Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketingu i sherbimeve

3,841 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketingu i sherbimeve

 1. 1. LËNDA :MARKETINGU I SHËRBIMEVEMODELI MOLEKULAR :SHËRBIMET E KONTABILITETITMENTORI :BESIM BEQAJ STUDENTJA:FITORE ZEQIRINR.INDEX:05/1073Universiteti I PrishtinësFakulteti Ekonomik
 2. 2. SHERBIMET EKONTABILITETITTEKNOLOGJIAPERSONELIMARKETINGUKONSULENCAPERFAQESIMIKRYERJA EPUNEVEEVIDENTIMI IFOLDERAVEPROGRAMETTEL.PRINTERFAXPERMIRESIMI IMARKETINGUTSUKSESIKESHILLIMETFINANCIARESHQYRTIMI IALTERNATIVAVE
 3. 3. QȄLLIMI I KȄTIJ HULUMTIMI• Si qëllim I këtij hulumtimi është klasifikimi dheevidentimi I punëve të kontabilitetit .• Cili emer tregtar është më I kërkuar dhe pse .• Ҫfarë forme dhe kapaciteti ofrojnë shërbimete kontabilitetit .• Me çfarë çmimi qendorjmë ne treg .• Matja e kënaqësisë së biznesit lidhur meshërbimet .
 4. 4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT• Të dhënat sekondare• Të dhënat primare
 5. 5. TȄ DHȄNAT SEKONDARE• Nga vizitat e webfaqeve të këtyre kompanive1 DELOIDE2 KAF3 BILANC4 IMB
 6. 6. TȄ DHȄNAT PRIMARE• Firma në të cilat janë bërë kërkimet përshërbimet e kontabilitetit ku kam paskontaktet të drejtëpërdrejta me personatpërgjegjës të kompanisë për të cilat më ështëlejuar të bëjë hulumtimin për shërbimet tëcilat ofrohen .
 7. 7. PȄRZGJEDHEJA E MOSTRES DHEMOSHES• Përzgjedhja e mostres është bërë gjatë njëkohe të shkurtër në një nga komapanit kukryhet shërbimi .• Personat me te cilët e kam zhvillu pyetësorinjanë punonjës të kësaj komapanie .• Mosha e personave 20-60 vjeq.
 8. 8. MODELI I PYETȄSORIT• Pyetësoret janë të punuar që të jenë sa më të thjeshtë dhetë kuptueshëm ,kanë të bëjnë me përcaktimin e llojit më tëkërkuar të shërbimit të kontabilitetit .• Lloji I shërbimit• Kërkesa e tregut• Niveli I arsimit• Sa janë të kënaqur me shërbimet• Saktesia• Qmimi• Në pyetësor janë të cekura edhe 4 kompanit më të mëdhatë shërbimeve të kontabilitetit Deloide , Kaf , Bilanci ,IMB.
 9. 9. 1.Të dhënat zyrtare gjatë intervistimittë punonjësve (plotësimi I pyetësorve)• GJINIAFemraMeshkuj15%85%
 10. 10. 2.Niveli I arsimit të intervistuarve1 I Ulet2 I Mesem3 I LarteI Ulet 10%I Larte 25%I Mesem 65%
 11. 11. 3.Intervistimi I punonjësve tëkompanisë përkatëse• Kërkesa sipas moshes20 vjet20-3030-4040-5050-6015%5%10%30%40%
 12. 12. 4.Kërkesat në treg për llojin eshërbimeve në tregDeloideKafBilancIMB45%10%15%30%
 13. 13. 5.Sa jeni të kënaqur me shërbimet eofruaraPak te kenaqurTe paknaqurTe kenaqurShume te kenaqur10%10%50%30%
 14. 14. 6.Sa janë të nevojshme shërbimet përfirmen tuajJane te nevojshmeNuk jane te nevojshme80%20%
 15. 15. 7.Kur ju duhet të vendosni përshërbimet e kontabilitetit qfarëvlerësoni më shumë qmimin apoaftësin profesionaleAftesit profesionaleQmimin58%42%
 16. 16. 8.A mendoni se shërbimi duhet të jetëI sakt korrekt dhe në kohëPo duhet te jeteJO nuk duhet te jete90%10%
 17. 17. 9.Me qfarë qmimi kishit pas mundësime pagu shërbimin e ofruar ju si firm400 €300 €250 €18%47%35%
 18. 18. 10.A mendoni që është I nevojshëmudhëzuesi I shërbimit për juve si firmënë këtë rastPoJo5%95%
 19. 19. FAKTORET KUFIZUES• Nuk kisha per te vequar ndoje faktore qe meka kufizu gjate keti rasti studimor osepyetesori ,mirpo si faktore pak a shume ka qenvendi ku më është dasht me zhvillu këtë llojepyetesori .
 20. 20. KONKLUZIONET PȄR RAPORTIN ENXJERRUR NGA PYETȄSORET:Me anë të këtyre pyetësoreve arrita nëpërfundim se kompani e shërbime tekontabilitetit është e nevojshe për këtë firmepër të ofruar shërbime dhe që I tërë stafiështë I knaqur me punen qe e bën kompania ekontabilitetit.Ky hulumtim është bërë për të ditë rrethshërbimit që ofrojmë ne si kompani dhe sajanë e knaqur Firma me punen qe ne ofrojmë.
 21. 21. REKOMANDIMI :• Si rekomandim për kompanin do të ishte që tëvizitojë firmat e ndryshme dhe të tregojëaftësin profesionale dhe shërbimin që mundtë ofrojë kompania
 22. 22. BOSHTI I ANALIZȄS DHE REZULTATET• Gjatë analizes që kam bërë kam shikuar netreg cila kompani ka tregun më të madh dhesa është % e tyre ne treg .

×