Openbiblio in action

6,051 views

Published on

openbiblio

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,472
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Openbiblio in action

  1. 1. www.stks.or.th การอบรมเชิงปฏิบัตงปฏิบัติการจัดทบติการจัดทำระบบห้อการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและแนวทางการจัองสมดอติการจัดทำระบบห้อโนมติการจัดทำระบบห้อและแนวทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลางการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนดกจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนกรรม สงเสรมการอานของกลมโรงเรยนพระปรยติการจัดทำระบบห้อธรรม แผนกสามญ&'กษา ศตพล ยศกรกล วนทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแล) 30 กนยายน – 2 ติการจัดทำระบบห้อลาคม 2554 ณ ห้องสมุดอัตโนมัติและแนวทางการจัองประชิงปฏิบัตม &3นย4วทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลยาพฒนา มห้องสมุดอัตโนมัติและแนวทางการจัาวทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลยาลยสโขทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลยธรรมธราชิงปฏิบัตลาปาง จัดทำระบบห้องสมุดอัตโน. ลาปาง ฝ8ายบรการความร3ทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลางวทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลยา&าสติการจัดทำระบบห้อร4และเทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลคโนโลย สานกงานพฒนาวทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลยา&าสติการจัดทำระบบห้อร4และเทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลคโนโลยแห้องสมุดอัตโนมัติและแนวทางการจังชิงปฏิบัตาติการจัดทำระบบห้อ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและแนวทางการจัองสมดอติการจัดทำระบบห้อโนมติการจัดทำระบบห้อดวย OpenBiblio
  2. 2. www.stks.or.th การอบรมเชิงปฏิบัตงปฏิบัติการจัดทบติการจัดทำระบบห้อการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและแนวทางการจัองสมดอติการจัดทำระบบห้อโนมติการจัดทำระบบห้อและแนวทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแลางการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนดกจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนกรรม สงเสรมการอานของกลมโรงเรยนพระปรยติการจัดทำระบบห้อธรรม แผนกสามญ&'กษา 22 Agenda • Integrated Library System (ILS) : OpenBiblio  รจักกกกบระบบห้องสมุดอัตโนมองสมุดอัตโนมัติ

×