Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

รับสมัครงาน

 1. 1. ti °tli3fl1l‘lf‘li§J€'l$i“/ ‘lZ‘l’lfll3l San %’ua: ,l’nsri’nLfianunnaLflatilugnfiwatlaniwa rialtviuatinfinawnwani riaituilrifins c-ialtmuafinfimnwsrian ri1LLMtlafin§’nn1sa1url3lu rl1LLv11.lau1tJ°zlNltJm shLiuuatfiawfinmulanfinufinuw riwitnuataiwwfinmu Lnfiennaaiiilatnasf riwtinuawfinmutiusnaucei Gl’lLL‘! /l‘l. lfl°il'l~‘lLfl§lENL§afla‘U’lEJVl3La LtaariwLtmuauwaillaafianatwawtta til’; tinsalaiswmfintlstawlasiuaflnsrinifianunnalflalfluqnfiwilanswu riattuuaiinfiwuanaami csiaityitlafifins fiwttwuafinfitanwifiaca dwitwuafinfinnwiqfiufialu rinttmuauwadaalata riwituuaLtiwwfinmulanfinufinuw riwttmlaLfiawfinawutnéaanaufialnai lihtimuawtlnmutiusnauél riwltvitlrzlwaLn'%lmL'§ana°uwvltLa LLfi3fil'lLLVlLl1u1U‘ll'l8l§8fiEl‘il'lEJ1/I3LE1 fiauitnwniuafinsfinlfianunna Lflatiluqnriiwilansaa réiasauatifianrlaltlfl co. crl1LL14tl~117'l%'u<. =11l’ns €1’om'. h¢1 Ltatfinsanaélwa em oiwiimuafinimaanaami - €)’ms'r. h<1 éhuau av amen — €fm'1n"n’i1a @ct, ooo um @163 riwttutlafifini — €fns'r. i1a fil’I‘l. J’JLl <5) 5&3? - ansanwsiw ©c3.’, ooo my: cam ofi’1LL1/1t. l~11Il’n‘5‘inn1i1l‘i’ar1 — €fc6m'a'N ’il'l‘lJ’3‘Ll ea fins? — tlmsnriaéiwa ©@°I, ooo mm @. c( fintlnuafinfinnwsanuiilalu — tTms'n7N il’l‘l. l’JLl Le: Fl£? li’l - fimswrlfiiwa sxaooo ‘UWI ©. t3.’ @'l’lLL‘lIl1.l<l1J'lEJ‘il'lx1lEJfi’l - tiniadna thuau co éfcrm - é'J’ni'1n"n’1'N m, <roo my: Llazfiuuilzlnwsnsafiwtlanswa ©, m:<: my: tn. ‘-D shLluuatihwtlnawulamfinufinua - é°iGliTl1<1 fil’lLl’Ju <91 Elem - aimswrlwsiwa c<, @.’oo ‘U’l‘Vl LiasfiuLfiunwsnseafiwdanswa Ls3,ooo ‘U’Wl / ©.ml l>'l”| LL‘l/ l‘l. l1.. .
 2. 2. -153- cm! fillLL‘l/ i‘l. l{lL’-il”I1l‘l1lfN'l1.ILf'1%lENflEJ1.| ‘7l1Ll§li]§ - amswfiwa fil’l‘Ll’Ju Le arm — Einswnwaln <§u@1,(§‘. ’oo um Lia: L3uLfiun1snsea%wilans13 @, mlc$C{ min vria finswnfiwa t<, c<oo mvi LintLiutflunwsnsariiwsilansn l. s3,ooo my: (lilulumzuqmautlfilewwtfiwniufiwtlnual cm; riailwlawfiniwutiiuinsur‘ - tinimiw aiwmu L69 561'? ” - €1’ns1¢l1sl1a c; <,e'oo ‘U’l‘Vl LintLiutillunasnsarllwtzlansn 19,000 mm @. c< ri1LLmurzl1aLn‘%leai3ana°u"uvisia — €1’ns117'n aiwuau 6) tins" — é”ns1n"i«'li'N @@, r§. ’oo ‘Ll’W| Lia: Lfiutfiunasnsaqtwtansaa cimmlciqd. ’ mm fie timswrlwéina mzoo my Lia: Lfiulflunwsnsatiiwtiansn b), ooo mm (lllulumwufimaufifiLaw1zel’1vi§uol1LL1nua) @. @o rhltuuauwnfiwatianat"tmtta - €1’ni'n7N sinnu ca {farm — aniwnfiwa c§>@, ti’oo ‘UWI LlatL'3uL'7laJn1snsafiw°ilans13 ®, mlc$C{’ urn M39 €1’n's1n"ni'n c<, «:oo ‘U’l‘l/ I naeL‘3uL1Tl1Jn1sn'sea°‘i‘1w: il’ans'ra L63,ooo mvl (lflulunwugmaufifiLawwsfiwniufiwtlwua) 163. r; maaJff&'v°l"; lU éinumeriaafiwu LtatqmauflfiLawnsfiwniuriwitwuataafififint afinsrihiunwsfinifian l9.