Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.stks.or.th
การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib
วันที่ 4 - 5 กันยายน 2556
ณ ห้องปฏิบัติ Compute...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 2
Agenda
• Integrated ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 3
สวทช.
● สานักงานพัฒน...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 4
กระทรวงวิทยาศาสตร์
ร...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 5
สานักงานพัฒนาวิทยาศา...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 6
OSS & Freeware ใกล ้...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 7
OSS & Freeware ใกล ้...
ห้องสมุดยุคใหม่
• รูปแบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก
• รวดเร็วในเวลาที่ต้องการ
• ปรับเปลี่ย...
การบริหารจัดการห้องสมุด
http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html
www.stks.or.th
ILS กับการบริหารจัดการห้องสมุด
• ILS (Integrated Library System) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ
รวมฟังก์ช...
www.stks.or.th
ILS ที่มีการใช้ในประเทศไทย
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 12
Integrated Library ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 13
OpenBiblio
● OpenBi...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 14
OpenBiblio
● Module...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 15
OpenBiBlio Version ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 16
OpenBiBlio Version ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 17
ห้องสมุดสถาบันคึกฤท...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 18
ห้องสมุดโรงเรียนเทศ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 19
ห้องสมุดห้องสมุดโรง...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 20
OpenBiBlio Version ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 21
OpenBiBlio Version ...
www.stks.or.th
เริ่มต้นการติดตั้งโดยจาลองพีซีเป็น Server
AppServ คือคาตอบ
Open Source Software
ง่ายในการติดตั้ง
ทางานได้กั...
www.stks.or.th
ติดตั้ง AppServ
www.stks.or.th
ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ควรจา
C:AppServ
www.stks.or.th
เลือกโปรแกรมย่อยที่ต้องติดตั้ง
www.stks.or.th
ข้อมูล Apache
Server Name :
ชื่อ Server หรือ
IP-Address กรณีที่เป็น
เว็บจาลองให ้ระบุเป็น
localhost
Adminis...
www.stks.or.th
ค่าควบคุมสาหรับฐานข้อมูล MySQL
• root password รหัสผ่าน
(ต้องจาให้ได้ด้วย กรณีเว็บจาลองแนะนาเป็ น1234)
• Ch...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 28
ติดตั้ง AppServ & S...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 29
ติดตั้ง AppServ สาเ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 30
ตรวจสอบ AppServ
htt...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 31
สร้างฐานข้อมูล
1.เป...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 32
สร้างฐานข้อมูล
1.สร...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 33
เริ่มต้นติดตั้ง Ope...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 34
ติดตั้ง Notepad++
1...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 35
ติดตั้ง Notepad++
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 36
ติดตั้ง Notepad++
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 37
ติดตั้ง Notepad++
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 38
ติดตั้ง Notepad++
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 39
ติดตั้ง Notepad++ ส...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 40
แก้ไขไฟล์ database_...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 41
แก้ไขไฟล์ database_...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 42
เริ่มต้นติดตั้ง Ope...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 43
Username & Password...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 44
สารวจเมนูต่างๆ ของ ...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 45
แหล่งข้อมูล
● http:...
www.stks.or.th
หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด
ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 46
ขอบคุณครับ
ศตพล ยศก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

6,762 views

Published on

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib ในวันที่ 4-5 กันยายน 2556
ณ ห้องปฏิบัติ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 (อาคาร 15) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

