Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SomGarrigues Especial Fira de l'Oli 2010

2,374 views

Published on

Edició Especial del SomGarrigues dedicada a la Fira de l'Oli 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SomGarrigues Especial Fira de l'Oli 2010

 1. 1. Diari Oficial de la Fira de l’Oli 2010 29,30 i 31 gener Les Borges Blanques, capital de l’oli | foto: Patronat Fira de les Garrigues| La Fira impulsa el distintiu Es promociona el menjar Presentació dels beneficis de qualitat del pa de ronyó saludable amb l’slow-food de l’oli d’oliva per a la salut pàgines 11 i 24 pàgines 24 i 28 pàgines 3 i 7
 2. 2. 2 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010 Diari Oficial de la Fira de l’Oli Editorial La capital de l’oli Equip La Fira de l’Oli posiciona la ciutat de qualitat de vida i, per tant, com un nou elements característics de la dieta me- les Borges Blanques i la comarca de argument de venda que cal saber apro- diterrània, són un bon recurs per ex- Consell de redacció les Garrigues com la capital de l’oli de fitar. Un altre dels elements que cal plotar amb l’emergent turisme gastro- Anna Farré, Xavi Pastó, Albert Valero, Raül Capell, Emili Farré, Olga Roset, Ferran Ca- Catalunya. Durant tres dies, les Borges destacar és la presència a la Fira dels nòmic i d’identitat. sas, Miquel Àngel Sarrà, Francesc Florensa, Blanques i la comarca són al punt de sectors de la comarca que són comple- La presentació de varietats d’olivera Eunís Font, Miquel Andreu, Ramon Que- mira dels mitjans de comunicació d’ar- mentaris a l’oli com la pedra, els vins recuperades a la comarca de la Nogue- ralt, Elisenda Panadés, Marta Farré, Lorena reu del país. Aquest any la Fira se cen- de la DO Costers del Segre (subzona ra per part de Slow Food o la carpa de Morales, Marta Grau i Jacobo Piñol. venda directa són altres novetats del Col·laboradors tra en els beneficis que té l’oli d’oliva de les Garrigues) o el pa de ronyó amb Joan Bellmunt, Francesc Bonet, Francesc en la salut. L’oli de la nostra comarca, la creació d’una Indicació Geogràfica certamen que cal destacar i que de- Florensa, Joan Cornudella, Josep Vallver- a més de les propietats a nivell gastro- Protegida (IGP), la qual, en cas d’asso- mostren la consolidació del mateix i dú, Santi Arbós, Meritxell Mateu, Marina nòmic que té, ara també es consolida lir-se, seria la primera de Catalunya en l’empenta que està assolint. Endavant Pujol, Elies Bosch, Ramon Farré, Domènec com un aliment que millora la nostra referència al pa. Oli, vi i blat, els tres i bona Fira! Bargalló, Ignasi Revés, Adolf Boldú, Raül Perucho “Perucho”, Ramona Vidal, Montse Ribé, Hortènsia Mònico, Marc Boldú, Jordi Calvís ‘Chistoso’, Jordi Puigdengoles, Núria Martí, Maria Badia, Montse Monné, David Riu, Esmeralda Ximenos, Esmeralda Fusté, Eunís Font, Xavier Minguella, Núria Sas, Jaume-Joan Rius, Andrew Condon, Anna Roset, Gemma Peralta, Laia Cubells, Jordi Peix, Jordi Mir, Marta Farré, Anmarí Gassó, Gabriel Pena, Idoia Marcén, Magda Bragós, Olga Roset, Montse Estepa, Elena Bellart, Alba Falcó i Laia Remolà. Coordinació: Francesc Florensa. Redacció: Marta Grau i Jacobo Piñol. Departament comercial: Lorena Morales. Administració: Margarida Sans, Francesc Gallart i Maria Gorgues. Edita: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions. President: Emili Farré. Adreça: c. Comerç, 29 · 25400 LES BORGES BLANQUES per (Les Garrigues) Telèfon: 973142420 Xavi Minguella Fax: 973143375 A/e: administracio@somgarrigues.cat Molts us haureu quedat Web: www.somgarrigues.cat de pedra en veure la Imprimeix: INDUGRAFF OFFSET SA Dipòsit legal: LL-487-2000 imatge. D’altres, més SomGarrigues és un mitjà independent i plural. La seua opi- experts, s’hauran nió s’expressa mitjançant l’editorial. Les cartes al director ex- pressen l’opinió dels seus autors. La redacció no té l’obligació adonat del contingut d’acceptar totes les col·laboracions. de la imatge. Doncs sí, els esportins són aquell Controlat pel Baròmetre de la Comunicació i la tipus d’estores que Cultura s’utilitzaven per prem- sar la pasta d’oliva per obtenir l’oli. Però el més sorprenent és que a la Pobla de Cérvoles Premis Ateneus 2008 al millor mitjà de comunicació editat per encara s’utilitza, amb una associació cultural un altre tipus de teixit. Tot i això, però, és igual de màgic. www.flickr.com/photos/xaviplateria Premi Tasis-Torrent 2008 a la millor iniciativa periodística i empresarial. mxmcreations@hotmail.com Perucho + Jordi el chistoso
 3. 3. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 3 Diari Oficial de la Fira de l’Oli Els productes amb distintiu de qualitat, protagonistes de la Fira El certamen, que compta amb una superfície de 5.500 metres quadrats, reunirà més de 120 expositors i aplegarà 40 cooperatives i molins Francesc Florensa Redacció Les Borges Blanques Les Borges Blanques La consellera de La gastronomia i els productes Salut, Marina Geli, amb distintiu de qualitat alimen- inaugura la Fira el tària marcaran la 13a edició del Saló de l’Oli Verge Extra i la 47a divendres, dia 29, edició de la Fira de les Garrigues, a la tarda que se celebra del 29 al 31 de ge- ner de 2010 al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques. La Fira, segons els organitzadors, aposta per la gastronomia i la qualitat alimentària amb l’objec- L’objectiu dels tiu de consolidar les Borges Blan- ques com la capital de l’oli verge organitzadors és de Catalunya. Enguany compta superar els 60.000 amb una superfície de 5.500 m2 d’exposició, reunirà més de 120 visitants de la expositors i acollirà 40 coopera- passada edició tives i molins productors d’oli verge d’oliva arbequina. L’orga- nització espera superar la xifra de 60.000 visitants registrats en l’edició anterior. La inauguració del certamen, que anirà a càrrec Es vol consolidar de l’Honorable Consellera de Sa- lut Marina Geli, serà a les 17.00 h les Borges com del divendres 29 de gener. la capital de l’oli Sota el lema Oli d’oliva i salut, la Fira vol reivindicar la importàn- d’oliva verge de cia que té la dieta mediterrània Catalunya per fomentar entre la població Gispert, Beà, Vinyas i Estradé, durant la presentació de la Fira a la Universitat de Lleida. |Foto: SG| tot un seguit d’hàbits de vida sa- ludable on l’oli d’oliva verge és es- participar-hi, fet que ens encorat- sencial en la prevenció del càncer ja ja que demostra que la Fira és de mama, aporta també beneficis un bon aparador”. En aquest sen- cardiovasculars i contribueix a re- tit va destacar la promoció dels gular el colesterol i la tensió arte- productes de la terra com el pa rial. En el marc de la Fira se signa- de ronyó i la pedra de les Garri- rà un conveni per difondre entre gues. Gispert també va anunciar la població els hàbits saludables la intenció de viatjar a la Toscana de l’Oli d’oliva i la dieta mediter- per aprendre noves tècniques i el rània. Aquest conveni, en què hi seu model de promoció en tots els participaran el Patronat de Fira aspectes per saber què és el que de les Garrigues, el Departament