@fl§l4I? l3~I1jl}C"? ll}l'3llllLLfi3éJfil1Il§Ll3l; l’9Q°l; l'l1l tgaalnsLti'1%’unwsfintfianfiaafinmauilfiilhlu Ltatlufifinumteiaafiwmnwu anrm cnb LL1rlawits1°u1lt1uJnj<‘? istLfiautiwsnjnwiwaLieu wn. lactcte t°farlal.1Jfi n. nmaufffiirlalu (6)) fiélnyzlwfilvla (I9) fiawqlalrlwniwfiutiunil (m) Lflutltglamlalunnunniaaituauusttfiulmti€J’u: i'wst: J1mnt'i’n§tl rmL"lJu1Jst: j°1JGl'aEJn31:Ju§2jv1§lfi) :21. finumefiaafiau (6)) LllusgfiaiqrlwtinuawaanasLied (ls) Lfiunulinawuanuwin nuiafiaulinmlmmsn nuinafinifia finiluifiilau lzlauuseneu vfiaiflulinmwuifilfiwuunlung mm. (m) Lflurgagllusaudwagnéhfinswtnws 1/1'§aQné'l’al1)iaantanswtnwilinau vfiamnnngmuwndu (e) Lilufiunwiealufiasiiuaufituifluflfihifianmaaahnu L¥l'li. l‘lllS3S’l°ll °’: g:1§§fi / (ct) Lilunssunws. ..
 3. 3. (tr) Liilunssalnwsi/ liatjjcéiwiariwl. L'vn. lafil'%’u?4ntaulun1iu‘%v11iwi$nnmfiaa vfiatfiaufiwflluwsinnwstfiaa (b) Liluunnaaiuatawn (ml) Lfluéjintiriafiulnufiwgnlnziriwfiwwnuwfifilqnlfifiannlwswtnstfiw nfinufinvmmtyw L'3'uu. rlLtllulvitiziwi/ iiunamfinflléinstviwlntnlitam/1 1/rlanawaifinavflnu (cs) Lilutgilnagnaalmelfiaan uanaan wialdaantanigiawufia fie viuatmuautaast (cs) Lflutfitnagnaalwulfiaan vfiauanaan Lwiwtnieviwfinifianwu wsts1t13’tgt1j«? ifi 1n‘§an1:Jn. ;]1n: ntJ§u (eo) LflufitnegnaalwulaaanL1/mtnstfiwfinfifiamwuwstintfitgtififiil ifiamwungnmwaélu (636)) LilurfiinanstviwnwiiqsfinlunwsaauL°zi1%’us1t1n1': vfiaitiwufificfiaau °lu1/nlaEJ<11u°zJa: %’§ r; ’*17ltta ”niLti'1%’un1irTnLfianLilaLflugnriwiiuninrilafiéfnumtélawiaumwal °U. (<§. ’) (:2) (ml) (ca) (cs) (eo) vfia (sue) nsw. mtfimstmunLiulfitfiaiuswtnwslfi Llntiwlilunitfifirinems riaafiiwumwu (C23) vfia (cs) QfigufiaaaanmnmuvfiaaanmnswtnailuLfiuaaailitfia Liatlunstfi fifinumtéiaifiamnwu (eo) Efilufiaaaanawnawuutaaenmnsatnwslutfiuawuiltltia Ltatciaafiltlfiu nstfiaanmnmu vfiaaanmnsrvnwiLwiwtnfimnaufiwfl tclwwiupfifizinumtéiaailiwunmmrm mb ‘U. (e)l1r"lfi?1m%a: i’nin’mL§anlrl Llnnsfi anfilriiunwséiwaLfluqnfimlunsauléinE1LflafiumnmstflutgfiwsatiaituuanaanwsifianLL52: elawiuwitfinizg ifiaaniLmiwwaiwtinwilaliuafinirinLfianltatlfiawtlfiltflhiu nwsrintfieniillausstjLtlfiuswtnws r°l~fi'i mwuufinfiansmniussmnmsiguurfirlfiauiuwsfl Ln cm/ Lsoctocu a»r3’u~7l bail iquwziu l9d“. o© Ltatnwunaauluiia at bums-i1a°l’aumLnsamnu aa": ’u17'l an fitnnu koéimd Lsn. Le3 amaufifilawnsti112i'§uri1LL1/l1la°zitJat: jrl: ‘l’nitl<§1Lean éihfi (6)) oiwtiuuailnfiwaanwanf - l. Gi§°u1l‘%tgtg1n‘§ vi§ar1tuqriaEl'm? iu:7lL171nUlri'l: lrl1n'i'ril°l. um°ufi°u'i 3vltJ1n1ans‘1/mtnfi 1/l"l~1i7l? lnTcl 1fiavI'n%'fi1/Ian (lo) tint: /iilafifins - l. ei'%’u1J'%: y,tg1n'§ 14‘§ar1:u'gtEaElN§iu*7lLfiaulfiluélwndwfi lua1°cJ1"3°m fifirnani (En) riwtlnumlnfitwnwsvlag -l.6l’%7u1J‘€tyty1m'§ v1'%"ar= jtuqrfiaslaaaufilfiauléflilriwndwtl luawtfiuw fifinwané fi1%19%1'i7§fl1afi§ awtfimsfiusennaunwamf arufim U31/11s%j§F‘ra fi1‘iJfi°U1Lfl$‘1:l§F1’lElGl'§ arufimwwtfituanwami m°u'fit'1 ‘lJ§Vl’lifi_Sfifil a*l°ufi°: nn1's°Jt1fi'1 awtfitfinawnaanitfiwuafifi nnimnwané / (<r) rlwliwla. ..