Published in: Technology
 • Be the first to comment

การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

 1. 1. www.stks.or.th การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib วันที่ 4 - 5 กันยายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. 2. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 2 Agenda • Integrated Library System (ILS) : OpenBiblio  รู้จักกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติบนเครื่องจาลอง  การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในรูปแบบ Server2go  การตั้งค่าและปรับแต่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  บริหารจัดการด้วยโมดูลต่างๆ o โมดูลการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ o โมดูล OPAC o โมดูลยืม-คืน o ระบบรายงานต่างๆ, การจัดการตัวเล่ม  การต่อยอดด้วย QR Code
 3. 3. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 3 สวทช. ● สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ● หน่วยงานในกากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ● ภายใต้การกากับดูแลของ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (กวทช.)
 4. 4. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ รู้จักกับ สวทช.
 5. 5. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 5 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 6. 6. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 6 OSS & Freeware ใกล ้ตัวเรา • Office suits • Zip/Unzip • PDF • Graphics Editor • Dictionary • Text Editor • MindMap • OpenOffice.org • Izarc, 7-zip • PDF Creator • XnView, GIMP • LexiTron • NotePad ++ • FreeMind
 7. 7. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 7 OSS & Freeware ใกล ้ตัวเรา • Web browser • Mail Client • Web Development • FTP • Collaboration tools • Server (Simulated) • Digital Library • Automated Library • Digital Repository • Firefox • Thunderbird • Joomla, Drupal, Wordpress • FileZilla, WinSCP • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • AppServ, Server2Go • Joomla, Greenstone • Koha, OpenBiblio • Drupal, DSpace
 8. 8. ห้องสมุดยุคใหม่ • รูปแบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • เข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก • รวดเร็วในเวลาที่ต้องการ • ปรับเปลี่ยน + ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ + การบริหารจัดการยุคใหม่
 9. 9. การบริหารจัดการห้องสมุด http://ihome.ust.hk/~lblkt/libauto/libauto.html
 10. 10. www.stks.or.th ILS กับการบริหารจัดการห้องสมุด • ILS (Integrated Library System) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ รวมฟังก์ชั่นการทางานของระบบบริหารจัดการห้องสมุดเข้าไว้ด้วยกัน • เพื่อการทางานที่รวดเร็ว ลดการซ้าซ้อน และความผิดพลาด
 11. 11. www.stks.or.th ILS ที่มีการใช้ในประเทศไทย
 12. 12. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 12 Integrated Library System (ILS) • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ  Koha  Evergreen  Senayan  OpenBiblio  NewGenLib  PhpMylibrary  Etc.
 13. 13. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 13 OpenBiblio ● OpenBiBlio Version 2011 (Hotri)
 14. 14. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 14 OpenBiblio ● Module ● Cataloging Module ● Circulation Module ● Online Public Access Catalog ( OPAC Module ) ● Report & Barcode ● ติดตั้งและใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ● ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย ● อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะสาหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก
 15. 15. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 15 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● การจัดการสมาชิกด้วยการนาเข้ารายชื่อสมาชิกห้องสมุดด้วยไฟล์ CSV ● การค้นหาขั้นสูง Advance Search ● นาเข้ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยไฟล์ CSV/Marc ● ดึงรายการบรรณานุกรมด้วย Z39.50 จากฐานอื่นๆ ● ส่งออกข้อมูลห้องสมุดทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV ● สามารถใส่ปกหนังสือด้วยตัวเองหรือจากเว็บไซต์ Amazon ● ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ภาษาไทยที่ถูกต้อง ● ปรับปรุงการแสดงรายงานต่างๆ
 16. 16. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 16 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● ดาวน์โหลดได้ที่ ● http://stks.or.th/wiki ● http://obiblio.sourceforge.net/ ● ซอร์สโค้ดรุ่นหอไตร : https://github.com/opendream/hotri ● ซอร์สโค้ดต้นฉบับ : https://bitbucket.org/mstetson/obiblio/overview
 17. 17. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 17 ห้องสมุดสถาบันคึกฤทธิ์พัฒนาด้วย OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● http://kukritlibrary.technology.in.th/opac/
 18. 18. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 18 ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 พัฒนาด้วย OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) ● http://thaklong1.ac.th/library
 19. 19. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 19 ห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์พัฒนา OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) V.2 ● http://www.setsatian.ac.th/library
