http://www.udru.ac.th/
การจัดการรายการบรรณานุกรมด้วย Zotero
และมาตรฐานเอกสารดิจิทัล
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ณ คณะศึกษาศาสตร...
http://www.udru.ac.th/
2
Agenda
Reference tool
 Zotero
 การทารายการอ้างอิง/บรรณานุกรม
 การทารายการอ้างอิง/บรรณานุกรมด้ว...
http://www.udru.ac.th/
สื่อสังคมกับการจัดการรายการอ้างอิง
บรรณานุกรม และเอกสารดิจิทัล
อ้างอิง … ส่วนสาคัญของผลงานวิชาการ
ก...
http://www.udru.ac.th/
บันทึกเล็กๆ ที่มาของอ้างอิง
เปลี่ยนมาบันทึก จัดเก็บ
ด้วย Reference Tools
กันดีไหมครับ
http://www.udru.ac.th/
กว่าจะได้มา ......
• ค้นเอกสาร/สื่อทรัพยากรที่ใช้ประกอบการทาผลงานวิชา
• บันทึก สรุปความ เก็บรายการบ...
http://www.udru.ac.th/
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ระบุอ้างอิงแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
http://www.udru.ac.th/
Citation Style
• APA
• MLA
• Chicago – Author/Date
• IEEE
• จุฬาฯ
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิท...
http://www.udru.ac.th/
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้สร้างบรรณานุกรมแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
http://www.udru.ac.th/
Bibliography Style
• APA
• MLA
• Chicago – Author/Date
• IEEE
• จุฬาฯ
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มห...
http://www.udru.ac.th/
Reference Tools ตัวไหนดีเอ่ย?
• EndNote X8
• EndNote Web
• ProCite
• Mendelay
• CiteULike
• RefWork...
http://www.udru.ac.th/
Reference Tools ทางเลือก
• OpenOffice.org + JabRef/RefBase
 ฟรี
• Firefox + Zotero บนฐานของ OpenUR...
http://www.udru.ac.th/
Zotero
• Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use Firefox extension to help
you collect, manage,...
http://www.udru.ac.th/
Features
• Automatically capture citations
• Remotely back up and sync your
library
• Store PDFs, i...
http://www.udru.ac.th/
14
Why ?
http://www.udru.ac.th/
15
ทาไมต้อง Zotero
• โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
• รองรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ
• ทางานร่วมกับ M...
http://www.udru.ac.th/
การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero
CiteSaveSeeSearch Sync
http://www.udru.ac.th/
17
เรียนรู้ Zotero
• การติดตั้ง
• การนาเข้าแบบต่างๆ
 การป้อนโดยตรง
 Wetsite
o Web Opac
o Online D...
http://www.udru.ac.th/
18
เริ่มต้นกับ Zotero
Zotero+
http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
http://www.udru.ac.th/
19
การติดตั้ง
• ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ Firefox
 http://www.mozilla.com
http://www.udru.ac.th/
20
การติดตั้ง
• เมื่อติดตั้ง Firefox เสร็จ ให้ดาเนินการติดตั้ง Zotero ที่ http://www.zotero.org
• ค...
http://www.udru.ac.th/
21
การติดตั้ง
• คลิก Zotero 4.0 for Firefox
http://www.udru.ac.th/
22
การติดตั้ง
• คลิก Allow เพื่อดาเนินการติดตั้ง
http://www.udru.ac.th/
23
การติดตั้ง
• คลิก Install Now และ Restart Firefox
http://www.udru.ac.th/
24
การติดตั้ง
• เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ์ Zotero ที่มุมบนขวา เป็นอันเสร็จการติดตั้ง
Zotero
http://www.udru.ac.th/
25
สารวจและใช้งาน Zotero
• คลิกที่มุมบนขวาของ Firefox จะปรากฎจอภาพการทางานของ Zotero
• หรือ Ctrl+Sh...
http://www.udru.ac.th/
26
ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ Zotero รองรับ
• Artwork
• Audio Recording
• Bill
• Blog post
• Book
• ...
http://www.udru.ac.th/
27
รายการที่จัดเก็บแต่ละประเภท
http://www.udru.ac.th/
28
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมแบบต่างๆ
• นาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง
 เข้าสู่หน้าจอการทางานของ Zote...
http://www.udru.ac.th/
29
การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง
• หน้าจอการทางานด้านขวาสุด จะปรากฎฟอร์มให้ลงรายการข้อมูลบรรณานุก...