també es pot aplicar a la nostra de Salut, el DARP, la Interprofes- comarca”. sional del Aceite de Oliva Español Per la seua banda, l’alcalde de les i el Grup Multidisciplinar per l’Es- Borges i president del Patronat tudi del Càncer de Mama liderat de Fira les Garrigues, Miquel Àn- pel Dr. Eduard Escrich del Depar- gel Estradé, va destacar que “per tament de Biologia Cel·lular de Fi- consolidar la cultura de l’oli cal siologia i Immunologia de la Uni- Les cooperatives i els molins d’oli tenen el seu propi pavelló. |Foto: SG| donar-li el màxim de valor afe- versitat Autònoma de Barcelona, git, i la Fira és decisiva en aquest pretén difondre, estudiar i donar científicament els efectes de l’oli tat continuï investigant i donant futur passa pel “foment de la seua sentit”. Per això va afirmar que a conèixer els beneficis saludables verge en les pròpies malaltes afec- suport a la Fira”. comercialització a l’exterior”. “enguany s’ha donat continuïtat de l’oli d’oliva verge extra. tades pel càncer de mama. El certamen es va presentar en un Per la seua banda, Gispert va des- a totes les accions de les passades Tanmateix, l’equip investigador Precisament, durant la seua pre- acte que va comptar amb la parti- tacar la feina duta a terme amb edicions per fomentar la cultura del Dr. Escrich farà un seguiment sentació a la Universitat de Lleida, cipació de l’alcalde de les Borges, les diferents presentacions a Sant de l’oli”. de l’evolució de la història clínica el rector de la UdL, Joan Vinyas, va Miquel Àngel Estradé, el gerent Sebastià, Barcelona i Andorra i el “Un producte -va assenyalar- que i la dieta d’un grup de pacients de destacar “els evidents efectes po- del Patronat de Fira, Xavier Gis- fet que tot i augmentar en 300m2 a més serveix com a excusa per l’Institut d’Oncologia Corachan sitius de l’oli d’oliva per a la salut pert, i el diputat provincial Josep la superfície d’exposició “alguns promocionar tota la comarca i la (IDOC) amb l’objectiu d’avaluar són suficients perquè la Universi- Maria Beà, que va apuntar que el s’han quedat fora i no han pogut nostra manera de viure”. ��������������������� Tel. 973 14 23 76 Fax. 973 14 07 70 - safel@muntatgessafel.com ���������������������������������� ��������������������������� Pol. Ind. Les Verdunes, Par. 13 · Les Borges Blanques · Lleida
 4. 4. 4 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010 Diari Oficial de la Fira de l’Oli Marina Geli i Fàbrega Consellera de Salut de la Generalitat L’oli d’oliva és, segurament, un dels elements quo- llors armes per a la promoció d’hàbits de vida salu- 13a Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra, que en tidians més nostre, i el més essencial de la nostra dables, i per a la prevenció de molts problemes de aquesta edició fa un especial reconeixement a la dieta mediterrània. Ingredient indispensable de la salut com l’obesitat infantil o les malalties cardio- vinculació de l’oli amb la salut, com una magnífica nostra gastronomia i de la nostra cultura, fa molts vasculars. És per això que la voluntat explícita de oportunitat per seguir promocionant un dels pro- anys ja que tots sabem de les múltiples propietats les autoritats catalanes de salut és que es fomenti i ductes que més ens ha d’enorgullir: punt de troba- saludables de l’oli d’oliva. L’oli d’oliva i la dieta se n’estengui en consum. da entre tradició i futur, símbol de qualitat de vida mediterrània constitueixen dues de les nostres mi- Significa, doncs, un plaer, presentar-los aquesta i font de riquesa i salut. Jaume Gilabert i Torruella President de la Diputació de Lleida Les Borges Blanques torna a centrar l’atenció del jornada tècnica, en la qual es parlarà sobre el “Ma- de l’Oli. món de l’oli de Catalunya amb l’organització, en- neig del cultiu de l’olivera ecològica; la “Gestió de Podem dir de manera clara que aquesta fira s’ha tre el 29 i el 31 de gener de 2010, de la 13a edició la fertilitat del sòl”, i “L’Experiència en producció adaptat perfectament als canvis que s’han anat de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i 47a Fira ecològica a Andalusia”. Novament, una jornada produint en els darrers anys, i que ha sabut trobar de les Garrigues. que obrirà la possibilitat del debat i de la reflexió el seu espai entre les manifestacions firals, con- La capital de les Garrigues es mostra aquests dies al voltant del sector de l’oli i de les diferents mane- vertint-se en l’única d’aquesta especialitat del sud com el termòmetre que avalua l’estat actual de les res d’orientar les diverses produccions que hi ha a d’Europa. El fet que estiguem parlant d’un produc- collites d’oli, de la seva producció, de les perspec- Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol. te de primera qualitat i que dóna nom i prestigi tives de futur que s’albiren i de les propostes de mi- Un dels fets més destacats que s’ha impulsat per a les nostres comarques és motiu suficient perquè llora que des del sector es volen impulsar de cara a a la present edició de la fira és la seva internacio- des de la Diputació de Lleida, amb la promoció de oferir un producte cada vegada millor. nalització i la recerca de nous mercats potencials la marca “LQ” (Lleida Qualitat), esmercem tots els Per això, des del Patronat Fira de les Garrigues per a un producte de primera qualitat. La recent esforços per aconseguir el reconeixement i l’entra- s’ha tornat a posar a disposició dels visitants i dels presentació de la mostra a Barcelona, o la que va da de l’oli de la DO Garrigues als mercats interna- professionals una sèrie d’activitats que permetran tenir lloc a Donosti, en el que es pretén que sigui cionals. complementar la mateixa oferta que les diferents un intercanvi d’experiències amb la gastronomia Com cada any, la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Ex- cooperatives de la DO Garrigues proposen al llarg basca, i fins i tot la presència a Andorra, parlen cla- tra i Fira de les Garrigues està abocada a l’èxit tant d’aquests dies de fira. rament de quines han estat les intencions dels or- en quantitat com en qualitat, un fet que tornarà a Torna a tenir molta importància la celebració de la ganitzadors en aquesta nova orientació de la Fira quedar reflectit durant la seva celebració. Josep Lluís Balsells i Balsells President del Consell Comarcal de les Garrigues Un any més obrim la nostra Fira i ho fem, com i rendibilitzar millor les inversions. Aquestes afir- qualitat al producte. Aprofitem, doncs, la Fira per sempre, amb una il·lusió renovada i amb la volun- macions fan que també ens preguntem: anem bé a ressaltar la diferència i explicar i demostrar a cli- tat que serveixi per a moltes coses i no deixi ningú la comarca amb una oferta dispersa? És bo per al ents i visitants que en qualitat no tenim competèn- indiferent, ni els qui som d’aquí ni els qui ens visi- sector? Ens fa forts davant la competència? cia, i que l’excel·lència en els verges extra només es ten, ni els productors ni els consumidors. Des del Consell Comarcal creiem que, tenint en troba a les