 20. 20. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 20 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) V.2 ● ระบบติดต่อผู้ใช้ ● หน้าติดต่อผู้ใช้ Front-end รองรับการนาเสนอผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟต์วินโดวส์ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ระบบปฏิบัติการบน Tablet PC และ ระบบปฏิบัติการ iOS ● ubject Cloud โดยนา Sebject Heading / Keyword จากการลงรายการมาแสดงผลใน ลักษณะเดียวกับ Tag Cloud ● ส่วนการนาเสนอหนังสือใหม่แบบเลื่อนดูภาพหนังสือแบบสไลด์ได้มากกว่า 10 เล่ม โดย นาเสนอภาพหน้าปกพร้อมชื่อหนังสือ ● มีระบบสืบค้นทั้งแบบง่ายในลักษณะ Google Search แบบง่ายตามหลักระบบห้องสมุด และ แบบขั้นสูงตามหลักระบบห้องสมุด ● การแสดงผลหนังสือจากการสืบค้น ให้แสดงแบบ 2 คอลัมน์ หรือปรับได้ตามอุปกรณ์ที่เรียกดู
 21. 21. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 21 OpenBiBlio Version 2011 (Hotri) V.2 ● ระบบการลงรายการ ● ปรับปรุง MARC Field ● รองรับการสาเนา Bib จาก OpenBiblio ของหน่วยงานอื่น และสามารถปรับแก้ ไขรายการได้ตามต้องการ ● รองรับการแนบภาพหน้าปกหนังสือฟอร์แมต .jpg หรือ .png ● หากหนังสือรายการใด ไม่มีภาพหน้าปก โปรแกรมสามารถจัดทาภาพตัวอย่างให้ อัตโนมัติ ● ปรับปรุงการแสดงผลภาษาไทย การจัดเก็บข้อมูลภาษาไทยด้วยรหัส UTF-8
 22. 22. www.stks.or.th เริ่มต้นการติดตั้งโดยจาลองพีซีเป็น Server AppServ คือคาตอบ Open Source Software ง่ายในการติดตั้ง ทางานได้กับ PC และ OS ทุกระบบ
 23. 23. www.stks.or.th ติดตั้ง AppServ
 24. 24. www.stks.or.th ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ควรจา C:AppServ
 25. 25. www.stks.or.th เลือกโปรแกรมย่อยที่ต้องติดตั้ง
 26. 26. www.stks.or.th ข้อมูล Apache Server Name : ชื่อ Server หรือ IP-Address กรณีที่เป็น เว็บจาลองให ้ระบุเป็น localhost Administrator's Email Address: อีเมล์ของผู้ดูแลระบบ Apache HTTP Port: เลขที่พอร์ทสื่อสารของ Apache ปกติคือ พอร์ท 80
 27. 27. www.stks.or.th ค่าควบคุมสาหรับฐานข้อมูล MySQL • root password รหัสผ่าน (ต้องจาให้ได้ด้วย กรณีเว็บจาลองแนะนาเป็ น1234) • Character set กรณีที่ใช้ภาษาไทย ควรระบุเป็น UTF-8 Unicode • คลิกเลือกรายการ Enable InnoDB
 28. 28. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 28 ติดตั้ง AppServ & Security 1.กาหนดเกณฑ์การสร้างรหัสผ่านให้ตนเอง  ให้ความสาคัญกับการสร้างรหัสผ่าน เช่น กาหนดอักขระพิเศษให้สระ ปิดท้ายด้วย #  A $  E +  I ^  O @  U ! kampaengsaen k$mp$+ngs$+n#
 29. 29. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 29 ติดตั้ง AppServ สาเร็จ
 30. 30. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 30 ตรวจสอบ AppServ http://127.0.0.1 หรือ http://localhost
 31. 31. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 31 สร้างฐานข้อมูล 1.เปิดเว็บเบราวเซอร์ http://localhost หรือ 127.0.0.1 2.คลิก phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 3.ป้อน Username และ Password เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล
 32. 32. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 32 สร้างฐานข้อมูล 1.สร้างฐานข้อมูลชื่อ library แล้วคลิก Create
 33. 33. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 33 เริ่มต้นติดตั้ง Openbiblio 1.Copy โปรแกรม Openbiblio ไว้ใน C > Appserv >> www 2.Rename เป็นชื่อที่สื่อถึงห้องสมุดของหน่วยงาน/โรงเรียน เช่น library เป็นต้น 3.แก้ไขไฟล์ config ของระบบที่ C > Appserv >> www >> library >> database_constants.php
 34. 34. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 34 ติดตั้ง Notepad++ 1.ก่อนการแก้ไขไฟล์ database_constants.php ให้ดาเนินการ ติดตั้ง Notepad++ ในแผ่น OSS >> Web-tool >> npp.5.8.7.Installer
 35. 35. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 35 ติดตั้ง Notepad++
 36. 36. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 36 ติดตั้ง Notepad++
 37. 37. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 37 ติดตั้ง Notepad++
 38. 38. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 38 ติดตั้ง Notepad++
 39. 39. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 39 ติดตั้ง Notepad++ สาเร็จ
 40. 40. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 40 แก้ไขไฟล์ database_constants.php 1.แก้ไขไฟล์ config ของระบบที่ C > Appserv >> www >> library >> database_constants.php 2.คลิกขวาที่ database_constants.php Edit with Notepad++
 41. 41. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 41 แก้ไขไฟล์ database_constants.php define("OBIB_HOST", "localhost"); define("OBIB_DATABASE", "library"); define("OBIB_USERNAME", "root"); define("OBIB_PWD", "1234"); 1.บันทึก File >> Save
 42. 42. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 42 เริ่มต้นติดตั้ง Openbiblio 1.http://localhost/library หรือ http://127.0.0.1/library 2.เลือกภาษาที่ต้องการและเลือกติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง แล้วคลิก Install
 43. 43. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 43 Username & Password Username : admin Password : admin
 44. 44. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 44 สารวจเมนูต่างๆ ของ Openbiblio
 45. 45. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 45 แหล่งข้อมูล ● http://www.stks.or.th ● http://www.stks.or.th/wiki ● http://www.stks.or.th/blog ● http://www.thailibrary.in.th ● http://www.zotero.org
 46. 46. www.stks.or.th หลักสูตรที่ 2 : การใช้ไอทีในการบริหารจัดการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม OpenBibilo รุ่นที่ 1 46 ขอบคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  http://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon  stks@nstda.or.th

×