Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pm t1 akhir thn 2011 terkini

148 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pm t1 akhir thn 2011 terkini

 1. 1. SULITPendidikan MoralPeperiksaan Akhir TahunNov 20111½ jamNama:....................................................... Kelas:.............................SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CYBERJAYA63000 CYBERJAYAPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN2011PENDIDIKAN MORALTingkatan 1Satu jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian: Bahagian A dan B.2. Jawab kedua-dua bahagian.SULIT
 2. 2. Arahan: Jawab semua soalan:Bahagian A (60 markah)Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.1 Apakah persamaan antara orangkurang upaya dengan manusia normal?A Mempunyai keperluan emosi.B Jumlah kawan yang ramai.C Harapan masyarakat terhadapnya.D Kuantiti sumbangan terhadapmasyarakat.2 Apakah amanah yangdipertanggungjawabkan kepada murid?A Menjaga nama baik persatuan.B Menimba ilmu pengetahuan.C Mematuhi arahan kelas guru.D Tidak bermusuh dengan rakan-rakan.3 Sikap sederhana bermaksudA saksama ketika mengadili sesuatuperkara.B tidak keterlaluan dalam melakukansesuatu.C berhati-hati ketika mengambilsebarang tindakan.D bersabar ketika dikritik oleh oranglain.4 Mengapakah kita perlu mengambilmakanan daripada pelbagai jenismakanan?A Kerana tabiat makan makanan yangsama boleh memudahkan kesihatan.B Kerana kita tidak boleh memperolehnutrien dan kalori tertentu daripadasejenis makanan sahaja.C Kerana pemakanan yang sihatmerangkumi pelbagai jenis makanan.D Kerana makanan pelbagai jenismempunyai rasa yang berbeza-beza.5 Apakah ciri pemerintahan kerajaandemokrasi?A Hak individu tersekat.B Diperintah oleh raja.C Kerajaan ditentukan oleh rakyat.D Pemerintah menentukan corak hiduprakyat.6 Yang berikut merupakan sikapmenjaga kebersihan diri kecualiA mandi menggunakan sabun.B memakai pakaian yang bersih.C makan makanan yang berkhasiat.D tidak membiarkan rambut dipenuhikutu.7 Bagaimanakah cara menunjukkankasih sayang kepada diri sendiri?A Memanjakan diri dengan barang yangmewah-mewah.B Menjauhkan diri daripada kegiatanyang boleh membahayakan diri.C Mengasingkan diri daripada rakanyang tidak setaraf.D Membahayakan perkara yang baik-baik tentang diri.8 Apakah kebaikan mengamalkan sikaptoleransi?A Dapat menesuaikan diri dalampelbagai persekitaran dan situasi.B Dapat hidup dalam kelompokmasyarakat minoriti.C Dapat mengetahui pelbagai kerenahmanusia.D Dapat mengenal pasti kelemahan dankekuatan diri seseorang.9 Apakah yang perlu dilakukan olehahli keluarga ketika ahli keluarga yanglain memberikan pendapat?
