SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
Fırat ÖZEL 
Gıda Mühendisi
Ben Kimim ? 
•Ben Kimim?
Eğitimin Amacı 
ISO 9001 konusunda temel bilgileri edinmenizi sağlamak, 
İş hayatında kalite çalışmalarının nasıl yürüdüğünü göstermek, 
Temel kalite yaklaşımını öğretmek. 
İşveren gözüyle ISO 9001:2008
Neler Öğreneceksiniz ? 
Kalite yönetim sistemi nedir ? 
ISO 9001:2008 standardı neleri içerir ? 
Kaliteli ürün ya da hizmet sağlamanın temelleri nelerdir ? 
Kaliteyi hayata geçirmek için nasıl bir yol izlemeli ?
Kalite Nedir ? 
Müşteri ne istiyorsa kalite odur.
Kalite Yönetimi ? 
•Kalite yönetilebilir mi ? 
•Kaliteyi kim oluşturur ? 
•Kaliteyi kontrol etmek mi yönetmek mi daha iyidir ?
Kalite Yönetim Sistemi 
ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi 
HEDEF: 
Müşteri Memnuniyeti 
Sürekli İyileşme ve Kaliteyi Arttırmak
Süreç Yaklaşımı 
•Tüm sistemin etkili yönetimini sağlar. 
•Süreçler ve dolayısıyla bütün kontrol edilir. 
•Sürekli iyileştirmeye taban oluşturur.
PUKÖ 
Planla 
Uygula 
Kontrol Et 
Önlem Al
KYS’de PUKÖ
4 Kalite Yönetim Sistemi 
4.1 Genel Şartlar 
4.2 Dokümantasyon Şartları 
4.2.1 Genel 
4.2.2 Kalite El Kitabı 
4.2.3 Dokümanların Kontrolü 
4.2.4 Kayıtların Kontrolü
Genel Şartlar 
Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi 
•oluşturmalı, 
•dokümante etmeli, 
•uygulamalı, 
•sürekliliğini sağlamalı 
•bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
Genel Şartlar 
•Prosesler, proseslerin sırası ve birbiriyle etkileşimi tanımlanmalı, 
•Proseslerin birbirine etkisi, sırası ve operasyonların etkinliği belirlenmeli, 
•Bilgi ve kaynak sağlanmalı, 
•Prosesler izlenmeli, ölçülmeli ve analiz edilmeli, 
•Hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirme yapılmalı.
Genel Şartlar 
Dış kaynaklı süreçler tanımlanmalı, 
Kontrol altında tutulmalı, 
Dış Kaynaklı Proses : Bir taşerona yaptırılan iş yükü; Bakım-onarım, IPM, Kalibrasyon, vb.
Dokümantasyon 
Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanları, 
Kalite el kitabı, 
Dokümante edilmiş prosedürler, 
Proseslerin etkin plânlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanlar, 
Kayıtlar
Kalite El Kitabı 
Kalite el kitabı oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 
İçeriği: 
•Kalite yönetim sisteminin kapsamı, hariç tutmalar, 
•Dokümante edilmiş prosedürler / bunlara atıflar, 
•Proseslerinin birbirine olan etkilerinin tarifi.
Dokümanların Kontrolü 
Dokümante edilmiş bir prosedür olmalı. 
Dokümanların yeterlilik açısından onaylanması, 
Gözden geçirme, gerektiğinde güncelleştirilme ve tekrar onaylanma, 
Değişikliklerin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesi, 
Dokümanların kullanım noktalarında bulunabilirliği, 
Dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla belirlenebilmesi, 
Dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımının kontrolü, 
Eski dokümanların, kullanımının önlenmesi.
Kayıtların Kontrolü 
Kayıtlar okunabilirolarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilirve tekrar elde edilebilirolmalıdır. 
Dokümante edilmiş bir prosedür, kayıtların 
•Muhafazası, 
•Korunması, 
•Tekrar elde edilebilir olması, 
•Saklama süresi, 
•Elden çıkarılması için gereken 
kontrollerini 
açıklamalıdır.
5 Yönetim Sorumluluğu 
5.1 Yönetimin Taahhüdü 
5.2 Müşteri Odaklılık 
5.3 Kalite Politikası 
5.4 Planlama 
5.4.1 Kalite Hedefleri 
5.4.2 KYS’nin Planlanması
5 Yönetim Sorumluluğu 
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 
5.5.1 Sorumluluk ve Yetki 
5.5.2 Yönetim Temsilcisi 
5.5.3 İç İletişim 
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 
5.6.1 Genel 
5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi 
5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı
Yönetimin Taahhüdü 
•Yasal şartlar, mevzuat şartları ve müşteri şartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmek, 
•Kalite politikasını oluşturmak, 
•Kalite hedeflerinin oluşturmasını sağlamak, 
•Yönetimin gözden geçirmesini yapmak, 
•Kaynakların bulunabilirliğini sağlamak
Müşteri Odaklılık 
Müşteri kimdir? 
Ne ister? 
Müşteri üretilen mal yada hizmeti kullanan kişi yada kurumdur. 
Müşteri veli-i nimettir.
Müşteri Dün 
•Mal ve Hizmete Aç 
•Fazla Beklentisi Olmayan 
•Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan 
•Fazla Eleştirmeyen
Müşteri Bugün 
•Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen 
•Daha Fazla İstekte Bulunan 
•Daha Fazla Nazlı Olan
Kalite Politikası 
•Kuruluşun amacına uygun olmalı, 
•KYS’nin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli, 
•Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı, 
•Kuruluş içinde iletilmeli ve anlaşılmalı, 
•Sürekli uygunluk için gözden geçirilmeli.
Kalite Hedefleri 
SMART 
Spesifik 
Ölçülebilir 
Kabul Edilebilir 
Gerçekçi 
Zaman Sınırlı
KYS’nin Planlanması 
Yönetim; kalite yönetim sisteminin plânlanmasını, değişiklikler plânlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesinisağlamalıdır.
Sorumluluk ve Yetki 
Üst yönetim, sorumlulukların ve yetkilerin, tanımlanmasınıve kuruluş içinde iletiminisağlamalıdır.
Yönetim Temsilci 
Yönetimden bir temsilci atanmalı ve aşağıdaki görevleri yapmalıdır: 
•Proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak, 
•Sistemin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek, 
•Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
İç İletişim 
Etkili bir iç iletişim ağı kurulmalı, kalite sisteminin bir parçası haline getirilmelidir.
Yönetimin Gözden Geçirmesi 
Kalite yönetim sistemini ve bu sistemin, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için plânlanmış aralıklarla gözden geçirme yapılmalıdır.
Gözden Geçirme Girdisi 
•Tetkiklerin sonuçları, 
•Müşteri geri beslemeleri, 
•Proses performansı ve ürün uygunluğu, 
•Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, 
•Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, 
•Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, 
•İyileştirme için öneriler.
Gözden Geçirme Çıktısı 
•Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, 
•Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, 
•Kaynak ihtiyaçları.
6 Kaynak Yönetimi 
6.1 Kaynakların Sağlanması 
6.2 İnsan Kaynakları 
6.2.1 Genel 
6.2.2 Yeterlilik, Farkında Olma ve Eğitim 
6.3 Alt Yapı 
6.4 Çalışma Ortamı
Kaynakların Sağlanması 
•KYS’ni uygulama, sürdürme ve etkinliğini sürekli iyileştirme, 
•Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.
İnsan Kaynakları 
Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimyönünden yeterli olmalıdır.
Yeterlilik, Farkında Olma ve Eğitim 
•Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterlilik belirlenmeli, 
•Eğitimi sağlanmalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirler alınmalı, 
•Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilmeli,
Yeterlilik, Farkında Olma ve Eğitim 
•Personelinin yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olması sağlanmalı ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacakları belirlenmeli, 
•Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili uygun kayıtlar muhafaza edilmeli
Altyapı 
Ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapı belirlenmeli, oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır
Çalışma Ortamı 
Ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamı belirlenmeli ve yönetilmelidir.
7 Ürün Gerçekleştirme 
7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 
7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler 
7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi 
7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 
7.2.3 Müşteri İle İletişim 
7.3 Tasarım ve Geliştirme 
7.4 Satın Alma 
7.4.1 Satın Alma Prosesi 
7.4.2 Satın Alma Bilgisi 
7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7 Ürün Gerçekleştirme 
7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 
7.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 
7.5.2 Ürün ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 
7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik 
7.5.4 Müşteri Mülkiyeti 
7.5.5 Ürünün Muhafazası 
7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 
•Kalite hedefleri ve ürün için şartlar, 
•Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması için ihtiyaçlar, 
•Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetler ve ürün kabulü için kriterler, 
•Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar.
•Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olanşartlar, 
•Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak, biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olanşartlar, 
•Ürünle ilgili yasal ve mevzuatşartları, 
•Varsa gerek göreceği ilâve şartlar 
Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi
Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 
Kuruluş, ürüne bağlı şartları gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, kuruluşun müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmalı ve; 
•Ürün şartlarının tanımlanmasını, 
•Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini, 
•Kuruluşun tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamalıdır.
Müşteri İle İletişim 
•Ürün bilgisi, 
•Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, 
•Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi.
Tasarım ve Geliştirme 
•Plânlaması 
•Çıktıları 
•Gözden geçirilmesi 
•Doğrulanması 
•Geçerli kılınması (geçerliliği) 
•Değişikliklerinin kontrolü
Satın Alma Prosesi 
•Satın alınan ürünün, satın alma şartlarına uygunluğunu sağlanmalı, 
•Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği, satın alınan ürünün sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihaî ürüne bağımlı olmalı
Tedarikçi Kontrolü 
•Tedarikçiler,kuruluş şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirilmeli ve seçilmelidir. 
•Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmalıdır.
Satın Alma Bilgisi 
Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklamalı ve uygun olduğu yerlerde aşağıdakileri içermelidir: 
•Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları, 
•Personelin niteliği için şartları, 
•Kalite yönetim sistemi şartları.
Satın Alınan Ürünün Doğrulanması 
Satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için, gerekli muayene veya diğer faaliyetler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 
•Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliği, 
•Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliği, 
•Uygun teçhizatın kullanımı, 
•İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımı, 
•İzleme ve ölçmenin uygulanması, 
•Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanması
Ürün ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 
Elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerdeki üretim ve hizmet sağlama prosesleri geçerli kılınmalıdır.
Ürün ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 
•Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler, 
•Teçhizatın ve personelin yeterliliğinin onaylanması, 
•Belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması, 
•Kayıtlar için şartlar, 
•Yeniden geçerli kılma.
Belirleme ve İzlenebilirlik 
Uygun durumlarda ürün, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlanmalıdır.
Müşteri Mülkiyeti 
Kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri mülkiyeti, tanımlanmalı, doğrulanmalı, korunmalı ve güvenliği sağlanmalıdır
Ürünün Muhafazası 
Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu koruma, tanımlamayı, taşımayı, ambalâjlamayı, depolamayı ve muhafazayı içermelidir.
İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 
Ölçüm Cihazları; 
•Belirlenmiş aralıklarla veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalıdır. 
•Ayarlanmalı veya gerekli olduğunda tekrar ayarlanmalıdır. 
•Kalibrasyon durumunu tespit etmeye imkan verecek şekilde tanımlanmış olmalıdır. 
•Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak biçimde ayarlanmamalı ve bundan kaçınılmalıdır. 
•Taşıma, bakım ve depolanma sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmalıdır.
8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme 
8.1 Genel 
8.2 İzleme ve Ölçme 
8.2.1 Müşteri Memnuniyeti 
8.2.2 İç Tetkik 
8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 
8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 
8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü 
8.4 Veri Analizi 
8.5 İyileştirme 
8.5.1 Sürekli İyileştirme 
8.5.2 Düzeltici Faaliyet 
8.5.3 Önleyici Faaliyet
Genel 
Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini plânlamalı ve uygulamalıdır: 
a) Ürünün uygunluğunu göstermek, 
b) Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, 
c) Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
Müşteri Memnuniyeti 
Müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiler izlenmelidir.
İç Tetkik 
Plânlanmış düzenlemelere , standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarınauyulup uyulmadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemekiçin plânlı aralıklarlaiç tetkikler yerine getirilmelidir.
İç Tetkik 
•Tetkik kriterlerinin, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlanmalıdır. 
•Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin uygulanması, tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır. 
•Tetkikçiler kendi işlerini tetkik etmemelidir. 
•Tetkiklerin plânlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır.
Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 
Kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar uygulanmalıdır.
Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 
Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün özellikleri izlemeli ve ölçmelidir. Bu doğrulama, ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında plânlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.
Uygun Olmayan Ürün Kontrolü 
Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi içintanımlanmasını ve kontrol edilmesinisağlamalıdır. Kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluk ve yetkiler, dokümante edilmiş bir prosedüriçinde tanımlanmalıdır.
Veri Analizi 
•Müşteri memnuniyeti, 
•Ürün şartlarına uygunluk, 
•Önleyici faaliyet için fırsatlar da dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri, 
•Tedarikçiler.
Sürekli İyileştirme 
•Kalite hedeflerini, 
•Tetkik sonuçlarını, 
•Verilerin analizini, 
•Düzeltici ve önleyici faaliyetleri 
•Yönetimin gözden geçirmesinikullanmak yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
Düzeltici Faaliyet 
Dokümante edilmiş prosedür; 
•Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil), 
•Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, 
•Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, 
•Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, 
•Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, 
•Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi 
için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır.
Önleyici Faaliyet 
Dokümante edilmiş bir prosedür; 
•Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, 
•Uygusuzlukların oluşmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, 
•İhtiyaç duyulan faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, 
•Başlatılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları, 
•Başlatılan önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi 
için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır.
Iso 9001 kys sunumu