http://www.udru.ac.th/
30
การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง (ต่อ)
• หนังสือ เรื่อง “สอนลูกให้คิดเป็น”
http://www.udru.ac.th/
31
การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง (ต่อ)
• นาข้อมูลที่ปรากฏป้อนเข้า Zotero
http://www.udru.ac.th/
32
การนาเข้าจาก Wetsite
• เป็นการนาเข้าแบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่รองรับมาตรฐาน OpenURL
 http...
http://www.udru.ac.th/
33
เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลห้องสมุดรองรับ Open URL
• http://kkulib.kku.ac.th/
• เลือกสืบค้นจาก เลขม...
http://www.udru.ac.th/
34
รายการที่ปรากฏ จากการสืบค้น
ที่ Address Bar ให้คลิกไอคอนรูปหนังสือสีฟ้า เพื่อจัดเก็บอัตโนมัติ
http://www.udru.ac.th/
35
การนาเข้าจาก Wetsite
• เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ให้สังเกตที่ด้านท้ายของ Address bar จะปรากฏไอคอ...
http://www.udru.ac.th/
36
การนาเข้าจากฐานข้อมูลต่างๆ
• http://www.sciencedirect.com
• ค้นด้วยคาว่า “active learning”
http://www.udru.ac.th/
37
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก
ISBN, DOI, PubMed ID
• คลิกที่ไอคอน (Add Item by Identifier) เพื่อน...
http://www.udru.ac.th/
38
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN
• 9780521521673
http://www.udru.ac.th/
39
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN
• 9780521521673
http://www.udru.ac.th/
40
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN
• 978-0415539241
http://www.udru.ac.th/
41
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก
ISBN, DOI, PubMed ID
• Zotero จะบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
http://www.udru.ac.th/
42
DOI – Digitial Object Identifier
• รหัสมาตรฐานของทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล
• ระบบสากลที่ใช้ระ...
http://www.udru.ac.th/
43
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก DOI
• 10.1109/SMAP.2012.27
http://www.udru.ac.th/
44
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก PubMed ID
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
• พิมพคาค้น “mooc”
http://www.udru.ac.th/
45
การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก PubMed ID
PMID: 24872906 DOI: 10.4258/hir.2014.20.2.81
24872906
10....
http://www.udru.ac.th/
46
http://www.sciencedirect.com
http://www.udru.ac.th/
47
การนาเข้ารายการบรรณานุกรม จาก Youtube
• http://www.youtube.com/
• เลือกเพลง หรือ คลิป ที่ต้องการ
http://www.udru.ac.th/
48
การจัดการรายละเอียดและรายการบรรณานุกรม
• การจัดการรายการซ้า ด้วยการ Merge item
• การ Duplicate i...
http://www.udru.ac.th/
49
การสร้างรายการบรรณานุกรม
• เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายกา...
http://www.udru.ac.th/
50
การสร้างรายการบรรณานุกรม
• เลือกรูปแบบที่ต้องการอ้างอิง (Citation Style)
• เลือก Copy to Clipboa...
http://www.udru.ac.th/
51
การสร้างรายการบรรณานุกรม
• สร้างรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุ่ม Word Processor
http://www.udru.ac.th/
52
ใช้งาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word &
OpenOffice/Libre Office Plugins
• เพิ่มความสะดวกในการสร้า...
http://www.udru.ac.th/
53
ใช้งาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word &
OpenOffice/Libre Office Plugins
Zotero 3.0 word processor...
http://www.udru.ac.th/
54
ใช้งาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word &
OpenOffice/Libre Office Plugins
• คลิกเลือกเวอร์ชันที่ต้อ...
http://www.udru.ac.th/
55
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม
• เปิดโปรแกรม Microsoft Word จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป
...
http://www.udru.ac.th/
56
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม
• เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Style) ซึ่งจะปรากฏในครั...
http://www.udru.ac.th/
57
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม
• เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทารายการอ้างอิง
ด้...
http://www.udru.ac.th/
58
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม
• ปรับมุมมองแบบคลาสสิค
http://www.udru.ac.th/
59
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม
• เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทารายการอ้างอิง
http://www.udru.ac.th/
60
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม
• รายการบรรณานุกรมที่ได้มาจากรายการอ้างอิงที่ระบุในเอกสาร...