 3. 3. A Bersetjui dengan pendapat yangmenguntungkan diri sendiri.B Mendengar dan memberi perhatiankepada pendapat yang disuarakan.C Bersaing untuk menegakkan pendapatmasing-masing.D Mengkritik pendapat yang dirasakantidak munasabah.10 Semasa ibu bapa Ali keluar, merekaberpesan kepada Ali agar menjaga adik-adiknya. Ali sepatutunyaA memarahi adik-adiknya keranamenyusahkannya.B menjaga mereka dengan baik dantanggungjawab.C membiarkan adik-adiknya bermaintanpa pengawasan.D menghantar adik-adiknya ke rumahjiran.11 Apakah sebab utama kita perlumenjaga kebersihan diri?A Untuk menghindari daripadajangkitan penyakit.B Untuk mendapat pujian daripadamasyarakat.C Untuk menunjukkan kita individuyang cemerlang.D Untuk mendapat penghormatandaripada masyarakat.12 Sikap adil harus diamalkan supayaA sentiasa menerima pujian.B mendapat kesenangan hidup.C dihormati oleh masyarakat.D mudah dikenali dalam masyarakat.13 Yang manakah antara berikutmerupakan ciri-ciri menjaga harga diri?A Bersedia memaafkan kesalahan oranglain.B Menjaga dan menggunakankemudahan awam dengan baik.C Melaksanakan tugas tanpa memintabantuan orang lain.D Berani mengatakan tidak untukperkara-perkara yang boleh merosakkandiri.14 Seseorang individu yang amanahakanA mempunyai azam dan tekad untukberjaya.B tidak membazirkan wang untukberbelanja.C bersedia menghulurkan bantuankewangan dan moral apabila diperlukan.D bertanggungjawab terhadap sesuatumasalah yang timbul apabilamelaksanakan tugas.15 Sekiranya kita telah menyinggungperasaan orang lain, kita perlu segeraA meminta maaf.B beredar dari situ.C tidak mempedulikannya.D mengambil hatinya semula.16 Agama manakah yang mempercayaikarma dan kelahiran semula selepaskematian?A IslamB HinduC BuddhaD Kristian17 Pierre telah melanggar peraturan disekolah. Apakah tindakan yang wajardiambil olehnya.A Menuduh orang lain yangmelakukannya.B Berpura-pura tidak tahu perkaratersebut.C Insaf dan berjanji tidak akanmengulangi kesalahan itu.D Melakukan sesuatu yang baik untukmenutup kesalahan itu.18 Bagaimanakah sikap anak yangpatuh akan ibu bapa?
 4. 4. A Mendengar nasihat dan menjauhilarangan ibu bapa.B Menurut segala kehendak ibu bapa.C Memahami tingkah laku ibu bapa.D Mengelakkan diri daripadabertembung dengan ibu bapa.19 Yang manakah antara berikut bukanperlakuan yang berhemah ketikabercakap di telefon?A Memberi salam.B Tidak memotong percakapan orang.C Menunjukkan minat dalam perkarayang dibualkan.D Berbual dengan jangka waktu yangpanjang.20 Apakah yang dimaksudkan dengankeluarga asas?A Keluarga yang mempuyaikecenderungan yang sama.B Keluarga yang terdiri daripada ibubapa dan anak-anak.C Keluarga yang tinggal serumah ataudi kawasan yang sama.D Keluarga yang mempunyaitanggungjawab yang sama.21 Bagi menjamin kasih sayang yangberpanjangan, ibu bapa hendaklahA memenuhi permintaan setiap anak.B memberi perhatian sewajarnyakepada anak-anak.C bekerja siang dan malam untukmencari duit.D memberikan sepenuh kebebasankepada anak-anak.22 Mengapakah manusia perlu menjagadan menghargai alam sekitar?A Meningkatkan ekonomi negara.B Mengelakkan berlakunya bencanaalam.C Menggalakkan kedatangan pelancongasing.D Menjamin keseimbangan ekosistem.23 Seseorang yang bersikap terbukaakanA sukar untuk berubah.B peka terhadap perasaan orang lain.C mendiamkan diri ketika berbincangsesuatu isu.D tetap dengan pendirian diri walaupunbertentangan dengan orang lain.24 Mengapakah wanita perlu diberiperlindungan dari segi undang-undang?A Kerana wanita cepat mengalah.B Kerana wanita kaum yang lemah.C Kerana bilangan kaum wanita sangatsedikit.D Kerana kaum wanita mudah menjadimangsa keganasan.25 Pencemaran air akan menyebabkanA hidupan laut dan kesihatan manusiaterjejas.B kehidupan manusia porak-peranda.C keselamatan pendudukan terancam.D kesan buruk terhadap sistempernafasan.26 Mengapakah kita menjagakebersihan persekitaran?A Supaya kita mudah untuk bernafas.B Supaya persekitaran yang bersihmenjamin kesihatan.C Supaya dapat mengurangkan kosharian.D Supaya kita dapat mengawal tahappencemaran.27 Apakah kebaikan penglibatan pelajardalam menjayakan aktiviti kokurikulum?A Dapat meningkatkan imej sekolah.B Dapat meningkatkan bilangan peserta.C Dapat mengagihkan tugas yangbanyak.D Dapat membendung masalahpelanggaran disiplin.