Garrigues. Som del parer que la Fira ha de ser, a més d’un apa- compte les perspectives d’increment de producci- Convé que parlem molt durant la Fira. Que parlem rador, un espai de relacions i un element de dina- ons que se’ns obren a les Garrigues amb els nous tots i amb tothom. I per això la fem, per exposar i mització del sector de l’oli i de la comarca. Els dies regs, avui, més que mai, és hora d’anar junts, con- donar a conèixer els nostres productes a visitants, de fira son també dies de posar en comú reflexions vençuts com estem que la suma dóna més oportu- clients i consumidors, però també per parlar entre que molts ens fem durant l’any. nitats que la divisió i que l’acord afegeix més valor nosaltres, per compartir experiències, per raonar i Ens hem de felicitar i ens felicitem perquè aques- que el desacord. per reflexionar sobre com podem millorar, encara ta Fira, com en altres edicions, la farem bé. Però El nostre oli verge extra, tots ho sabem, és un pro- més, un producte que es la nostra identitat i la nos- potser seria bo reflexionar també sobre si podem ducte que té unes possibilitats clares. És un tresor tra marca d’excel·lència. millorar algunes coses en benefici de tots plegats. gastronòmic, medicinal i cultural que hem de fer Sabem que les Garrigues és una comarca arrelada Cada vegada són més les veus autoritzades que in- conèixer encara més al món, i afegir--hi també l’en- a la terra, però sobretot la volem projectada al fu- sisteixen en concentrar i en unir esforços per donar torn i els paisatges de l’oli com uns valors que no- tur. I és en aquesta direcció i amb aquest objectiu millor sortida als nostres productes, abaixar costos més tenim nosaltres i que ens diferencien i sumen que treballem des del Consell Comarcal. de l’escriptor Ignasi Revés Esmorzars de Lleida Promoció Especial Fira O Els lectors de Som Garrigues podran adquirir el llibre U T ES IN ÈD I PT 12 amb un descompte especial TE S • RE CE • LA M NA L I LL O CU I al nostre estand durant la Fira. R Preu Fira: 13 € Pau Echauz: “Un assaig entre la crònica i el costumisme que té el valor de E T transformar la forquilla de ploma estilogràfica prenent com a punt de partida els plats que es cuinen amb molt d’amor.” Ramon Camats: “Les descripcions dels plats són joies que tant alegren la ima- ginació del lector com estimulen la seva gana fent-lo ensalivar”. Raval del Carme, 13 Les Borges Blanques Tel. 973 14 24 31
 5. 5. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 5
 6. 6. 6 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010 Diari Oficial de la Fira de l’Oli Ajuntament de les Miquel Àngel Estradé i Palau Borges Blanques Alcalde de les Borges Blanques La Fira d’enguany s’emmarca en una situació eco- de mercat més alt. la imatge i a incidir en tot allò que permet vincu- nòmica de reducció del consum dels productes Perquè, tot i els increments de producció i la major lar el nostre oli a l’alta restauració, la salut i l’ali- alimentaris en general que, com és lògic, ha afec- rendibilitat que obtindrem, el nostre futur segui- mentació de qualitat. tat també l’oli i ha influït negativament en el seu rà depenent del diferencial de preus que puguem I per això, també, hem fet l’esforç de presentar preu. Com a contrapunt positiu a aquesta situació, mantenir. la Fira consecutivament a Barcelona, Donosti, que tots voldríem que fos passatgera, cal desta- Aquests darrers anys s’han dissenyat nous envasos, Andorra i Lleida, per tal de promocionar la cultura car la incorporació al reg de suport d’uns quants s’han obert nous mercats i s’han elaborat olis més de l’oli per tot arreu, difondre els seus avantatges milers més d’hectàrees d’oliveres, localitzades bà- singulars. i fidelitzar nous adeptes. sicament als termes municipals de Bellaguarda, Malgrat tot això, però, encara hi ha massa boti- Però com que la Fira té també la missió de pro- Juncosa i el Torms. gues especialitzades on no hi som presents, massa mocionar la comarca en el seu conjunt i els seus Aquestes hectàrees constitueixen el preludi del restaurants prestigiosos on hi som absents, massa productes més emblemàtics, en aquesta edició la nou mapa de regs que, més aviat del que alguns esdeveniments dedicats a l’alimentació de qua- pedra, el vi o el pa de ronyó, que aviat comptarà es pensen, acabarà transformant radicalment la litat on passem desapercebuts i massa punts de amb la seva pròpia IGP, gaudiran d’un protagonis- nostra comarca. venda en origen que no saben presentar prou bé me merescut. A mig termini, doncs, la producció majoritària el producte per tal de donar-li la màxima rellevàn- Tot plegat estem convençuts que contribuirà a que d’oli correspondrà ja a explotacions més rendibles cia. Resta, doncs, força camí per recórrer abans no el visitant s’endugui la impressió fonamentada i que gaudiran d’unes collites estables que propor- aconseguim donar-li tot el valor afegit que, un dia que disposem d’una oferta variada i a l’alçada dels cionaran un oli amb unes qualitats organolèpti- o altre, ens ha de permetre no haver de competir més exigents i dels qui valoren allò genuí i que re- ques més harmòniques que, de ben segur, no faran en preu ni haver de dependre tant dels quilograms flecteix l’esperit de la terra. sinó incrementar-ne la qualitat. recol·lectats. Si a més a més hi afegim les iniciatives empresari- Disposarem, per tant, de més i de millor oli i es- Des del Patronat de la Fira restem amatents, com als representades en el pavelló comercial, podem tarem en condicions d’adquirir compromisos més sempre, per seguir impulsant totes aquelles ini- concloure que la Fira constitueix el gran aparador agosarats davant els nostres clients. Ara bé, dispo- ciatives que atorguin al nostre oli el prestigi, el on observar i constatar que tot i les dificultats de sar de finques més rendibles i més productives no renom, el glamour i la rellevància, no només que diversa mena que han d’afrontar els nostres em- ens hauria de distreure del principal objectiu a es mereix, sinó que necessita imperiosament per prenedors, segueix havent-hi confiança en el futur assolir, que no és altre que garantir una qualitat poder subsistir. i prou capacitat per tal de no perdre el ritme verti- suprema i conquerir, definitivament, el segment Per això enguany tornarem a premiar la qualitat i ginós que caracteritza el mercat. Xavier Gispert i Pedrol Ajuntament de les Gerent de la Fira de l’Oli Borges Blanques És evident que estem immersos en un context eco- Aquest any voldria destacar la confluència en unes promocionar-la més enllà de les típiques presenta- nòmic complicat i difícil que ens afecta a tots amb úniques jornades tècniques del DAR i els dos sin- cions a Barcelona i Lleida. Aquest any hem estat més o menys intensitat, inclús a tots els àmbits de dicats agraris que les organitzen, JARC i Unió de també a Donosti i a Andorra. negoci que tenen representació a la nostra Fira, Pagesos, al voltant de la comercialització de l’oli A més, des del Patronat ens hem marcat l’objec- des de l’oli als productes de la terra (vi, embotits, de les nostres terres, una assignatura pendent que tiu que la Fira sigui quelcom més que els tres dies conserves, etc.), la pedra o els comerços locals de cal resoldre entre tots els actors del sector vers un d’exposició i prou. Volem ser, en la mesura que es les Borges Blanques, etc. futur en que la nostra producció augmentarà sig- pugui, un motor de formació, transformació i mi- Els patrons de la Fira i l’equip tècnic que repre- nificativament gràcies als nous regadius que s’es- llora de la nostra comarca. És per això que treba- sento hem treballat, treballem i treballarem per- tan implantant. Cal fer menció també a la conso- llem en l’organització, conjuntament amb el DAR, què tots els que participen en la nostra Fira com lidació, per segon any consecutiu, de la mostra de de viatges formatius per a professionals del sector a expositors puguin aprofitar al màxim el ressò i la pedra i dels productes de la terra en el marc del de l’oli, dels productes de la terra i del turisme. la projecció que aquest esdeveniment té any rere nostre certamen. L’any passat vam visitar Expoliva a Jaén i aquest any. I volem també que el certamen els ajudi de La vocació del Patronat de Fira, de donar el ressò any toca la Toscana (Itàlia). la millor manera possible a superar aquest context més ampli possible a la Fira i a la comarca a la ve- Bé, res més, només desitjar-vos bona Fira i un econòmic. gada, ens porta cada any a buscar nous llocs on bon any. anuncia’t als nostres classificats al mateix preu de sempre telèfon: 973 14 24 20 - fax: 973 14 33 75 - classificats@somgarrigues.cat 0
 7. 7. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 7 Diari Oficial de la Fira de l’Oli La UdL investiga la potencialitat de l’oli d’oliva per prevenir malalties Els estudis es fan en col·laboració amb grups clínics i tenen com a objectiu aprofundir en la repercussió del consum d’oli d’oliva en la salut Francesc Florensa tecnològics i agronòmics en la Redacció Les Borges Blanques qualitat de l’oli. A continuació, Lleida es van presentar els estudis que s’estan portant a terme en col- La Universitat de Lleida compta laboració amb grups clínics per amb un grup d’investigació es- valorar la potencialitat que l’oli pecialitzat en la qualitat de l’oli d’oliva té en la prevenció de ma- d’oliva coordinat per les doctores lalties. María José Motilva i María Paz Ro- Segons la UdL, actualment, a part mero. El grup està altament espe- del projecte per incrementar els cialitzat en la caracterització de la antioxidants de l’oli, el grup tam- fracció fenòlica i la seva activitat bé té en marxa una altra investi- antioxidant, que té com a objec- gació per comparar la quantitat tiu optimitzar la composició fenò- d’antioxidants i pigments de les lica de l’oli d’oliva de manera que varietats arbequina de Lleida i pi- sigui més ric en antioxidants. cual d’Andalusia. La UdL coordina aquesta investi- A més, durant la presentació de la gació, dotada amb un pressupost XIII edició de la Fira que es va fer a de 110.000 euros, en què també la Universitat de Lleida, Jordi Gra- hi participen la Universitat Rovi- ell, professor del Departament de ra i Virgili i el Parc de Recerca Bi- Tecnologia dels Aliments i inves- omèdica de Barcelona. Així ho va tigador de l’Àrea de Postcollita explicat el rector de la UdL, Joan de la UdL-IRTA, va presentar els Viñas, durant la presentació de la coneixements científics i tecno- 13 Fira de l’Oli i la 47 Fira de les lògics en què es basen els mèto- Garrigues, que es va fer a la UdL. La Universitat de Lleida coordina una investigació sobre els beneficis de l’oli |foto: SG| des industrials d’extracció d’olis Al llarg de 15 anys ha participat d’oliva verge, així com l’evolució en vuit projectes del Pla Nacional i els pigments. Actualment s’es- i internacionals i en revistes d’alt van presentar els estudis portats tecnològica de les instal·lacions i de Recursos i Tecnologies Agroa- tan portant a terme projectes en nivell científic. a terme a la Universitat de Lleida equips que s’han utilitzat al llarg limentàries directament relacio- coordinació amb grups de l’àmbit I és precisament el fruit d’aquesta relacionats amb la qualitat de de la història, des de les primeres nades amb l’oli d’oliva en temes clínic amb l’objectiu d’aprofundir investigació el que es va presentar l’oli d’oliva verge. civilitzacions i fins a l’actualitat, com la repercussió del rec de en la repercussió del consum d’oli en la jornada celebrada el 28 de En una primera sessió es van pre- per tal d’aconseguir elaborar l’olivar en la qualitat de l’oli o la d’oliva en la salut. Els resultats gener a la Casa de Cultura de les sentar els resultats de la qualitat aquests olis típics en els països de influència de factors agronòmics d’aquests treballs han estat pre- Borges sota el títol Avenços en els es- dels olis d’oliva i es va fer incidèn- la zona mediterrània i en altres i tecnològics en la fracció fenòlica sentats en congressos nacionals tudis sobre l’oli d’oliva verge. Així, es cia en la influència dels factors nous països productors d’olives. La Fira de l’Oli creua fronteres i es promociona a Andorra Redacció • Andorra de l’Ajuntament de les Borges Blanques encapçalada per Miquel Un tast d’oli verge extra va ager- Es va fer en el marc Àngel Estradé, alcalde i president manar la gastronomia andorrana del Patronat de Fira de les Garri- amb la comarca de les Garrigues de l’Escudella de gues, Jordi Satorra, segon tinent amb la finalitat de difondre la die- Sant Antoni, un d’alcalde, Xavier Gispert, director ta mediterrània i promocionar el del Patronat de Fira de les Garri- turisme gastronòmic i els produc- dels actes culinaris gues i Josep Lluís Balsells, presi- tes autòctons de qualitat. més populars dent del Consell Comarcal de les L’acte, que va tenir lloc el passat Garrigues. diumenge 17 de gener a partir de Aquesta primera promoció de cai- les 11.00 h del matí a la sala del re internacional en motiu de la Centre Cultural la Llacuna del Aquesta jornada gastrònomica presentació de la 13 Fira de l’Oli A Andorra es va fer un tast amb oli de les Garrigues. | foto: Fira de l’Oli | Comú d’Andorra la Vella, es va va estar presidida per Maria Rosa Verge és un primer pas per donar celebrar en el marc de les festes Ferrer, Cònsol Major d’Andorra la a conèixer la cultura de l’oli ar- estratègica al bell mig dels Piri- millor de la tradició de la cuina de Sant Antoni, on és tradicional Vella (alcaldessa), acompanyada reu dels països mediterranis, on neus, és un país ric en productes de muntanya, tant de la catalana organitzar una escudella popular per la Maite Cano, consellera de la gastronomia forma part d’una alimentaris artesans d’origen com de la francesa, on l’oli verge en què hi participen un bon nom- Cultura i Turisme (regidora), i hi herència cultural compartida. molt divers. A més, cal dir que la de les Garrigues hi té molt a dir bre de ciutadans. va assistir una àmplia delegació Andorra, per la seva situació gastronomia andorrana recull el com a referent de qualitat.
