Financial planning basics

361 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financial planning basics

 1. 1. ¿¢¾¢ ¬§Ä¡º¨É -«ÊôÀ¨¼¸ ^ YZeÏTYo §Ú.J.Lôoj§úLVu, Director, Finerva
 2. 2. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010  Í¿¢¾¢ ÀüÈ¢ÂÀø§ÅÚ «õºí¸¨Ç ÀüÈ¢ «È¢¾ø  ¿¢¾¢¿¢ÚÅÉí¸Ç¢ø ¯ûÇ ¦À¡Õð¸¨Ç ÀüÈ¢ «È¢¾ø  ¿¢¾¢¾¢ð¼õ ¾£ð¼ §¾¨ÅÂ¡É ¾¢È¨Á¨Â ¦ÀÚ¾ø ¿¢¸ú¢ý §¿¡ì¸õ
 3. 3. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010  ¿¢¾¢ºõÀó¾Á¡É ¦¾¡Æ¢ø ÑðÀí¸û  ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¸½ì̸û  ¿¢¾¢ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û  ¯¾¡Ã½í¸û ÁüÚõ ¾¢ð¼í¸û «Îò¾2 ¿¡ð¸Ç¢ý¾¢ð¼õ
 4. 4. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¦º¡òÐìÌõ ¸¼ÛìÌÁ¡É ¦¾¡¼÷¨À Ò¡¢óЦ¸¡ûÙ¾ø ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¦¾¡Æ¢øÑðÀí¸û
 5. 5. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ±¨Å ¿¢¸ÃÅÕÁ¡Éõ ¾Õ¸¢ýÈɧš «¨Å§Â ¦º¡òÐì¸û
 6. 6. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 À½ÒÆì¸ò¨¾Ò¡¢óЦ¸¡ûÙ¾ø
 7. 7. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¦º¡òÐ ÅÕÁ¡Éò¨¾ ÜðÎõ
 8. 8. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¸¼ý ¦ºÄ¨ÅÜðÎõ
 9. 9. YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ
 10. 10. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010
 11. 11. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010
 12. 12. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 §ºÁ¢ôÒ Vs ӾģΠãľÉí¸¨Ç ´ôÀ¢Î¾ø
 13. 13. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÅÕÁ¡Éõ ÅÕõ ÅÆ¢¸û -þô§À¡ÐÅÕõÅÕÁ¡Éõ -ӾģðÊýÅÇ÷
 14. 14. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÅÕÁ¡Éò¾¢ý «Ç×
 15. 15. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ӾģðÊý ¸¡Äõ ãľÉí¸¨Ç ´ôÀ¢Î¾ø
 16. 16. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 Å¡¢ Å¢ÀÃõ ãľÉí¸¨Ç ´ôÀ¢Î¾ø
 17. 17. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 À½Á¡¸ Á¡üÚõ §¿Ãõ ãľÉí¸¨Ç ´ôÀ¢Î¾ø
 18. 18. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÍÄÀõ ãľÉí¸¨Ç ´ôÀ¢Î¾ø
 19. 19. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 «ð¼Å¨½¨Â À¡÷ì¸×õ
 20. 20. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÅÕÁ¡Éõ ÅÕõ Ũ¸¸û ӾģΠÅÕÁ¡Éõ ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¸½ì̸û
 21. 21. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÅÕÁ¡Éõ ÅÕõ Ũ¸¸û ºÃ¡º¡¢ (regular) ÅÕÁ¡Éõ ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¸½ì̸û
 22. 22. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÅÕÁ¡ÉõÅÕõ Ũ¸¸û ¦ÀÕÌõÅÕÁ¡Éõ ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¸½ì̸û
 23. 23. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÜðÎÅðÊ¢ý À¡¾¢ôÒ Ó¾Ä£ðÊý Á£Ð ¿øÄ À¡¾¢ôÒ ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¸½ì̸û
 24. 24. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ÜðÎÅðÊ¢ý À¡¾¢ôÒ ¸¼ý ÁüÚõ À½Å£ì¸ò¾¢ý¦¸ð¼ À¡¾¢ôÒ ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ¸½ì̸û
 25. 25. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ӾģΠ´Õ Ó¨È Ó¾Ä£Î ¿¢¾¢ ¸½ì̸û
 26. 26. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ӾģΠ¦¾¡¼÷ӾģΠ¿¢¾¢ ¸½ì̸û
 27. 27. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¸¼ý ¾Å¨½ ¦ºÖòоø ¿¢¾¢ ¸½ì̸û
 28. 28. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 µöç¾¢Âõ ¦ÀÚ¾ø ¿¢¾¢ ¸½ì̸û
 29. 29. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 Àð¦ƒð Å¡úì¨¸ì¸¡É ¿¢¾¢¸½ì̸û
 30. 30. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¿¢¸Ã Á¾¢ôÒ¸½ì¸£Î Å¡úì¨¸ì¸¡É ¿¢¾¢¸½ì̸û
 31. 31. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¬Ôð¸¡ôÀ£Î Å¡úì¨¸ì¸¡É ¿¢¾¢¸½ì̸û
 32. 32. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ð¼Á¾¢ôÀ£Î¸û ´öç¾¢Âõ Å¡úì¨¸ì¸¡É ¿¢¾¢¸½ì̸û
 33. 33. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ð¼ Á¾¢ôÀ£Î¸û ÌÆ󨾸û ¸øÅ¢ Å¡úì¨¸ì¸¡É ¿¢¾¢¸½ì̸û
