การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4,808 views

Published on

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ “สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักราชเลขาธิการ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การบริหารข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ : มาตรฐานเอกสารดิจิทัล" ณ สำนักราชเลขาธิการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
569
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 1. 1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ศตพล ยศกรกุลฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 2. 2. ข ้อมูล ข่าวสาร ข ้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข ้อเท็จจริง ข ้อความที่มีการส่ง/รับเพื่อสื่อสารให ้รู้เรื่องกันสิ่งที่สื่อความหมายให ้รู้เรื่องราวข ้อเท็จจริง ข ้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะทาได ้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได ้จัดทาไว ้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงานหนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทาให ้สิ่งที่บันทึกไว ้ปรากฏได ้
 3. 3. ข ้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนhttp://www.oic.go.th/
 4. 4.  กระทรวงมหาดไทย◦ ประเภทงบรายจ่าย◦ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของผู้ว่าราชการจังหวัด◦ การมอบอานาจปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย◦ โครงการปลูกต ้นไม ้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “1 หมู่บ ้าน 1 ชุมชน 80 ต ้น 80 พรรษา” ธนาคารแห่งประเทศไทย◦ โครงสร ้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน◦ อัตราดอกเบี้ยประจาวันของธนาคารพาณิชย์◦ ภาระผูกพันในภายหน้าของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ◦ สถิติเกี่ยวกับฐานะและการดาเนินงานของบริษัทเงินทุน◦ วันหยุดทาการของสถาบันการเงิน
 5. 5. Traditional Format สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย แผนที่ วัตถุต่างๆBorn-Digital Format เอกสารที่สร ้างด ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์◦ Microsoft Office◦ Adobe PhotoShop เอกสารที่ส่งออก (Export)หรือแปลง (Convert) จากต ้นฉบับดิจิทัล◦ PDF ภาพถ่ายจากกล ้องถ่ายภาพดิจิทัล สื่อมัลติมีเดีย Social Media
 6. 6.  ICT ภาพลักษณ์องค์กร ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยงานสารบรรณ พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบ ข ้อบังคับ ขององค์กร
 7. 7. เสียเวลาปรับแต่งโห!! สร ้างสารบัญเสียเวลาจังฟอนต์ Errorเปิดแล ้วฟอร์แมตเสียเปิดไม่ได ้นะคนละ versionค ้นหายากมากที่เก็บกระจายข ้อกาหนดมีการปรับเปลี่ยนตอบรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ภาพลักษณ์องค์กรการบริหารองค์กรยุคใหม่จาไม่ได ้แล ้วใช ้ขนาดอักษรเท่าไร
 8. 8. เอกสารแยกกันเก็บ ไม่เป็นระบบจัดเข ้าแฟ้มเอกสารจัดเก็บ เข ้าระบบจัดเก็บเก็บเข ้าตู้เอกสารDrive / Folder / Sub-FolderDirectory
 9. 9. • ใช ้ชื่อที่ประกอบด ้วยตัวอักษร a – z, 0 – 9 มีความหมายถึงเนื้อหาของเอกสารที่จัดเก็บ ห ้ามใช ้ภาษาไทย• อักขระพิเศษ คือเครื่องหมาย hyphen - หลีกเลี่ยงการเคาะเว ้นวรรค และ/หรืออักขระพิเศษอื่นๆ• กรณีตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ให ้นาหน้าด ้วยตัวเลขวันที่สร ้าง/แก ้ไข/เผยแพร่เอกสาร ในรูปแบบyyyymmdd (โดย yyyy คือปี ค.ศ.)