 8. 8. 8 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010 Diari Oficial de la Fira de l’Oli L’oli verge de les Garrigues s’agermana amb la tradicional gastronomia basca Entre els productes de qualitat que es van maridar amb l’oli hi havia les anxoves, les broquetes de bonítol, el salmó i el formatge, acompanyats per vins de la DO Costers del Segre Francesc Florensa Redacció Les Borges Blanques Donosti Hi van participar La 13 Fira de l’Oli Verge de les Gar- restauradors, rigues va presentar un tast d’oli cuiners, polítics verge el divendres 15 de gener a Donosti, agermanant així l’oli i mitjans de verge de les Garrigues amb la gas- comunicació tronomia basca. La presentació va tenir lloc a la botiga restaurant Lukas Gour- met de Donosti i va consistir en un tast d’oli guiat per un expert del panell de tast de Catalunya, juntament amb una exposició de prop de 40 marques d’oli verge d’aquesta zona productora. laboració de L’Espai Catalunya To- Al tast degustació d’oli verge hi palekua, com centre de promoció van participar una cinquantena de Catalunya al País Basc. de persones entre les que hi vam La delegació va estar encapçalada poder trobar representans insti- per Miquel Àngel Estradé, alcalde tucionals, gastrònoms, cuiners i de les Borges Blanques i president mitjans de comunicació del País del Patronat de Fira de les Garri- Basc. gues, acompanyat per Xavier Gis- Una selecció de ‘pinxos’ amb Restauradors i gastrònoms van participar en la presentació de Donosti. |foto: Fira de l’Oli| pert, gerent del Patronat de Fira, productes típics de la cuina bas- i Josep Lluís Balsells, president ca maridats amb oli verge de les del Consell Comarcal de les Garri- Garrigues va cloure aquest acte la gastronomia basca que es van va oferir una degustació de Txaco- gues, entre altres representats de gastronòmic que tenia com a fi- combinar amb l’oli verge extra de lí com a mostra de la seva hospi- cooperatives i molins productors nalitat difondre les excel·lències És una iniciativa les Garrigues podíem trobar les talitat. de la Comarca. de l’oli verge d’oliva arbequina anxoves, les broquetes de bonítol, El viatge per promocionar la gas- La 13 Fira de l’Oli Verge Extra de considerat pel seu baix grau d’aci- del Patronat de Fira el bacallà, la cecina, el salmó i el tronomia i els productes de quali- les Garrigues va ser també la pro- desa (inferior a 0,4º) com el millor de les Garrigues formatge Idiazábal acompanyats tat de les Terres de Lleida és una tagonista del programa El festín oli del món, i consolidar així les pels nous vins DO Costers del iniciativa del Patronat de Fira de de Herri Irratia Radio conduït pel Borges Blanques com la capital de amb el suport Segre que han ressorgit amb força les Garrigues amb el suport del periodista i crític gastronòmic l’oli verge de Catalunya. de la Diputació a la comarca de les Garrigues. Patronat de Promoció Econòmica Juanjo Mendioroz, amb una àm- Entre els productes de qualitat de Tanmateix, la gastronomia basca de la Diputació de Lleida i la col- plia cobertura mediàtica. La Fira reivindica a Barcelona la dieta mediterrània amb oli com a patrimoni cultural de la humanitat Redacció • Barcelona Escrich que va donar a conèixer millorar el benestar i la qualitat les darreres investigacions al vol- de vida. Sota el lema Oli d’oliva i salut, la tant de la dieta i el càncer que L’oli verge extra també té benefi- 13 Fira de L’Oli Verge i la 47 edi- confirmen que l’oli d’oliva verge cis cardiovasculars i regula el co- ció de la Fira de les Garrigues va extra és un factor determinant en lesterol i la tensió arterial. endegar la seua presentació a la prevenció del càncer de mama. Barcelona reivindicant la dieta L’acte, organitzat pel Patronat de mediterrània com a patrimoni Fira de les Garrigues i la Fundació cultural de la humanitat. Tècnica i Humanisme, vinculada L’acte que va tenir lloc el dimarts al Institut d’Oncologia Corachán El doctor Eduard 12 de gener a partir de les 10.00 (IDOC) amb el suport de la Conse- hores a l’auditori del Col·legi Ma- lleria de Salut de la Generalitat de Estrich va jor San Jordi de Barcelona, annex Catalunya, volia conscienciar de confirmar que l’oli a la clínica Corachán, es va inici- la importància que té l’oli verge ar amb un tast d’oli verge seguit i l’alimentació a l’hora d’implan- ajuda a prevenir el d’una conferència científica-di- tar hàbits saludables entre la po- càncer de mama vulgativa a càrrec del Dr. Eduard blació catalana amb l’objectiu de A Barcelona es va fer una conferència sobre l’oli i la salut. |foto: Fira de l’Oli| G. Rítmica, aeróbic, step, Funky, Hip-hop, Pilates, Batuka, Psicomotricitat, G. tercera Edat, Tonifica- ció muscular, Taekwon- do, Sauna, Aquagym, Aquaeròbic,... Sílvia Sans Montalbo c/Tarragona, 3. 25140 Arbeca (Lleida) Tel. 973 160525/659926005 cesilviasans@hotmail.com
 9. 9. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 9
 10. 10. 10 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010
 11. 11. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 11 Diari Oficial de la Fira de l’Oli “El pa de ronyó es fa sense additius, en un forn morú i amb flama directa” Josep Capell és el delegat del Gremi de Forners i ens explica com fa el pa de ronyó, un producte exclusiu de la comarca que vol tenir el reconeixement de la UE Francesc Florensa Redacció Les Borges Blanques Les Borges Blanques En Josep Capell Rius (Les Borges “S’amassa amb un Blanques, 1952) és la quarta ge- neració de forners de la seua fa- tipus especial de mília. El Forn Capell està obert farina -de primera al carrer del Carme de les Borges Blanques des del 1936. Capell, que qualitat-, sal i llevat va començar a fer pa fa 42 anys, és sense additius” actualment el delegat del Gremi de Forners de les Terres de Lleida a les Borges. En aquesta edició del Saló de l’Oli, l’Ajuntament de les Borges, el Gremi de Forners i l’Escola d’Hoteleria de Lleida siga- ran un acord per l’Indicació Geo- gràfica Protegida (IGP) del pa de “Cada peça de pa de ronyó. Així, si la sol·licitud pros- pera, es convertirà en el primer ronyó acostuma a producte d’aquest tipus en acon- pesar un quart de seguir la IGP de la Unió Europea a Catalunya quilo i serveix per Per elaborar el pa “fa falta un forn acompanyar àpats” morú de llenya –se sol fer servir amb rama d’olivera, pi o amet- ller– i que es cogui amb flama La Mercè prepara els panets mentres