Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

มาตรฐานสื่อดิจิทัล

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม : มาตรฐานสื่อดิจิทัล

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

มาตรฐานสื่อดิจิทัล

 1. 1. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็ง แห่งชาติและศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานสื่อดิจิทัล วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://stks.or.th satapon@nstda.or.thwww.nstda.or.th© NSTDA 2011
 2. 2. มาตรฐานสื่อดิจิทล สวทช. ั● การจัดเก็บเอกสารดิจิทัล● การสร้างเอกสารงานพิมพ์● การสร้างสื่อนําเสนอ● การจัดการรูปภาพดิจิทัล● การสร้างเอกสารเว็บ● การจัดการสื่อมัลติมีเดีย
 3. 3. ประเด็นที่มา● กฎหมายลิขสิทธิ์ ● ความน่าเชื่อถือของ หน่วยงาน● พระราชบัญญัตการกระทําความผิด ิ ● การลดการทํางานทีซ้ําซ้อน ่ ทางคอมพิวเตอร์ ● การตอบรับเทคโนโลยีอบัตใหม่ ุ ิ● กฎหมายการทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์● ประกาศฟอนต์มาตรฐานราชการไทย● ประกาศการพิมพ์หนังสือราชการด้วย โปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์
 4. 4. ความสําคัญของข้อกําหนด/มาตรฐานสื่อดิจิทัล ฟอนต์ Error ี เสยเวลาปรับแต่ง โห!! สร ้างสารบัญ ี เสยเวลาจัง จําไม่ได ้แล ้วใช ้ เปิ ดแล ้วขนาดอักษรเท่าไร ทีเก็บกระจาย ่ ฟอร์แมตเสย ี เปิ ดไม่ได ้นะ คนละ version ทํางานซํ้าซอน ้ ค ้นหายากมาก ี เสยเวลา/เงิน ข ้อกําหนดมีการ ตอบรับ ปรับเปลียน ่ เทคโนโลยีอบตใหม่ ุ ั ิ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารองค์กร ยุคใหม่
 5. 5. การจัดเก็บเอกสาร เก็บเข้าตู้เอกสาร จัดเก็บ เข้าระบบจัดเก็บเอกสาร จัดเข้าแฟ้มเอกสาร แยกกันเก็บ ไม่เป็นระบบ Drive / Folder / Sub-Folder Directory
 6. 6. การตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มเอกสาร● ใช้ชื่อที่ประกอบด้วยตัวอักษร a – z, 0 – 9 มีความหมายถึง เนื้อหาของเอกสารที่จดเก็บ ั ● ห้ามใช้ภาษาไทย● อักขระพิเศษ คือเครื่องหมาย hyphen - ● หลีกเลียงการเคาะเว้นวรรค และ/หรืออักขระพิเศษอื่นๆ ่● กรณีตงชื่อแฟ้มเอกสาร ให้นําหน้าด้วยตัวเลขวันที่สร้าง/แก้ไข/ ั้ เผยแพร่เอกสาร ในรูปแบบ yyyymmdd (โดย yyyy คือปี ค.ศ.)
 7. 7. เหตุผล การหลีกเลี่ยงใช้เครื่องหมาย Underscore● ผูใช้งานจํานวนมาก ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมาย underscore ้● สร้างความเข้าใจผิด ความเข้าใจที่คลาดเคลือนได้ง่าย ่
 8. 8. การตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มเอกสาร● ในวันเดียวกันหากมีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง ให้ระบุตวเลขรุ่น ั ของการแก้ไขต่อท้าย เช่น ● 20110830-digital-standard-1.odp ● 20110930-digital-standard-2.odp● หากมีการแก้ไขเอกสารในวันถัดไป ให้กําหนดชื่อแฟ้มเอกสารใหม่ โดยใช้วันที่ที่แก้ไข ● 20110831-digital-standard.odp
 9. 9. ปัญหาที่พบกรณีชื่อโฟลเดอร์/แฟ้มภาษาไทย
 10. 10. Name Space และ Page Name ของ เอกสารระบบวิกิ (Wiki)● เนื่องจาก สวทช. มีการพัฒนาวิกิใช้ในหลายกิจกรรม การสร้าง เอกสารของวิกมีลกษณะเดียวกับแฟ้มเอกสารดิจิทัล โดย ิ ั ● Name space เทียบได้กับชื่อโฟลเดอร์ ● Page name เทียบได้กับชื่อแฟ้มเอกสาร● การตังชื่อ Name space และ Page name จึงใช้หลักการเดียว ้ กับการตังชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสารด้วย ้
 11. 11. Name Space และ Page Name ของ Wiki ี ่มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสวนภูมภาค ิ ้ ื่ของประเทศไทย โดยใชชอตามจังหวัดเป็ นแห่งแรก เป็ น ึศูนย์กลางการศกษาของภาคเหนือ ตังอยูทตําบลสุเทพ ้ ่ ี่ ี ีอําเภอเมืองเชยงใหม่ จังหวัดเชยงใหม่แหล่งข ้อมูล:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 เข ้าถึงวันที่ 5 เมษายน 2553แหล่งข ้อมูล: ีhttp://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ เข ้าถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 12. 12. การสร้างเอกสารงานพิมพ์● สวทช. มีการใช้ OpenOffice.org พร้อมๆ กับยังมี Microsoft Office● สวทช. ให้ความสําคัญกับประกาศฟอนต์มาตรฐานราชการไทย โดยเฉพาะการใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK● สวทช. ให้ความสําคัญกับประกาศการพิมพ์หนังสือราชการด้วย โปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์
 13. 13. ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย รายละเอียด/ดาวน์โหลดฟอนต์http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts
 14. 14. ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย● ทุกเครื่องฯ ให้ตดตังฟอนต์ทั้ง 13 ฟอนต์ ิ ้● ปรับแก้ไขค่า Config ของ Word Processor ให้รู้จักฟอนต์ TH SarabunPSK เป็น Default Font  Microsoft Office Word  OpenOffice.org Writer รายละเอียดวิธีการปรับค่า Config ตามคู่มอ ื “การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มคุณภาพ” ี
 15. 15. ประกาศการพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยโปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์รายละเอียดประกาศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm
 16. 16. ประกาศการพิมพ์หนังสือราชการฯ และการปฏิบัติ ตังค่ามาตราหน่วยวัดของ ้ Word, Writer เป็นเซนติเมตร (cm) รู้จักกับคําสังกําหนดค่า ่ Line Spacing เป็น Single รู้จักกับคําสังกําหนดค่า ่ Paragraph Spacing ในส่วน Before (Above) เป็น 6pt หรือ 12pt รู้จักกับคําสังตังระยะกั้นหน้า ่ ้ (First Line Indent) เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร เพืออํานวยความสะดวกในการพิมพ์บนทึกภายใน สวทช. และจดหมายออก ่ ั งานระบบสารสนเทศเพือการจัดการ ศว. ได้พัฒนาระบบช่วยเหลือออนไลน์ ่ Easy Memo
 17. 17. การพิมพ์ทถูกต้อง ี่● การใช้ปม <Enter> ุ่ ● ตัดคํา ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม <Shift><Enter> ● ขึ้นหน้าใหม่ ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม <Ctrl><Enter>● การใช้เครื่องหมายวรรคตอน● การเว้นวรรค● คําทับศัพท์ Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ต Digital ดิจิทอล ดิจิตอล ดิจิทัล Web เว็ป เวป เว็บ
 18. 18. Style หัวใจงานพิมพ์ Heading 1 Heading2 2 Heading
 19. 19. Style หัวใจงานพิมพ์● ปรับแก้ไขได้งาย ่● เอกสารไม่เสียฟอร์แมต● สร้างสารบัญได้ทันที● แปลงเป็นเอกสารเว็บทีคนตาบอด ่ อ่านได้ดวย Screen Reader ได้ง่าย ้● แปลงเป็น Digital Library Content มาตรฐานพร้อมสารบัญอัตโนมัติ
 20. 20. Style หัวใจงานพิมพ์เอกสารจาก Word ที่สร้างด้วย Style แปลงเป็นPDF พร้อม “สารบัญ”หรือ “Bookmark”อัตโนมัติ
 21. 21. การฝังฟอนต์ (Embeded Font)● เอกสารที่สร้างด้วย MS Office สามารถฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับ เอกสารได้
 22. 22. การฝังฟอนต์ (Embeded Font)● เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org ควรส่งออกเป็น PDF แบบฝังฟอนต์ ● File, Export as PDF ● คลิกเลือก PDF/A-1a● หรือแจ้งให้ผู้รับทราบว่าเอกสารชุดนี้ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐาน ราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด วิธการติดตั้งได้ท่ี http://www.nstda.or.th/index.php/nstda- ี knowledge/2689-thai-gov-fonts
 23. 23. การฝังฟอนต์ด้วย Acrobat Writer/Professional
 24. 24. เอกสาร PDF● PDF คือคําตอบเพื่อแก้ไขปัญหาหลากหลายในการสร้างเอกสาร● แต่ PDF ก็ไม่ช่วยหาก ● มีการใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับระบบ OS ● ส่งออกเป็น PDF ผิดลักษณะการใช้งาน ● กําหนดเงื่อนไขการเข้าถึงผิดวัตถุประสงค์ / ไม่ได้กาหนด ํ เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร
 25. 25. การตั้งค่า Security ของ PDF
 26. 26. ภาพดิจิทัล● ภาพต้นฉบับ● ภาพสําหรับสือสิงพิมพ์ ่ ่● ภาพสําหรับสือ Presentation ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia ่ Presentation)● ภาพสําหรับเว็บไซต์ทั้งภาพแบบย่อ (Preview) และภาพจริง● ภาพสําหรับระบบฐานข้อมูล
 27. 27. ภาพดิจท ัลก ับภาพล ักษณ์ขององค์กร ิ
 28. 28. ี ค่าสของ “ภาพดิจท ัล” ิสีสําหรับการพิมพ์ CMYKสีสําหรับสื่อนําเสนอ RGBสีสําหรับเว็บ ค่าสีแบบเลขฐาน 16
 29. 29. ภาพกับ PPT● ตกแต่ง PPT ด้วยภาพสแกน ภาพถ่ายดิจิทัล● ขนาดไฟล์ PPT โตมาก● แก้ไขอย่างไรดี ?????
 30. 30. ภาพถ่ายดิจิทัลกับการใช้งานใน Presentation● ขนาดแฟ้มเอกสาร Presentation โตมาก● ควร Compress ภาพแล้วบันทึกด้วยคําสั่ง Save As...
 31. 31. ประเด็นลิขสิทธิ์กสําคัญ ็● Copy คนอื่นมาโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่เผยแพร่ในชื่อคนเองและ ใส่สญญาอนุญาต ั● เผยแพร่อย่างไร ไม่ให้ถกละเมิดลิขสิทธิ์ ู● มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ แต่ไม่อยากตอบให้เอาไปขาย ทําอย่างไร ให้ง่ายๆ
 32. 32. เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์
 33. 33. ขอขอบคุณ● http://www.stks.or.th● http://www.stks.or.th/wiki● http://www.thailibrary.in.th

×