Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.stks.or.th
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำาหรับจััดเกบบรายการบรรณานุุกรม
วันุที่ 8 พฤษภาคม 2557...
www.stks.or.th
22
Agenda
Reference tool
 Zotero
www.stks.or.th
33
• สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ
• หนุงวยงานุในุกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโ...
www.stks.or.th
44
4
รู้จัักกับ สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี
รู้จัักกับ สวทช.
www.stks.or.th
55
สำนนักกงนนัพักฒนันวิททยนศนสตร์แและเทคโนัโลยแแห่งงชนตท
National Science and Technology Development Agency...
www.stks.or.th
การจััดการบรรณานุุกรมยุคใหมงด้วย zotero
CiteSaveSeeSearch Sync
www.stks.or.th
77
Reference Tools ตัวไหนดีเอ่ย?
• EndNoteX6
• EndNote Web
• ProCite
• Mendelay
• CiteULink
• RefWorks
• Zo...
www.stks.or.th
88
Why ?
www.stks.or.th
99
ทำาไมต้อง Zotero
• โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
• รองรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ
• ทำางานรววมกับ Microso...
www.stks.or.th
1010
เรียนุรู้ Zotero
• การติดตั้ง
• การนำาเข้าแบบตวางๆ
 การป้อนโดยตรง
 Wetsite
o Web Opac
o Online Datab...
www.stks.or.th
1111
เริ่มต้นุกับ Zotero
Zotero+
http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
www.stks.or.th
1212
การติดตั้ง
• ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ Firefox
 http://www.mozilla.com
www.stks.or.th
1313
การติดตั้ง
• เมื่อติดตั้ง Firefox เสร็จ ให้ดำาเนินการติดตั้ง Zotero ที่ http://www.zotero.org
• คลิก d...
www.stks.or.th
1414
การติดตั้ง
• คลิก Zotero 4.0 for Firefox
www.stks.or.th
1515
การติดตั้ง
• คลิก Allow เพื่อดำาเนินการติดตั้ง
www.stks.or.th
1616
การติดตั้ง
• คลิก Install Now และ Restart Firefox
www.stks.or.th
1717
การติดตั้ง
• เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ์ Zotero ที่มุมลวางขวา เป็นอันเสร็จการติดตั้ง
(กรณีเวอร์ชั่น ต...
www.stks.or.th
1818
(กรณีเวอร์ชั่นุ ลงาสุด Firefox 29.0)
Zotero
www.stks.or.th
1919
สำารวจัและใช้งานุ Zotero
• คลิกที่มุมลวางขวาของ Firefox จะปรากฎจอภาพการทำางานของ Zotero
ส่วนจัดการหมวด...
www.stks.or.th
2020
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมแบบตงางๆ
• นำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง
 เข้าสูวหน้าจอการทำางานของ Zoter...
www.stks.or.th
2121
การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง
• หน้าจอการทำางานด้านขวาสุด จะปรากฎฟอร์มให้ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม...
www.stks.or.th
2222
การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง
• หนังสือ เรื่อง “DNA technology: the awesome skill”
www.stks.or.th
2323
การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง (ตงอ)
• นำาข้อมูลที่ปรากฏป้อนเข้า Zotero
Title: DNA technology: the...
www.stks.or.th
2424
การนุำาเข้าจัาก Wetsite
• เป็นการนำาเข้าแบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ตวางๆ ที่รองรับมาตรฐาน OpenURL
 http:/...
www.stks.or.th
2525
เวบบไซต์และระบบฐานุข้อมูลห้องสมุดรองรับ Open URL
• http://library.rsu.ac.th/
www.stks.or.th
2626
นุำาเข้าจัากระบบฐานุข้อมูลตงางๆ
• http://www.sciencedirect.com
• สืบค้นด้วย คำาววา “lung cancer”
www.stks.or.th
2727
การนุำาเข้าจัาก Wetsite
• เมื่อเข้าสูวเว็บไซต์ตวางๆ ให้สังเกตที่ด้านท้ายของ Address bar จะปรากฏไอคอนรู...