en Josep els col·loca dins el forn morú. |foto: X. Minguella | directa que és el que li acaba do- nant la seva forma característica”, cinc forns: tres a les Borges (Ca- explica el mestre forner. De fet, el pell, Fusté i Rosselló), el de Cervià crostó de la peça de pa s’aconse- “Per fer el foc al de les Garrigues (Mariana) i el de gueix “amb l’‘explosió’ de la mas- Fulleda (Montserrat)”. sa un cop s’escalfa al forn morú”. forn utilitzem Finalment, el responsable del Es tracta d’un pa que se segueix rama d’olivera, Gremi de les Borges explica que: elaborant amb la mateixa recepta “en nom de tots els forns produc- de fa segles (és un producte arte- pi o ametller. La tors de pa de ronyó hem d’agra- sanal que té l’origen a l’Edat Mit- flama és més viva” ir a l’ajuntament i al Gremi de jana) i que s’amassa amb un tipus Forners la iniciativa de demanar especial de farina, sal i llevat sen- la IGP, aquest impuls servirà per se additius. Capell, per exemple, donar a conèixer els nostres pro- utilitza farines d’Osca (Aragó), gons matisa el forner, pot variar ductes i la nostra terra”. una de les millors del mercat. el seu pes, però nosaltres les fem Un cop iniciats els tràmits, s’hau- Els pocs forns de la comarca que de 250 grams. Aquest tipus de pa, rà d’esperar l’aprovació inicial saben i poden fer-lo reserven l’úl- molt preuat, és apte “per acompa- del Departament d’Agricultura, tima fornada per produir entre nyar els àpats o per menjar amb Alimentació i Acció Rural (DAR) i 100 i 150 peces que no pesen més oli”, indica el forner. la posterior autorització de la Co- d’un quart de quilo però tenen “A la comarca de les Garrigues - munitat Europea, que pot trigar gran consistència. Cada peça, se- segueix Capell-, només l’elaboren Els pans es couen lentament fins aconseguir la seu forma. | foto: X.M.| entre un o dos anys. Slow Food presenta el projecte ‘Oliveres Trobades’ Francesc Florensa de la Noguera i es realitzarà un Food. Redacció tast guiat dels dos olis obtinguts Adquirint l’oli d’Oliveres Troba- Les Borges Blanques aquest 2009. des es col·labora al manteniment La Sala Tallers de la 13a Fira de “Hem obtingut oli procedent d’oli- d’aquestes plantacions centenà- l’Oli de les Borges Blanques acolli- veres centenàries i de varietats en ries i s’ajuda a la continuïtat del rà el dissabte a les 19.00h la pre- perill d’extinció de la comarca de projecte ‘Trobades per la Salva- sentació de la inciativa ‘Oliveres la Noguera. Es tracta de dos olis guarda de la Biodiversitat Agrària’ Trobades’ de Slow Food Terres de monovarietals de gran qualitat de Slow Food Terres de Lleida. Lleida. extrets de les olives rogeta i sar- El projecte compta amb el suport En l’acte, s’explicarà el procés de ruda, autòctones de les serres del de la Diputació de Lleida i el Con- recuperació d’oliveres autòctones Montsec”, expliquen des de Slow sell Comarcal de la Noguera. Sarrut és un arbre característic de les valls d’Àger. | foto: Slow Food |
 12. 12. 12 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010 Diari Oficial de la Fira de l’Oli ‘SomGarrigues’ prepara el desè aniversari amb un seguit de novetats Nova seu social, nou web, nou disseny i la responsabilitat d’organitzar l’Assemblea Anual de Premsa Comarcal A la imatge, les noves oficines del periòdic. A sota, l’embrió del nou espai web del ‘Som’. |fotos: SG| Francesc Florensa Redacció Les Borges Blanques Les Borges Blanques El sis de març ‘SomGarrigues’ El proper sis de març és la data en la publicació oferirà als seus què el periòdic SomGarrigues cele- commemora lectors un format brarà els seu desè aniversari. La publicació està enllestint una sè- els deu anys de més actual, atractiu rie de novetats que volen apropar la seua fundació i manejable i fer més dinàmica la publicació comarcal. Per una banda, SomGarrigues estre- narà un nou web ja que l’actual No obstant, SomGarrigues mantin- SomGarrigues organitza la que serà ha quedat obsolet, i a partir d’ara drà el seu esperit amb els matei- l’assemblea anual de l’Associació es treballarà en web 2.0. A això cal xos colors i continguts. La darrera Catalana de Premsa Comarcal sumar-hi que la pàgina s’actualit- novetat és l’estrena de la nova seu (ACPC). zarà cada dia amb les noves notí- social del quinzenal. Des del 18 de La trobada aplegarà, a les Borges cies de les Garrigues. El nou espai gener les oficines i la redacció del Blanques, els responsables de web és una creació de l’empresa periòdic s’ubiquen al nou local, totes les publicacions locals i co- de disseny de les Borges Blanques situat al número 2 del carrer Nou marcals de Catalunya adherides a Can Antaviana. de les Borges, en ple centre social l’ACPC. i comercial de la capital de l’oli. Paral·lelament se celebraran xer- Nou disseny La seu se situa en l’antic immoble rades i conferències sobre el perio- de Cal Sabateret, lloc on també hi disme comarcal amb la presència Després de quatre anys amb el ha la Borrassa Rural Lab. d’autoritats del món dels mitjans mateix disseny i la mateixa ma- de comunicació d’arreu del país quetació, la publicació està enlles- Assemblea ACPC com la directora de TV3, Mònica tint el que serà el seu nou format: Terribas, i Estanis Alcover, presi- més actual, atractiu i manejable. Finalment, el mes de maig, dent de l’ACPC. Desfilada de carrosses el dia de Sant Antoni Francesc Florensa Els actes començaran amb una rosses de les Borges Blanques que, Redacció missa després de la qual, a les amb la resta dels participants, do- Les Borges Blanques 10.30 hores, es durà a terme la naran els tres tombs al Terrall. Com cada any, en el marc de la benedicció dels animals. Serà Abans de tot, a les 9.00 hores, la Fira, el diumenge a partir de les una hora i mitja més tard quan Penya Barcelonista celebrarà da- 12 del migdia se celebrarà la tra- començarà la desfilada des del vant de la Casa de la Cultura de dicional desfilada de carrosses carrer Carrasco i Formiguera i en les Borges el tradicional esmorzar dels Tres Tombs de Sant Antoni, la que hi participaran una desena de diumenge, previ a l’inici de la un dels esdeveniments més tradi- de carrosses de les Borges Blan- Cursa de l’Oli que organitza el cionals, que recorrerà el Passeig ques, Lleida i Balaguer. Club Atlètic Borges i que comen- Els Passeig del Terrall s’omplirà de carrosses per l’ocasió. | foto: Arxiu| del Terrall. Encapçalaran la comitiva les car- çarà a les deu del matí.