More Related Content

What's hot

Toplam Kalite YöNetimi
Toplam Kalite YöNetimiToplam Kalite YöNetimi
Toplam Kalite YöNetimi
Ersel Tudan
 
Toplam kalite yönetimi.ppt
Toplam kalite yönetimi.pptToplam kalite yönetimi.ppt
Toplam kalite yönetimi.ppt
ziyagunfer
 
Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1
11meryem11
 
ISO 9004 bemutatása
ISO 9004 bemutatásaISO 9004 bemutatása
ISO 9004 bemutatása
HZsolt
 

What's hot (20)

Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum NotlarıToplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
Toplam KaLite Yönetimi Eğitimi Sunum Notları
 
Toplam Kalite YöNetimi
Toplam Kalite YöNetimiToplam Kalite YöNetimi
Toplam Kalite YöNetimi
 
Kalite yonetimi
Kalite yonetimiKalite yonetimi
Kalite yonetimi
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
 
proses (2).ppt
proses (2).pptproses (2).ppt
proses (2).ppt
 
Toplam kalite yönetimi.ppt
Toplam kalite yönetimi.pptToplam kalite yönetimi.ppt
Toplam kalite yönetimi.ppt
 
Süreç Yönetimi
Süreç YönetimiSüreç Yönetimi
Süreç Yönetimi
 
Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1Süreç yönetimi1
Süreç yönetimi1
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
 
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARISÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI
 
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim SistemiISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:20015 Kalite Yönetim Sistemi
 
Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Kontrol Formu (ÖRNEK)
Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Kontrol Formu (ÖRNEK)Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Kontrol Formu (ÖRNEK)
Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Kontrol Formu (ÖRNEK)
 
Kaizen Sunum
Kaizen SunumKaizen Sunum
Kaizen Sunum
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
 
Süreç yönetimi
Süreç yönetimiSüreç yönetimi
Süreç yönetimi
 
ISO 9004 bemutatása
ISO 9004 bemutatásaISO 9004 bemutatása
ISO 9004 bemutatása
 
Iso 9001 iç tetkik ve tetkikci davranışları
Iso 9001 iç tetkik ve tetkikci davranışlarıIso 9001 iç tetkik ve tetkikci davranışları
Iso 9001 iç tetkik ve tetkikci davranışları
 

Similar to Iso 9001 kys sunumu

Başarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmakBaşarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmak
Umit Karaman
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
MehmetKoz
 
Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇
Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇
Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇
mehmet erturk
 

Similar to Iso 9001 kys sunumu (20)

ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
 
Tedarik zinciri yonetimi-2010
Tedarik zinciri yonetimi-2010Tedarik zinciri yonetimi-2010
Tedarik zinciri yonetimi-2010
 
yiyecek içecek işletmelerinde kalite yönetimi
yiyecek içecek işletmelerinde kalite yönetimi yiyecek içecek işletmelerinde kalite yönetimi
yiyecek içecek işletmelerinde kalite yönetimi
 
Başarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmakBaşarili bi̇r kys kurmak
Başarili bi̇r kys kurmak
 
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkayaHi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
 
Kalite Yönetim Sorumlusu
Kalite Yönetim SorumlusuKalite Yönetim Sorumlusu
Kalite Yönetim Sorumlusu
 
Temel kalite eğitimi
Temel kalite eğitimiTemel kalite eğitimi
Temel kalite eğitimi
 
Iso 9001 2008
Iso 9001 2008Iso 9001 2008
Iso 9001 2008
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
ISO 17025
ISO 17025ISO 17025
ISO 17025
 
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirmeSüreç yönetimi ve i̇yileştirme
Süreç yönetimi ve i̇yileştirme
 
Kalite kys akr
Kalite kys akrKalite kys akr
Kalite kys akr
 
Performans yönetimi - tanıtım
Performans yönetimi - tanıtımPerformans yönetimi - tanıtım
Performans yönetimi - tanıtım
 
Bpm; and Research development
Bpm; and Research developmentBpm; and Research development
Bpm; and Research development
 
BPM ve Arge
BPM ve Arge BPM ve Arge
BPM ve Arge
 
BPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesi
BPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesiBPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesi
BPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesi
 
Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇
Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇
Temel kali̇te eği̇ti̇mi̇
 
6 7 hafta
6 7 hafta6 7 hafta
6 7 hafta
 
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite ÖdülüMalcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
 
Yonetim Düşünürleri
Yonetim DüşünürleriYonetim Düşünürleri
Yonetim Düşünürleri
 

More from Fırat Özel

Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Fırat Özel
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
Fırat Özel
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
Fırat Özel
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe not
Fırat Özel
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
Fırat Özel
 
Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇
Fırat Özel
 

More from Fırat Özel (20)

8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
 
BRC IOP
BRC IOPBRC IOP
BRC IOP
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.com
 
5 s
5 s5 s
5 s
 
6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
 
Bsci
BsciBsci
Bsci
 
ISO 10002
ISO 10002ISO 10002
ISO 10002
 
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
 
Hedef planlama
Hedef planlamaHedef planlama
Hedef planlama
 
Cam Kontrolü
Cam KontrolüCam Kontrolü
Cam Kontrolü
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
 
Iso 22002
Iso 22002Iso 22002
Iso 22002
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe not
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
Peynir üretimi
Peynir üretimiPeynir üretimi
Peynir üretimi
 
BRC 6 Taslak
BRC 6 TaslakBRC 6 Taslak
BRC 6 Taslak
 
Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇Dondurma Ureti̇mi̇
Dondurma Ureti̇mi̇
 

