SlideShare a Scribd company logo

04.2 PENULISAN AKAD

SEMESTER 1

1 of 28
Download to read offline
Oleh :
KH. M. SHIDDIQ AL JAWI, S.Si, MSI
INSTITUT MUAMALAH INDONESIA
PENULISAN
AKAD-AKAD SYARIAH
POKOK BAHASAN
1. HUKUM PENULISAN AKAD SYARIAH
2. UNSUR-UNSUR DALAM PENULISAN
AKAD SYARIAH
3. CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN
SYARIAH DALAM PENULISAN AKAD
1. HUKUM PENULISAN
AKAD SYARIAH
HUKUM PENULISAN AKAD
•Penulisan akad-akad syariah seperti jual
beli, sewa menyewa, utang piutang, dsb,
hukum asalnya adalah sunnah (manduub),
tidak wajib.
•Firman Allah SWT :
•‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ََ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َُ‫ت‬‫ن‬َ‫ي‬‫َا‬‫د‬َ‫ت‬َ‫م‬َ‫ن‬‫َي‬‫د‬ِ‫ب‬‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫ل‬َ‫ج‬َ‫أ‬ََ‫س‬ُ‫م‬‫ى‬ًّ‫م‬َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬
•“Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya.” (QS Al Baqarah : 282)
HUKUM PENULISAN AKAD
•Syekh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat
tersebut dengan berkata :
•َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬‫ندبا‬‫استيثاقا‬‫للدين‬‫ودفعا‬‫للنزاع‬
•“Ayat yang berbunyi (َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬), artinya “tulislah dia
[muamalah tidak tunai itu] sebagai suatu
perbuatan yang manduub (sunnah) untuk
menimbulkan kepercayaan terhadap utang dan
untuk menjauhkan dari persengketaan.”
•(Wahbah Zuhaili, At Tafsiir Al Muniir, 3/109).
HUKUM PENULISAN AKAD
•Jadi penulisan akad-akad syariah hukum asalnya
adalah sunnah (mandub), tidak wajib.
•Hal itu karena penulisan akad tidak termasuk ke
dalam rukun akad, dan juga tidak termasuk ke
dalam syarat-syarat syar’i di dalam rukun akad.
•Tujuan penulisan akad adalah untuk menimbulkan
kepercayaan (tautsiiq) dan menghilangkan
perselisihan atau persengketaan (qath’un nizaa’
wal khilaaf).
HUKUM PENULISAN AKAD
•Maka dari itu, Allah SWT berfirman dalam Al
Qur`an :
•‫ال‬َ‫و‬‫وا‬ُ‫م‬َ‫أ‬‫س‬َ‫ت‬َ‫ن‬َ‫أ‬َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ت‬َ‫يرا‬ِ‫غ‬َ‫ص‬َ‫و‬َ‫أ‬ََ‫ك‬َ‫يرا‬ِ‫ب‬‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َِ‫ه‬ِ‫ل‬َ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ُم‬‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ََ‫أ‬َُ‫ط‬َ‫س‬‫ق‬ََ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬
َِ َّ‫اّلل‬َُ‫م‬َ‫و‬‫ق‬َ‫أ‬َ‫و‬َِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ش‬‫ل‬ِ‫ل‬‫ى‬َ‫ن‬‫د‬َ‫أ‬َ‫و‬ََّ‫ال‬َ‫أ‬ََ‫ت‬‫وا‬ُ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬‫ر‬
•“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.”
(QS Al Baqarah : 282)
HUKUM PENULISAN AKAD
•Namun demikian, menuliskan akad syariah
hukumnya dapat menjadi wajib, dengan 2
(dua) alasan :
•Pertama, jika kewajiban para pihak tidak
dilaksanakan sempurna tanpa adanya
penulisan akad.
•Kaidah fiqih menyebutkan :
