Tvs rubber debt reduction workshop

523 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tvs rubber debt reduction workshop

 1. 1.  FINERVATM TVS Rubber  - JÚ SôsT«t£ ØLôm YZeÏTYo §Ú.J.Lôoj§úLVu, Director, Finerva
 2. 2.  FINERVATM TVS Rubber ¨Lrf£«u úSôdLm - ¨§ ¨ûXûU NôokR U] AÝjRjûR ÏûlTÕ - CuûV ¨§ ¨XYWm Tt± TôoûY   - YôrdûL Xh£VeLû[ ¨ûÜ ùNnYRtLô] ¨§ §hPeLs
 3. 3.  FINERVATM TVS Rubber CuûV ¨Lrf£Ls  A±ØLm   CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY  TQjûR Tt±V êPSm©dûLLs 
 4. 4.  FINERVATM TVS Rubber CuûV ¨Lrf£Ls  YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs  ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm
 5. 5.  FINERVATM TVS Rubber A±ØLm FINERVA ¨ßY]jûRl Tt± úTfNô[ûWl Tt± EeLû[l Tt±
 6. 6.  FINERVATM TVS Rubber    
 7. 7.  FINERVATM TVS Rubber YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ
 8. 8.  FINERVATM TVS Rubber
 9. 9.  FINERVATM TVS Rubber
 10. 10.  FINERVATM TVS Rubber  TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs  
 11. 11.  FINERVATM TVS Rubber TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs 1. A§LTQm NmTô§dLSôu PôdPúWô ApXÕ Cg£²VúWô CpûX.  EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏTYoLs:  ûT]ôuv EVo A§Lô¬Ls  LhÓUô] T¦ EVo A§Lô¬Ls  CuãWuv A§Lô¬Ls  EXLj§p A§L TQm ûYj§ÚlTYoLs  ùRô¯X§ToLsUtßm ØRÄÓ ùNnTYoLs(YôWu T@úT)
 12. 12.  FINERVATM TVS Rubber 2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR ùTôÚû[Ùm YôeLXôm. RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU R®W SUdÏ CpûX.
 13. 13.  FINERVATM TVS Rubber 3.TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ ©dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©kúRôm? BoYØm AdLûÙm CÚkRôp GûRÙm Ltßd ùLôs[Xôm.
 14. 14.  FINERVATM TVS Rubber ... 4 TeL[ô ûYj§Úd¡ôoLs ùT¬V TQdLôWoL[ôLCÚlTôoLs. ÅhÓ ùY°l× úRôtjûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô¾o. Esú[ CÚdÏm ÏûLsTt± SUdÏ ùR¬VôÕ (ERôWQm : úLW[m, úLôûY)
 15. 15.  FINERVATM TVS Rubber 5. Aû]YÚm TQdLôWoLsBYRtÏ EXLj§p TQm CpûX. TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL A[ÜúLôp. SUÕ §ûUdÏ HtT AûR EÚYôdL Ø¥Ùm.
 16. 16.  FINERVATM TVS Rubber 6. Sôu HúRàm RYß ùNnÕ ®hPôp EXLj§p LiL°p Sôu JÚ ØhPôs. GûRÙm Sôm Ltßd ùLôsÞm úTôÕ RYß SPlTÕ CVtûL Rôú]. CYtôp Sôm ØhPôsLsApX ×j§Nô­Ls B¡úôm.
 17. 17.  FINERVATM TVS Rubber ...êPSm©dûLLs... 7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ.
 18. 18.  FINERVATM TVS Rubber ...êPSm©dûLLs... 7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm UtYo ûLdÏm ®j§VôNm ùR¬VôÕ. CdLÚ®ûV CVdÏYÕ Sm ûL«p Rôu Es[Õ.
 19. 19.  FINERVATM TVS Rubber ...êPSm©dûLLs... 8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu
 20. 20.  FINERVATM TVS Rubber 8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnÙm úTôÕ (§]N¬ ®VôTôWm JÚYôWm JÚUôRm.......) ¿iPLôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnRôp ùYt± ¨fNVm. Hu Guôp AûY ¨ßY]eL°u Y[of£ûV NôokRÕ
 21. 21.  FINERVATM TVS Rubber 9. ÏßdÏ Y¯«p Rôu A§L TQm NmTô§dL Ø¥Ùm. CÕ ùTôôûU«]ôÛm A±VôûU«]ôÛm ùNôpXd á¥VÕ. £X NUVm Sm ÏZkûRL°u Øu SmûU EVoj§d LôhÓYRtLôL Sôm áßYÕ.
 22. 22.  FINERVATM TVS Rubber 
 23. 23.  FINERVATM TVS Rubber     
 24. 24.  FINERVATM TVS Rubber   
 25. 25.  FINERVATM TVS Rubber      
 26. 26.  FINERVATM TVS Rubber    
 27. 27.  FINERVATM TVS Rubber     
 28. 28.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs
 29. 29.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs Xh£VeLsGRtÏ?
 30. 30.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs £kRû] úSWm
 31. 31.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs Xh£VeLsGRtÏ? £kRû] úSWm EeLsCXdÏLs EeLsCXdÏLû[ TQ CXdÏL[ôL UôtßY
 32. 32.  FINERVATM TVS Rubber CXdÏLû[ AûPRp... ∞TQjûR úNªjRp
 33. 33.  FINERVATM TVS Rubber CXdÏLû[ AûPRp... ∞CuûV ¨ûX«p YWÜ - ùNXÜ = úNªl×
 34. 34.  FINERVATM TVS Rubber CXdÏLû[ AûPRp... ∞CXdÏLû[ AûPV YWÜ - úNªl× = ùNXÜ
 35. 35.  FINERVATM TVS Rubber ...CXdÏLû[ AûPRp ∞EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ùNXÜLû[ ÏûdL Xôm?
 36. 36.  FINERVATM TVS Rubber ...CXdÏLû[ AûPRp ∞EeLs CXdÏLû[ ùTôßj Õ GkR ØRÄÓLû[ A§L ¬dLXôm?
 37. 37.  FINERVATM TVS Rubber úLs® úSWm • CÕ YûW Sôm BWônkR§p EeLÞdÏ HtThP NkúRLeLû[ ClúTôÕ ¿eLsúLhLXôm.
 38. 38.  FINERVATM TVS Rubber Su± úUÛm ®YWeLÞdÏ FINERVA 176, Second Street Gandhipuram, Coimbatore – 641 012. Ph : 0422 – 6505344

×