 5. 5. 28 Yang berikut merupakan tindakanyang boleh diambil untuk menjagakebersihan alam sekitar kecualiA menjalankan kempen alam sekitar.B mengadakan kempen kesedarankepada orang ramai.C mengkritik individu yang sukamencemarkan alam sekitar.D mengenakan hukuman yang setimpalkepada individu yang mencemarkanalam sekitar.29 Pasu rumah di halaman rumah andamenjadi tempat pembiakan nyamuk.Apakah yang harus anda lakukan?A Membersihkan pasu bunga danmenggantikan dengan air bersih.B Menutup pasu bunga dengan papan.C Membersihkan pasu bunga itu hanyasetelah dipenuhi jentik-jentik.D Meletakkan pasu bunga itu dibelakang rumah.30 Antara yang berikut, yang manakahbukan kepentingan hutan?A Mengekalkan keseimbangan ekologi.B Habitat spesies flora dan fauna.C Tempat pelupusan bahan kimia yangberbahaya.D Kawasan tadahan hujan.31 Pernyataan manakah memberikanmaksud semangat kekitaan?A Sikap bertolak ansur dalamkehidupan seharian.B Sikap menghormati hak dankepentingan orang lain.C Semangat untuk memupuk perpaduandan ingin berkongsi.D Penyesuaian sesorang untukbergabung dalam sesuatu kumpulan.32 Mengapakah kita perlu menghormatikepercayaan penganut agama lain?A Untuk memupuk persefahaman dankeharmonian.B Untuk mengawasi kegiatankeagamaan mereka.C Untuk menunjukkan bahawa rakyatnegara ini bebas beragama.D Untuk mengelakkan percampuranantara agama yang berbeza.33 Apakah yang akan terjadi sekiranyasemua orang bebas mengeluarkanpendapat sesuka hati?A Wujud pertelingkahan dan huru hara.B Sukar untuk mempertimbangkansemua pendapat.C Sukar untuk memilih pendapat yangpaling bernas.D Semua pihak berebut-rebut untukmengeluarkan pendapat.34 Yang berikut merupakan lambangdan identiti sesebuah negeri kecualiA jata.B bendera.C adat resam.D lagu negeri.35 Pusat peranginan berikut terletak dinegeri Pahang kecualiA Pantai BalokB Teluk Chempedak.C Pantai Cahaya Bulan.D Bukit Tinggi.36 Bagaimanakah cara menunjukkanperasaan bangga kepada negara?A Selalu melaungkan perkataanmerdeka.B Mengibarkan bendera pada harikebesaran negara.C Sering menyanyikan lagu Negarakudi mana-mana tempat.D Memakai pakaian yang bercorak JalurGemilang.37 Sikap hormat-menghormati dapatmelahirkan semangatA kegigihan.
 6. 6. B perpaduan.C kematangan.D kepercayaan.38 Mengapakah kita perlu menelititarikh luput pada produk makanan?A Untuk mengurangkan risikopencemaran produk.B Untuk mengetahui tarikh produktersebut dikilangkan.C Untuk mengelakkan produk tersebutdibuang begitu sahaja.D Untuk memastikan produk tersebutmasih selamat dimakan.39 Mengapakah kita perlu mengenangjasa pahlawan tanah air?A Kerana mereka mendambakansanjungan.B Kerana bilangan mereka tidak ramai.C Kerana mereka berkorbanmempertahankan negara.D Kerana mereka sudah kekuranganupaya berjuang.40 Bagaimanakah layanan yangsepatutnya diberikan sekiranya jirananda yang berlainan kaum berkunjungke rumah anda?A Melayani mereka dengan ramah.B Berpura-pura sibuk melakukan kerjadi rumah.C Menyuruh pembantu rumah melayanimereka.D Tidak membenarkan mereka masukke dalam rumah.