•‫ا‬َ‫م‬‫ال‬َُّ‫م‬ِ‫ت‬َ‫ي‬َُ‫ب‬ ِ‫اج‬َ‫و‬‫ال‬‫إال‬َِ‫ه‬ِ‫ب‬ََ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬َِ‫اج‬َ‫و‬َ‫ب‬
•“Jika suatu kewajiban tidak terlaksana
kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu
wajib pula hukumnya.“
HUKUM PENULISAN AKAD
•Kedua, jika diduga kuat akan timbul
mudharat kalau penulisan akad tidak
dilakukan, misalnya lupa, atau rawan
persengketaan, dsb maka penulisan menjadi
wajib untuk menghilangan mudharat.
•Kaidah fiqih menyebutkan :
•‫الضرر‬‫يزال‬
•“Segala macam bentuk mudharat (bahaya)
wajib untuk dihilangkan.”
2. UNSUR-UNSUR DALAM
PENULISAN AKAD
SYARIAH
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
•Unsur-unsur utama dalam
penulisan akad mengacu pada :
•(1) konsep akad,
•(2) rukun-rukun akad,
•(3) syarat-syarat akad.
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
Akad menurut istilah syar’i :
‫اطَايجابَبقبولَعلىَوجهََمشروعَيظهرَا‬َ‫ب‬‫ت‬‫ِر‬‫ا‬َ‫ثرهَفي‬
‫محله‬
Akad adalah ikatan ijab dengan kabul
yang sesuai hukum syara’ yang
menimbulkan akibat hukum pada objek
akad.
(Yusuf As-Sabatin, Al-Buyu’, hlm. 13)
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
Ada tiga rukun akad :
(1)Al-aqidani (dua pihak yang
berakad)
(2)Mahallul aqad / ma’quud
‘alaihi (objek akad / apa yang
diakadkan).
(3)Shighat akad (ijab dan kabul)
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
Syarat-Syarat dalam akad :
(1) Syarat Syar’i, yaitu syarat yang
ada dalilnya adalam Al Qur`an dan
As Sunnah pada rukun-rukun akad,
spt syarat aqil.
(2) Syarat Ja’li, yaitu syarat yang
ditetapkan sendiri oleh para pihak
dalam suatu akad.
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
•Berdasarkan itu, maka unsur-unsur
penulisan akad :
•(1) Data/keterangan mengenai para pihak
yang berakad (al muta’aaqidaini)
•(2) Pasal-pasal mengenai objek akad
(ma’quud ‘alaihi) dan imbal baliknya
(muqaabil)
•(3) Redaksi ijab dan Kabul secara tertulis
dari para pihak.
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
•(4) Pasal-pasal mengenai hak dan
kewajiban (al huquuq wa al
iltizamaat/al waajibaat) dari para
pihak.
•(5) Pasal-pasal mengenai syarat-
syarat ja’li (syarat yang dibuat
sendiri di antara para pihak)
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
•(6) Pasal-pasal mengenai sanksi jika
terjadi pelanggaran kewajiban
(iltizamaat).
•(7) Pasal-pasal mengenai
penyelesaian sengketa (al
khushuumat, dispute)
UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD
•(8) Keterangan tempat dan tanggal
penandatanganan akad.
•(9) Tanda tangan (tauqii’) dari para
pihak.
•(10) Tanda tangan saksi-saksi (asy
syaahid)
3. CONTOH-CONTOH
PENYIMPANGAN SYARIAH
DALAM PENULISAN AKAD
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•(1) Tidak terdapat data tempat /
tanggal lahir dari para pihak.
•Hal ini mengakibatkan tidak
diketahuinya apakah para pihak itu
