Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEKNIK CEPAT BELAJAR JAWI (2)

29,369 views

Published on

Published in: Education

TEKNIK CEPAT BELAJAR JAWI (2)

 1. 1. BAHAGIAN PERTAMA: PERSEDIAAN MURIDMENGGUNAKAN KAEDAH Jawi-BDN(Baca Dengan Nombor)
 2. 2. MEMPERKENALKAN HURUF-HURUF TUNGGAL JAWI LANGKAH PERTAMA: Guru hendaklah memperkenalkan huruf tunggal jawi.TEKNIK : Guru boleh menyebut bunyi atau mengeja terlebih dahulu dan murid membaca.PERINGATAN PENTING: Guru hendaklah mengulangi bacaan beberapa kali, murid juga boleh membaca dgn melihat carta ( modul) huruf jawi bersama ejaan rumi
 3. 3. CATATAN PENTING1. Sistem ejaan jawi ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri ( ← )2. Bil huruf jawi ada 37 huruf.
 4. 4. • PANDUAN RINGKAS.• Selepas guru membaca beberapa kali carta huruf tunggal jawi dan murid menyebutnya dengan betul, guru hendaklah memperkenalkan bunyi suku kata terbuka kepada murid dengan cara mengeja ataupun membaca terus bunyi huruf yang bersambung.
 5. 5. o u ẽ e i ao u e e i abo bu be be bi bato tu te te ti tajo ju je je ji ja
 6. 6. o u ẽ e i aco cu ce ce ci caho hu he he hi hakho khu khe khe khi khodo du de de di dazo zu ze ze zi za
 7. 7. o u ẽ e i aro ru re re ri razo zu ze ze zi zaso su se se si sasyo syu sye sye syi syaso su se se si so
 8. 8. o u ẽ e i adho dhu dhe dhe dhi dhatho thu the the thi thazho zhu zhe zhe zhi zhaáo áu áe áe ái ágho ghu ghe ghe ghi gha
 9. 9. o u ẽ e i ango ngu nge nge ngi ngafo fu fe fe fi fapo pu pe pe pi pakho khu khe khe khi khako ku ke ke ki ka
 10. 10. o u ẽ e i ago gu ge ge gi galo lu le le li lamo mu me me mi mano nu ne ne ni nawo wu we we wi wa
 11. 11. o u ẽ e i avo vu ve ve vi vaho hu he he hi hayo yu ye ye yi yanyo nyu nye nye nyi nya
 12. 12. NOTA PENTING Guru hendaklah sentiasa menerangkan danmengingatkan murid bahawa huruf jawiwalaupun tunggal(tidak bersambung denganhuruf lain) ia akan membawa empat bunyiyang berlainan.
 13. 13. • Contoh: huruf ( )• 1. ba = bahagia-• 2. bi = terbiasa-• 3. be = beku -• 4. bu = buah -
 14. 14. CONTOH HURUF ( ) rujuk muka surat 111. Ta – kita=2. Ti – tiada=3. Te- teman=4. Tu – tuan=
 15. 15. • Contoh: huruf ( )• 1. ta = kita -• 2. ti = tiada -• 3. te = teman -• 4. tu = tuan -
 16. 16. BEBERAPA CONTOH BUNYI PADA HURUF TUNGGAL JAWIYANG BERUBAH MENGIKUT EJAAN TERTENTU nga sa da ja ta ngi si di ji ti ngu su du ju tu nge se de je te
 17. 17. ma la ga ka khami li gi ki khimu lu gu ku khume le ge ke khe
 18. 18. nya ya ha wa nanyi yi hi wi ninyu yu hu wu nunye ye he we ne
 19. 19. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN.(Perlu membiasakan murid dengan bunyi suku kata terbuka) LANGKAH 1.Guru boleh menyuruh murid melihat carta suku kata dan cuba mengeja atau membunyikan terus suku kata tersebut.