 7. 7. Bahagian B (40 markah)1. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang BETUL dan ( X ) pada pernyataan yangSALAH. (10 markah)Pernyataan Jawapani. Maklumat ayng diterima daripada internet perlu dilteliti sebelummempercayainya.ii. Ibu bapa yang sibuk bekerja boleh menyerahkan tanggungjawab di rumahkepada orang gaji.iii. Setiap cabaran dan rintangan perlu dihadapi sebelum berjaya mencapaimatlamat yang diidamkan.iv. Antara adab di meja makan adalah mendahulukan orang yang lebih tua dantetamu untuk menjamu selera.v. Kita tidak perlu meminta izin menggunakan peraltan sukan kerana semuabarang sukan adalah hak sekolah.2. Saya mempunyai banyak kelebihan tetapi ada juga kelemahan diri.Saya tidak malu mengakuinya. Inilah saya!a) Nyatakan satu nilai ayng berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh pernyataan diatas.(1markah)
 8. 8. ................................................................................................................................................b) Berikan maksud bagi nilai di atas. (2 markah)................................................................................................................................................................................................................................................................................................c) Jelaskan 3 kebaikan kita mengenali diri sendiri. (3 markah)i) ………………………………………………………………………………………….ii) ………………………………………………………………………………………….iii)…………………………………………………………………………………………...d) Nyatakan 4 perkara yang boleh meningkatkan harga diri seseorang. (4 markah)i) …………………………………………………………………………………………ii) …………………………………………………………………………………………iii) …………………………………………………………………………………………iv)…………………………………………………………………………………………3. Nyatakan nilai yang sesuai dan berkaitan dengan pernyataan yang diberi. (10 markah)Pernyataan Nilai(a) Bercuti dalam negeri lebih menjimatkan berbandingdengan percutian luar Negara.(b) Setiap makhluk di bumi ini dicipta dengan unik olehTuhan.(c) Golongan dewasa perlu memberi perlindungan danmemelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupanmereka.(d) Perasaan sayang dan bangga kepada negara sertameletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.
 9. 9. (e) Kebebasan setiap individu untuk menganuti danmengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalamPerlembagaan Malaysia.4.Michelle telah diberhentikan kerja dengan bayaran sedikit saguhati olehmajikannya. Alasan utama Michelle diberhentikan adalah kerana di seringmemohon cuti sakit sebab mengandung dan tidak mampu membuat kerja-kerja berat.a) Jelaskan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh majikannya. (4 markah)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Apakah yang sepatutnya Michelle lakukan apabila dianiayai oleh majikannya?( 2 markah)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c) Selain cuti sakit, namakan empat lagi cuti yang diperuntukkan di bawah Akta Kerja1995. ( 4 markah)i) ………………………………………………………………………………………...ii) …………………………………………………………………………………………iii) …………………………………………………………………………………………iv) …………………………………………………………………………………………
 10. 10. Jawapan Kepada Kertas P. Moral T1 Akhir Tahun 2011Bahagian ANo. Soalan Jawapan No. Soalan Jawapan1 A 21 B2 B 22 D3 B 23 D4 C 24 D5 C 25 D6 C 26 B7 B 27 A8 A 28 C9 B 29 A10 B 30 C11 A 31 C12 C 32 A13 D 33 A14 D 34 C15 A 35 C16 B 36 B17 C 37 B18 A 38 D19 D 39 C20 B 40 ABahagian B
 11. 11. 1 i) / ii) X iii) / iv) / v) X2. a) Harga Dirib) Keupayaan dan keyakinan diriagar mampu memulia dan menjaga maruah diridalam kehidupan.c) i) Supaya kita dapat menghargai dan menyayangi diri sendiri.ii) Dapat memperbaiki setiap kelemahan yang ada pada diri.iii) Kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan diri.d) i) Lulus cemerlang dalam akademik.ii) Menunjukkan bakat dalam aktiviti kokurikulum.iii) Memiliki kerjaya yang stabil.iv) Mempunyai personaliti yang menarik dan baik.3. a) Kesederhanaanb) Kepercayaan pada Tuhanc) Melindungi hak kanak-kanakd) Cinta akan Negarae) Kebebasan beragama4. a) i. Melindungi hak pekerja kerana majikan Michelle telah menafikan hak Michellesebagai pekerja untuk bercuti kerana sakit dan mengandung.ii. Menghormati hak wanita kerana wanita juga menyumbang sesuatu untuk negaradan juga ada peruntukan cuti sakit dalam Akta Kerja 1995.b) Melaporkan kepada Kesatuan Pekerja syarikatnya. Jika tiada jalan penyelesaianMichelle juga boleh membawakesnya kepada kementerian Sumber Manusia.c) i) Cuti rehat mingguanii) Cuti kelepasan amiii) Cuti tahunaniv) Cuti bersalin

×