mempunyai ahliyyah at tasharruf
(kecakapan melakukan perbuatan
hukum).
•Misal : syarat mumayyiz menjadi
tidak teridentifikasi.
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•(2) Tidak terdapat redaksi yang
menunjukkan terjadinya ijab dan
Kabul dari para pihak.
•Misal :
•“Pihak I dengan pihak II dengan ini
menyepakati pasal-pasal berikut
sebagaimana tertulis dalam
perjanjian ini sebagai berikut : ”
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•Redaksi tersebut tidak menunjukkan
terjadinya ijab dan Kabul dari para
pihak, tetapi hanya menunjukkan
bahwa kedua pihak menerima
(kabul) tawaran satu sama lain.
•Jadi yang ada bukan ijab yang terikat
dengan kabul, tapi kabul yang terikat
dengan kabul.
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
• Redaksi yang menunjukkan terjadinya ijab dan Kabul sbb:
• “Dengan ini, saya :
• N a m a : Ahmad (pihak I)
• Tempat/tgl lahir : Jogja, 13 Agustus 1980
• Menyatakan Ijab kepada Pihak II,“Saya telah menjual rumah
kepada Pak Budi (Pihak II).”
• Nama : Budi (Pihak II)
• Tempat/tgl lahir : Semarang, 13 Juni 1980
• Menyatakan kabul kepada pihak I,”Saya telah membeli
rumah dari Pak Ahmad (Pihak I).”
• Selanjutnya pihak I dan pihak II menyepakati pasal-pasal
berikut sebagaimana dalam perjanjian ini sbb:
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•(3) Terdapat syarat-syarat yang bertentangan
dengan syariah dalam pasal-pasal perjanjian.
Misal :
•-Asuransi (baik konvensional maupun syariah)
•-Denda (untuk akad utang atau yang
mengandung utang)
•-Agunan utang (rahn) berupa dokumen pribadi
yang tidak dapat diperdagangkan, seperti
ijazah, atau SK Pegawai.
•-dll
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•(4) Redaksi kalimat dalam pasal-pasal
mempunyai makna ganda (multi tafsir),
•Seharusnya pasal-pasal dalam perjanjian
menggunakan kalimat yang tegas yang tidak
menimbulkan multi tafsir/interprestasi yang
rawan persengketaan.
•Kaidah fiqih menyebutkan :
•‫األصل‬‫في‬‫المعامالت‬‫رفع‬‫المنازعات‬
•“Hukum asal muamalah adalah harus
menghilangkan potensi persengketaan.”
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•(5) Terdapat data-data yang sengaja
dipalsukan di dalam pasal-pasal perjanjian.
•Misalnya :
•-Data tentang para pihak yang menggunakan
KTP palsu.
•-Data alamat para pihak ternyata
menggunakan alamat palsu.
•-dsb.
PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD
•(6) Terdapat kekurangan dalam nishab (jumlah saksi
minimal) untuk para saksi.
•Dalam akad-akad muamalah, kesaksian itu
nishabnya adalah dua orang saksi laki-laki yang adil.
Dan kesaksian seorang laki-laki setara dengan
kesaksian dua orang perempuan.
•Jadi jumlah saksi minimal adalah :
•-dua orang saksi laki-laki, atau
•-satu orang laki-laki dan dua orang perempuan,
atau
•-empat orang perempuan
TERIMA KASIH
WASSALAM