 13. 13. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 13 Diari Oficial de la Fira de l’Oli El premi al millor oli, un clàssic de la Fira El Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya escollirà entre les cooperatives productores el millor oli elaborat a les Garrigues L’oli de la Cooperativa d’Arbeca va Francesc Florensa guanyar en l’edició 2009 de la Redacció Les Borges Blanques Les Borges Blanques Fira de les Garrigues el premi al millor oli madur. | Foto: Arxiu| El Panell de Tast Oficial d’Olis Verges de Catalunya serà l’òrgan encarregat d’escollir els tres mi- llors olis de la comarca de les Gar- rigues elaborats aquesta tempora- D’altra banda, la Fira també vol da. Així, com és habitual, un jurat premiar els expositors presents al format per experts del Panell (que certamen. Entre totes les firmes, depèn del DAR amb seu a Reus, empreses o associacions que hi Baix Camp) avaluarà tots els olis participen s’elegirà el millor es- produïts amb l’oliva arbequina tand de la fira. presents a la Fira. De fet, el nivell, A més, el Patronat de la Fira de any rere any, és més elevat gràci- les Garrigues també lliurarà pre- es al pefeccionament dels nostres mis a la millor difusió de l’oli, a la olivicultors en sistemes d’espor- millor iniciativa comercial o a la ga, recollida i premsat. Es premi- millor iniciativa empresarial. en olis fruitats verds amargs, dol- El lliurament dels guardons es ços i madurs. Els guanyadors en farà efectiu durant el sopar de l’anterior edició van ser el Molí gala de la Fira de l’Oli que se ce- dels Torms, la Cooperativa de lebrarà el dissabte al Restaurant l’Espluga Calba i la Cooperativa Masia Salat de les Borges Blan- d’Arbeca, respectivament. ques.
 14. 14. 14 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010 Diari Oficial de la Fira de l’Oli Una fira amb quatre espais, 120 expositors i 40 cooperatives i molins d’oli Francesc Florensa Redacció Les Borges Blanques Les Borges Blanques Relació d’expositors LA XIII edició del Saló de l’Oli Verge Extra i la 47a edició de la Fira de les Garrigues reunirà en 5.500 meteres quadrats de super- fície més de 120 expositors, a més d’una quarantena de cooperati- ves i de molins productors d’oli verge d’oliva arbequina. Així, hi ha quatre espais, el pri- mer, el Pavelló de l’Oli, que aco- llirà els estands del sector de l’oli. Una segona zona al Pavelló Francesc Macià on hi seran re- presentats els diferents sectors comercials de la comarca i en el qual hi haurà també un espai es- pecífic dedicat a la pedra de les Garrigues. A l’exterior els visitants podran trobar la carpa de productes de la terra amb embotits de pagès, el paté d’arbequina, els bombons d’oli verge, les orelletes, els bolets aromatitzats, entre altres especi- alitats. I haurà també la carpa de la venda directa de pagès de pro- ductes alimentaris naturals i eco- lògics. Una iniciativa impulsada per l’associació per la conservació de l’agricultura de proximitat, formada per un col·lectiu de més de 40 pagesos que ofereixen pro- ductes amb el sabor d’abans. Relació d’expositors 40 CONSELL COMARCAL 41 DIPUTACIÓ 70 COSES DE LA MONTSE 42 CAMBRA DE COMERÇ 71 ROMA SERVEIS 43 SÒL PARQUET 72 SPORT OK EXTERIOR 16 DO JUNCOSA 44 MANS UNIDES ILER SPORT SL 17 COOP ELS TORMS 45 ESCOLA DE FUTBOL 73 JOAN CORNUDELLA 89,90,91,92 TALLERS IBSAUTO 18 JARC 46 ÒSMIC PUR 74 AGROQUÍMICS 19 VINAGRES BADIA 47 QUESERÍA ROSILLO BORGES PAVELLÓ DE L’OLI 20 COOP DE BOVERA 48 ILTRIDA 75 AGROQUÍMICS 4A APROMI 49 CAMPO CHARRO BORGES 93 TALLERS MIQUEL 4B APROMI 50 BOGAR 2006 SL 76 DKV 94,95 CASAS DANICO 21 GABRIEL ALSINA 51 BOGAR 2006 SL 77 DKV 96 CODI CAR 22 VILA 52 MASIA SALAT 78 ESTAND DE 23 VILA 53 SOMGARRIGUES LA PEDRA 24 COOP BELLAGUARDA 54 COMFORT DREAMS 79 COELL PAVELLÓ DE L’OLI 25 PRODECA 55 JC CAÑADAS 2003 SLU 80 COELL 26 PRODECA 56 FORAMTGES ECOLOGICS CATI 81 PENYA DEL BARÇA 1 DO SOLERÀS 27 PRODECA 57 LIVING HISTORY 82 GARRIGUES 2 DO SANT ISIDRE 28 SUPERINTENSIU 58 BETARA GRÀFIC 3 DO SANT ISIDRE 29 UNIÓ DE PAGESOS 39 COOP CASTELLDANS ST FORTU- 59 BETARA 83 EMBOTITS 5 DOP 30 SLOW FOOD NAT 60 CASA SAYOS-ENCARNA AYALA PERE GARRIGA 6 DOP 31 FORMATGE AMB OLI 27 BIS AGROLÉS 62 ARTESANS PEIX 84 FORMATGES 7 DO VINAIXA 32 OLIS CHICÓ REGSEGA 63 CECINAS PABLO VERDAGUER UIXO 8 DO CERVIA 33 COOP LLARDECANS VERGE LORETO SERVEIS MÈDICS ACTIVA MÚTUA 64 QUESOS GUARA 85 FORN 9 DO ESPLUGA CALVA 34 MOLÍ DELS TORMS-OLICATESSEN 65 EXCLUSIVAS VIALBE GERMANS 12 DO ARBECA 35 JADE GOURMET EXCLUSIVE SELECTION 66 EMBOTITS PLANOLES PORTÉ 13 DO ARBECA 36 MARTÍ TERÉS PAVELLÓ COMERCIAL 67 FORN FRANQUESA 86 DAMA D’OR 14 DO ALBI 37 LA BORGENCA 68 FORN FRANQUESA 87 ACEITUNAS 15 DO ALBI 38 LA BORGENCA 39 AJUNTAMENT 69 CASA DE L’AVI XAVIER CHICÓ MORENO
 15. 15. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 15
 16. 16. 16 SomGarrigues • 29, 30 i 31 de gener del 2010