 20. 20. BEBERAPA CTH PERKATAAN SEBAGAIPANDUAN Huruf „Alif „ Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a aku i ibu e ekor ẽ enam u udang o orang
 21. 21. Huruf „Ba „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a baru i biru e beca ẽ beku u buru o bola
 22. 22. Huruf „Ta „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a tali i tiru e teko ẽ tebu u tuli o topiH
 23. 23. Huruf „Jim „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a jali i jiwa e jeti ẽ jemu u judo o jojo
 24. 24. Huruf „Ca „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a cari i ciku e ceri ẽ cela u cuba o cota
 25. 25. Huruf „Da „ ( ) Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a dada i diri e desa ẽ dera u duku o dosa
 26. 26. Huruf „Ra „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a ratu i ribu e rela ẽ regu u rusa o roda
 27. 27. Huruf „Sin „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a satu i siku e sebar ẽ seru u susu o soya
 28. 28. Huruf „Pa „ ( )Huruf Vokal cth ejaan rumi bunyi a pagi i pilu e perak ẽ peta u pula o pokok
 29. 29. LANGKAH KEDUA. 1.Selepas menguasai langkah satu, seterusnya guru hendaklah memperkenalkan bunyi satu suku kata dalam ejaan jawi: Cadangan latihan boleh mengeja atau membaca terus .CONTOH-CONTOF PERKATAAN SATU SUKU KATA. ai au bai bau tai tau
 30. 30. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. Kalau = Lebai = Lantai = Atau = Gulai =
 31. 31. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA. jai jau cai cau dai dau sai sau
 32. 32. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARICARTA DI ATAS.1. Kedai =2. Risau =3. Kucai =4. Harimau =5. Badai =
 33. 33. 6. Pisau7. Risau = . Kerbau =
 34. 34. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA ngai ngau pai pau kai kau gai gau
 35. 35. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS. 1. Bangau = 2. Sungai = 3. Ah Kau
 36. 36. 4. sampai =5. Engkau =6. Pakai =7. Sebagai =
 37. 37. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATUSUKU KATA lai lau mai mau nai nau wai wau hai hau
 38. 38. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARICARTA DI ATAS. 1. Pulau = 2. Lalai = 3. Ramai = 4. Anai-anai = 5. Kalau = 6. Buai = 7. Wahai =
 39. 39. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.( Tertutup) bung bing bang tung ting tang jung jing jang
 40. 40. cung cing cangrung ring rang
 41. 41. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS. 1. Datang = 2. Untung = 3. Butang = 4. Bujang = 5. Anjung =
 42. 42. 6. Loceng = 7. Kucing =8. Goreng =9. Burung =
 43. 43. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.(Tertutup) sung sing sang pung ping pang kung king kang nung ning nang
 44. 44. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARICARTA DI ATAS. 1. Musang = 2. Gasing = 3. Lapang = 4. Kampung = 5. Tukang = 6. Berenang =
 45. 45. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.(Tertutup) ut it at bot bit bat jut jit jat lut lit lat
 46. 46. kut kit katput pit pat
 47. 47. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS. . Pejabat = 2. Ubat = 3. Terbit = 4. Bulat = 5. Kulit =
 48. 48. 6. Balut =7. Sakit =8. Bukit =9. Takut =10. Cepat =
 49. 49. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.(Tertutup) …..um ….im …am bum bim bam tum tim tam
 50. 50. kum kim kamnum nim nam
 51. 51. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS.1. Ketam =2. Atom =3. Hakim =4. Enam =5. Tanam =