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

01.6 HUKUM GADAI SYARIAH
01.6 HUKUM GADAI SYARIAH01.6 HUKUM GADAI SYARIAH
01.6 HUKUM GADAI SYARIAH
 
Konsep akad dalam kajian fiqh muamalah
Konsep akad dalam kajian fiqh muamalahKonsep akad dalam kajian fiqh muamalah
Konsep akad dalam kajian fiqh muamalah
 
08 hukum ijarah
08 hukum ijarah08 hukum ijarah
08 hukum ijarah
 
07 HUKUM RAHN (GADAI)
07 HUKUM RAHN (GADAI)07 HUKUM RAHN (GADAI)
07 HUKUM RAHN (GADAI)
 
11 HUKUM WAKALAH
11 HUKUM WAKALAH11 HUKUM WAKALAH
11 HUKUM WAKALAH
 
10 h u ku m s y i r k a h 1
10 h u ku m s y i r k a h 110 h u ku m s y i r k a h 1
10 h u ku m s y i r k a h 1
 
01.3 MULTI AKAD
01.3 MULTI AKAD01.3 MULTI AKAD
01.3 MULTI AKAD
 
01.4 MURABAHAH BANK SYARIAH
01.4 MURABAHAH BANK SYARIAH01.4 MURABAHAH BANK SYARIAH
01.4 MURABAHAH BANK SYARIAH
 
12 HUKUM DHOMAN (JAMINAN)
12 HUKUM DHOMAN (JAMINAN)12 HUKUM DHOMAN (JAMINAN)
12 HUKUM DHOMAN (JAMINAN)
 
08 HUKUM IJARAH
08 HUKUM IJARAH08 HUKUM IJARAH
08 HUKUM IJARAH
 
05.4 HUKUM JUAL BELI (KLASIK)
05.4 HUKUM JUAL BELI (KLASIK)05.4 HUKUM JUAL BELI (KLASIK)
05.4 HUKUM JUAL BELI (KLASIK)
 
002 konsep akad
002 konsep akad002 konsep akad
002 konsep akad
 
09.1 HUKUM SAMSARAH (RUKUN & SYARAT)
09.1 HUKUM SAMSARAH (RUKUN & SYARAT)09.1 HUKUM SAMSARAH (RUKUN & SYARAT)
09.1 HUKUM SAMSARAH (RUKUN & SYARAT)
 
Pengertian Teori Akad
Pengertian Teori AkadPengertian Teori Akad
Pengertian Teori Akad
 
07 membantah pendapat2 yang membolehkan bunga bank
07 membantah pendapat2 yang membolehkan bunga bank07 membantah pendapat2 yang membolehkan bunga bank
07 membantah pendapat2 yang membolehkan bunga bank
 
14 HUKUM WADI'AH
14 HUKUM WADI'AH14 HUKUM WADI'AH
14 HUKUM WADI'AH
 
06.3 RINGKASAN HUKUM RIBA, QARD, & DAIN
06.3 RINGKASAN HUKUM RIBA, QARD, & DAIN06.3 RINGKASAN HUKUM RIBA, QARD, & DAIN
06.3 RINGKASAN HUKUM RIBA, QARD, & DAIN
 
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
01.5 HUKUM ASURANSI SYARIAH
 
01.7 koperasi syariah
01.7 koperasi syariah01.7 koperasi syariah
01.7 koperasi syariah
 
04 hukum jual beli 1 2015
04 hukum jual beli 1 201504 hukum jual beli 1 2015
04 hukum jual beli 1 2015
 

Similar to 04.2 PENULISAN AKAD

16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...
16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...
16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...RullyMarlanEliezerSi
 
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptxSallamSulaiman
 
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.pptAKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.pptRefkyFielnanda1
 
Konsep Umum Aqad.ppt
Konsep Umum Aqad.pptKonsep Umum Aqad.ppt
Konsep Umum Aqad.pptBuleLoeGeliea
 
Akad rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beliAkad rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual belisyariah umi
 
Hukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPT
Hukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPTHukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPT
Hukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPTAnas Wibowo
 
Materiibc12jakarta hukum permodalanislam
Materiibc12jakarta hukum permodalanislamMateriibc12jakarta hukum permodalanislam
Materiibc12jakarta hukum permodalanislamislamicbusinesscoaching
 
Ba'i Al -Isthisna.pptx
Ba'i Al -Isthisna.pptxBa'i Al -Isthisna.pptx
Ba'i Al -Isthisna.pptxokfiresti1
 
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islam
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islamSumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islam
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islamhariyanto irex
 
4.1. akad dalam asuransi syariah
4.1. akad dalam asuransi syariah4.1. akad dalam asuransi syariah
4.1. akad dalam asuransi syariahJunaris Rahman
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIShelmikurniawan11
 
Kerjasama Ekonomi dalam Agama Islam
Kerjasama Ekonomi dalam Agama IslamKerjasama Ekonomi dalam Agama Islam
Kerjasama Ekonomi dalam Agama Islamrendrafauzi
 
H u ku m s y i r k a h
H u ku m s y i r k a hH u ku m s y i r k a h
H u ku m s y i r k a hRendra Visual
 
akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'Bunny Amhy
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptSafwanMulyani1
 

Similar to 04.2 PENULISAN AKAD (20)

16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...
16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...
16 April - Hukum Kontrak dalam Bisnis Syariah Bapak Abdul Rasyid, S.H.I., MC...
 