www.stks.or.th
2828
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก
ISBN, DOI, PubMed ID
• คลิกที่ไอคอน (Add Item by Identifier) เพื่อนำา...
www.stks.or.th
2929
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก
ISBN, DOI, PubMed ID
• Zotero จะบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
www.stks.or.th
3030
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN
• 9781848213340
www.stks.or.th
3131
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN
• 0120489201
www.stks.or.th
3232
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก DOI
• 10.1109/SMAP.2012.27
www.stks.or.th
3333
การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก PubMed ID
• 24799949
PubMed ID
www.stks.or.th
3434
www.stks.or.th
3535
การสร้างรายการบรรณานุุกรม
• เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกววาหน่่งรายการ
เพื...
www.stks.or.th
3636
การสร้างรายการบรรณานุุกรม
• เลือกรูปแบบที่ต้องการอ้างอิง (Citation Style)
• เลือก Copy to Clipboard
www.stks.or.th
3737
การสร้างรายการบรรณานุุกรม
• สร้างรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุวม Word Processor
www.stks.or.th
3838
ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word &
OpenOffice/Libre Office Plugins
• เพิ่มความสะดวกในการสร้างรายก...
www.stks.or.th
3939
ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word &
OpenOffice/Libre Office Plugins
Zotero 3.0 word processor plug...
www.stks.or.th
4040
ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word &
OpenOffice/Libre Office Plugins
• คลิกเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ ...
www.stks.or.th
4141
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม
• เปิดโปรแกรม OpenOffice/Libre Office จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดัง...
www.stks.or.th
4242
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม
• เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Style) ซ่่งจะปรากฏในครั้งแรก...
www.stks.or.th
4343
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม
• เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทำารายการอ้างอิง
www.stks.or.th
4444
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม
• รายการอ้างอิงจะปรากฏ ณ ตำาแหนวงที่วางเมาส์ให้ทำาซ้ำากับตำาแห...
www.stks.or.th
4545
การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม
• รายการบรรณานุกรมที่ได้มาจากรายการอ้างอิงที่ระบุในเอกสาร ซ่่ง...
www.stks.or.th
4646
Zotero Style Repository
• http://www.zotero.org/styles
www.stks.or.th
4747
Zotero Style Repository
• เลือก Citation Style ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก Install
www.stks.or.th
4848
Zotero Style Repository
• Citation Style ที่ติดตั้งจะปรากฏให้เลือกใน Citation Style ของ Zotero
www.stks.or.th
4949
แหลงงข้อมูล
• http://www.stks.or.th
• http://www.stks.or.th/wiki
• http://www.stks.or.th/blog
• http:/...
www.stks.or.th
5050
ขอบคุณครับ
ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)
 satapon@nstda.or.th
 firstpimm@gmail.com
 https://www.facebook.co...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

2,728 views

Published on

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

Published in: Education
 • Be the first to comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

 1. 1. www.stks.or.th การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำาหรับจััดเกบบรายการบรรณานุุกรม วันุที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคนุิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ
 2. 2. www.stks.or.th 22 Agenda Reference tool  Zotero
 3. 3. www.stks.or.th 33 • สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ • หนุงวยงานุในุกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี • ภายใต้การกำากับดูแลของ คณะกรรมการพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ (กวทช.) สวทช.
 4. 4. www.stks.or.th 44 4 รู้จัักกับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี รู้จัักกับ สวทช.
 5. 5. www.stks.or.th 55 สำนนักกงนนัพักฒนันวิททยนศนสตร์แและเทคโนัโลยแแห่งงชนตท National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 6. 6. www.stks.or.th การจััดการบรรณานุุกรมยุคใหมงด้วย zotero CiteSaveSeeSearch Sync
 7. 7. www.stks.or.th 77 Reference Tools ตัวไหนดีเอ่ย? • EndNoteX6 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULink • RefWorks • Zotero • TextCite • Etc....
 8. 8. www.stks.or.th 88 Why ?
