Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaedah dan teknik pengajaran pendidikan jasmani

4,243 views

Published on

  • Be the first to like this

Kaedah dan teknik pengajaran pendidikan jasmani

  1. 1. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANIKAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANIKaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan dan teknikmerupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu.Kaedah kaedah yang digunakan dalam Pengajaran Pendidikan JasmaniTerdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk mengajar matapelajaranPendidikan Jasmani. Antara kaedah yang disarankan ialah :Kaedah KuliahKaedah PerbincanganKaedah Kuliah-DemonstrasiKaedah LatihanKaedah PenemuanKaedah ProjekKaedah Persembahan LisanKaedah sebahagian-keseluruhan.Kesemua kaedah-kaedah diatas boleh digunakan dalam sesi pengajaran danpembelajaran Pendidikan Jasmani (PJ), tetapi hanya dua kaedah yang populardigunakan iaitu kedah kuliah dan keadah kuliah-demonstrasi.KAEDAH KULIAHKaedah ini adalah kaedah yang luas digunakan untuk kelas-kelas teori dan praktikal.Ia lazim digunakan didalam kelas yang memerlukan kedua-dua bahagian teori danpraktikal. Penilaian dan memberi maklum balas tidak boleh diberikan semasa kuliah.Dengan itu kuliah perlu digunakan untuk memberi motivasi kepada pelajar ataumemberi taklimat berkenaan dengan matlamat guru. Walau bagaimanapun, kuliahboleh memberi manfaat jika ia dirancang dengan rapi dan disampaikan denganpenuh semangat. Ia lebih berkesan lagi jika bergabung dengan teknik lain.Berikut adalah satu contoh kuliah yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran danpembelajaran Pendidikan Jasmani :PengenalanMenerang dan menjelaskan skop pelajaranMemeberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada merekaCuba membangkitkan minatSentiasa senyum, menghadap kelas dan bercakap dengan pelajar termasuk pelajardi barisan belakang.PersembahanKuat tetapi nada mesraJelas percakapan dan pilih perkataan yang sesuai
  2. 2. Huraikan istilah yang digunakanBercakap dengan semua pelajarMenggunakan teknik-teknik lain seperti penyoalan, papan tulis, demonstarsi dan lain-lainUlang butiran pentingGuna lawak jenakaMengatahui isi kandungan pelajaran dan yakinPenutupMengulangi point-point utamaMenggalakkan perbincanganMeneguhkan point yang lemahKAEDAH KULIAH – DEMONSTRASIKaedah ini merupakan kaedah utama yang digunakan oleh guru PendidikanJasmani. Demonstarsi boleh digunakan oleh guru. pelajar atau kumpulan pelajar.Kaedah ini melibatkan demonstarsi lisan dan penglihatan, dengan itu iamenambahkan lagi nilai kaedah ini. Biasanya demonstarsi digunakan untukmenggambarkan penerangan lisan.Berikut adalah contoh kaedah kuliah-demonstarsi yang boleh dipraktikan dalampengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani :PendahuluanSusun pelajar supaya mereka boleh dengar dan lihat. Pelajar boleh duduk, melutudan berdiriMnegenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliahKaitkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum iniDemonstrasiMelakukan demonstarsi mengikut kadar pergerakan sebenarIkut cara dan prosedur yang piawaiGunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruanDemonstrasi dan pengajaranSemasa membuat pelakuan , beri butiran yang sepatutnyaBeri sebab tentang cara sesuatu pergerakan dilakukanTerang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat dilihat jika iatidak diberitahu.Gunakan kaedah ansur maju dan megajar mengikut turutan yang sebenarnya.Kaitkan petalian antara kemahiran yang baru belajar dengan pengalaman lepas.Ulang demonstarsi dan butiran yang pentingUlang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan sedikitMembuat demontrasi untuk memberi pandangan yang berlainanBeri butiran pentingPenutup
  3. 3. Ulang butiran pentingMenggalakkan perbincanganKukuhkan pengalaman yang terdapat dalam pengajaranKAEDAH ATAU GAYA PENGAJARANTerdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untukmenjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Gaya-gaya yangdipraktikan mestilah membawa satu objektif iaitu setiap murid akan dapat manfaatdaripada gaaya yang dikemukakan. Gaya atau kaedah pengajaran bolehdibahagikan kepada 3 kategori yang utama iaitu :Kaedah/Gaya LangsungKaedah/Gaya GabunganKaedah/Gaya Tidak LangsungGAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN GAYA TIDAK LANGSUNGGaya ArahanGaya TugasanLimitasiPenemuanTerbimbingPenyelesian masalah latihanBertindak balasSemak kendiriPenerimaan beramaiPenerokaanGAYA LANGSUNGGaya ini mementingkan guru. Seseorang guru membuat semua atau kebanyakandaripada keputusan tentang apa, bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula.Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yangmenerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melaluipembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue, 1993). Gurudianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan carayang betul.KELEBIHAN KELEMAHANKaedah yang berkesanBerfokus kepada yang ingin dipelajari