 4. 4. _d_ (e) ri1LL141la1i7n<-i1’nn1smu17l’al1I — l. oi’%’u1l%zyz; y1m§ wingmqriadaaaufltfiaulfiludwndwfi (dz) l? l1LLl/ l‘l. l&1.l”IEJ‘ilNl. EJfi7 - lriiuuitnwnfiafimsfitfiwtluga (Um) 1/fiatgniqriiatiwafiluilltfiauléi’ lzlrlwndwiiluawtfitwriaaiwa °il1‘ilEJfi’l ‘il’NEl'li'. lfil lb) ehLtnualihwfinaaulanfinufinun —ltis”uUssn1ni‘itJ1Tris3°1n°‘i1w (1l'a°u. ) wiegmqrfiadwatiuflLfiaulrilalrlwndwfl “l. ua1°ufi°zrl°zl1fir| eg ann'°; °u"l°1l'nn’1w awtflvwtlwafilfinniafinel luaatfimmaalanvinufinua vfiaviwtvinlulafinwanasfinizin (ml) cshtli/11.1:Lihwfinawulnéaanauflalnai n. t°1’ms1ri'r{1"1<1 @@), dioo 'U’l1/I rlaafirjtuauifi fifafi - l. Gi§UUS3fi'lfl‘T4E1°LlmS3‘U1‘l1W°ilu§& (Um) l. ufi’l°U’fi°U1‘ll1&§L5flVI3a‘fifl? l anifirmtnnlulafilwsnuuwnu awtfitwiwnlulafimanemfiamet °u. ansanwaiwa c<, c(oo °U’Wl céiaafinmaufifi final - ltiiuussnwnfiafimsfitfilw (‘1l'J°Zl. )ll. i.«lEl'l‘iJ15J°illl1ll‘ll’lLLa$§Lafli/ liijljflal (cl) fiwttmuawfinawuiiusnaun — léiiuqefin1sli'in1~mJstltinalsaifinuwauriuaauanfizy (1J. Fl. m) vfia Ustnwnfiafinsflasufinuwnaurlu (um) ‘1/1%7e1Jszn1niT4eJ13’rii: i'ttJ: Jfini: l1 nauume (ai. ‘.o)1A§'aL'fitiu”l9‘i”L: lrl1n'l1t‘i Ltaa - flFT3'l1l§ nznuznamn Ltatnawuthuwtyiwulumfiwfi nae - léfiuluautyamiusnnurlnwungwuwa (c<) ls‘l'1LL1/1‘1.la°zlNl. n§aai3ana°v1a1/itta n. 'e3’<as'1rl1s'h<1 @©, c‘t“oo ‘U'l‘Vl cviaafirgmauilfi Gldfl - : ,°ln31u§’na1ma'1:J1snLu: J1ea: J Llatfinawufiwuwaauluwfifil Llat LnaufififiawutiwuiluwittlaLflutuaalalfiaanda cs ‘ll vfia - lciiuqrfiussnwnfinfinsfitwtvrluqa (Una) luawtwitwfilfiarfieafiu éfnutuemuluvlfiafl ‘U. ansarlaslm maoo ‘UWI riaafiqmamfifi final — finaminilwuajujsnLlatfinawutlauatyaauluufiwfl Ltattna Ufiifimuéiwufimlifiatiluiuawlalfiasndw cl‘: ‘fl 1439 - l. Gi%’uqo$lUssn1nfiafi’n's3°u1:T1w (*LJ“. n1.)‘lua1:u? °u117'lLF'ieia°iJ’aari’u é'i’n1:in. ita1ulu1n1iwi7l / (eo) Cv'l'lLLVl°l. l~‘l. ..
