Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation kubi, kuboidi,prizmi

47,397 views

Published on

Punuar nga Fitore Gorani-Rexhepi

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentation kubi, kuboidi,prizmi

 1. 1. Tema:Kubi,kuboidi dhe prizmi Profesori: Kandidati: Prof. ass Fitore Abdullahu Fitore Gorani-Rexhepi UNIVERSITETI I PRISHTINES- FAKULTETI I EDUKIMI PROGRAMI PER AVANCIM TE KUALIFIKIMIT TE MESIMDHENESEVE PUNIM SEMINARIK
 2. 2. Përmbajtja : 1. Historiku i prizmit 2. Zbatimi i prizmave në art 3. Syprina e sipërfaqes së kubit, kuboidit dhe e prizmit 4. Vëllimi i kubit, kuboidit dhe e prizmit 5. Sistematizimi – të gjitha formulat 6. Puna praktike 7. Literatura
 3. 3. Paralelopipedi.Kuboidi dhe kubi Baza Baza Baza Kuboid(paralelopiped) (Baza drejtëkëndësh) (Baza katror) Kub Baza paralelogram Paralelopiped Paralelopipedi mundet të jetë i drejtë dhe i pjerët Paralelopipedi i drejtë me bazë drejtkëndësh-KUBOID(KUADRI) Kuboidi me të gjitha brinjët e barabarta-KUB
 4. 4. Katërkëndëshi ACGE është prerja diagonale A E GD F B CD Prerja diagonale
 5. 5. ABCD Cilat faqe janë paralele? Te paralelopipedi faqet e përballta janë paralele dhe të barabarta Prizmi me bazë paralelogram quhet paralelopiped 6 faqet e paralelopipedit janë paralelograme A A1 C1 D1 B1 B C D ADD1A1 DCC1D1 A1B1C1D1 BCC1B1 ABB1A1
 6. 6. Paralelopipedi.Kuboidi dhe kubi Detyra 1 Njehsoni diagonalen hapësinore të kuboidit me përmasa a=6cm,b=8cm dhe c=24 a b c d D Zgjidhje: d2=a2 + b2 D2=a2 +b2 +c2 222 2486 D 222 cbaD  cmD 266765766436 
 7. 7. Paralelopipedi.Kuboidi dhe kubi Detyra 2. Njehsoni syprinën e kuboidit me përmasa a=6cm,b=8cm dhe c=10cm Zgjidhje: S=2(ab+ac+bc) S=2(6·8 +6·10 + 8·10)=2(48 +60 +80)=2·188=374cm2 a b c
 8. 8. Paralelopipedi.Kuboidi dhe kubi Detyra 3. Njehsoni syprinën dhe diagonalen hapësinore të kubid me brinjë a=5cm a Zgjidhje: d2=a2 + a2 S=6a2 S=6·52 S=6·25=150cm2 D2=a2 + a2 + a2 D=a 2 65.873.153 cmaD  3
 9. 9. Hapja(rrjeti) dhe syprina e
 10. 10. Rrjeti i prizmit trekëndor a a a a H B B
 11. 11. B B а а а а а H Rrjeti i prizmit katërkëndor
 12. 12. Syprina e prizmit është e barabartë me shumën e syprinave të bazave dhe syprinën e faqeve anësore(mbështjellësit)të tij. S = 2B + M ku M=P•H S=2a(a+2H) Syprina e prizmit të rregullt katërkëndor Ha3 4 3a2    M B S=2B+M aH3 2 3a2   S Syprina e prizmit të rregullt trekëndor 2 3a3 2  B HaM  6 H)23(3  aaS Syprina e prizmit të rregullt gjashtëkëndor B=a·b; M=2ab+2aH+2bH S=2B+M=2ab+2aH+2bH= =2(ab+aH+bH) S=2(ab+aH+bH) Syprina e kuadrit(kuboidit) S=2B+M
 13. 13. B B M а а а а а H а=4cm H=5cm Zgjidhje: 2 11280322 cmMBS  S-syprina B-baza M-mbështjellësi Syprina e prizmit është e barabartë me shumën e syprinave të bazave dhe syprinën e faqeve anësore(mbështjellësit)të tij. S = 2B + M ku M=P•H Detyra 1:Njehso syprinën e prizmës së rregullt katërkëndore me brinjën e bazës a=4cm dhe lartësi H=5cm. Syprina B=a2=42=16cm2 M=4·a·H=4·4·5=80cm2 B=a2 M=4·a·H S = 2B + M S=2a(a+2H)
 14. 14. Detyra 2:Njehsoni syprinën e prizmit të rregullt trekëndor me brinjë të bazës a=6cm dhe lartësi H=8cm Syprina a a a a H а=4cm H=5cm B B M 2 cm14,17514414.3114457.1522  MBS Ha3 4 3a2    M B 2 22 57.15 4 73.136 4 73.16 4 3a cmB        S=2B+M 2 144863Ha3 cmM  Ha3 2 3a2   S Zgjidhje
 15. 15. a=4cm H=5cm Zgjidhje: Detyra 3.Njehsoni syprinën e prizmit të rregullt gjashtëkëndor me brinjë të bazës a=4cm dhe lartësi H=5cm Syprina a a a a aa H M B B 2 cm04.20312004,8312052.4122  MBS 2 3a3 2  B HaM  6 Ha6 2 3a3 2 2   S 2 22 52.41 2 73.1163 2 343 2 3a3 cmB        2 120546Ha6 cmM 
 16. 16. Syprina B B M Detyra 4.Njehsoni syprinën e prizmit me bazë katërkëndësh kënddrejt me brinjë a=5cm,b=4cm dhe lartësi H=10cm B=a·b; M=2ab+2aH+2bH S=2B+M=2ab+2aH+2bH= =2(ab+aH+bH) S=2(ab+aH+bH) a b c ab а=4cm b=5cm H=6cm Zgjidhje: S=2(ab+aH+bH)=2(5·4+5·10+4·10)=2(20+50+40)=220cm2
 17. 17. Punë dore Kroni
 18. 18. 1. Matematika kl. 7 nga autoret: Ramadan Zejnullahu, Ejup Hamiti, Eda Vula,Sejdi Bilalli 2. Burime nga interneti: http://www.slideshare.net/isakramadani/paralelopip edirelated=1 http://www.slideshare.net/fictiongirl13/historia-e- zhvillimit-te-matematikes?related=1 3. Pune dore: “Kroni” Literatura :
 19. 19. Ju faleminderi t për vëmendje

×