  4. 4. Tidak banyak peluang untuk salah faham dan salah interpretasiPersekitaran pembelajaran yang berstrukturTidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai perkembangan), anggap pelajarmencapai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama (kesesuai umur kumpulan)Lebih mementingkan matlamat atau hasil pengalaman pembelajaran daripadaproses pembelajaran itu.GAYA TIDAK LANGSUNGGaya ini berpusatkan pelajar. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalahlebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Pembelajaranseharusnya juga melalui percubaan, penyelesaian masalah dan penemuan diri. Iaberdasakan Teori Pembelajaran Kognitif yang mengangapkan pembelajaran sebagaisatu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalagsama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan.KELEBIHAN KELEMAHANMembolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainyaMemberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untukbertanggungjawabMengambil kira perbezaan dikalangan pelajarMemberi peluang kepada pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri.Memakan masa yang panjang. Lebih masa untuk cuba-jaya, bersoal-jawab.Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. Guru yang tidak biasa dengangaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan.Sukar untuk mengawal kelasSukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaranGAYA ARAHANDalam gaya ini ,guru mengawal APA yang akan dipelajari,BAGAIMANA ia dilakukanserta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti>Pelajaran yang menggunakan gaya inimungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995).Langkah-langkah yang terlibat adalah seperti berikut :GURU PELAJAR1. Mengawal penuh pengajaranMemilih aktivitiMenentukan bagaimana dan bila
  5. 5. Mengawal tingkah lakuMenilai keputusanMenjimatkan masa untuk membuat percubaaIndividu mendapat kurang perhatianCiri – ciri gaya arahanGuru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahranyang akan dipelajari oleh pelajar .Pelajar berlatih.Guru memberi komen am tentang prestasi kelas.Jika perlu,guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut.Pelajar berlatih.Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuansecara individu atau atau berkumpulan.Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilaiperlakuanPenemuan TerbimbingKaedah ini juga dikenali sebagai kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones, 1968 ) .Iamemberi pelajar banyak peluang untuk meluahkan perasaan,mencuba dan menjadikreatif tetapi perlakuan dihadkan dengan tugas yang diberi oleh guru.Sebagai contoh‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan tiga titik’Kelebihan –kelebihanmembenarkan penglihatan lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran.Mengambil kira perbezaan di kalangan pelajar dan pelajar mempunyai peluangbelajar mengikut tahapnya sendiri.Memupuk pembangunan arah kendiriPenyelesaian MasalahGaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yangpanjang,memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik.Di dalamkelas pendidikan jasmani,selepas guru memberi beberapa soalan,pelajar-pelajarmenyelesaikan masalah mengikut langkah-angkah berikut :Menganalisi dana memahami masalahMenyenaraikan syarat-syarat yang perlu untuk menyelesaikan masalah.Guna pelbagai startegi untuk mendapatkan maklumat –maklumatMembentukkan jawapan yang mungkinPilih dan uji penyelesaian alternatifPilih penyelesaian paling sesuai.Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu.Kelebihan-kelebihanKaedah ini mengalakkan interaksi antara pelajar-pelajar.Ia memupukkkan tahap pemikiran kognitif yang tinggi