 5. 5. _&_ (mo) GHLL1/r1Jau1sJvT1sJL"§ena‘u1av| :La n. emswewfiwa @<e, d1’oo mm/1 fieafifimaufifi éfif: — 1‘]m1u§7e31:Ja1:J1saL14aJ1zam LLazfim1u°z?1u1:ymu1uw13117i urn: LeeU§iTE? m1u671u1TTmLL5aLfiunaawlfifieendw as ? J fie -1c3%’u'. ;efi1Jszn1mfiafi’m'fi°uw°?1w°? jguga (1J'.1a. ) °1ua'mJ'F‘a°u1~7'iL? ‘ie1*iTea fiufinvmzawulumfiwfi may -1é1'%’u1Jizn1efi7efi’eiu1a13I'1aL'§ena°v1ewzLa1fic51ndw°§u Lo v1§eLfieJu1fi 1aJ<§‘131n1711“. fi141/I1<1Lc? ’1EJ'; r°1’u ‘U. e’mi'w1"1€1’N a<, c¢oo ‘U’Wl éfeafiemaufifi 974?: - fieawuieawuawuwsaLLazfim1m°fi1u7:ya1u1uMfi117i ma: —193'%’u1Ji: n1mfiefi’miu1aV71eI3ena*z1'1eJ1/mLa1:. ic31nd1*i'f1.4 19 14‘§eLfieJU1s7 1:jrs‘hn1711’Z|5”luvI1aLc? ‘r'e1ur°1’u en. fi’11Auen13LLa: “fe'n1s§ua:3’es °Lfi; jUs: am‘e: a:; TeiL*z71§UnNewLfien °ueLLa3?'Ju'Lua: i'es93"wmuLeaL‘vh1fu 17'iz1'3uaiiWr usseLLasLLc6i<1c5‘iu'a a’1’111’nU'§1miw%’we'1ns14efla niuasiwawfim °i? u ca: €? ~1LLrn”3’u**7'i es'e<—Ls: ;b amen l9c%. ’c€: c:$ 1u'3’uLLa3Laa1s1°un'fi meL°t'1"1 mm or: £.mo - ©L63.oo u. LLa: n"rmJ'1e mm @m. oo - ©b. mo ‘Ll. z. LenawsLLawé’n§1un1safies 5&5 <16) gumawfiwmalaiaqmwnanLLaxLLdumc-i"1 ‘mm @. c€: ><1s ‘fie : he1:J'Lfiu <51 ? J (fiufifiuafiei) efiuau an 31] cafib Uisnwmfiaffmi M%'eU§: g:ynJ”ms @ i: LfisJuLLamwan1sfin1:n (Transcript of Records)ViLL31miifiLflulfiflQEu’; GEfi’1ifin19'19li»'u31’1:. J‘1Ji3f‘I'1¢1‘§"1.J?1iI’F1iTm8s§I'ed? T'IL§efi1ifin191LLa3 1éf%’°uempifimnEjfi‘e’1u1ee1.g: Tfi. n1sJ°1u‘3Lfi‘Je%'uai1’ei u: "emT'1L1;1 aiwuaueeiwaz Ls effu figafif fie: fied'1Li‘Juc§e‘h1.§en1ifin1;~nmnuufinqmsfijguflsznwefiefims 1n‘s7e1J%: y:g’n3’ms eeaanwufinuwiemfu es fiecmzmgvrme fig 1/fies: LfieufiLr'fi'enrTun1izi7L5sen1ifin1:nmaJv1é’nqmsweaanwufinwvfu'1 t: 't‘Ju Lnzwafi I61aeafieafiwfien1ifin1enn'reJ'lu’a’uTJe%’ua1‘Tr1s fie fufi lob arms-m l9<? :c€. ’c6 °lunszfifilfiawuwinfiwwfingwunwifinuwfianzi11m§uw§e: J°1Ua:1’es¢TeLfienle’ r’1“h3I’1.i11A13a<f"1e%’usea¢3mqvfifianwufinwweenlfi Ieesz14z11°zn"a1n1'7I'a~i"rL§emifin1:nLLasi’u~7i=7i1¢? §u eufifiusznnmfiafims vr§e1J§qJ, :y'nYmi fiaeséieae§jma1uri'Twue*? ui‘Je%’ua: J’es : J1‘e‘iuLLvIu"Ls51’ aim fimiflsafiwcfiufliseneu LLasvI: L1‘J‘eu1'I1u w: "eaJeT'1L1.n fimmedwaz aeffu @f. c€. ’1.°lJEl1.. ‘l§y’lCfl°i‘J’UiE1EJ1J65 QL 1/1131’a'?1e'§f’useam3m‘: 'Jea'reme1nLLwvIs5'i111Ju‘fJu Iiemuemfi %'fieenIeeIiawe1U1amea%’§ vfies”fa11/rfie 1/1§eLen°uu LLa: een'L15fL: JLfiu 6) Lfieu w%’e: Jfi'1Lm fiwuaueéwaaz 6) min (LawwsfiafinsfiwLL1/r1Jaw1Ia'n¢nu°z'3’usasJuc5) cm: LE]f'1E1'Ii1/1’1‘1f1'li‘I/ |‘l/ I’131C°'1’LLfW' wfiafiefiwfiig (LL‘L|1J aeaz) 1/fie°lua*1r41": y (LL‘U‘U ae. e<)v1§e iifiuieawanwieiueLfierwwnineaLfiuL°z71%’uiwmnwimwwsneaflszfiwnwfi (LLUU amzm) w§emfi'1Lu1esJNa: Len efiu / @.’. ‘o 1/réfngwu. ..