 17. 17. SomGarrigues • 29,30 i 31 de gener del 2010 17 Difusió, assessorament i tramitació de projectes EQUIP TÈCNIC encarregat de la difusió, l’assessorament i la tramitació de les ajudes del programa LEADER El Consorci Garrigues per al Desen- COOPERATIVA d’ASPA Mesura 12301 volupament del Territori està duent a terme des de fa un any un cicle de xerrades informatives arreu del territori per tal de donar a conèixer al màxim el programa Leader de Catalunya. Posa a disposició el seu equip tècnic (Grup d’Acció Local) a totes aquelles persones i empreses que, o bé vul- guin emprendre un nou projecte, o bé vulguin millorar o ampliar la seva actual activitat empresarial. S’ofereix atenció personalitzada a la seva seu, via telefònica o per correu electrònic. El seu personal es desplaça físicament arreu del territori per tal de conèixer de pri- ROGADRI SL - Arbeca Mesura 312 mera mà totes aquelles iniciatives empresarials que puguin ser objec- te d’ajuts. Per aquesta segona convocatòria, vigent fins el dia 12 de febrer, s’in- clou la possibilitat d’acollir-se al Programa d’Implantació de la Res- ponsabilitat Social i Empresarial amb l’assistència gratuïta d’una tècnica d’assessorament incremen- tant-se, si s’escau, l’ajut final. Amb un horari d’atenció al públic HOTEL RURAL CA LA de 8:00h a 21:30h de dilluns a di- vendres, el Grup d’Acció Local con- FINETA - El Vilosell tinua treballant amb l’objectiu que puguin ser beneficiaris d’aquest Mesura 313 programa Leader el major nombre de projectes, inciatives que sens dubte, posaran en valor els princi- pals actius del nostre territori. Projectes que han participat a la primera convocatòria del programa LEADER L’oportunitat del programa LEADER Josep Lluís Balsells President del Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori El nou programa Leader, amb una dotació de més donar-li la volta si som capaços de crear aquelles dicar a les persones grans totes les atencions i la de 8 milions d’euros (mil tres-cents milions de les oportunitats que engresquin i permetin als joves qualitat de vida que necessiten. antigues pessetes), representa una molt bona opor- quedar-se amb la garantia que aquí hi ha un futur Volem potenciar totes aquelles iniciatives que sor- tunitat que, sumada a l’arribada dels nous recs, ha de qualitat assegurat. Com en altres llocs del país, geixin al voltant d’aquesta circumstància social, so- de permetre en els propers anys una transformació aquí, a la nostra comarca, també hi ha d’haver fu- bretot perquè es tracta d’un sector econòmic basat de la nostra comarca que farà de les Garrigues una tur per als nostres joves. també en el capital humà i molt intensiu en mà terra d’oportunitats per a les persones més empre- El Consorci ha elaborat un Pla Estratègic en què d’obra i en particular dones. nedores i creadores. prioritza tres pilars bàsics sobre els que sustentar Tenim el programa Leader amb més de 8 milions Representa l’impuls definitiu per l’inici d’un canvi el model econòmic a la comarca: d’euros per repartir en subvencions que han de i de noves idees per al món rural ja que la transfor- 1) Cultura i paisatge de l’oli: estem convençuts que generar inversions a la comarca per valor d’uns 30 mació d’un territori comporta un canvi en els sis- el nostre oli d’oliva i el món que l’envolta és un milions d’euros, tenim un equip tècnic molt ben temes tradicionals i no és possible si no és a traves sector dinàmic i de gran futur i, per tant, molt ren- preparat, i tenim també el model a seguir, disse- de noves idees i d’incorporar persones preparades, dible potencialment, com ho són tots els productes nyat a través del Pla Estratègic de Desenvolupa- que sabem que a les nostres comarques hi són. relacionats amb la gastronomia de qualitat. Volem ment, per tant, tenim tots els instruments que Actualment més de la meitat dels joves de la co- potenciar totes les estratègies dirigides a millorar han de fer possible el canvi. marca desenvolupen la seva feina davant d’un ordi- la manera de treure el màxim profit i afegir valors Ara ens cal la gent, ens calen aquelles persones que nador i d’aquí a deu anys aquesta proporció encara que condueixin el nostre oli verge extra a ser més s’ho creguin de veritat, i millor si aquestes perso- serà més gran. D’altres acaben cada any els seus conegut i valorat. nes són d’aquí, millor si són de “casa”. Per tant, els estudis universitaris preparats per desenvolupar 2) Empreses de base tecnològica: tot allò relacionat demano que aprofitin el bon moment que s’està feines molt qualificades que no existeixen a la co- amb les noves tecnologies de la informació i de la obrint al territori. Que tot i el moment de crisi ge- marca. Ja fa anys que estem perdent aquest valuós comunicació ens interessa especialment, ja que neral que viu el país, aprofitin al màxim les opor- capital humà, ja que han de buscar-se la vida fora s’emmarca dins un sector econòmic en auge i que tunitats de canvi i transformació que se’ns obren dels nostres pobles perquè aquí no poden desenvo- seguirà creixent en els propers anys. És un sector en els propers cinc o sis anys. I no només aquells lupar les feines per les quals s’han format. econòmic basat en el capital humà i en les idees i que ja són empresa, sinó també aquells que tenen Un dels objectius específics del programa és el man- és intensiu, sobretot en mà d’obra particularment voluntat de ser-ho. Des de la direcció del Consorci, teniment de la població rural fomentant la creació jove. prenem el compromís d’escoltar tothom i de bus- de llocs de treball com a mesura de conservació de 3) Economia assistencial: totes les anàlisis i els diag- car fins l’últim racó dels nostres pobles per tal de l’equilibri territorial. nòstics ens mostren un elevat índex d’envelliment trobar totes aquelles persones amb iniciativa i amb No hi cap mena de futur per un territori que per- a la comarca. L’actual estil de vida i els canvis en capacitat de crear riquesa i ajudar en la transfor- di constantment capital humà, i només és possible el model de família fa que no sempre puguem de- mació del territori.

×