Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ผังการบริหารงานกลุ่มสาระ.......ภาษาไทย.....................               ผู้อานวยการโรงเรียน        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผังงานไทย

429 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผังงานไทย

 1. 1. ผังการบริหารงานกลุ่มสาระ.......ภาษาไทย..................... ผู้อานวยการโรงเรียน นายปริญญา โพธิ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระ นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางวัชรี ผะอบเพ็ชร แผนงาน วิชาการ สารสนเทศนางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ นางวัชรี ผะอบเพช็ร พัสดุ ประชาสัมพันธ์ ประกันคุณภาพ นางนงลักษณ์ เดชมานางพิสิณี ยี่โสขาว นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศ กิจกรรม 5 ส นางสิณีณัฏฐ์ บุญนันท์

×