 9. 9. www.stks.or.th 99 ทำาไมต้อง Zotero • โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ • รองรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ • ทำางานรววมกับ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รองรับรูปแบบการอ้างอิงหลากหลายรูปแบบ • สนับสนุนกววา 30 ภาษา • รองรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหลายแหลวง
 10. 10. www.stks.or.th 1010 เรียนุรู้ Zotero • การติดตั้ง • การนำาเข้าแบบตวางๆ  การป้อนโดยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสร้างรายการบรรณานุกรม
 11. 11. www.stks.or.th 1111 เริ่มต้นุกับ Zotero Zotero+ http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
 12. 12. www.stks.or.th 1212 การติดตั้ง • ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ Firefox  http://www.mozilla.com
 13. 13. www.stks.or.th 1313 การติดตั้ง • เมื่อติดตั้ง Firefox เสร็จ ให้ดำาเนินการติดตั้ง Zotero ที่ http://www.zotero.org • คลิก download เวอร์ชั่นลวาสุด Zotero 4.0.20.2 for Firefox (ณ วันที่ 8 พฤษภาคม) 2557)
 14. 14. www.stks.or.th 1414 การติดตั้ง • คลิก Zotero 4.0 for Firefox
 15. 15. www.stks.or.th 1515 การติดตั้ง • คลิก Allow เพื่อดำาเนินการติดตั้ง
 16. 16. www.stks.or.th 1616 การติดตั้ง • คลิก Install Now และ Restart Firefox
 17. 17. www.stks.or.th 1717 การติดตั้ง • เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ์ Zotero ที่มุมลวางขวา เป็นอันเสร็จการติดตั้ง (กรณีเวอร์ชั่น ต่ำากววา Firefox 29.0) Zotero
 18. 18. www.stks.or.th 1818 (กรณีเวอร์ชั่นุ ลงาสุด Firefox 29.0) Zotero
 19. 19. www.stks.or.th 1919 สำารวจัและใช้งานุ Zotero • คลิกที่มุมลวางขวาของ Firefox จะปรากฎจอภาพการทำางานของ Zotero ส่วนจัดการหมวดหมู่ ส่วนรายการบรรณานุกรม ส่วนรายระเอียดข้อมูล บรรณานุกรม
 20. 20. www.stks.or.th 2020 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมแบบตงางๆ • นำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง  เข้าสูวหน้าจอการทำางานของ Zotero และนำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรงด้วย การคลิกที่ปุ่ม New Item เลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่นำาเข้า
 21. 21. www.stks.or.th 2121 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง • หน้าจอการทำางานด้านขวาสุด จะปรากฎฟอร์มให้ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ซ่่ง ทรัพยากรสารสนเทศแตวละประเภทจะมีฟอร์มลงรายการที่แตกตวางกัน
 22. 22. www.stks.or.th 2222 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง • หนังสือ เรื่อง “DNA technology: the awesome skill”
 23. 23. www.stks.or.th 2323 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง (ตงอ) • นำาข้อมูลที่ปรากฏป้อนเข้า Zotero Title: DNA technology: the awesome skill Author: Alcamo, I. Edward Edition: 2nd ed Place: San Diego, Calif Publisher: Academic Press Date: 2001 ISBN: 0120489201
 24. 24. www.stks.or.th 2424 การนุำาเข้าจัาก Wetsite • เป็นการนำาเข้าแบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ตวางๆ ที่รองรับมาตรฐาน OpenURL  http://library.rsu.ac.th/  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.worldscientific.com  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.
