Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับงานสร้างสื่อและสิ่งพิมพ์

1,908 views

Published on

ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์: เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับงานสร้างสื่อและสิ่งพิมพ์

Published in: Education
 • Be the first to comment

เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ สำหรับงานสร้างสื่อและสิ่งพิมพ์

 1. 1. ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์ สำาหรบบงานสร้างสือและสิ่งพิิมพิ์ ่ วกนที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรนธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ิ ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานกกงานพกฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งงชาติ www.nstda.or.th © NSTDA 2013
 2. 2. ลิขสิทธิ์คืออะไร www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 2
 3. 3. www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 3
 4. 4. ลิขสิทธิ์ สิทธิแตงเพียงผู้เดียวที่จะกระทำาการใด ๆ เกี่ยวกกบงานที่ผู้ สร้างสรรค์ ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาห่ะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไมงลอก เลียนงานของผูอื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ตองเป็นงานตามประเภท ้ ้ ทีกฎห่มายลิขสิทธิ์ให่้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รกบความ ่ คุ้มครองทกนทีที่สร้างสรรค์โดยไมงตองจดทะเบียน ้ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 4
 5. 5. งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทที่กฎหมายกำาหนด 1. งานวรรณกรรม (หนบงสือ จุลสาร สิ่งพิิมพิ์ คำาปราศรบย โปรแกรมคอมพิิวเตอร์ ฯลฯ) 2. งานนาฎกรรม (ท่ารำา ท่าเต้นฯลฯ) 3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพิพิิมพิ์ ภาพิถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ) 4. งานดนตรีกรรม (ทำานอง ทำานองและเนืรอร้องฯลฯ) 5. งานสิ่งบบนทึกเสียง (เทป ซีดี) 6. งานโสตทบศนวบสดุ (วีซีดี ดีวดี ที่มีภาพิหรือมีทบรงภาพิและเสียง) ี 7. งานภาพิยนตร์ 8. งานแพิร่เสียงแพิร่ภาพิ 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 5
 6. 6. ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจเป็นคน เดียวกกนห่รือคนละคนขึ้นอยูงกกบ ลกกษณะการ สร้างสรรค์ผลงาน  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 6
 7. 7. ลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอบตโนมบติ ไม่ต้องจดทะเบียน ใช่หรือไม่ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 7
 8. 8. สงวนลิขสิทธิ์ ? เมื่อคุณผลิตงานสร้างสรรค์ขึ้นมาชิ้นห่นึ่ง ไมงวงาจะเป็นงาน เขียน บทเพลง รูปถงาย รูปวาด ฯลฯ งานนก้นจะถูกคุ้มครอง ภายใต้กฎห่มายลิขสิทธิ์แบบ “สงวนลิขสิทธิ์ 100%” โดย อกตโนมกติ  ไมงวงาคุณจะแจ้งตงอทางการห่รือไมง  ไมงวงาคุณจะแสดงเครืองห่มาย©บนงานของคุณห่รือไมง ่ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 8
 9. 9. การละเมิดลิขสิทธิ์ ทำาซ้้ำา  ดกดแปลง  เผยแพรงตงอสาธารณชน  ขาย ให่้เชงา  แจกจงายในลกกษณะที่อาจกงอให่้เกิดความเสียห่ายแกง เจ้าของลิขสิทธิ์  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 9
 10. 10. ประเด็นลิขสิทธิที่สำาคบญ ์  Copy คนอื่นมาโดยไมงได้ขออนุญาต แตงเผยแพรงในชื่อคนเองและ ใสงสกญญาอนุญาต  เผยแพรงอยงางไร ไมงให่้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์  มีเนื้อห่าอยากเผยแพรง ให่้งายๆ ง www.nstda.or.th © NSTDA 2013 แตงไมงอยากตอบให่้เอาไปขาย ทำาอยงางไร Copyright 10
 11. 11. ปัญหาลิขสิทธิ์ของเมืองไทย www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 11
 12. 12. มิติของลิขสิทธิ์  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 ผู้สร้างสรรค์  ต้องการประกาศให้ชัดเจนว่าผล งานของตนอนุญาตให้ใช้ได้ระดับ ใด  ไม่ต้องการจ่ายค่าเอกสาร ประกาศลขขสขทธิขให้สนานักงาน ใ กฎหมาย  มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจน  ไม่ต้องการอนุญาตการขอใช้ผล งานรายชข้นทุกกรณี  ผู้ใช้ เห็นประกาศที่ชดเจนของ ั ลขขสขทธิขใ มั่นใจว่าผลงานที่นนามาใช้ ได้ใช้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง กตขกา สืบค้นสื่อที่อนุญาตได้งายจาก ่ อขนเทอร์เน็ต Copyright 12
 13. 13. ทำาอย่างไรถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  Copyright  Public Domain  Creative Commons www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 13
 14. 14. ครีเอทีฟคอมมอนส์ Creative Commons http://creativecommons.org/  http://cc.in.th/  รูปแบบ “สกญญาอนุญาต” (license agreement) ที่ทุกคนนำาไปใช้กกบงานของตกวเองได้ฟรี  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 14
 15. 15. www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 15
 16. 16. เป้าหมาย  การอนุญาตให่้คนทก่วโลกสามารถ เผยแพรง จกดแสดง ทำาซ้้ำา โพสงานตงาง ๆ ลงในเว็บไซ้ต์ได้  ตราบใดที่พวกเขาปฏิบกตตามเงือนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์ ิ ่ เป็นผูกำาห่นด ้ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 16
 17. 17. เงือนไข ่ สกญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์มีเงือนไขห่ลกกสี่ข้อ ่ ผู้สร้างงานสามารถเลือกใช้ข้อใดข้อห่นึ่งห่รือห่ลายข้อรวม กกนก็ได้ “ยอมรกบสิทธิของผู้สร้าง” (Attribution ) - BY “ไมงใช้เพื่อการค้า” (Noncommercial) - NC “ไมงแก้ไขต้นฉบกบ” (No Derivative Works) - ND “ใช้สกญญาอนุญาตแบบเดียวกกน” (Share Alike) - SA  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 17
 18. 18. ผสมผสานกบนได้ตามต้องการ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 18
 19. 19. ิ ยอมรับสทธิของผูสร้าง ้ (Attribution) - BY ไม่แก้ไขต้นฉบับ (No Derivative Works) - ND ้ ั ใชสญญาอนุญาต แบบเดียวกัน (Share Alike) - SA ้ ไม่ใชเพื่อการค้า (Noncommercial) - NC www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 19
 20. 20. www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 20
 21. 21. ค้นหาและใช้งานอย่างปลอดภบย  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 21
 22. 22. แหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ได้ฟรีและปลอดภบย แผงนโปรแกรมโอเพนซ้อร์ส  แผงนโปรแกรมโอเพนคลิปอาร์ท  เว็บไซ้ต์และคลกงภาพระบบเปิดในรูปแบบออนไลน์  www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 22
 23. 23. http://openclipart.org/ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 23
 24. 24. http://free-clipart.net/ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 24
 25. 25. http://www.dreamstime.com www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 25
 26. 26. http://www.iconspedia.com/ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 26
 27. 27. http://publicdomain4u.com/ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 27
 28. 28. http://www.freesound.org/ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 28
 29. 29. ขอขอบคุณ www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 29
 30. 30. แหล่งข้อมูล  http://stks.or.th/wiki  http://www.ipthailand.go.th http://cc.in.th/ http://www.youtube.com/watch? v=XPRrvR69Iyc www.nstda.or.th © NSTDA 2013 Copyright 30

×