 52. 52. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.(Tertutup) ….uh …..ih ….ah buh bih bah tuh tih tah juh jih jah cuh cih cah
 53. 53. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS. 1. Lebih = 2. Putih = 3. Patah = 4. Patuh = 5. Wajah = 6. Tujuh = 7. Pecah =
 54. 54. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.(Tertutup) duh dih dah ruh rih rah suh sih sah
 55. 55. nguh ngih ngahpuh pih pah
 56. 56. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS. 1. Sudah = 2. Sedih = 3. Aduh = 4. Marah = 5. Suruh = 6. Susah = 7. Mudah = 8. Lumpuh = 9. Suluh =
 57. 57. CONTOH-CONTOF PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) kuh kih kah guh gih gah luh lih lah muh mih mah yuh yih yah
 58. 58. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTA DI ATAS. 1. Berapakah = 2. Kukuh = 3. Pulih = 4. Gigih = 5. Payah = 6. Puyuh = 7. Penuh = 8. Putih =
 59. 59. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) up ip ap tup tip tap cup cip cap sup sip sap
 60. 60. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARICARTA DI ATAS.1. Kutip =2. Tutup =3. Atap =4. kicap =5. Ucap =6. Siap =7. Asap =8. Cip =9. Sup =
 61. 61. CONTOH-CONTOH PERKATAAN SATU SUKUKATA.(Tertutup) un in an bun bin ban tun tin tan
 62. 62. kun kin kanmun min man
 63. 63. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS.1. Hutan =2. Sabun =3. Beban =4. Sukan =5. Tin =6. Tuan =7. Puan = . Santun =
 64. 64. CONTOH-CONTOF PERKATAAN SATU SUKU KATA.(Tertutup) lun lin lan pun pin pan hun hin han yun yin yan
 65. 65. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARICARTA DI ATAS.1. Bulan =2. Papan =3. Pen =4. Sopan =5. Walaupun =6. Ampun =
 66. 66. 7. Telan =8. Bahan =9. Tahan =10. Mohon =
 67. 67. ul il albul bil balsul sil sal
 68. 68. ngul ngil ngalgul gil galpul pil pal
 69. 69. BEBERAPA CONTOH PERKATAAN DARI CARTADI ATAS. 1. Bil = 2. Sesal = 3. Soal = 4. Bisul = 5. Sanggul = 6. Tebal = 7. Sampul = 8. Pukul =
 70. 70. BAHAGIAN KEDUA PENGENALAN DAN PENERANGAN TEKNIK CEPAT MEMBACA JAWIKAEDAH Jawi BDN(Baca Dengan Nombor)
 71. 71. Pengenalan Jawi BDN: rujuk m/s 40-411. BDN bermaksud Baca Dengan Nombor,iaitu bunyi suku kata dalam tulisan jawimengikut bilangan huruf jawi yang perlu diejabagi membentuk suku kata samada terbuka ,tertutup, diftong dan sebagainya.
 72. 72. Sebelum menggunakan kaedah Jawi BDN para pelajarperlu mengetahui bunyi suku kata dengan betul. 3. Sebagai contoh perkataan : (buku)ada 4 huruf jawi, untuk mengeja perkataan tersebutpelajar boleh cuba meneka berapakah bilangan hurufyang perlu dieja terlebih dahulu, sekiranya pelajarmemilih 2 huruf pertama ( ) kemungkinan suku katatersebut berbunyi BU atau BO, dan 2 huruf kedua ( )kemungkinan bunyi KO atau KU.
 73. 73. 4. Jika pelajar memilih 2 (huruf) & 2 (huruf)ini bererti perkataan tersebut kemungkinanberbunyi BUKU @ BOKO @ BOKU @ BUKO danbunyi yang betul ialah BUKU PERINGATAN PENTING 1. Pelajar perlu cuba meneka bilanganhuruf jawi, berapakah bilangan huruf yang perludieja terlebih dahulu, bilangan huruf mestilahbermula dengan 1 huruf dan seterusnya 2 atau 3atau 4 huruf . Pelajar juga perlu mengetahui satu huruftunggal jawi ada 4 bunyiyang berlainan
 74. 74. Contoh perkataan “ Buku” ( dieja dgn kaedah Jawi BDN rujuk m/s41Ejaan Rumi Ejaan Jawi Kaedah Jawi BDN(←)Buku 2-2Bukukan 2-2-2Dibukukan 2-2-2-1Membukukan 2-2-2-2