 34. 34. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¸¼¨É ÓýÜðʧ ¾¢ÕõÀ ¦ºÖòоø Å¡úì¨¸ì¸¡É ¿¢¾¢¸½ì̸û
 35. 35. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É 㼿õÀ¢ì¨¸¸û ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û
 36. 36. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs 1. A§L TQmNmTô§dL SôuPôdPúWôApXÕCg£²VúWôCpûX.  EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏTYoLs :  ûT]ôuv EVo A§Lô¬Ls  LhÓUô] T¦ EVo A§Lô¬Ls  CuãWuv A§Lô¬Ls  EXLj§p A§L TQm ûYj§ÚlTYoLs  ùRô¯X§ToLs Utßm ØRÄÓ ùNnTYoLs (YôWu T@úT)
 37. 37. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR ùTôÚû[ÙmYôeLXôm.  RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU R®W SUdÏ CpûX. ...êPSm©dûLLs
 38. 38. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 3.TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ ©dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©kúRôm? BoYØm AdLûÙm CÚkRôp GûRÙm Ltßd ùLôs[Xôm. ...êPSm©dûLLs
 39. 39. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 4 TeL[ô ûYj§Úd¡ôoLs ùT¬V TQdLôWoL[ôL CÚlTôoLs.  ÅhÓ ùY°l× úRôtjûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô¾o. Esú[ CÚdÏm ÏûLs Tt± SUdÏ ùR¬VôÕ (ERôWQm : úLW[m, úLôûY) ...êPSm©dûLLs
 40. 40. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 5. Aû]YÚm TQdLôWoLs BYRtÏ EXLj§p TQm CpûX.  TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL A[ÜúLôp. SUÕ §ûUdÏ HtT AûR EÚYôdL Ø¥Ùm. ...êPSm©dûLLs
 41. 41. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 6. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. ...êPSm©dûLLs
 42. 42. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 7. Gu ûL KhûP. GlTÜmLôÑ ReLôÕ. TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm UtYo ûLdÏm ®j§VôNm ùR¬VôÕ. CdLÚ®ûV CVdÏYÕ Sm ûL«p Rôu Es[Õ. ...êPSm©dûLLs
 43. 43. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 8. TeÏfNkûRúVJÚ ãRôhPmRôu ...êPSm©dûLLs
 44. 44. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 8. TeÏfNkûRúVJÚ ãRôhPm Rôu  Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnÙm úTôÕ (§]N¬ ®VôTôWm JÚYôWm JÚUôRm.......)  ¿iP LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnRôp ùYt± ¨fNVm. Hu Guôp AûY ¨ßY]eL°u Y[of£ûV NôokRÕ ...êPSm©dûLLs
 45. 45. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 «À¡Âõ(Risk) ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û
 46. 46. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 «À¡Âõ±ýÀÐ ±¾¢÷À¡÷ôÀ¢ø þÕóÐ Á¡ÚÀÎÅÐ «¾¢¸ ÅÕÁ¡Éõ ¦ÀÈ «¾¢¸ «À¡Âõ §¾¨Å ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û
 47. 47. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 «À¡Âõ ±ýÀÐ ±¾¢÷À¡÷ôÀ¢ø þÕóÐ Á¡ÚÀÎÅÐ «¾¢¸ «À¡Âõ ±ô§À¡Ðõ «¾¢¸ ÅÕÁ¡Éõ ¾Ã¡Ð ¿¢¾¢ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û
 48. 48. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 «À¡Âõ ±ýÀÐ ±¾¢÷À¡÷ôÀ¢ø þÕóÐ Á¡ÚÀÎÅÐ «¾¢¸ À¡Ð¸¡ô§À «¾¢¸ «À¡Âò¾¢ø ÓÊÔõ ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û
 49. 49. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û ÁÉ¡£¾¢Â¡É «À¡Âí¸û
 50. 50. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û ¿ñÀ÷¸û ¾Õõ «Øò¾õ
 51. 51. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¿¢¾¢ ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ºó¨¾ ¾Õõ «Øò¾õ
 52. 52. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¿¢¾¢ºõÀó¾Á¡É ÁÉ¡£¾¢Â¡É «õºí¸û Å¢ÀÃí¸û º¡÷ó¾ «Øò¾õ
 53. 53. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 Ìʸ¡Ãý ¿¢¾¢ º¡÷ó¾ ÁÉ Å¢¨Ç¡ðÎì¸û
 54. 54. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¸ð¨¼ ¸¡ø ¿¢¾¢ º¡÷ó¾ ÁÉ Å¢¨Ç¡ðÎì¸û
 55. 55. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 «üÒ¾ò¾¢ü¸¡¸ ¸¡ò¾¢Õò¾ø ¿¢¾¢ º¡÷ó¾ ÁÉ Å¢¨Ç¡ðθû
 56. 56. TVS Rubber | Train the Trainer | 05-06 March 2010 ¯¾¡Ã½í¸û & ÅÆì̸û

×