 6. 6. JO- cqib wfingwufiuq (5151) L7iu1uLUfieufie<? h fiieaqa°Lu1/L: Lfieuausa w%'eaJa? 'IL1.n ahuuueewaax ce efiu am! rfiafiesezfieaiiwfingwuuwlfiesufiauiufiufiuiuafiei ni1Jaiiwa'L: 'ime31:J%7U Lenawiluafiei vHnfiuLentm<>ha 6]151:1fisufiauewufifiwmuelfluuiznwm'1 (($23sLUa3:| ’fl3QfJ/ UsLW17n§Jfi']3J730?j7Ua@fl1sé1/ vLfie:1"iefi'n: fl,aJ‘i'1’vLLeulaieaufiau 1/fielaiauyisfi laidwfiaenizfiim v1fieLLuULena'L§vié'n'm1aJfi§yg”3umm7ifimue vfieiaiufififimm fi’1LLumJ’1 1/1fie1:J"Lfifiun1a1uLaa1fifiwwue nsaLasiwa13‘Jeez1;aj%’Ufie1scu'L fiafi IfifiefiwfiwLmLenmsv; nefl’uIee7:7nizm19°uu1e Le a LLaz1fis§afieiLfimu fi1'§me<1'. i'L “zi’1LmQnfie<1” LLa: aaa1efiefiefi1fiuLenmivLnafi‘u w€eu1fia1fifieLfiaafi1fiumfin_§1u m'Lm'Ie (ails) — @: .b5L1/!1(L§EJU§EJEJ am mfingwufifieafiulufiuaeunweemuL121:n: aaJfi’urfi1LLwJa (aeufimnwai) fie 1U%’UfieaLLwwEF67}: een1fi’1:flLfiu <5) Lfieu LLazLLaev. i1hiLfiuisefieafihumwmng flfl/ ‘I. dwfiaeiie we. l63cé‘. ’<§. ’sn fia1fiLLd §’mIie1u33zwLLwi'ni: eweL°? '1e T. i9‘lL1/‘1"l°i‘J’”I111J‘i3EJ; ‘S17+1Ji'lf'Ig, ]EJ'lf1'liL“fJ‘14l‘1‘fi%’~‘1Lfi8%LLd€fQfl3J I'mfiee"LLawfie°11?1’Im1a A J’ v Isfiwi-. +;js1Lses<1 IsefiefieizfieLmvfieiieLfise%’afiUs'Lng]e'1n’rsL¢iu‘§cv11»fie§uLLia qua LL61:Lflueflasififienwsflgummuluwfiwfi mwfi nxw. riwvme ct. Lfieu1*un1sS”ua:3fisfi’eLfien cm» fijafiesfieLfiene3fieaL‘TJut§iI"gvinfiifinuwmiamwufimamfifiLew13éI’1‘L/ i%'u s?1LLm1Jwea: jfifivI%afifiifie Lfien 1u°iTe Lsn. L=n TeefieqLi‘Ju; §e?1L§en1ifin°mLLaz"Lfi%’Unwsetgfifiewn pf‘ewuweeagfifinwelufiufimfiuafieiaeu fie i’u‘17i Lsnb eawfiu bctctcs fiaaf n'1:e?1L§ermfimsnmwuwfinqmsfiufliznwmfiafims wfieflfisynpfims Gueaaewufinisfle esfiemmngmmwe n. §]1A‘€ei: L‘fieULfimrTUn1iz%’1Lfienwifinwwewmmfingeimea amufinw'n‘I? uL‘? JuLnm6fi (€1.19 fiafifiifieLfiena'L: m:LaaJ’eifieLfien1fiL17‘Lea 6) Lfi1LLwL. ia LfieafifisfieLfienLLfi3 eaLUafiauLLUaav€eLLfi”L°ufifl1n"L61’ can pjafieiaeufiefiuEeraeulunuses'; eaeuLLa: §useamuLea'i1 Lfiufififimaufifi msam:1Us: n1fi%’uai‘L’esaeu LLazfieanienswea: Lfieem'N ‘L TfignfieafisUfi3umsam'mm1uL*? Jue%a ‘Luni:17L17LL'? e<n: Jfiewawee°’uLfiee1npjafiei vf§ems3ewu1HLenawiwé’n§7u fiafiafiesaeufiwmfifiu lzisrsa v1§e11JL‘fJu1UmmJs: n'm%’ua:3’fisaeuez<fie'i1rjafieiaeuLflufiewmfimamfifiiunwsafieiaeu e%3af‘: aJ1cfi’aLLc6i¢’1’u :3. n"L3115:: n'w1s1a°Tien§a: ]’rLsL‘t'I1%’un1ifi’eLfien '°; ’u new amu17fi’mLfien niuaiswawiimezuiznwmiwe°fier§afiesLfi71§un'LsfieLfien "Tu Lam amu17LfieLfien LLa= ss: Lfieufi§n1sfieLfienIu*3ufi b wqfifimeu l6:Jc§. ’<§1c$I51EJE‘l’l1.| ’lfifi€v‘lfi3%31EJ‘fi81Lfi17i81fl1ifiimfiiiwfififlfii fin cc 1nfie17LL‘3u1suLfi°uean3:Jasiwa1:‘im http: //www. ex<: ise. go. th firfie “‘zJ'n%’uafifii<nu” / (ml) mfinams. ..