 25. 25. www.stks.or.th 2525 เวบบไซต์และระบบฐานุข้อมูลห้องสมุดรองรับ Open URL • http://library.rsu.ac.th/
 26. 26. www.stks.or.th 2626 นุำาเข้าจัากระบบฐานุข้อมูลตงางๆ • http://www.sciencedirect.com • สืบค้นด้วย คำาววา “lung cancer”
 27. 27. www.stks.or.th 2727 การนุำาเข้าจัาก Wetsite • เมื่อเข้าสูวเว็บไซต์ตวางๆ ให้สังเกตที่ด้านท้ายของ Address bar จะปรากฏไอคอนรูป • ให้คลิกที่รูปไอคอนซ่่งจะแตกตวางกันข่้นอยูวกับประเภทของเนื้อหาทรัพยากร สารสนเทศนั้น (Save to Zotero) จะเป็นการบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมแบบ อัตโนมัติ • เว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดหรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ปัจจุบันมีหลายแหวง รองรับ OpenURL
 28. 28. www.stks.or.th 2828 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลิกที่ไอคอน (Add Item by Identifier) เพื่อนำาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • ที่ชวองค้นหาให้ใสว ISBN, DOI หรือ PubMed ID
 29. 29. www.stks.or.th 2929 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จะบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 30. 30. www.stks.or.th 3030 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN • 9781848213340
 31. 31. www.stks.or.th 3131 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN • 0120489201
 32. 32. www.stks.or.th 3232 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก DOI • 10.1109/SMAP.2012.27
 33. 33. www.stks.or.th 3333 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก PubMed ID • 24799949 PubMed ID
 34. 34. www.stks.or.th 3434
 35. 35. www.stks.or.th 3535 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกววาหน่่งรายการ เพื่อสร้างรายการบรรณานุกรม • คลิกขวารายการที่ต้องการ เลือก Create Bibliography from Library
 36. 36. www.stks.or.th 3636 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • เลือกรูปแบบที่ต้องการอ้างอิง (Citation Style) • เลือก Copy to Clipboard
 37. 37. www.stks.or.th 3737 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • สร้างรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุวม Word Processor
 38. 38. www.stks.or.th 3838 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพิ่มความสะดวกในการสร้างรายการอ้างอิง รายการบรรณานุกรมด้วย Zotero word processor plugins ซ่่งรองรับทั้ง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดาวน์โหลด Zotero word processor plugins ได้ที่ http://www.zotero.org เลือก Install Zotero word processor plugins
 39. 39. www.stks.or.th 3939 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หรือ Zotero 3.0+ is 3.1.12 plugins (ข่้นอยูวเวอร์ชันที่ติดตั้ง)
 40. 40. www.stks.or.th 4040 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลิกเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ จะปรากฏหน้าตวางข่้นมาให้คลิก Allow และ Install Now เพื่อทำาการติดตั้งPlugins และ Restart Firefox
 41. 41. www.stks.or.th 4141 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เปิดโปรแกรม OpenOffice/Libre Office จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป • ในการสร้างรายการอ้างอิงให้นำาเมาส์วาง ณ ตำาแหนวงที่ต้องการทำารายการแล้วคลิก ปุ่ม Insert Citation
 42. 42. www.stks.or.th 4242 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Style) ซ่่งจะปรากฏในครั้งแรกเทวานั้น แล้วคลิก OK
 43. 43. www.stks.or.th 4343 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทำารายการอ้างอิง
 44. 44. www.stks.or.th 4444 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • รายการอ้างอิงจะปรากฏ ณ ตำาแหนวงที่วางเมาส์ให้ทำาซ้ำากับตำาแหนวงอื่นๆ ที่ต้องการ • เมื่อทำารายการอ้างอิงครบถ้วนแล้ว ในหน้าสุดท้ายหรือหน้าบรรณานุกรม แล้วพิมพ์ หัวข้อ บรรณานุกรม ให้คลิกปุ่ม Insert Bibliography
 45. 45. www.stks.or.th 4545 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • รายการบรรณานุกรมที่ได้มาจากรายการอ้างอิงที่ระบุในเอกสาร ซ่่งหากมีการเพิ่ม รายการอ้างอิงในเอกสาร Zotero จะทำาการสร้างรายการบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 46. 46. www.stks.or.th 4646 Zotero Style Repository • http://www.zotero.org/styles
 47. 47. www.stks.or.th 4747 Zotero Style Repository • เลือก Citation Style ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก Install
 48. 48. www.stks.or.th 4848 Zotero Style Repository • Citation Style ที่ติดตั้งจะปรากฏให้เลือกใน Citation Style ของ Zotero
 49. 49. www.stks.or.th 4949 แหลงงข้อมูล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.com • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.zotero.org
 50. 50. www.stks.or.th 5050 ขอบคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon

×