http://www.udru.ac.th/
61
Zotero Style Repository
• http://www.zotero.org/styles
http://www.udru.ac.th/
62
Zotero Style Repository
• เลือก Citation Style ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก Install
http://www.udru.ac.th/
63
Zotero Style Repository
•Citation Style ที่ติดตั้งจะปรากฏให้เลือกใน Citation Style ของ Zotero
http://www.udru.ac.th/
64
สืบค้นจากเว็บไซต์ที่สนับสนุน OpenURL
•http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
•http://en.wikipedia.o...
http://www.udru.ac.th/
65
บัญชีสมาชิก Zotero
http://www.udru.ac.th/
66
http://www.udru.ac.th/
67
เพิ่มมูลค่าให้แหล่งข้อมูลดิจิทัล
• ข้อมูลดิจิทัล ส่ง “รายการบรรณานุกรม” ให้กับ Reference Manager...
http://www.udru.ac.th/
68
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าเอกสารงานพิมพ์
• การพิมพ์ เอกสารด้วย Style
• Save and embed font
• การสร้างส...
http://www.udru.ac.th/
69
แหล่งข้อมูล
• http://www.slideshare.net/firstpimm
• http://firstkku.wordpress.com
• http://www.t...
http://www.udru.ac.th/
70
ขอบคุณครับ
ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)
 firstpimm@gmail.com
 https://www.facebook.com/firstsatapon
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม Zotero และมาตรฐานเอกสารดิจิทัล

1,033 views

Published on

โครงการจัดอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม Zotero และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย สำหรับการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Published in: Education
 • Be the first to comment

การจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม Zotero และมาตรฐานเอกสารดิจิทัล

 1. 1. http://www.udru.ac.th/ การจัดการรายการบรรณานุกรมด้วย Zotero และมาตรฐานเอกสารดิจิทัล วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศตพล ยศกรกุล สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 2. 2. http://www.udru.ac.th/ 2 Agenda Reference tool  Zotero  การทารายการอ้างอิง/บรรณานุกรม  การทารายการอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Reference Tools  ต่อยอด “รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม  Digital Standard
 3. 3. http://www.udru.ac.th/ สื่อสังคมกับการจัดการรายการอ้างอิง บรรณานุกรม และเอกสารดิจิทัล อ้างอิง … ส่วนสาคัญของผลงานวิชาการ การบอกรายละเอียดของแหล่งสารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า ซึ่งนาเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย
 4. 4. http://www.udru.ac.th/ บันทึกเล็กๆ ที่มาของอ้างอิง เปลี่ยนมาบันทึก จัดเก็บ ด้วย Reference Tools กันดีไหมครับ
 5. 5. http://www.udru.ac.th/ กว่าจะได้มา ...... • ค้นเอกสาร/สื่อทรัพยากรที่ใช้ประกอบการทาผลงานวิชา • บันทึก สรุปความ เก็บรายการบรรณานุกรม  หายเมื่อไร ไม่รู้ • ต้องมาไล่ใส่แต่ละจุด • รูปแบบ  จายาก ทั้งหนังสือ วารสาร รายงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ...  แย่จัง ถูกปรับรูปแบบใหม่ทั้งหมด  รันเลขใหม่ (กรณีใช้แบบตัวเลข)
 6. 6. http://www.udru.ac.th/ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ระบุอ้างอิงแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
 7. 7. http://www.udru.ac.th/ Citation Style • APA • MLA • Chicago – Author/Date • IEEE • จุฬาฯ • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • มหาวิทยาลัยมหิดล • มหาวิทยาลัยบูรพา • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. 8. http://www.udru.ac.th/ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้สร้างบรรณานุกรมแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
 9. 9. http://www.udru.ac.th/ Bibliography Style • APA • MLA • Chicago – Author/Date • IEEE • จุฬาฯ • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • มหาวิทยาลัยมหิดล • มหาวิทยาลัยบูรพา • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. 10. http://www.udru.ac.th/ Reference Tools ตัวไหนดีเอ่ย? • EndNote X8 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULike • RefWorks • Zotero • EasyBib • Etc....