 7. 7. _mj_ mi. wfin2_3miLLa: fifin1ifieLfien ii L63 me fie gm mem'L1L§m'LLJa1mie1'fi°1°f5'Lew1w‘i'LLLvnJ<1 (eaLLuuLfi: ,J @300 fizLLuu) ‘1/Leaeu fiawmfifiawuanuwie <m: Js1eazLfieefiwie1U1i ((5)) fi’1LLm. iafi7n‘iv1enmam€ °1‘i'f"3‘5n1iaeu°i7eL°7'JsuuLLuUUi1Te fiwuau @>oo ‘fie (fizLLuuLfia, J ceoo fimuu) s1eazLfieemuL1‘fevI1"n11 fiaii — eawmfifiulflLfieafiunsuasswawfim — fiawmifialflLfiaafiufiufiwasiwawfle - m1u§7Lfieafi’un1s‘iLfiswzfifiufiwaiiwawflm - ea1:J§’Lfie1rTuz? ’ae: J Lmswgfie LLazn1iLfie5LufJefi;1§Tu (Le) :51 LLv1u'afLfini °l°t'f3fin1ie1e1J°HeL“z"J&JuLLUU1Ji13L’eJ éhmu ©oo “(Te (e: LLuuLfiaJ ©oo fi3LL‘lJ1J) i1easLfieem1LLf: e1/Lfi°2n fiaaf — fiu1m§fi11ULfimfiuniuaiswawfim - m'L: J§mmL°ir'1°IeLfieefiungwmwufigfiisamgzy — we: 's'L°ufJ’r; yLxjfififiufififiswnwswwflnfisea we. L-ac: mc< - wszWufJ’: yzy”fifi: mu%’ufievL'NazL: ‘Je= ueaLe"L1/rfi'rL‘7i vwi. Le3CqYmc< LLa3i3L'7au17LLfia3°iTea — fiawuifiawuL°fi“fI, eLfianrYun11§vTu1ULLa: n'rfiasswawfim — erLu§LfieafiUfiafim Lmwgfie LLa: n1iLfie€lu{JeeLTu (en) <s'i1LLvL1JaL3L'n'3°z1'Ln'riv'fi'z=1e °1‘3‘3'%'n15z1eu°? J'eL°fieJuLLuu1Js13'zJ e°1mu ceoo fie (ezLLuuLfi3J moo e: LLuu) s1ea: LfieJem: ,JL1fe1/1fi‘zn fiai‘: — eanuifialflLfienfiunsmasswmfim - ixL13‘euéhfinuwenfigmumfidwfieanwifiae vm. Iscamct LLa: fiLLfi1mLfiuLfim — wizs'1°UfT£y: y”fie7;'1:J§*ufie‘L/ ma: Lfim°ueaLfi'mfi11fi vm. l9c§‘. ’mc< LLaxi: Lfieu17iLfim‘i7ea - ws3s1°z11T: g:1j’fi°fJ'eL3a6zJnL=11s°zJeaiwmi w. r=1. Lmmo — e'n1J§7Lfie3r°fua°1’afiu Lfiiwgfie LLa: n1sLfiea°1u{]eefJ’u (cf) s‘hLLL»11Ja1;Tna‘1”en1sa1u17"L'a1U °l°t73‘§'m'iaeu°?3’eL°iEJuLLUuUi137zJ aiwmu moo fie (e: zLLuuLfi: J moo fl&$LL‘u1J) i'LeJa3Lz7J'sJcv1rm: JL1"§e‘L/ Lfi°u'L fiafi — e31m§L7HLULfieafiunsmaiiwawflm - weas'L°z1iT: y:g”fi°fieQa‘zina1i°ueai1*z1n'rs vm. bc€. ’aio - wizi1°z113’: y:g”fie: nLJ%’UfiewNa: :LfiLe°ueaL€1’11/L1Ih°L7‘L vm. Lgctmce LL83 szLfieu17iLfim°z'Iea — wsziwenqwfimdwfiaevifinLnm°fiLLa: fiE'n'mJ‘%1msfien1sfiwLfiea17ifi vm. Lsscmb — isL13‘aufiwfinufienfiguucfidwfiaemuawsusim vm. |oca‘. ’Le: ;b LLE125 17'iLLfil°zJL~fi: JLfi1J - ea1u§Lfieafi’UzéT~1fim Lmswgfie LLasn1sLfiea°lu{]eefiu / (<31) 6?'LLLwL. L'a. ..