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
 
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
 
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.pptAKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
 
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.pptAKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
AKAD DALAM ISLAM NEW.ppt
 
Konsep Umum Aqad.ppt
Konsep Umum Aqad.pptKonsep Umum Aqad.ppt
Konsep Umum Aqad.ppt
 
Akad rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beliAkad rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beli
 
Hukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPT
Hukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPTHukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPT
Hukum Utang (ad-Dain) dan Pinjaman (al-Qardh) .PPT
 
Materiibc12jakarta hukum permodalanislam
Materiibc12jakarta hukum permodalanislamMateriibc12jakarta hukum permodalanislam
Materiibc12jakarta hukum permodalanislam
 
Ba'i Al -Isthisna.pptx
Ba'i Al -Isthisna.pptxBa'i Al -Isthisna.pptx
Ba'i Al -Isthisna.pptx
 
Akad - Kaidah Fiqih.pptx
Akad - Kaidah Fiqih.pptxAkad - Kaidah Fiqih.pptx
Akad - Kaidah Fiqih.pptx
 
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islam
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islamSumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islam
Sumbangan tangguhan pada pembangunan masjid perspektif hukum islam
 
akad Muamalah.pptx
akad Muamalah.pptxakad Muamalah.pptx
akad Muamalah.pptx
 
KEL 3 HI (2).pptx
KEL 3 HI (2).pptxKEL 3 HI (2).pptx
KEL 3 HI (2).pptx
 
4.1. akad dalam asuransi syariah
4.1. akad dalam asuransi syariah4.1. akad dalam asuransi syariah
4.1. akad dalam asuransi syariah
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
 
Kerjasama Ekonomi dalam Agama Islam
Kerjasama Ekonomi dalam Agama IslamKerjasama Ekonomi dalam Agama Islam
Kerjasama Ekonomi dalam Agama Islam
 
H u ku m s y i r k a h
H u ku m s y i r k a hH u ku m s y i r k a h
H u ku m s y i r k a h
 
akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'akuntansi istisnha'
akuntansi istisnha'
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
 

More from fissilmikaffah1

01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORERfissilmikaffah1
 
01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORERfissilmikaffah1
 
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAHfissilmikaffah1
 
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALISfissilmikaffah1
 
09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)
09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)
09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)fissilmikaffah1
 
09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)
09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)
09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)fissilmikaffah1
 
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNAfissilmikaffah1
 
05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN
05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN
05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURANfissilmikaffah1
 
05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI
05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI
05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELIfissilmikaffah1
 
05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH
05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH
05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAHfissilmikaffah1
 
05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)
05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)
05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)fissilmikaffah1
 

More from fissilmikaffah1 (12)

01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.2 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
 
01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
01.1 METODE STUDI FIQIH KONTEMPORER
 
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
10.3 PENYIMPANGAN HUKUM SYIRKAH
 
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
 
09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)
09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)
09.3 HUKUM SAMSARAH (MLM)
 
09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)
09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)
09.2 HUKUM SAMSARAH (DROPSHIPPER)
 
06.1 HUKUM RIBA
06.1 HUKUM RIBA06.1 HUKUM RIBA
06.1 HUKUM RIBA
 
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
05.3 HUKUM JUAL BELI SALAM & ISTISHNA
 
05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN
05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN
05.2 HUKUM JUAL BELI DENGAN UTANG & ANGSURAN
 
05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI
05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI
05.1 RINGKASAN HUKUM JUAL BELI
 
05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH
05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH
05.6 PENGANTAR KAJIAN MUROBAHAH
 
05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)
05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)
05.5 HUKUM JUAL BELI (KONTEMPORER)
 

Recently uploaded

MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MohdFirdauzShariff
 
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOKFeedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOKedukasitdadepok
 
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...Erwin606694
 
PPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptx
PPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptxPPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptx
PPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptxGitaArya1
 
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxBUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxAdeGk
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxKanaidi ken
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docxMonicaDwiSani
 