 11. 11. http://www.udru.ac.th/ Reference Tools ทางเลือก • OpenOffice.org + JabRef/RefBase  ฟรี • Firefox + Zotero บนฐานของ OpenURL  ฟรี  ทางานได้ทั้ง MS Office และ LibreOffice  ทุกที่ ทุกเวลา  อัตโนมัติ
 12. 12. http://www.udru.ac.th/ Zotero • Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources. http://www.zotero.org/
 13. 13. http://www.udru.ac.th/ Features • Automatically capture citations • Remotely back up and sync your library • Store PDFs, images, and web pages • Cite from within Word and OpenOffice • Take rich-text notes in any language • Wide variety of import/export options • Free, open source, and extensible • Collaborate with group libraries • Organize with collections and tags • Access your library from anywhere • Automatically grab metadata for PDFs • Use thousands of bibliographic styles • Instantly search your PDFs and notes • Advanced search and data mining tools • Interface available in over 30 languages • Recommendation engine and RSS feeds
 14. 14. http://www.udru.ac.th/ 14 Why ?
 15. 15. http://www.udru.ac.th/ 15 ทาไมต้อง Zotero • โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ • รองรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ • ทางานร่วมกับ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รองรับรูปแบบการอ้างอิงหลากหลายรูปแบบ • สนับสนุนกว่า 30 ภาษา • รองรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหลายแหล่ง
 16. 16. http://www.udru.ac.th/ การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero CiteSaveSeeSearch Sync
 17. 17. http://www.udru.ac.th/ 17 เรียนรู้ Zotero • การติดตั้ง • การนาเข้าแบบต่างๆ  การป้อนโดยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสร้างรายการบรรณานุกรม • การ Import / Export, Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins
 18. 18. http://www.udru.ac.th/ 18 เริ่มต้นกับ Zotero Zotero+ http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
 19. 19. http://www.udru.ac.th/ 19 การติดตั้ง • ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ Firefox  http://www.mozilla.com
 20. 20. http://www.udru.ac.th/ 20 การติดตั้ง • เมื่อติดตั้ง Firefox เสร็จ ให้ดาเนินการติดตั้ง Zotero ที่ http://www.zotero.org • คลิก download เวอร์ชั่นล่าสุด Zotero 4.0.21.5 for Firefox (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
 21. 21. http://www.udru.ac.th/ 21 การติดตั้ง • คลิก Zotero 4.0 for Firefox
 22. 22. http://www.udru.ac.th/ 22 การติดตั้ง • คลิก Allow เพื่อดาเนินการติดตั้ง
 23. 23. http://www.udru.ac.th/ 23 การติดตั้ง • คลิก Install Now และ Restart Firefox
 24. 24. http://www.udru.ac.th/ 24 การติดตั้ง • เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ์ Zotero ที่มุมบนขวา เป็นอันเสร็จการติดตั้ง Zotero
 25. 25. http://www.udru.ac.th/ 25 สารวจและใช้งาน Zotero • คลิกที่มุมบนขวาของ Firefox จะปรากฎจอภาพการทางานของ Zotero • หรือ Ctrl+Shift+Z เพื่อเปิด/ปิด การใช้งาน ส่วนจัดการหมวดหมู่ ส่วนรายการบรรณานุกรม ส่วนรายระเอียดข ้อมูล บรรณานุกรม
 26. 26. http://www.udru.ac.th/ 26 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ Zotero รองรับ • Artwork • Audio Recording • Bill • Blog post • Book • Book Section • Case • Computer Program • Conference Paper • Dictionary Entry • Document • E-Mail • Encyclopedia Article • Flim • Forum Post • Hearing • Instant Message • Interview • Journal Article • Letter • Magazine Article • Manuscript • Map • Newspaper Article • Patent • Podcast • Presentation • Radio Broadcast • Report • Statute • Thesis • TV Broadcast • Video Recording
 27. 27. http://www.udru.ac.th/ 27 รายการที่จัดเก็บแต่ละประเภท
 28. 28. http://www.udru.ac.th/ 28 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมแบบต่างๆ • นาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง  เข้าสู่หน้าจอการทางานของ Zotero และนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรงด้วย การคลิกที่ปุ่ม New Item เลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่นาเข้า
 29. 29. http://www.udru.ac.th/ 29 การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง • หน้าจอการทางานด้านขวาสุด จะปรากฎฟอร์มให้ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ซึ่ง ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทจะมีฟอร์มลงรายการที่แตกต่างกัน
 30. 30. http://www.udru.ac.th/ 30 การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง (ต่อ) • หนังสือ เรื่อง “สอนลูกให้คิดเป็น”
 31. 31. http://www.udru.ac.th/ 31 การนาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง (ต่อ) • นาข้อมูลที่ปรากฏป้อนเข้า Zotero
 32. 32. http://www.udru.ac.th/ 32 การนาเข้าจาก Wetsite • เป็นการนาเข้าแบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่รองรับมาตรฐาน OpenURL  http://kkulib.kku.ac.th/  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://dl.acm.org/  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.