 10. 10. • ผู้ใช ้งานจานวนมาก ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายunderscore• สร ้างความเข ้าใจผิด ความเข ้าใจที่คลาดเคลื่อนได ้ง่าย
 11. 11. • ในวันเดียวกันหากมีการแก ้ไขเอกสารหลายครั้งให ้ระบุตัวเลขรุ่นของการแก ้ไขต่อท ้าย เช่น 20130612-digital-standard-1.doc 20130612-digital-standard-2.doc• หากมีการแก ้ไขเอกสารในวันถัดไป ให ้กาหนดชื่อแฟ้มเอกสารใหม่โดยใช ้วันที่ที่แก ้ไข 20130613-digital-standard.doc
 12. 12. ทุกคนที่ใช ้อินเทอร์เน็ตได ้สามารถสร ้างช่องทางเผยแพร่ข่าวสารได ้สะดวกผ่าน Facebook
 13. 13. เคยทราบกันไหมครับ “รูปภาพ” จากกล ้องถ่ายภาพ “ฝังข ้อมูลพิกัด”ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และนาไปแสดงบนแผนที่สาธารณะฉบับออนไลน์ได ้ง่าย--- Google Map ---
 14. 14. EXIF เมทาดาทาที่มาพร ้อมกับรูปถ่าย บันทึกด ้วยซอฟต์แวร์ที่มาพร ้อมกับกล ้องถ่ายภาพดิจิทัล◦ Taken Date◦ Make◦ ManufacturerIPTC เมทาดาทาที่ผู้ใช ้ช่างภาพผู้สร ้างสรรค์ สามารถบันทึกเพิ่มเติมได ้◦ Caption/Title◦ Description◦ Keyword◦ Category◦ Right
 15. 15.  ภาพจากกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลรุ่นใหม่ๆ จะฝังค่าพิกัดGeo Tag ไว ้ใน EXIF Metadata ซึ่งต ้องใช ้โปรแกรมเฉพาะดึงค่ามาแสดงผล geotag-0.062.jar ตรวจสอบและแสดงผล Geo Tagดาวน์โหลดได ้ที่http://sourceforge.net/projects/geotag ตรวจสอบและแสดงผล Geo Tag แบบ Onlinehttp://www.geoimgr.com
 16. 16. ภาพตัวอย่างความสามารถการดึง IPTCMetadata ของภาพด ้วย Flickr.com
 17. 17. Descriptive Metadata
 18. 18. สืบค ้นต่อด ้วยAdministrative Metadata
 19. 19.  ตั้งค่าวันที่/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลให ้ตรงกับเวลาจริง(เทียบกับเวลามาตรฐาน) กาหนดคุณภาพของการถ่ายภาพ/บันทึกภาพให ้สูง ระบุข ้อมูลเกี่ยวกับผู้ถ่ายภาพ และอื่นๆ ตามค่าควบคุม (Config)ของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลแต่ละรุ่น เก็บภาพคุณภาพสูงไว ้เป็นระบบ ภาพที่นามาใช ้งานหรือเผยแพร่ ควรระบุ IPTC ให ้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ หรือบางกรณีหากจาเป็นต ้องเผยแพร่ภาพนั้นๆ ควรใช ้โปรแกรมเฉพาะ “ลบ EXIF/IPTC” ออกเสียก่อน ปรับขนาดภาพให ้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนเผยแพร่
 20. 20. www.wolframalpha.com/facebook
 21. 21.  สัญลักษณ์ (Symbols) เครื่องหมาย (Sign System) สี ชื่อหน่วยงาน เสื้อที่มีการสกรีนเสื้อ บรรจุภัณฑ์ (Packages) แผ่นพับ (Brochures) โปสเตอร์ (Posters) แผนที่ (Maps) ป้ายโฆษณา (Billboards) การประชาสัมพันธ์(Promotions) หัวจดหมาย (Letter Heads) หนังสือพิมพ์ (Newspapers)
 22. 22. ฟอร์แมตของแฟ้มภาพ LogoJPGGIFGIF – transparentPNGPNG – transparent
 23. 23.  โลโก ้ สีประจาองค์กร เทมเพลต
 24. 24.  โลโก ้ เทมเพลตต่างๆ KKU font
 25. 25.  สีม่วงดอกรัก CMYK RGB Web Code
 26. 26. Blue 100C 60 M 0Y 6KRed 0C 91M 87Y 0KYellow 0C 0M 100Y 0K
 27. 27. Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ตDigital ดิจิทอล ดิจิตอล ดิจิทัลWeb เว็ป เวป เว็บSite ไซต์ ไซท์การใช ้งานคอมพิวเตอร์ ( Computer ) มีความสาคัญสูงมากขึ้นอย่างเห็นได ้ชัด ยิ่งมีกระแสอินเทอร์เน็ต( Internet) ยิ่งทาให ้การทางาน และกระบวนการต่าง ๆ จาเป็นต ้องเร่งปรับรูปแบบเพื่อให ้งานต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม
 28. 28.  ฟอนต์แห่งชาติ การพิมพ์หนังสือราชการด ้วยโปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์ การใช ้ตัวเลขไทย“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทาลาย
 29. 29. รายละเอียดประกาศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm
 30. 30.  ตั้งค่ามาตราหน่วยวัดของ Word, Writer เป็นเซนติเมตร (cm) รู้จักกับคาสั่งกาหนดค่า Line Spacing เป็น Single รู้จักกับคาสั่งกาหนดค่า Paragraph Spacing ในส่วนBefore (Above) เป็น 6pt หรือ 12pt รู้จักกับคาสั่งตั้งระยะกั้นหน้า (First Line Indent)เท่ากับ 2.5 เซนติเมตรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรพิมพ์บันทึกภำยใน สวทช. และจดหมำยออกงำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ศว. ได้พัฒนำระบบช่วยเหลือออนไลน์Easy Memo
 31. 31. ฟอนต์ที่ถูกต ้อง กระบวนการที่ถูกต ้อง TH SarabunPSK TH SarabunNew TH Sarabun IT๙ TH SarabunPSK ๙ การตั้ง Default Font การฝังฟอนต์(Embedded Font)
 32. 32.  ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1 เท่า หรือ Single คือ ??? ระยะห่างระหว่างพารากราฟ 1 Enter + Before 6pt คือ ???
 33. 33.  เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPointสร ้างเอกสารแบบ Styleกาหนด Metadataบันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์ส่งออกเป็น PDF/A
 34. 34.  Copy มาโดยไม่ได ้ขออนุญาต Copy มาโดยไม่ได ้ขออนุญาต แต่เผยแพร่ในชื่อตนเองและใส่สัญญาอนุญาตรูปแบบใหม่ เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สิทธิ์” ให ้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนสงวนลิขสิทธิ์Copyright (c)CreativeCommons(cc)สมบัติสาธารณะPublic Domain (pd)
 35. 35.  แหล่งข ้อมูลที่น่าเชื่อถือ การใช ้ข ้อมูล .. ข ้อความ ภาพ สื่อ อย่างเหมาะสม ประเภทของลิขสิทธิ์ ณ วันนี้ Copyright CreativeCommons Public Domain การให ้เครดิตผู้สร ้างสรรค์
 36. 36.  กฎหมายกาหนดข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได ้ตามสมควร การกระทาดังกล่าวจะต ้องอยู่ภายใต ้กฎเกณฑ์ของการใช ้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการ◦ ต ้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ ้าของลิขสิทธิ์◦ ต ้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด ้วยกฎหมายของเจ ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
 37. 37. From: YouTube no_reply@youtube.comDate: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00To: xxxx@gmail.comSubject: Information about your video “ปปปปปปป“Dear xxxx,Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by[Merlin] Ninja Tune Ltd.No action is required on your part; however, if you are interested inlearning how this affects your video, please visit the Content IDMatches section of your account for more information.Sincerely,-The YouTube Team-© 2011 YouTube, LLC901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
 38. 38.  คุณรู้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8
 39. 39.  Quick Response Code 2D Barcode - Stores more data than
 40. 40. Photo of Iron Man 2 with QR Code: Courtesy of Marvel Comics
 41. 41.  มาตรฐาน และข ้อกาหนดเป็น “ประเด็นสาคัญ” ปัญหา “ภาษา” ทรัพย์สินทางปัญญา การหมั่นตรวจสอบ และร่วมกันตรวจสอบ
 42. 42. http://www.thailibrary.in.thhttp://www.stks.or.th/wiki ศตพล ยศกรกุล satapon@nstda.or.th firstpimm@gmail.com http://www.facebook.com/firstsatapon http://slideshare.net/firstpimm

×