Iso 9001 kys sunumu

 • 1. TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Fırat ÖZEL Gıda Mühendisi
 • 2. Ben Kimim ? •Ben Kimim?
 • 3. Eğitimin Amacı ISO 9001 konusunda temel bilgileri edinmenizi sağlamak, İş hayatında kalite çalışmalarının nasıl yürüdüğünü göstermek, Temel kalite yaklaşımını öğretmek. İşveren gözüyle ISO 9001:2008
 • 4. Neler Öğreneceksiniz ? Kalite yönetim sistemi nedir ? ISO 9001:2008 standardı neleri içerir ? Kaliteli ürün ya da hizmet sağlamanın temelleri nelerdir ? Kaliteyi hayata geçirmek için nasıl bir yol izlemeli ?
 • 5. Kalite Nedir ? Müşteri ne istiyorsa kalite odur.
 • 6. Kalite Yönetimi ? •Kalite yönetilebilir mi ? •Kaliteyi kim oluşturur ? •Kaliteyi kontrol etmek mi yönetmek mi daha iyidir ?
 • 7. Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi HEDEF: Müşteri Memnuniyeti Sürekli İyileşme ve Kaliteyi Arttırmak
 • 8. Süreç Yaklaşımı •Tüm sistemin etkili yönetimini sağlar. •Süreçler ve dolayısıyla bütün kontrol edilir. •Sürekli iyileştirmeye taban oluşturur.
 • 9. PUKÖ Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al
 • 11. 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Şartlar 4.2 Dokümantasyon Şartları 4.2.1 Genel 4.2.2 Kalite El Kitabı 4.2.3 Dokümanların Kontrolü 4.2.4 Kayıtların Kontrolü
 • 12. Genel Şartlar Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi •oluşturmalı, •dokümante etmeli, •uygulamalı, •sürekliliğini sağlamalı •bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
 • 13. Genel Şartlar •Prosesler, proseslerin sırası ve birbiriyle etkileşimi tanımlanmalı, •Proseslerin birbirine etkisi, sırası ve operasyonların etkinliği belirlenmeli, •Bilgi ve kaynak sağlanmalı, •Prosesler izlenmeli, ölçülmeli ve analiz edilmeli, •Hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirme yapılmalı.
 • 14. Genel Şartlar Dış kaynaklı süreçler tanımlanmalı, Kontrol altında tutulmalı, Dış Kaynaklı Proses : Bir taşerona yaptırılan iş yükü; Bakım-onarım, IPM, Kalibrasyon, vb.
 • 15. Dokümantasyon Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanları, Kalite el kitabı, Dokümante edilmiş prosedürler, Proseslerin etkin plânlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanlar, Kayıtlar
 • 16. Kalite El Kitabı Kalite el kitabı oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. İçeriği: •Kalite yönetim sisteminin kapsamı, hariç tutmalar, •Dokümante edilmiş prosedürler / bunlara atıflar, •Proseslerinin birbirine olan etkilerinin tarifi.
 • 17. Dokümanların Kontrolü Dokümante edilmiş bir prosedür olmalı. Dokümanların yeterlilik açısından onaylanması, Gözden geçirme, gerektiğinde güncelleştirilme ve tekrar onaylanma, Değişikliklerin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesi, Dokümanların kullanım noktalarında bulunabilirliği, Dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla belirlenebilmesi, Dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımının kontrolü, Eski dokümanların, kullanımının önlenmesi.
 • 18. Kayıtların Kontrolü Kayıtlar okunabilirolarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilirve tekrar elde edilebilirolmalıdır. Dokümante edilmiş bir prosedür, kayıtların •Muhafazası, •Korunması, •Tekrar elde edilebilir olması, •Saklama süresi, •Elden çıkarılması için gereken kontrollerini açıklamalıdır.
 • 19. 5 Yönetim Sorumluluğu 5.1 Yönetimin Taahhüdü 5.2 Müşteri Odaklılık 5.3 Kalite Politikası 5.4 Planlama 5.4.1 Kalite Hedefleri 5.4.2 KYS’nin Planlanması
 • 20. 5 Yönetim Sorumluluğu 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki 5.5.2 Yönetim Temsilcisi 5.5.3 İç İletişim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6.1 Genel 5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi 5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı
 • 21. Yönetimin Taahhüdü •Yasal şartlar, mevzuat şartları ve müşteri şartlarının yerine getirilmesinin önemini iletmek, •Kalite politikasını oluşturmak, •Kalite hedeflerinin oluşturmasını sağlamak, •Yönetimin gözden geçirmesini yapmak, •Kaynakların bulunabilirliğini sağlamak
 • 22. Müşteri Odaklılık Müşteri kimdir? Ne ister? Müşteri üretilen mal yada hizmeti kullanan kişi yada kurumdur. Müşteri veli-i nimettir.
 • 23. Müşteri Dün •Mal ve Hizmete Aç •Fazla Beklentisi Olmayan •Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan •Fazla Eleştirmeyen
 • 24. Müşteri Bugün •Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen •Daha Fazla İstekte Bulunan •Daha Fazla Nazlı Olan
 • 25. Kalite Politikası •Kuruluşun amacına uygun olmalı, •KYS’nin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içermeli, •Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı, •Kuruluş içinde iletilmeli ve anlaşılmalı, •Sürekli uygunluk için gözden geçirilmeli.
 • 26. Kalite Hedefleri SMART Spesifik Ölçülebilir Kabul Edilebilir Gerçekçi Zaman Sınırlı
 • 27. KYS’nin Planlanması Yönetim; kalite yönetim sisteminin plânlanmasını, değişiklikler plânlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesinisağlamalıdır.
 • 28. Sorumluluk ve Yetki Üst yönetim, sorumlulukların ve yetkilerin, tanımlanmasınıve kuruluş içinde iletiminisağlamalıdır.