 75. 75. Contoh perkataan “LARI” ( ) dieja dgn kaedah JawiBDN rujuk m/s41Ejaan Rumi Ejaan Jawi Kaedah Jawi BDN(←)Lari 2-2Pelari 2-2-1Dilarikan 2-2-2-1Melarikan 2-2-2-1Larikan 2-2-2Pelarian 2-1-2-1
 76. 76. Semua bunyi perkataan dalam ejaan jawi mestilahmengikut sebutan dalam ejaan rumi . Namun begituterdapat perkataan dalam tulisan jawi jika dieja, tidaksama dengan bunyi ejaan rumi oleh itu bunyi yang betulialah mengikut ejaan dalam rumi..CONTOH : Perkataan “pensil ( ) Jika dieja dengan huruf jawi berbunyi “Pinsil tetapi sebutan dalam ejaan rumi perkataantersebut berbunyi “pensil” , oleh itu sebutan yang tepatmestilah mengikut sebutan rumi
 77. 77. Para pelajar juga perlu mengetahui tulisan jawi adamempunyai “ Perkataan Pinjaman Bahasa Arab danInggeris”, Semua penerangannya akan dinyatakanpada Bab yang seterusnyaBilangan huruf jawi untuk satu perkataan tidaksemestinya sama dengan bilangan huruf-huruf rumi.Contoh ; ( ada 4 huruf) tetapi ejaan rumi “makan”( ada5 huruf. )
 78. 78. BEBERAPA MAKLUMAT PENTINGMENGGUNAKAN KAEDAH Jawi BDN:Pelajar perlu mengetahui beberapa maklumatberkenaan beberapa pungsi penggunaan huruftunggal jawi sebagai contoh:1. Huruf (Dal) “Penerangannya”Jika berada di hadapan perkataan kebiasaanyaberbunyi “DI” tetapi jika ia berada di belakang iaberbunyi “ Da” . Contoh : “da” = (ada) Contoh : “di” = (dijadikan)
 79. 79. 2 Ejaan jawi tidak terdapat huruf besar. Ejaan jawi juga mempunyai tanda bacaan danimbuhan. Perkataan jawi hendaklah dieja bermuladari kanan ke kiri (←)
 80. 80. Beberapa contoh perkataan jawi dan cara mengeja mengikut kaedah Jawi BDN (Perkataan suku kata terbuka dan tertutup)Sebutan Sebutan Jawi BDN Perkataan rumi ← jawi Baru 2 - 2 ( ) ( ) Buku 2 - 2 ( ) ( )
 81. 81. Baca 1: 2 ( ) ( )Pekerjaan 2 2 2 1 ( ) ( ) ( ) ( ) Kereta 2 : 2 : 1 ( ) ( ) ( )
 82. 82. Beberapa contoh perkataan jawi dan cara mengeja mengikut kaedah Jawi BDN: ( Perkataan suku kata terbuka dan tertutup)Sebutan rumi Sebutan Jawi BDN Perkataan jawi ← Namanya 1 - 2 - 2 ( )( ) ( ) Menghantar 2 - 3 - 2 ( ) ( ) ( ) Berjuang 3 - 1 - 2 ) ( )( ) Adik 3 - 1 ( ) ( ) Harimau - 2 - 1 ( ) ( )( )
 83. 83. LATIHAN PENGUKUHAN. 1 ( suku kata terbuka dan tertutup )Merumikan perkataan. Jawi dengan Kaedah Jawi BDN, langkah pertamameneka nombor yang sesuai , langkah kedua memastikan bunyi yang diejamengikut sebutan rumi. ←1. ___________________ (2 - 2 )2. ___________________ (2-2 )3. ___________________ (2 - 2 )4. ___________________ (1 - 2)
 84. 84. 5. ___________ (2 - 2 - 1)6. ___________ (1 - 2 - 1)7. ___________ (3 - 2 )8. ___________ (2 - 2 -1)9. ___________ ( 2 - 2 - 2)10. ___________ (2 - 2 )
 85. 85. LATIHAN PENGUKUHAN. 2 ( suku kata terbuka dan tertutup ) Merumikan perkataan. Jawi dengan Kaedah Jawi BDN, langkah pertama meneka nombor yang sesuai , langkah kedua memastikan bunyi yang dieja mengikut sebutan rumi. ←1.__________ ( 2 - 1 )2. __________ ( 2 - 1 - 2 )3. __________ (3 - 1 - 1 )
 86. 86. 4. ____________ (2 - 2 - 1 )5. ____________ ( 2- 2 - 3)6. ____________ ( 2 - 2 )7. _____________ ( 2 - 2 - 3)8. _____________ (2-2)9. ______________ (1-2-2)10. _____________ (2-2-1)
 87. 87. LATIHAN PENGUKUHAN. 3 (suku kata tertutup ,terbuka diftong )Merumikan perkataan. Jawi dengan Kaedah Jawi BDN, langkah pertamameneka nombor yang sesuai , langkah kedua memastikan bunyi yang diejamengikut sebutan rumi.
