDAPATAN SENDIRI/IBU BAPA : a. Bawah RM 3000 b. RM 3000 - RM 5000 c. RM 5000 Ke atas
  2. 2. 6. PEMILIKAN KENDERAAN : a. Ya b. Tidak 7. TRANSIT : a. Bandar Penawar – Gugusan Air Tawar Kota Tinggi. b. Kota Tinggi Gugusan Air Tawar - Bandar Penawar . c. Simpang Aping-Gugusan Waha Kota Tinggi. d. Kota Tinggi Gugusan Waha-Simpang Aping.BAHAGIAN B : SOALAN TAHAP KEPUASAN PENGGUNA.ARAHAN : Sila tandakan ( / ) mengikut skala yang dinyatakan di bawah. 1 2 3 4 5Sangat tidak setuju. Tidak setuju. Tidak pasti. Setuju. Sangat setuju. BIL KEPUASAN TERHADAP ASPEK KESELAMATAN 1 2 3 4 5 1. Terdapat pintu keselamatan dan dilabel dengan jelas. 2. Pintu utama dapat berfungsi dengan baik. 3. Tempat duduk yang selamat. 4. Penyangkut tangan yang banyak untuk penumpang berdiri 5. Terdapat loceng kecemasan. BIL KEPUASAN TERHADAP KESELESAAN DAN 1 2 3 4 5 KEBERSIHAN 1. Bas mempunyai pengudaraan yang baik. 2. Tempat duduk yang mencukupi dan selesa. 3. Penumpang dilayan dengan baik oleh pemandu. 4. Yakin bas sentiasa diselenggara dengan baik dan bersih. BIL. KEPUASAN TERHADAP PEMANDU BAS SERTA 1 2 3 4 5 PEMANDUAANYA 1. Pemandu membawa kenderaan dengan cermat.
  3. 3. 2. Pemandu bas yang mesra pelanggan. 3. Pemandu bas yang menjaga aspek keselamatan pengguna. 4. Pemandu bas yang sentiasa berhemah mengikuti masa. 5. Tidak memberhentikan kenderaan secara mengejut. BIL. KEPUASAN TERHADAP PENGURUSAN 1 2 3 4 5 PERKHIDMATAN 1. Tambang bas yang berpatutan. 2 Jadual perjalanan bas yang teratur dan tepati masa. 3 Had muatan penumpang yang terlampau padat 4 Pemandu bas melambat-lambatkan masa untuk membuka pintu bas. 5 Membuat pemeriksaan tiket bagi mengesan penumpang yang tidak jujur.BIL. PENILAIAN KESELURUHAN TERHADAP 1 2 3 4 5 PERKHIDMATAN BAS AWAM MARA LINER1. Berapakah bintang, tahap kepuasan anda terhadap keseluruhan perkhidmatan bas awam Mara Liner di Bandar Kota Tinggi, Johor?Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan untuk menambah baik perkhidmatan basawam Mara Liner di Bandar Kota Tinggi,Johor. SOAL SELIDIK TAMAT *TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA*

×