สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,143 views

Published on

สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
276
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ บ(ญเล*ศ อร(ณพ*บ/ลย0 รกษาการหวหนางานพฒนาและบร*การส78อสาระด*จ*ทล ฝ;ายบร*การความร/ทางว*ทยาศาสตร0และเทคโนโลย ส=านกงานพฒนาว*ทยาศาสตร0และเทคโนโลยแห>งชาต* (สวทช.) boonlerta@gmail.com http://facebook.com/boonlert.aroonpiboonwww.nstda.or.th สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 2. 2. สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต National Science and Technology Development Agency (NSTDA)www.nstda.or.th 2 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 3. 3. ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย Science and Technology Knowledge Services (STKS)www.nstda.or.th 3 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 4. 4. www.nstda.or.th 4 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 5. 5. STKS ณ ว2นน3 บร*การความร/และหองสม(ด จดการความร/ พฒนาและบร*การส78อสาระด*จ*ทลwww.nstda.or.th 5 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 6. 6. กจกรรมสงเสรม OSS & Freeware OSS & Freeware เป>นซอฟตแวรทางเลBอก พฒนากระบวนการเรยนการสอน ไมใช Linux และ OpenOffice.orgwww.nstda.or.th 6 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 7. 7. OSS & Freeware ของ STKS • เวTบไซต0  Joomla, Drupal, Silverstripe • อ*นทราเนTต  Dokuwiki, TWiki • แลกเปล8ยนเรยนร/  Wordpress • ระบบหองสม(ด  Koha, OpenBiblio, Senayan • หองสม(ดด*จ*ทล  Greenstone, Joomla, Drupal • คลงเอกสารหน>วยงาน  DSpace, Drupal • e-Learning  LearnSquare, Moodle, Atutorwww.nstda.or.th 7 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 8. 8. STKS Flash e-Book พฒนา Flash e-Book บร*การดาวน0โหลดใชฟร สรางส78อไดง>าย ปjอนขอความก=ากบภาพเอกสาร พรอมส7บคนไดwww.nstda.or.th 8 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 9. 9. www.nstda.or.th 9 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 10. 10. STKS ส2ญจร โครงการส2มมนา OSS/Freeware for Library Joomla Koha ถ5ายทอด/ส5งเสรมความร e-Libary โอเพนซอรสและฟรแวร Digital Library เพ<=อการเรยนการสอน e-Book และการจ2ดการทร2พยากร References by Zotero สารสนเทศ และเทคโนโลยใหม5 Web 2.0 & Social Networking ร5วมก2บหองสมAดและภาควชา KM สถาบ2นอAดมศDกษา มาตรฐานสB[อดจทล ท=ผ5านมา ไดจ2ดกจกรรมร5วมก2บ ภาควชาบรรณาร2กษ ม.เชยงใหม5 ภาควชาสารสนเทศศDกษา ม.บรพา สIาน2กหอสมAด ม.มหดล ภาควชาสารสนเทศ ม.ขอนแก5น มหาวทยาล2ยวล2ยล2กษณ สIาน2กหอสมAด ม.เชยงใหม5 สIาน2กวทยบรการฯ มรภ.นครปฐม สถาบ2นมะเรNงแห5งชาตwww.nstda.or.th 10 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 11. 11. OSS & Freeware ภาคธ^รกจ PTT ICT Solutions เลBอกใช Koha พฒนาระบบหองสม^ด LearnSquare พฒนา e-Learning และมการอบรมความรcบรรณารกษwww.nstda.or.th 12 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 12. 12. เอกสารเผยแพร5
 13. 13. สงคมดจทลwww.nstda.or.th 14 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 14. 14. www.nstda.or.th 15 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 15. 15. http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend-more-time-online-than- watching-televisionwww.nstda.or.th 16 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 16. 16. “ใจ” ของท(กคน พฒนา เรยนร/www.nstda.or.th 17 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010
 17. 17. ICT กาวเขามาอยางหลกเล[ยงไมได เพ*8มประส*ทธ*ภาพการบร*การ เพ*8มประส*ทธ*การการบร*หาร สอดรบกบย(คสมยท8ปรบเปล8ยนไป ร/และใชเทคโนโลยสารสนเทศอย>างเท>ากนwww.nstda.or.th 18 สรางสงคมดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ© NSTDA 2010

×