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimpemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimJAYANTINURULITA3
 
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifModul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifLIDIADEVEGA4
 
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptxAksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptxrurdiriyanto50
 
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptmateri PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptArifRivaldi3
 
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualaksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualLIDIADEVEGA4
 
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....BAYULAKSONOJAELANE
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7LIDIADEVEGA4
 
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdfMakalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdffierlitaamalia
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"SABDA
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...Kanaidi ken
 
AKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdf
AKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdfAKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdf
AKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdfLIDIADEVEGA4
 
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxModul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxMarsitaAssech2
 

Recently uploaded (20)

MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
 
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOKFeedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
Feedback Mentee Buat Mentor KMB 2024 TDA DEPOK
 
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
AKSI NYATA ERWIN Literasi Membaca Bersama dan Membaca Terbimbing [Kemitraan d...
 
PPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptx
PPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptxPPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptx
PPT Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran Kel. 2.pptx
 
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptxBUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
BUPENA 6D TEMA 8 SUBTEMA 2 KELAS SEKOLAH DASAR).pptx
 
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptxBahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
Bahan Presentasi Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" by Ken Kanaidi.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU OLEH KEPALA SEKOLAH.docx
 
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimpemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
 
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifModul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
 
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptxAksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
 
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptxPemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
 
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptmateri PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
 
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksualaksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
aksi nyata iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual
 
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
 
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdfMakalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
RENCANA + Link2 MATERI Training _"Penyusunan HPS dan Perhitungan TKDN & BMP" ...
 
AKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdf
AKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdfAKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdf
AKSI NYATA TOPIKPERENCANAAN BERBASIS DATA IDENTIFIKASI-REFLEKSI-BENAHI.pdf
 
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxModul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
 

