มาตรฐานสื่อดิจิทัล

3,487 views

Published on

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม : มาตรฐานสื่อดิจิทัล

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานสื่อดิจิทัล

 1. 1. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็ง แห่งชาติและศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานสื่อดิจิทัล วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://stks.or.th satapon@nstda.or.thwww.nstda.or.th© NSTDA 2011
 2. 2. มาตรฐานสื่อดิจิทล สวทช. ั● การจัดเก็บเอกสารดิจิทัล● การสร้างเอกสารงานพิมพ์● การสร้างสื่อนําเสนอ● การจัดการรูปภาพดิจิทัล● การสร้างเอกสารเว็บ● การจัดการสื่อมัลติมีเดีย
 3. 3. ประเด็นที่มา● กฎหมายลิขสิทธิ์ ● ความน่าเชื่อถือของ หน่วยงาน● พระราชบัญญัตการกระทําความผิด ิ ● การลดการทํางานทีซ้ําซ้อน ่ ทางคอมพิวเตอร์ ● การตอบรับเทคโนโลยีอบัตใหม่ ุ ิ● กฎหมายการทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์● ประกาศฟอนต์มาตรฐานราชการไทย● ประกาศการพิมพ์หนังสือราชการด้วย โปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์
 4. 4. ความสําคัญของข้อกําหนด/มาตรฐานสื่อดิจิทัล ฟอนต์ Error ี เสยเวลาปรับแต่ง โห!! สร ้างสารบัญ ี เสยเวลาจัง จําไม่ได ้แล ้วใช ้ เปิ ดแล ้วขนาดอักษรเท่าไร ทีเก็บกระจาย ่ ฟอร์แมตเสย ี เปิ ดไม่ได ้นะ คนละ version ทํางานซํ้าซอน ้ ค ้นหายากมาก ี เสยเวลา/เงิน ข ้อกําหนดมีการ ตอบรับ ปรับเปลียน ่ เทคโนโลยีอบตใหม่ ุ ั ิ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารองค์กร ยุคใหม่
 5. 5. การจัดเก็บเอกสาร เก็บเข้าตู้เอกสาร จัดเก็บ เข้าระบบจัดเก็บเอกสาร จัดเข้าแฟ้มเอกสาร แยกกันเก็บ ไม่เป็นระบบ Drive / Folder / Sub-Folder Directory
 6. 6. การตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มเอกสาร● ใช้ชื่อที่ประกอบด้วยตัวอักษร a – z, 0 – 9 มีความหมายถึง เนื้อหาของเอกสารที่จดเก็บ ั ● ห้ามใช้ภาษาไทย● อักขระพิเศษ คือเครื่องหมาย hyphen - ● หลีกเลียงการเคาะเว้นวรรค และ/หรืออักขระพิเศษอื่นๆ ่● กรณีตงชื่อแฟ้มเอกสาร ให้นําหน้าด้วยตัวเลขวันที่สร้าง/แก้ไข/ ั้ เผยแพร่เอกสาร ในรูปแบบ yyyymmdd (โดย yyyy คือปี ค.ศ.)
 7. 7. เหตุผล การหลีกเลี่ยงใช้เครื่องหมาย Underscore● ผูใช้งานจํานวนมาก ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมาย underscore ้● สร้างความเข้าใจผิด ความเข้าใจที่คลาดเคลือนได้ง่าย ่
 8. 8. การตั้งชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มเอกสาร● ในวันเดียวกันหากมีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง ให้ระบุตวเลขรุ่น ั ของการแก้ไขต่อท้าย เช่น ● 20110830-digital-standard-1.odp ● 20110930-digital-standard-2.odp● หากมีการแก้ไขเอกสารในวันถัดไป ให้กําหนดชื่อแฟ้มเอกสารใหม่ โดยใช้วันที่ที่แก้ไข ● 20110831-digital-standard.odp
 9. 9. ปัญหาที่พบกรณีชื่อโฟลเดอร์/แฟ้มภาษาไทย
 10. 10. Name Space และ Page Name ของ เอกสารระบบวิกิ (Wiki)● เนื่องจาก สวทช. มีการพัฒนาวิกิใช้ในหลายกิจกรรม การสร้าง เอกสารของวิกมีลกษณะเดียวกับแฟ้มเอกสารดิจิทัล โดย ิ ั ● Name space เทียบได้กับชื่อโฟลเดอร์ ● Page name เทียบได้กับชื่อแฟ้มเอกสาร● การตังชื่อ Name space และ Page name จึงใช้หลักการเดียว ้ กับการตังชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสารด้วย ้
 11. 11. Name Space และ Page Name ของ Wiki ี ่มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสวนภูมภาค ิ ้ ื่ของประเทศไทย โดยใชชอตามจังหวัดเป็ นแห่งแรก เป็ น ึศูนย์กลางการศกษาของภาคเหนือ ตังอยูทตําบลสุเทพ ้ ่ ี่ ี ีอําเภอเมืองเชยงใหม่ จังหวัดเชยงใหม่แหล่งข ้อมูล:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 เข ้าถึงวันที่ 5 เมษายน 2553แหล่งข ้อมูล: ีhttp://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ เข ้าถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 12. 12. การสร้างเอกสารงานพิมพ์● สวทช. มีการใช้ OpenOffice.org พร้อมๆ กับยังมี Microsoft Office● สวทช. ให้ความสําคัญกับประกาศฟอนต์มาตรฐานราชการไทย โดยเฉพาะการใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK● สวทช. ให้ความสําคัญกับประกาศการพิมพ์หนังสือราชการด้วย โปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์
 13. 13. ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย รายละเอียด/ดาวน์โหลดฟอนต์http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts
 14. 14. ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย● ทุกเครื่องฯ ให้ตดตังฟอนต์ทั้ง 13 ฟอนต์ ิ ้● ปรับแก้ไขค่า Config ของ Word Processor ให้รู้จักฟอนต์ TH SarabunPSK เป็น Default Font  Microsoft Office Word  OpenOffice.org Writer รายละเอียดวิธีการปรับค่า Config ตามคู่มอ ื “การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มคุณภาพ” ี
 15. 15. ประกาศการพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยโปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์รายละเอียดประกาศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm
 16. 16. ประกาศการพิมพ์หนังสือราชการฯ และการปฏิบัติ ตังค่ามาตราหน่วยวัดของ ้ Word, Writer เป็นเซนติเมตร (cm) รู้จักกับคําสังกําหนดค่า ่ Line Spacing เป็น Single รู้จักกับคําสังกําหนดค่า ่ Paragraph Spacing ในส่วน Before (Above) เป็น 6pt หรือ 12pt รู้จักกับคําสังตังระยะกั้นหน้า ่ ้ (First Line Indent) เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร เพืออํานวยความสะดวกในการพิมพ์บนทึกภายใน สวทช. และจดหมายออก ่ ั งานระบบสารสนเทศเพือการจัดการ ศว. ได้พัฒนาระบบช่วยเหลือออนไลน์ ่ Easy Memo
 17. 17. การพิมพ์ทถูกต้อง ี่● การใช้ปม <Enter> ุ่ ● ตัดคํา ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม <Shift><Enter> ● ขึ้นหน้าใหม่ ณ ตําแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม <Ctrl><Enter>● การใช้เครื่องหมายวรรคตอน● การเว้นวรรค● คําทับศัพท์ Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ต Digital ดิจิทอล ดิจิตอล ดิจิทัล Web เว็ป เวป เว็บ
 18. 18. Style หัวใจงานพิมพ์ Heading 1 Heading2 2 Heading
 19. 19. Style หัวใจงานพิมพ์● ปรับแก้ไขได้งาย ่● เอกสารไม่เสียฟอร์แมต● สร้างสารบัญได้ทันที● แปลงเป็นเอกสารเว็บทีคนตาบอด ่ อ่านได้ดวย Screen Reader ได้ง่าย ้● แปลงเป็น Digital Library Content มาตรฐานพร้อมสารบัญอัตโนมัติ
 20. 20. Style หัวใจงานพิมพ์เอกสารจาก Word ที่สร้างด้วย Style แปลงเป็นPDF พร้อม “สารบัญ”หรือ “Bookmark”อัตโนมัติ
 21. 21. การฝังฟอนต์ (Embeded Font)● เอกสารที่สร้างด้วย MS Office สามารถฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับ เอกสารได้
 22. 22. การฝังฟอนต์ (Embeded Font)● เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org ควรส่งออกเป็น PDF แบบฝังฟอนต์ ● File, Export as PDF ● คลิกเลือก PDF/A-1a● หรือแจ้งให้ผู้รับทราบว่าเอกสารชุดนี้ ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐาน ราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด วิธการติดตั้งได้ท่ี http://www.nstda.or.th/index.php/nstda- ี knowledge/2689-thai-gov-fonts
 23. 23. การฝังฟอนต์ด้วย Acrobat Writer/Professional
 24. 24. เอกสาร PDF● PDF คือคําตอบเพื่อแก้ไขปัญหาหลากหลายในการสร้างเอกสาร● แต่ PDF ก็ไม่ช่วยหาก ● มีการใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับระบบ OS ● ส่งออกเป็น PDF ผิดลักษณะการใช้งาน ● กําหนดเงื่อนไขการเข้าถึงผิดวัตถุประสงค์ / ไม่ได้กาหนด ํ เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร
 25. 25. การตั้งค่า Security ของ PDF
 26. 26. ภาพดิจิทัล● ภาพต้นฉบับ● ภาพสําหรับสือสิงพิมพ์ ่ ่● ภาพสําหรับสือ Presentation ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia ่ Presentation)● ภาพสําหรับเว็บไซต์ทั้งภาพแบบย่อ (Preview) และภาพจริง● ภาพสําหรับระบบฐานข้อมูล
 27. 27. ภาพดิจท ัลก ับภาพล ักษณ์ขององค์กร ิ
 28. 28. ี ค่าสของ “ภาพดิจท ัล” ิสีสําหรับการพิมพ์ CMYKสีสําหรับสื่อนําเสนอ RGBสีสําหรับเว็บ ค่าสีแบบเลขฐาน 16
 29. 29. ภาพกับ PPT● ตกแต่ง PPT ด้วยภาพสแกน ภาพถ่ายดิจิทัล● ขนาดไฟล์ PPT โตมาก● แก้ไขอย่างไรดี ?????
 30. 30. ภาพถ่ายดิจิทัลกับการใช้งานใน Presentation● ขนาดแฟ้มเอกสาร Presentation โตมาก● ควร Compress ภาพแล้วบันทึกด้วยคําสั่ง Save As...
 31. 31. ประเด็นลิขสิทธิ์กสําคัญ ็● Copy คนอื่นมาโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่เผยแพร่ในชื่อคนเองและ ใส่สญญาอนุญาต ั● เผยแพร่อย่างไร ไม่ให้ถกละเมิดลิขสิทธิ์ ู● มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ แต่ไม่อยากตอบให้เอาไปขาย ทําอย่างไร ให้ง่ายๆ
 32. 32. เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์
 33. 33. ขอขอบคุณ● http://www.stks.or.th● http://www.stks.or.th/wiki● http://www.thailibrary.in.th

×