 33. 33. http://www.udru.ac.th/ 33 เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลห้องสมุดรองรับ Open URL • http://kkulib.kku.ac.th/ • เลือกสืบค้นจาก เลขมาตรฐานสากล ISBN: 9789748349749
 34. 34. http://www.udru.ac.th/ 34 รายการที่ปรากฏ จากการสืบค้น ที่ Address Bar ให้คลิกไอคอนรูปหนังสือสีฟ้า เพื่อจัดเก็บอัตโนมัติ
 35. 35. http://www.udru.ac.th/ 35 การนาเข้าจาก Wetsite • เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ให้สังเกตที่ด้านท้ายของ Address bar จะปรากฏไอคอนรูป • ให้คลิกที่รูปไอคอนซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาทรัพยากร สารสนเทศนั้น (Save to Zotero) จะเป็นการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมแบบ อัตโนมัติ • เว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดหรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ปัจจุบันมีหลายแห่ง รองรับ OpenURL
 36. 36. http://www.udru.ac.th/ 36 การนาเข้าจากฐานข้อมูลต่างๆ • http://www.sciencedirect.com • ค้นด้วยคาว่า “active learning”
 37. 37. http://www.udru.ac.th/ 37 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลิกที่ไอคอน (Add Item by Identifier) เพื่อนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • ที่ช่องค้นหาให้ใส่ ISBN, DOI หรือ PubMed ID
 38. 38. http://www.udru.ac.th/ 38 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 9780521521673
 39. 39. http://www.udru.ac.th/ 39 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 9780521521673
 40. 40. http://www.udru.ac.th/ 40 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 978-0415539241
 41. 41. http://www.udru.ac.th/ 41 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จะบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 42. 42. http://www.udru.ac.th/ 42 DOI – Digitial Object Identifier • รหัสมาตรฐานของทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล • ระบบสากลที่ใช้ระบุตัวเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขึ้นกับตาแหน่งที่อยู่ของเอกสารนั้นๆ • สามารถประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร • เพื่อระบุตาแหน่งหรือที่อยู่ (URL) ของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลให้สามารถค้นหาทรัพยากร สารสนเทศ เช่น บทความ วารสาร หนังสือ และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต • รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.doi.org/ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีหนังสือไปยังราชบัณฑิตยสถานเพื่อสอบถามศัพท์บัญญัติของ Digital Object Identifier (DOI) โดย ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทาพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน พิจารณามีมติให้บัญญัติศัพท์ว่า “ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ)”
 43. 43. http://www.udru.ac.th/ 43 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก DOI • 10.1109/SMAP.2012.27
 44. 44. http://www.udru.ac.th/ 44 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก PubMed ID • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed • พิมพคาค้น “mooc”
 45. 45. http://www.udru.ac.th/ 45 การนาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก PubMed ID PMID: 24872906 DOI: 10.4258/hir.2014.20.2.81 24872906 10.4258/hir.2014.20.2.81 10.4258/hir.2014. 20.2.81
 46. 46. http://www.udru.ac.th/ 46 http://www.sciencedirect.com
 47. 47. http://www.udru.ac.th/ 47 การนาเข้ารายการบรรณานุกรม จาก Youtube • http://www.youtube.com/ • เลือกเพลง หรือ คลิป ที่ต้องการ
 48. 48. http://www.udru.ac.th/ 48 การจัดการรายละเอียดและรายการบรรณานุกรม • การจัดการรายการซ้า ด้วยการ Merge item • การ Duplicate item • การลบรายการบรรณานุกรม • การสร้างรายงานในรูปแบบ Generate report from item • การแนบไฟล์ PDF ฉบับเต็ม • การเพิ่ม Note, Tag เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น
 49. 49. http://www.udru.ac.th/ 49 การสร้างรายการบรรณานุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อสร้างรายการบรรณานุกรม • คลิกขวารายการที่ต้องการ เลือก Create Bibliography from Item
 50. 50. http://www.udru.ac.th/ 50 การสร้างรายการบรรณานุกรม • เลือกรูปแบบที่ต้องการอ้างอิง (Citation Style) • เลือก Copy to Clipboard
 51. 51. http://www.udru.ac.th/ 51 การสร้างรายการบรรณานุกรม • สร้างรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุ่ม Word Processor
 52. 52. http://www.udru.ac.th/ 52 ใช้งาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพิ่มความสะดวกในการสร้างรายการอ้างอิง รายการบรรณานุกรมด้วย Zotero word processor plugins ซึ่งรองรับทั้ง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดาวน์โหลด Zotero word processor plugins ได้ที่ http://www.zotero.org เลือก Install Zotero word processor plugins
 53. 53. http://www.udru.ac.th/ 53 ใช้งาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หรือ Zotero 3.0+ is 3.1.12 plugins (ขึ้นอยู่เวอร์ชันที่ติดตั้ง)
 54. 54. http://www.udru.ac.th/ 54 ใช้งาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลิกเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้คลิก Allow และ Install Now เพื่อทาการติดตั้งPlugins และ Restart Firefox
 55. 55. http://www.udru.ac.th/ 55 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม • เปิดโปรแกรม Microsoft Word จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป • ในการสร้างรายการอ้างอิงให้นาเมาส์วาง ณ ตาแหน่งที่ต้องการทารายการแล้วคลิก ปุ่ม Insert Citation
 56. 56. http://www.udru.ac.th/ 56 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม • เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Style) ซึ่งจะปรากฏในครั้งแรกเท่านั้น แล้วคลิก OK
 57. 57. http://www.udru.ac.th/ 57 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทารายการอ้างอิง ด้วยการสืบค้นแบบด่วน
 58. 58. http://www.udru.ac.th/ 58 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม • ปรับมุมมองแบบคลาสสิค
 59. 59. http://www.udru.ac.th/ 59 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทารายการอ้างอิง
 60. 60. http://www.udru.ac.th/ 60 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุกรม • รายการบรรณานุกรมที่ได้มาจากรายการอ้างอิงที่ระบุในเอกสาร ซึ่งหากมีการเพิ่ม รายการอ้างอิงในเอกสาร Zotero จะทาการสร้างรายการบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 61. 61. http://www.udru.ac.th/ 61 Zotero Style Repository • http://www.zotero.org/styles
 62. 62. http://www.udru.ac.th/ 62 Zotero Style Repository • เลือก Citation Style ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก Install
 63. 63. http://www.udru.ac.th/ 63 Zotero Style Repository •Citation Style ที่ติดตั้งจะปรากฏให้เลือกใน Citation Style ของ Zotero
 64. 64. http://www.udru.ac.th/ 64 สืบค้นจากเว็บไซต์ที่สนับสนุน OpenURL •http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ •http://en.wikipedia.org •http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php •http://scholar.google.com กรณีต้องการเอกสาร PDF ให้ระบุด้วยรูปแบบ คาค้น filetype:pdf เช่น sugar filetype:pdf
 65. 65. http://www.udru.ac.th/ 65 บัญชีสมาชิก Zotero
 66. 66. http://www.udru.ac.th/ 66
 67. 67. http://www.udru.ac.th/ 67 เพิ่มมูลค่าให้แหล่งข้อมูลดิจิทัล • ข้อมูลดิจิทัล ส่ง “รายการบรรณานุกรม” ให้กับ Reference Manager ได้ (อัตโนมัติ)  Dublin Core หรือ COinS Generator สาหรับเอกสารเว็บ  OpenURL COinS (ContextObject in Span) สาหรับ Web Programming • ตัวอย่างที่ทาแล้ว  http://stks.or.th/blog • ตัวอย่างจากแหล่งอื่น  http://en.wikipedia.org  OPAC มาตรฐานต่างๆ
 68. 68. http://www.udru.ac.th/ 68 เทคนิคการเพิ่มมูลค่าเอกสารงานพิมพ์ • การพิมพ์ เอกสารด้วย Style • Save and embed font • การสร้างสารบัญเนื้อหาจาก Style • ส่งออกเป็น PDF แล้วได้ Bookmark อัตโนมัติจาก Style • การสร้างสไลด์อัตโนมัติจากเอกสาร Style • Document Properties เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น
 69. 69. http://www.udru.ac.th/ 69 แหล่งข้อมูล • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.com • http://www.thailibrary.in.th • http://zotero.org
 70. 70. http://www.udru.ac.th/ 70 ขอบคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon

×