04.2 PENULISAN AKAD

 • 1. Oleh : KH. M. SHIDDIQ AL JAWI, S.Si, MSI INSTITUT MUAMALAH INDONESIA PENULISAN AKAD-AKAD SYARIAH
 • 2. POKOK BAHASAN 1. HUKUM PENULISAN AKAD SYARIAH 2. UNSUR-UNSUR DALAM PENULISAN AKAD SYARIAH 3. CONTOH-CONTOH PENYIMPANGAN SYARIAH DALAM PENULISAN AKAD
 • 4. HUKUM PENULISAN AKAD •Penulisan akad-akad syariah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dsb, hukum asalnya adalah sunnah (manduub), tidak wajib. •Firman Allah SWT : •‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ََ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َُ‫ت‬‫ن‬َ‫ي‬‫َا‬‫د‬َ‫ت‬َ‫م‬َ‫ن‬‫َي‬‫د‬ِ‫ب‬‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫ل‬َ‫ج‬َ‫أ‬ََ‫س‬ُ‫م‬‫ى‬ًّ‫م‬َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬ •“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS Al Baqarah : 282)
 • 5. HUKUM PENULISAN AKAD •Syekh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan berkata : •َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬‫ندبا‬‫استيثاقا‬‫للدين‬‫ودفعا‬‫للنزاع‬ •“Ayat yang berbunyi (َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫اك‬َ‫ف‬), artinya “tulislah dia [muamalah tidak tunai itu] sebagai suatu perbuatan yang manduub (sunnah) untuk menimbulkan kepercayaan terhadap utang dan untuk menjauhkan dari persengketaan.” •(Wahbah Zuhaili, At Tafsiir Al Muniir, 3/109).
 • 6. HUKUM PENULISAN AKAD •Jadi penulisan akad-akad syariah hukum asalnya adalah sunnah (mandub), tidak wajib. •Hal itu karena penulisan akad tidak termasuk ke dalam rukun akad, dan juga tidak termasuk ke dalam syarat-syarat syar’i di dalam rukun akad. •Tujuan penulisan akad adalah untuk menimbulkan kepercayaan (tautsiiq) dan menghilangkan perselisihan atau persengketaan (qath’un nizaa’ wal khilaaf).
 • 7. HUKUM PENULISAN AKAD •Maka dari itu, Allah SWT berfirman dalam Al Qur`an : •‫ال‬َ‫و‬‫وا‬ُ‫م‬َ‫أ‬‫س‬َ‫ت‬َ‫ن‬َ‫أ‬َُ‫ه‬‫و‬ُ‫ب‬ُ‫ت‬‫ك‬َ‫ت‬َ‫يرا‬ِ‫غ‬َ‫ص‬َ‫و‬َ‫أ‬ََ‫ك‬َ‫يرا‬ِ‫ب‬‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َِ‫ه‬ِ‫ل‬َ‫ج‬َ‫أ‬َ‫ُم‬‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ََ‫أ‬َُ‫ط‬َ‫س‬‫ق‬ََ‫د‬‫ن‬ِ‫ع‬ َِ َّ‫اّلل‬َُ‫م‬َ‫و‬‫ق‬َ‫أ‬َ‫و‬َِ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ش‬‫ل‬ِ‫ل‬‫ى‬َ‫ن‬‫د‬َ‫أ‬َ‫و‬ََّ‫ال‬َ‫أ‬ََ‫ت‬‫وا‬ُ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬‫ر‬ •“Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.” (QS Al Baqarah : 282)
 • 8. HUKUM PENULISAN AKAD •Namun demikian, menuliskan akad syariah hukumnya dapat menjadi wajib, dengan 2 (dua) alasan : •Pertama, jika kewajiban para pihak tidak dilaksanakan sempurna tanpa adanya penulisan akad. •Kaidah fiqih menyebutkan : •‫ا‬َ‫م‬‫ال‬َُّ‫م‬ِ‫ت‬َ‫ي‬َُ‫ب‬ ِ‫اج‬َ‫و‬‫ال‬‫إال‬َِ‫ه‬ِ‫ب‬ََ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬َِ‫اج‬َ‫و‬َ‫ب‬ •“Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.“
 • 9. HUKUM PENULISAN AKAD •Kedua, jika diduga kuat akan timbul mudharat kalau penulisan akad tidak dilakukan, misalnya lupa, atau rawan persengketaan, dsb maka penulisan menjadi wajib untuk menghilangan mudharat. •Kaidah fiqih menyebutkan : •‫الضرر‬‫يزال‬ •“Segala macam bentuk mudharat (bahaya) wajib untuk dihilangkan.”
 • 11. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD •Unsur-unsur utama dalam penulisan akad mengacu pada : •(1) konsep akad, •(2) rukun-rukun akad, •(3) syarat-syarat akad.
 • 12. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD Akad menurut istilah syar’i : ‫اطَايجابَبقبولَعلىَوجهََمشروعَيظهرَا‬َ‫ب‬‫ت‬‫ِر‬‫ا‬َ‫ثرهَفي‬ ‫محله‬ Akad adalah ikatan ijab dengan kabul yang sesuai hukum syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. (Yusuf As-Sabatin, Al-Buyu’, hlm. 13)
 • 13. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD Ada tiga rukun akad : (1)Al-aqidani (dua pihak yang berakad) (2)Mahallul aqad / ma’quud ‘alaihi (objek akad / apa yang diakadkan). (3)Shighat akad (ijab dan kabul)
 • 14. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD Syarat-Syarat dalam akad : (1) Syarat Syar’i, yaitu syarat yang ada dalilnya adalam Al Qur`an dan As Sunnah pada rukun-rukun akad, spt syarat aqil. (2) Syarat Ja’li, yaitu syarat yang ditetapkan sendiri oleh para pihak dalam suatu akad.
 • 15. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD •Berdasarkan itu, maka unsur-unsur penulisan akad : •(1) Data/keterangan mengenai para pihak yang berakad (al muta’aaqidaini) •(2) Pasal-pasal mengenai objek akad (ma’quud ‘alaihi) dan imbal baliknya (muqaabil) •(3) Redaksi ijab dan Kabul secara tertulis dari para pihak.
 • 16. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD •(4) Pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban (al huquuq wa al iltizamaat/al waajibaat) dari para pihak. •(5) Pasal-pasal mengenai syarat- syarat ja’li (syarat yang dibuat sendiri di antara para pihak)
 • 17. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD •(6) Pasal-pasal mengenai sanksi jika terjadi pelanggaran kewajiban (iltizamaat). •(7) Pasal-pasal mengenai penyelesaian sengketa (al khushuumat, dispute)
 • 18. UNSUR-UNSUR PENULISAN AKAD •(8) Keterangan tempat dan tanggal penandatanganan akad. •(9) Tanda tangan (tauqii’) dari para pihak. •(10) Tanda tangan saksi-saksi (asy syaahid)
 • 20. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •(1) Tidak terdapat data tempat / tanggal lahir dari para pihak. •Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya apakah para pihak itu mempunyai ahliyyah at tasharruf (kecakapan melakukan perbuatan hukum). •Misal : syarat mumayyiz menjadi tidak teridentifikasi.
 • 21. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •(2) Tidak terdapat redaksi yang menunjukkan terjadinya ijab dan Kabul dari para pihak. •Misal : •“Pihak I dengan pihak II dengan ini menyepakati pasal-pasal berikut sebagaimana tertulis dalam perjanjian ini sebagai berikut : ”
 • 22. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •Redaksi tersebut tidak menunjukkan terjadinya ijab dan Kabul dari para pihak, tetapi hanya menunjukkan bahwa kedua pihak menerima (kabul) tawaran satu sama lain. •Jadi yang ada bukan ijab yang terikat dengan kabul, tapi kabul yang terikat dengan kabul.
 • 23. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD • Redaksi yang menunjukkan terjadinya ijab dan Kabul sbb: • “Dengan ini, saya : • N a m a : Ahmad (pihak I) • Tempat/tgl lahir : Jogja, 13 Agustus 1980 • Menyatakan Ijab kepada Pihak II,“Saya telah menjual rumah kepada Pak Budi (Pihak II).” • Nama : Budi (Pihak II) • Tempat/tgl lahir : Semarang, 13 Juni 1980 • Menyatakan kabul kepada pihak I,”Saya telah membeli rumah dari Pak Ahmad (Pihak I).” • Selanjutnya pihak I dan pihak II menyepakati pasal-pasal berikut sebagaimana dalam perjanjian ini sbb:
 • 24. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •(3) Terdapat syarat-syarat yang bertentangan dengan syariah dalam pasal-pasal perjanjian. Misal : •-Asuransi (baik konvensional maupun syariah) •-Denda (untuk akad utang atau yang mengandung utang) •-Agunan utang (rahn) berupa dokumen pribadi yang tidak dapat diperdagangkan, seperti ijazah, atau SK Pegawai. •-dll
 • 25. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •(4) Redaksi kalimat dalam pasal-pasal mempunyai makna ganda (multi tafsir), •Seharusnya pasal-pasal dalam perjanjian menggunakan kalimat yang tegas yang tidak menimbulkan multi tafsir/interprestasi yang rawan persengketaan. •Kaidah fiqih menyebutkan : •‫األصل‬‫في‬‫المعامالت‬‫رفع‬‫المنازعات‬ •“Hukum asal muamalah adalah harus menghilangkan potensi persengketaan.”
 • 26. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •(5) Terdapat data-data yang sengaja dipalsukan di dalam pasal-pasal perjanjian. •Misalnya : •-Data tentang para pihak yang menggunakan KTP palsu. •-Data alamat para pihak ternyata menggunakan alamat palsu. •-dsb.
 • 27. PENYIMPANGAN DALAM PENULISAN AKAD •(6) Terdapat kekurangan dalam nishab (jumlah saksi minimal) untuk para saksi. •Dalam akad-akad muamalah, kesaksian itu nishabnya adalah dua orang saksi laki-laki yang adil. Dan kesaksian seorang laki-laki setara dengan kesaksian dua orang perempuan. •Jadi jumlah saksi minimal adalah : •-dua orang saksi laki-laki, atau •-satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau •-empat orang perempuan