 88. 88. MERUMIKAN TEKS JAWI : ____________________________________________________________________________
 89. 89. BAB DUACARA MENGEJA PERKATAAN PINJAMAN BAHASA ARAB KAEDAHJawi BDN.PENDAHULUAN:Perkataan pinjaman bahasa arab ialah perkataan arabtetapi telah dipinjam kedalam bahasa melayu, ia terbahagikepada 2 iaitu
 90. 90. 1.Perkataan bahasa arab yang sudah terserap dalambahasa Melayu dieja dalam jawi mengikut sebutan BahasaMelayu. CONTOH: kertas sabun izin zikir
 91. 91. 1.Perkataan pinjaman bahasa arab yang dikekalkanejaannya adalah perkataan yang terdapat dalam Al-Quran, CONTOH : ibadat solat zakat takwa ikhlas ihsan
 92. 92. PANDUAN PENTING PENGGUNAAN Kaedah Jawi BDNuntuk mengeja perkataan pinjaman tersebut. Langkah Pertama Pelajar perlu mengetahuai bahawa perkataan bahasa arab asalnya mempunyai baris , untuk ejaan jawi (huruf tunggal) pelajar mesti cuba membunyikan dengan 4 bunyi yang bersamaan dengan “a” “i” “u” dan mati (iaitu dieja dua huruf serentak) ” KESIMPULAN Kelebihan dapat membaca perkataan arab akan lebih memudahkan membaca perkataan pinjaman Bahasa Arab.
 93. 93. = 2(mad)* 1(ha) * 1(mu) =Muhammad = 2(nah) * 2 (has) = HasnahPERINGATAN PENTING:Pelajar hendaklah cuba meneka bilangan huruf yang perludieja, bermula dengan satu huruf . Sekiranya pelajarmemilih satu huruf tunggal untuk dieja pelajar mestilahmembaca dengan bunyi yang bersamaan dengan “a” “ i “ “ u “
 94. 94. CONTOH- CONTOH PERKATAAN PINJAMANBAHASA ARAB.1. 3 ( kur) 1 (syu) = Syukur2. 2 ( mu ) 2 ( il ) = ilmu3. 4 (l lah ) 1 ( du ) 2 ( Ab ) = Abdullah4. 3 ( an ) 2 ( Qur ) = Quran5. 2 ( zah ) 2 ( Ham) = Hamzah6. 2 ( wah) 2 ( la) 1 ( ti ) = Tilawah7. 2 (mat) 2 ( rah ) = Rahmat
 95. 95. CATATAN Selain dari contoh-contoh di atas kebiasaannya nama orang,nama khas banyak menggunakan perkataan arab sepertiMuhammad ( ) Umar ( ) Aminah ( )Syarifah ( ) Syariat ( ) dan lain-lain.
 96. 96. CARA MENGEJA PERKATAAN PINJAMANBAHASA INGGERIS KAEDAH Jawi BDN.PENDAHULUAN:Perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dan bahasa Eropahyang lain terdiri dari 3 jenis gaya penulisanya:
 97. 97. 1. Perkataan yang terdiri daripada dua atau lebih suku kata hendaklah dieja berdasarkan ejaan tulisan rumi contoh: Batalion on(3) li ( 1) ta(2)ba (2) Burger ger(2) Bur(3) Virus rus (3) vi (2) Subsidi di(2) Si (1) Sub(3)
 98. 98. 1.Perkataan yang terdiri daripada satu sukukatahendaklah dieja berdasarkan sebutan.Contoh: 4) (4) volt Teks
 99. 99. 1.Perkataan yang ditulis dalam bahasa Inggerishendaklah dieja mengikut bunyi sebutan.Contoh : ( 3 ) ( 1 ) ( 3 ) (1) ( 3 ) ( 1)( 3 ) ( 3) (2) ( 2 ) (2 )(2 ) (2) snorkling University of Cambridge CATATAN 1 : Untuk mengeja perkataan pinjaman Bahasa Inggeris juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu cuba meneka bilangan huruf yang perlu dieja. CATATAN 2 : Bunyi untuk perkataan pinjaman Bahasa Inggeris adalah sama seperti bunyi ejaan rumi.