 • 29. Yönetim Temsilci Yönetimden bir temsilci atanmalı ve aşağıdaki görevleri yapmalıdır: •Proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak, •Sistemin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek, •Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • 30. İç İletişim Etkili bir iç iletişim ağı kurulmalı, kalite sisteminin bir parçası haline getirilmelidir.
 • 31. Yönetimin Gözden Geçirmesi Kalite yönetim sistemini ve bu sistemin, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için plânlanmış aralıklarla gözden geçirme yapılmalıdır.
 • 32. Gözden Geçirme Girdisi •Tetkiklerin sonuçları, •Müşteri geri beslemeleri, •Proses performansı ve ürün uygunluğu, •Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, •Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, •Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, •İyileştirme için öneriler.
 • 33. Gözden Geçirme Çıktısı •Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, •Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, •Kaynak ihtiyaçları.
 • 34. 6 Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynakların Sağlanması 6.2 İnsan Kaynakları 6.2.1 Genel 6.2.2 Yeterlilik, Farkında Olma ve Eğitim 6.3 Alt Yapı 6.4 Çalışma Ortamı
 • 35. Kaynakların Sağlanması •KYS’ni uygulama, sürdürme ve etkinliğini sürekli iyileştirme, •Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.
 • 36. İnsan Kaynakları Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimyönünden yeterli olmalıdır.
 • 37. Yeterlilik, Farkında Olma ve Eğitim •Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterlilik belirlenmeli, •Eğitimi sağlanmalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirler alınmalı, •Alınan tedbirlerin etkinliği değerlendirilmeli,
 • 38. Yeterlilik, Farkında Olma ve Eğitim •Personelinin yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olması sağlanmalı ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacakları belirlenmeli, •Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili uygun kayıtlar muhafaza edilmeli
 • 39. Altyapı Ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapı belirlenmeli, oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır
 • 40. Çalışma Ortamı Ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamı belirlenmeli ve yönetilmelidir.
 • 41. 7 Ürün Gerçekleştirme 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2 Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi 7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 7.2.3 Müşteri İle İletişim 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.4 Satın Alma 7.4.1 Satın Alma Prosesi 7.4.2 Satın Alma Bilgisi 7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
 • 42. 7 Ürün Gerçekleştirme 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 7.5.1 Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü 7.5.2 Ürün ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti 7.5.5 Ürünün Muhafazası 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
 • 43. Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması •Kalite hedefleri ve ürün için şartlar, •Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması için ihtiyaçlar, •Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetler ve ürün kabulü için kriterler, •Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar.
 • 44. •Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olanşartlar, •Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak, biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olanşartlar, •Ürünle ilgili yasal ve mevzuatşartları, •Varsa gerek göreceği ilâve şartlar Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi
 • 45. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Kuruluş, ürüne bağlı şartları gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, kuruluşun müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmalı ve; •Ürün şartlarının tanımlanmasını, •Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini, •Kuruluşun tanımlanan şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamalıdır.
 • 46. Müşteri İle İletişim •Ürün bilgisi, •Tadiller de dahil olmak üzere, başvurular, sözleşmeler veya sipariş alımı, •Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi.
 • 47. Tasarım ve Geliştirme •Plânlaması •Çıktıları •Gözden geçirilmesi •Doğrulanması •Geçerli kılınması (geçerliliği) •Değişikliklerinin kontrolü
 • 48. Satın Alma Prosesi •Satın alınan ürünün, satın alma şartlarına uygunluğunu sağlanmalı, •Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği, satın alınan ürünün sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihaî ürüne bağımlı olmalı
 • 49. Tedarikçi Kontrolü •Tedarikçiler,kuruluş şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirilmeli ve seçilmelidir. •Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmalıdır.
 • 50. Satın Alma Bilgisi Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklamalı ve uygun olduğu yerlerde aşağıdakileri içermelidir: •Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları, •Personelin niteliği için şartları, •Kalite yönetim sistemi şartları.