  6. 6. Ia menggalakan ingatan tentang apa yang dipelajari.Kelemahan kelemahanLebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusat guru.Kaedah ini kadangkala suar untuk melibatkan setaip pelajar denganberkesan.Pelajar yang lembab atau pelajar yang kurang kemahiran menyelesaikanmasalah tidak akan dapat menikmati pelajaran dengan sepenuhnya.Kejayaan gaya penyelesaian masalah bergantung kepada :Kesediaan pelajar untuk mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran.Keupayaan guru untuk memberi masalah dan membimbing prose penyelesaian itu.Mengikut Thomas,Lee & Thomas (1988) ,gaya pengajaran yang dipilih bergantungkepada tugas mengajar,objektif pengajaran dan sifat pelajar.Saiz kelas Gaya pengajaranSeluruh kelas LangsungPenyelesaian masalahKumpulan kecil StesenIndividu Lembaran kerja /tugasRANCANGAN TAHUNAN,PENGGAL DAN MINGGUANDalam melaksanakan program pendidikan jasmanai di sekolah,satu perancanganyang yang rapi perlu diadakan.Perancangan yang rapi membolehkan gurumenggunakan sumber dan kemudahan yang baik.Ia juga memberi tuju hala kepadaguru supaya menjalankan tugas dengan baik disamping memmastikan sukatanpelajaran yang disediakan mendapat perhatian yang serius.Graham (1992) menyenaraikan faktor-faktor utama yang diperlukan untuk membuatsuatu perancangan yang rapi seperti berikut :Jumlah masa pengajaran yang terhadWalaupun sejak bukan Disember 1993,Kementerian Pendidikan Malaysia telahmembuat keputusan menambahkan satu masa kepada waktu pendidikan jasmanidan kesihatan untuk Tahap satu menjadi ‘Tiga Waktu’ manakala mengekalkan duawaktu untuk Tahap ll,masa yang diperuntukkan itu masih lagi tidakmencukupi.Memandangkan masa yang terhad itu,kita perlu mengkaji semula ataumembuat perancangan tentang bilangan objektif yang boleh kita capai dalam satu-satu tahun itu.Persekitaran pengajaran
  7. 7. Selain daripada objektif,faktor-faktor klain yang mempengaruhi perancangan ialahsaiz kelas,peralatan dan kemudahan.Semua faktor tersebut perlu diberi perhatianuntuk memastikan kejayaan kelas pendidikan jasmani.Jika saiz kelas itu besar,makamasalah kekurangan peralatan dan kemudahan mungkin timbul.Justeru itu,perancangan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.Misalnya ,suatukumpulan kecil boleh dibentuk,Misalnya suatu kumpulan kecil boleh dibentuk untuktujuan diatas.Latar Belakang GuruKejayaan program pendidikan jasmani bergantung kepada tenaga pengajarnya.Keupayaan guru mengajar itu penting untuk menjayakan pengajaran. Dengan latihanyang diberikan oleh maktab-maktab perguruan di Malaysia, tidak dapat dinafikanbahawa mereka memang mampu untuk mengajarkan pendidikan jasmani di sekolah.Dalam persoalan ini, minat dan sikap guru itu sendiri adalah penting.Latar Belakang PelajarTidak semua pelajar adalah sama. Perbezaan di kalangan pelajar itulah yangmemerlukan perancangan. Pelajaran yang dirancang tidak seharusnya terlampaususah untuk golongan yang kurang mahir sehingga mereka hilang minat untukmelakukan aktiviti yang dirancang. Sebaliknya pelajaran yang tidak mencabar bagigolongan yang mahir juga menyebabkan pelajar kurang minat terhadap pendidikanjasmani.Rancangan Kerja TahunanRancangan kerja tahunan perlu diadakan untuk memebri satu gambarankeseluruhan terhadap kurikulum yang telah disediakan. Ia adalah penting bukansahaja sebagai panduan tugas, bahkan sebagai perancangan penggunaan peralatandan kemudahan yang wujud di sekolah . Dengan perancangan yang rapi, makamasalah kekurangan alat dan kemudahan boleh diselesaikan dengan mencari jalanalternatif. Rancangan tahunan juag menolong memastikan pendidikan jasmani diajarsebagai satu proses yang berterusan. Tajuk-tajuk yang mempunyai unsur yang samaboleh disusun supaya megikut prinsip ansur maju.FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANITarikh : ……………………………..Waktu : ………………………..Kelas : …………………………..Bil Murid : …………………………
  8. 8. Umur : …………………………….Matapelajaran : …………………………….Kemahiran : ……………………..BSPP : ………………………..Pengalaman sedia ada : ………………………..Objektif : Di akhir pelajaran ini, murid-murid dapat ……………………………..Penerapan nilai : ………………………………BAHAGIAN (WAKTU) GERAK KERJA BUTIRAN MENGAJAR PENGELOLAANKELAS BSPP CATATANMemanaskan badan(3 minit)Pilih 2 atau 3 aktiviti ringkas Perkara-perkara penting yang disebut oleh guru, jelas,tepat dan padat Pentingkan gambarrajah. Bagaimana melaksanakan aktiviti ?Nyatakan jenis dan bilanganBuat catatan untuk mengigati guru segala perkera seperti langkah keselamatan/kaedah/nilaiGerak kerja kumpulan(8 minit)Senaraikan aktiviti ikut turuta unsur majuPemainan keci(7 minit)Namakan permainanPenutup(2 minit)Aktiviti pulihan/perbincangan

×