 8. 8. _a'{. . (ct) cfi1LL1n1.iame°zi'NIes'L °Lfifi%'msaeufieLfieuLLuuUsfi7e fiwuuu ooo fie (ezLLuuLfi1J ooo fi: sLLuu) S'LeazLfieem3JLfie°mfi°zn fiafi - eawuéjfialflLfiaafiuniuasiwawfim - eawufifieafiuawufiwudeafiwa m'sLfi&mLLaze1uLLuumuriea%"N - e'mJ§m'L: .La'raJ'LarmNfimnmfieuLLUuIeen1§LfifIUiLLnsu AutoCAD — emL§’Lfi&nfiué1’ae: J Lesfigfie LLazm'§Lfiefiufiea; fiu (b) GT1LLwLJaLfi1wfin<nuIamfifiufin1en ‘LfififimsaeufieLfiauLLUUUifie fiwuau ooo fie (ezLLuuLfi: J ooo fl:5LL‘1J‘lJ)i’lEJ§1$L§‘EJL§1G1'13.JL‘1jl? .l‘l/ i1‘3J°l1’1 fiafi - fimuifiuluLfieufiunsuaiswanfim - m1:J§'LfieurTUa1uIam171’w1ufin1:r1 - e'. m.J§Lfianfinn1iwfimfieLfien1iUi: °mfiufiu5 - emm§Lfieafiufiafim Lrwegfie LLaxmsLfiefi, ufieefiu (ml) GT1LLvL°L. iaLfi1wfino1uLfifieaeem7nLme€ 1fififin1iaeufieLfieuLLuuUsfie {hum ooo fie (C-wLLuuLfi: J @oo ezLLuu) s1ea: LfiaemwLfievrfi‘m fiafi - mm§fi111JLfienfiunimasswawfim - m1sJ§Lfie'afiun1'srgLLafi1'§afin1:n LLa3fiemLLfimLefieaeemfiaLmefi — fl’J’11J§(fi'1U Computer Hardware, Software, Network, System Security - wesswfifizyflfidwfiaenwsnszfiweawufieLfimfi°uee: L17nLme€ we Lendidéo — eewaqfifieefiufiaeu Lmwgfie LLazn'fisLfiefi. ufieefiu (rs) fi1LLmu‘qwfinmufiuseeufi ‘1fiTe'msaeufieLfieuLLuuUs1J’e fiwuau (E10 fie (ezLLuuLfiaJ ooo fl3LL‘| .J‘1J)3'1EJ§%3L§‘EJ£5l9'? '11JL1‘fi/81/i’13°l1'I fiafi - emrfifialuLfimfiunimaiswawfie — eawaqflfiaafiufiaeu Lfiswgfie LLazn1sLfie<fi. ufieefiu - e'. n:J'§Lfieefiuwszswfifizgajfieswesmaun W. F1.Lsa<tls3LeLLE181‘71‘LLr3fl. °UL17‘fi§JL§: J — m1m§Lfieafiun1sfi1§a%“nw1sneucfi - e'mJ§Lfienr'f~uLLwufiLL61:Lfiuw1amses1es°1uL°umn§aLvwwvnues LLa: L*um*LJ§um= ma (ex) L51LL1/LLJa*Li"LaLr-wfieaLfienafiwervma‘IfififimimeaeunwsU§fifi<rLu meaeuauiinnwwwwfiwenwe mwafifimifiemznis: Jn1sri"Lmue Lfiu vleaeunwidhefiw bé. ’ Lama vreaevnwsfia o, ooo LEJWS Lfiufiu (e: LLuuLfiaJ ooo ewuu) (oo) finLL1mJau1efi1eLfiena‘u1ev1sLa Ifififinwsweaeunwsfifififiawu weaeuamisanwwmwéwenwe mwufifinwsfiemznssmnfisfinmue Lfiu 1/Leaeunwiziwafiw [€961 Lama vreaeumifia o, ooo Lams Lfiufiu (e: LLuuLfiaJ ooo ewuu) mile) mv-=1r«= L<a'La, JL1/1:J'1m: Jr’L’1J<fi1LL1/ILL: (e: LLu1LLfi: J ooo esLLuu) nsuaiswmiimezfiwLfiunniiesflfififinwiaeufimnwai (e3LLuuLfiu ooo emuu) ‘1/‘| f1ffi’1LL‘l/ iu‘x‘1 enLfiufi1LLmiawfinmufiuiaeufi ewreaeumsfiuseeufi (ezLLuuLfim ero emuu) LL61: aeufimnwafi (ezLLuuLfiaJ czo emuu) .2 gr / mu. ..
 9. 9. _G<_ fiafi nfiiaeufiun1t: +:Lie:1Js: LfiuQ'Lfi1%’tJn1ifimLfienLfiefiewim1e'nmLw, J'mau fiur€hLL1A1jw1fi'117i etnflszfifiahufia Uizfifinwifinten Uszfifirnfisfimu ewnnwiémnmwqfinssufi 1Ji1ng°uetc3’Lfi1aeULLa: e1nnwifimnwzfi fiafi e1eIfififimsfiu'leLfiuLfiu Lfiefimim'mm: JLvrm: :an Iufitufiwm Lfiu mm§'fie1e1fiLfiJuUiaTefiu“1unwsflfififimuluwfiwfi r-mmmzmn Uizauntsai viwfimen eflfifieemtrfi fimmfi eiiewusimfieafitiwnmiwaLfieu qmfiiiu efiafiiiu fi1i"LJ'fi‘tJCfi1 Lfiwfiufiiamawuiuufiafiafiu LLazfiaLnefie: ,L e11ufie§L‘§ua§1qai3fi Ufinwzu ‘lmwfisu Ltazuefinmw eshafiuLfiufiuLL61:33:4fiaaminuwfinausinusfifiwL*7Ju°z1e<1afiwLLLa1ia fiafi Qflfimfiaeunwfi van’: a/4 mmLvnnzaufiufiwLLwfiae: fieaLfium/ IwwunwseeLaenmumeednatfiezrratmu1snfi1fiLzLw1wT1LLvL1Ja mnfimvrueIea1r3L'fi: LLuu11ic5'Ln'i1%’eaaz bo cs. Lnmfinwifiefiu 1124' A! u gvLe: nea1Lfiur§’1fi§un1sfieLfien fiesLfiufiaeulfiezLLuu°Lun1iaeuLL9ia2me Iaiéhndwfieeaz bo ce. mifiufi: yfis§1fi"ufie ‘en uu nwifiufizyfisjfleiv "rmfien esLfieaéwfiufiewncfijlfiezLLuusaugaqmaau1m'Lué1fiu at ‘lunseifififijaeulfiezLLuui: mLvhfiu lmgaeulfiezLLuumem1uLvLmsa: Jfi’tJc51LLv1Liam'Lnni1Lfiug§'e§J: val lufiweuwaandw fififie: LLuun1eea'L: JL14msa1Lrfiucr?1LLm. iaLvi1r’1’u '1fiQ'aeu"Lfie: LLuun1ee31u§ ‘U fimtawansn17'i‘LfiLew1w? '1LLMfiaLfiuc§eg”1ufi1fiUfi§an11 fiflfinsLLuun1em1u§'e11ua1m13afiIfi Lew1:csTwLLL41JaL1/i1r'1“u°I. fir§fi1fifiuLafiUssfi1c3f'aaeUrieuLfiufieg‘1ué1fiufi§13nd'L J I) S III] U Ii Q” U IS I1 d I A H 6/ 0'; III 5;’ Q] 8| nwsfiuuryvrfilm u mean e: fiuU: yfi11LUuL'aa11uLnu ©‘U uumLLm ‘1J‘U‘L4 gym ‘I! ’ IQ 6/ 4 I Q G) 41¢ V: OJ Q I/ OJ U 3 I U U § 313.1 U G 5 Q” LmmatmseeLaeneemmennuu n LL61: G1‘lJU‘1Jm°ll: L sum en°1vmLLa1 ucyeujle u eLaenesw Lfiue’uenLfin Usznwm Lu fiufi (V eaten W. F1.leeZc8.’c$ (aafie)fi: y:m measfiuemfi (uwefizyryw meafiumaafi) seaefiufi 1J§fifis'1°nn'rsLLvLu efiufinsuasiwawfim éhtuwqnfiea '3», Oh (maawafifi/ Len efimuzfi) finwfiwtnnsuefiafiwuwzgnws ’ ‘§{‘G}E11F"I1Jlr: Jc€. ’c€d

×