 • 51. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için, gerekli muayene veya diğer faaliyetler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
 • 52. Ürün ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü •Ürünün karakteristiklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliği, •Gerekli olduğunda, çalışma talimatlarının bulunabilirliği, •Uygun teçhizatın kullanımı, •İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımı, •İzleme ve ölçmenin uygulanması, •Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanması
 • 53. Ürün ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği Elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerdeki üretim ve hizmet sağlama prosesleri geçerli kılınmalıdır.
 • 54. Ürün ve Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği •Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler, •Teçhizatın ve personelin yeterliliğinin onaylanması, •Belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması, •Kayıtlar için şartlar, •Yeniden geçerli kılma.
 • 55. Belirleme ve İzlenebilirlik Uygun durumlarda ürün, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlanmalıdır.
 • 56. Müşteri Mülkiyeti Kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri mülkiyeti, tanımlanmalı, doğrulanmalı, korunmalı ve güvenliği sağlanmalıdır
 • 57. Ürünün Muhafazası Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu koruma, tanımlamayı, taşımayı, ambalâjlamayı, depolamayı ve muhafazayı içermelidir.
 • 58. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Ölçüm Cihazları; •Belirlenmiş aralıklarla veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalıdır. •Ayarlanmalı veya gerekli olduğunda tekrar ayarlanmalıdır. •Kalibrasyon durumunu tespit etmeye imkan verecek şekilde tanımlanmış olmalıdır. •Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak biçimde ayarlanmamalı ve bundan kaçınılmalıdır. •Taşıma, bakım ve depolanma sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmalıdır.
 • 59. 8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme 8.1 Genel 8.2 İzleme ve Ölçme 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti 8.2.2 İç Tetkik 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü 8.4 Veri Analizi 8.5 İyileştirme 8.5.1 Sürekli İyileştirme 8.5.2 Düzeltici Faaliyet 8.5.3 Önleyici Faaliyet
 • 60. Genel Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini plânlamalı ve uygulamalıdır: a) Ürünün uygunluğunu göstermek, b) Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c) Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • 61. Müşteri Memnuniyeti Müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiler izlenmelidir.
 • 62. İç Tetkik Plânlanmış düzenlemelere , standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarınauyulup uyulmadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemekiçin plânlı aralıklarlaiç tetkikler yerine getirilmelidir.
 • 63. İç Tetkik •Tetkik kriterlerinin, kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlanmalıdır. •Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin uygulanması, tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır. •Tetkikçiler kendi işlerini tetkik etmemelidir. •Tetkiklerin plânlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır.
 • 64. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar uygulanmalıdır.
 • 65. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün özellikleri izlemeli ve ölçmelidir. Bu doğrulama, ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında plânlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.
 • 66. Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün, yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi içintanımlanmasını ve kontrol edilmesinisağlamalıdır. Kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluk ve yetkiler, dokümante edilmiş bir prosedüriçinde tanımlanmalıdır.
 • 67. Veri Analizi •Müşteri memnuniyeti, •Ürün şartlarına uygunluk, •Önleyici faaliyet için fırsatlar da dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri, •Tedarikçiler.
 • 68. Sürekli İyileştirme •Kalite hedeflerini, •Tetkik sonuçlarını, •Verilerin analizini, •Düzeltici ve önleyici faaliyetleri •Yönetimin gözden geçirmesinikullanmak yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.
 • 69. Düzeltici Faaliyet Dokümante edilmiş prosedür; •Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil), •Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, •Uygunsuzlukların tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, •Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, •Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları, •Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır.
 • 70. Önleyici Faaliyet Dokümante edilmiş bir prosedür; •Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, •Uygusuzlukların oluşmasını önlemek için faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, •İhtiyaç duyulan faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, •Başlatılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları, •Başlatılan önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır.