Successfully reported this slideshow.

First tuesday

477 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

First tuesday

 1. 1. First Tuesday 10.januar 2012Høyskolelektor Morten William Knudsen,Handelshøyskolen BI, Kunsthøyskolen i Bergen -KHIB
 2. 2. 10.Jan 2012 Høyskolelektor Morten William Knudsen• morten.w.knudsen@bi.no• Handelshøyskolen BI/KHIB• www.bi.no/bergen• www.khib.no
 3. 3. Agenda:• "Nytt om forbrukeratferd”• Er det slik at vi som forbrukere er rasjonelle, eller er det slik at vi lar oss styre av frykt og lyst? Tar vi beslutninger fordi vi er blitt påvirket på en ubevisst måte?
 4. 4. Utdypning• Foredraget vil ta for seg ulike trender innenfor forbrukeratferd. Hvordan vil forbruket utvikle seg fremover? Hvilken effekt vil krisen i eurosonen ha på vårt forbruk og konsum? Det vil bli gitt en oversikt over viktige perspektiver for å forstå den moderne forbrukeren. Dessuten vil foredraget gi innblikk i nyere forsking på hvordan forbrukeren faktisk tar beslutninger, som vil endre vår forståelse av markedsføring og reklame.
 5. 5. Ulike trender innen forbruk• Forbruk som mening• Forbruk som politikk• Forbruk som autentisitet• Forbruk som estetikk• Forbruk som sosial distinksjon• Forbruk som identitet• Forbruk som mote• Forbruk som makt• Forbruk som kjedsomhet• Forbruk som lyst• Forbruk som forventning
 6. 6. Ulike trender innen forbruk II• Den store sosiale transformasjonen• Livsløpets nyorganisering• Kunnskaps revolusjon og kjønnsrevolusjon• Det fete liv• Utrygghetens dynamikk• Sentralisering, urbanisering, multietnisitet• Fordi jeg fortjener det
 7. 7. Ulike trender innen forbruk III• Kampen om tiden• Kvinnen og mannen, familien og vennene• Sosial differensiering og nye koder• Lykke og materialisme
 8. 8. System 1, System 2, (Daniel Kahneman)ELM (Petty & Cacioppo)• Ettertanke vs. Heuristikker• ”Bedre fort og gale, enn sent og riktig”• Dawes formel• Priming
 9. 9. Nytenkning om markedsføring• Sammenhengen mellom:• Opplevd kvalitet (Produktet + Service)• Forventet kvalitet (markedsføringens dødsfelle)• Opplevd rettferdighet (eller hvordan ødelegge et barneselskap)• Omdømme (Evig eies kun det tapte)• Tilfredshet (KTI)• Lojalitet (Kalkulativ, affektiv og moralsk)
 10. 10. • Alternativer (Er gresset alltid grønnere på andre siden?)• Byttekostnader (Service som ”Social binding”)• Gjenkjøp (Det vi alle ønsker)• Vareprat (”Der bør du gå”)• Dialog
 11. 11. Det handler om felles identitet• Identitet – Felles kultur• Som viser seg i kommunikasjon, symbolikk, handling
 12. 12. Verdier• Verdier: Regler for hva som er rett og galt• Kjerneverdier: Dypt rotfestede verdier, vanskelig å endre• Perifere verdier: Mer overflatiske verdier, lettere å endre• Åpne verdier: Verdier som er lett å formulere, og som det på overflaten er stor enighet om• Skjulte verdier: Verdier som det er liten åpenhet om, men som kan være sterkt styrende for atferd
 13. 13. Verdier II• Målverdier: Verdier som er knyttet til fremtidige mål• Instrumentelle verdier: Verdier knyttet til midler for å oppnå mål• Indre jobbverdier: Verdier som er knyttet til selve innholdet i jobben• Ytre jobbverdier: Verdier knyttet til ytre konsekvenser av belønninger for arbeidet
 14. 14. Verdier som kollektiv størrelseVerdier er kjernen i organisasjonskulturenKultur (årsak) -> Klima (Virkning)Kultur: Grunnleggende verdier og antakelserKlima: Atomsfære, omgangstone, normer
 15. 15. Klima og resultater• Klima (Årsak) -> Resultater• Resultater i form av:• Kvalitet• Produktivitet• Innovasjon• Jobbtilfredshet• Velvære
 16. 16. Den viktige sammenhengen• Verdier -> Kultur -> Klima -> Resultater -> Profitt
 17. 17. Grunnleggende dimensjoner iorganisasjonskultur• Medarbeideridentitet• Gruppefokus• Menneskeorientering• Integrering/koordinering av enheter/avdelinger• Grad av kontroll• Risikotoleranse• Belønningskriterier• Konflikttoleranse• Vektlegging av mål• Fokus på et åpent system
 18. 18. Det handler om kommunikasjon• Kommunikasjon = Dialog• Kommunikasjon = Lytte
 19. 19. Dialog markedsføring ogrelasjonsbygging• Vi møtes til ærlig vilje til gjensidig forståelse• Vi møter hverandre med åpenhet, vennlighet, og omtanke• Vi er mer opptatt av å forstå enn selv å bli forstått• Vi tydeliggjør hverandre• Vi møtes på en prøvende, letende, ettertenksom, selvkritisk måte• Vi erkjenner at gjennom å lytte så utvides vår horisont
 20. 20. • Vi møtes for at vår egen identitet ikke skal skjules eller oppgis eller for at vi ukritisk skal godta den andre• Vi møtes for å skape bedre løsninger, felles løsninger• Vi møtes der vi gir hverandre tid• Vi møtes fordi vi ønsker å fortsette å bruke tid på hverandre
 21. 21. ”Vi fødes som orginaler og dør somkopier”• Hvem trenger kreativitet?
 22. 22. Noen eksempler• Columbi egg
 23. 23. Den gordiske knute
 24. 24. Viktig!• Priming: Betydningen av stimuli• Framing: Betydningen av betraktningsmå te• Anti- habituering – endre de mentale stiene
 25. 25. Hva er kreativitet?• Kreativitet er en mental og sosial prosess som skal skape nye ideer og løsninger, eller nye koblinger mellom eksisterende ideer eller løsninger.• Kreativitet drives av en prosess av enten bevisst eller ubevisst innsikt.• En alternativ definisjon kan være at kreativitet ganske enkelt er det å skape noe nytt
 26. 26. Kreative tanker• Vi antar at resultatet av kreative prosesser både skal være originalt og hensiktsmessig
 27. 27. Hva gir kreativitet?• Kreativitet har blitt tilskrevet guddommelig inngripen, kognitive prosesser, sosiale omgivelser, personlighetstrekk eller bare ren flaks.• Kreativitet har blitt assosiert med geni eller galskap• Kreativitet har blitt sett på som noe medfødt eller noe som kan læres gjennom teknikker
 28. 28. Hvor spiller kreativitet en rolle?• Innovasjon = nyskapning + kommersialisering
 29. 29. Bryte forutsetninger• Kreativitet er en prosess der forutsetninger brytes.• Kreative ideer genereres oftest når man ser bort fra forutinntatte antakelser og forsøker en ny tilnærming eller en ny metode som andre vil finne utenkelig
 30. 30. Den kreative person• Høy selvtillit• Aggressiv og pågående• Fleksibel• Selvaksepterende• Lite påvirket av sosiale barrierer og andres meninger• Sterk prestasjonsorientering• Lav konformitet• Uavhengighet og standhaftighet• Introversjon og intuitiv grunnholdning• (Mackinnon referert etter Kaufmann 2007)
 31. 31. Den kreative organisasjonen• Generøsitet• Fellesskap• Fagkompetanse• Kulturelt mangfold• Tillit og toleranse• Likeverd og respekt• Nysgjerrighet• Frihetsånd• Småskala ( Sahlin 2008)
 32. 32. Flytsonen• Utfordringer• Ferdigheter
 33. 33. Kreativitet i team• Positive krefter • Negative krefter• Heterogenitet • Sosialt trykk og• Kognitiv konflikt konformitet• Økt motivasjon • Gruppetenkning og • Skjevhet i mestringsfølelse deltakelse• Risikotoleranse • Valens• Akseptering • Gruppestørrelse
 34. 34. Takk for meg

×