 100. 100. MAKLUMAT TAMBAHAN KAEDAH PENULISAN JAWI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA(DBP)Sebahagian contoh-contoh kaedah penulisanjawi dari“KAEDAH MENGEJA JAWI DBP”
 101. 101. Hukum danBunyi “Ka” dan “ Ga” di akhir suku kata tidak ada huruf alif moga hingga laga baka saka suka
 102. 102. PERKATAAN – PERKATAAN TRADISI Maksud perkataan tradisi ialah perkataan yang dikekalkanejaan lama(ZABA) Carta sebahagian dari ejaan jawi Tradisi jika kita pada ada apa itu maka dia lima apa
 103. 103. kepada daripada bin ini danmanusia demikian syurga dari binti Nota 1. Bagi perkataan tradisi pelajar dinasihatkan menghafaz Terus bunyi ataupun boleh juga menggunakan Kaedah Jawi BDN.
 104. 104. Contoh membaca perkataan jawi dengan Modul Jawi BDN rujuk m/s 60• Perkataan : ( 2,2)←• Rujuk modul m/s…. mo mu me me mi ma to tu te te ta ti
 105. 105. Perkataan : (2,2)←Rujuk modul m/s…. mo me me mi ma mu to te te ti ta tu
 106. 106. Perkataan : (2,2,2)←Rujuk modul m/s mo mu me me mi ma to tu te te ta ti kun kin kan
 107. 107. (2,2,2,1) ← Rujuk modul m/s…. ma mi lo lu le le li mu la me kun kin kanko ke ke ki ka ku
 108. 108. Contoh jadual dari Modul Jawi BDNCARTA SUKU KATA TERBUKA. o u ẽ e i a o u e e i a bo bu be be bi ba to tu te te ti ta jo ju je je ji ja
 109. 109. Latihan merumikan perkataan jawi dgn Modul 2,2 (←) 2,2 (←) 2,2 (←) 2,2 (←)
 110. 110. CARTA SUKU KATA CONTOH-CONTOH PERKATAAN TERBUKA SATU SUKU KATA. (tertutup)o u ẽ e i a bung bing bango u e e i a tung ting tangbo bu be be bi ba jung jing jangto tu te te ti tajo ju je je ji ja cung cing cang
 111. 111. 2,1(←)2,2(←)2,2(←)3,2(←)2,1(←)
 112. 112. Latihan Kendiri (1) : meneka nombor (←)1. (←)__,__,__, bung,ku,san2. (←)__,__ ka,rung3. (←)__,__,__,__ se,ba,gai,nya4. (←)__,__,__ se,le,sai5. (←)__,__,__, ka,me,ra6. (←)__,__,__, wu,jud,kan7. (←)__,__,__,__ be,gi,tu,lah8. (←)__,__,__, Mu,ham,mad9. (←)__,__,__,___ di,a,sing,kan
 113. 113. Latihan Kendiri 2 : (merumikan)1. _____________2,3,2(←)2. _____________2,2,2(←)3. _____________2,1,1,2,1(←)4. _____________,2,2,2,2(←)5. _____________,2,1,2,1(←)6. _____________,2,2,3,1,1(←)7. _____________,2,,2,3(←)8. _____________,1,2,1(←)
 114. 114. o u ẽ e i ama la ga ka pami li gi ki pimu lu gu ku pu ro ru re re ri rame le ge ke pe nya ya ha wa na nyi yi hi wi ni nyu yu hu wu nu nye ye he we ne
 115. 115. LATIH –TUBI KAEDAH JAWI BDN UTK SUKU KATATERBUKA , TERTUTUP & BERIMBUHAN DANLATIHAN MENGEJANYA DGN TEKNIK NOMBOR

×