SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
Arto K. Ahonen
KT, Yliopistotutkija
Pisan kansallinen
tutkimusjohtaja
Koulutuksen
tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopistoFinanssiala 4.9.2020
Talousosaamisen raportti julkaistu
toukokuussa 2020
Saatavilla vapaasti OKM
verkkosivulta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
263-827-4
Suomen keskiarvot -trendi
547
543
547
536
524
526
520
536
544
548
541
519
511
507
538
548
563
554
546
531
522
537
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Lukutaito Matematiikka Luonnontieteet Talousosaaminen
Tässä mittarissa oppilaan saavuttamaa
talousosaamisen pistemäärää verrattiin
hänelle lukutaidon ja matematiikan
osaamisen perusteella johdettuun
ennusteeseen. Ennuste saatiin tilastollisella
mallilla, jossa oppilaan talousosaamisen
pistemäärää selitettiin lukutaidon ja
matematiikan pistemäärillä. Mittarin
arvoksi asetettiin oppilaan saavuttaman ja
hänelle ennustetun talousosaamisen
erotus.
Jonkin verran oppilaiden
välisiin eroihin koulun sisällä
vaikuttaa se, osuiko koulun
otokseen 8. luokan oppilaita
(13 %). Suomessa 8. luokan
oppilaiden keskimääräinen
talousosaaminen
oli 55 pistettä heikompaa kuin
9. luokan oppilailla, kun
vastaava ero PISAn
lukutaitotuloksissa oli 42
pistettä ja matematiikassa 37
pistettä.
Tytöt 540, Pojat 534
Kiitokset mielenkiinnostanne!
https://minedu.fi/pisa
https://ktl.jyu.fi/pisa
arto.k.ahonen@jyu.fi
Suomen Pankki
Talousosaamishanke
Miten laaditaan ehdotus talousosaamisen
kansalliseksi strategiaksi?
Anu Raijas
4.9.2020 29
Hankkeen aikataulu
1.9.2020 30
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Hankesuunnitelma M
Suomalaisten
talousosaamisen nykytilan
tausta-analyysi
K R
V
Muiden maiden
talousosaamisen
strategioiden kartoitus
R
V
Toimijoiden ja hankkeiden
kartoitus ja arviointi
K K R
V
Kansallisen toimintamallin
kehittäminen
K M
Ehdotus kansalliseksi
strategiaksi
R
V
Verkostotapaamiset T
V
T T
V
Ohjausryhmä K K K K
4.9.2020 31
Talousosaamishankkeen rajaukset
• Ne hankkeet ja toiminta, joilla pyritään parantamaan yksittäisten
ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja erityisesti oman
talouden hallintaa
• Taloudenhallinnan välittömien ongelmien ja riskien ennaltaehkäisy
• Kansalaisten toiminta finanssimarkkinoilla sekä kuluttajana
digitaalisilla markkinoilla
• Koulujen ja oppilaitosten antama taloustiedon opetus EI
mukana, mutta ulkopuolelta sinne tehtävä toiminta KYLLÄ
27.8.2020 32
Opetussektorin edustus talousosaamishankkeessa
• Ohjausryhmä: Kristina Kaihari (Opetushallitus)
• Toimijoiden ja hankkeiden kartoitus- ja arviointiryhmä: Marjo
Sassalin (HYOL/Jyväskylän yliopiston normaalikoulu)
• Toimintamallin kehittämisryhmä: Aki Tornberg (Opetus- ja
kulttuuriministeriö), Manna Parvinen (Yrittäjyys- ja
talouskasvatuksen lukioverkosto)
334.9.2020
Kartoituskyselyn tuloksia (Raijas 2020): Kouluopetuksen
ohella kouluissa runsaasti muuta toimintaa
• Ikäryhmän hyvä tavoitettavuus
• Aktiiviset toimijat
• Pankit, Finanssiala ry, Talous ja nuoret TAT, Pörssisäätiö, Perintäritari Oy
• Suomen Pankki, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
• Nuorten Akatemia, Lasten ja nuorten säätiö, Nuorisoasuntoliitto, Nuori yrittäjyys ry
• Kohderyhmät
• Yläkoululaiset (erityisesti ysiluokkalaiset) ja toisen asteen opiskelijat
• Alakoululaiset harvemmin
• Opettajat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajat
• Toteuttamismuodot
• Materiaalit
• Vierailut
• Työpajat
• Verkko-oppimisympäristöt, etäkoulutus
• Kilpailut
• Hankkeet
• Opettajien täydennyskoulutus
3427.8.2020
Talousosaamishankkeen viestintä
• Some #talousosaamishanke
• Verkkosivusto suomenpankki.fi/talousosaamishanke
• Blogit
• Uutiskirje verkostolle
• Raportit
• Tapahtumat
• Yhteydenotot
anu.raijas@bof.fi
richard.brander@bof.fi
jenni.hellstrom@bof.fi
35
suomenpankki.fi
Kiitos!
36
Talous-, yrittäjyys ja
työelämäosaaminen ops-perusteissa
(PO/LU)
TALOUS TUTUKSI, ZOOM
Kristina Kaihari
4.9.2020
Koulutuksen kehittäminen Suomessa
04/09/2020 Opetushallitus 38
TUTKIMUSPERUSTAISUUS
JATKUVA KEHITTÄMINEN
YHTEISTYÖ
LAIT, ASETUKSET,
SÄÄDÖKSET
PAIKALLISEN
TASON/KOULUJEN
AUTONOMIA
04/09/2020 Opetushallitus 39
POPS: LAAJA-ALAISEN OSAAMINEN
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta
taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Oppilaiden tulee saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
• kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen,
yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan
jäsenenä.
• opetus järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan,
oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun
osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
04/09/2020 Opetushallitus 40
YHTEISKUNTAOPIN TEHTÄVIÄ vl. 4-9 (POPS 2014)
• rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja
taloudellisiksi toimijoiksi
• vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri
ammatteja kohtaan
• oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen
perusasioihin.
->Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia
sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään
• Toiminnalliset ja kokemukselliset työtavat, monipuoliset oppimisympäristöt
KOTITALOUS : arjen talous- ja kuluttajaosaaminen
MATEMATIIKKA, OPO: TET!
04/09/2020 Opetushallitus 41
04/09/2020 Opetushallitus 42
LOPS2021 3.6 Korkeakoulut, työelämä ja kansainvälisyys
Toimintakulttuurissa, laaja-alaisen osaam. toteutuksissa ja kaikkien oppiaineiden opinnoissa
Työelämävalmiudet/LOPS2021
• opiskeluympäristöt, jotka lisäävät
jatko-opintojen, yritys- ja työelämän
tuntemusta myös kansainvälisesti:
toimintakulttuuri, yhteistyö
• työn, yrittäjyyden ja taloudellisen
toimeliaisuuden uudet muodot ja
mahdollisuudet
• Elämänhallinnan taidot, yhteistyö- ja
tiimitaidot, luovuus, rohkeus,
joustavuus
• yhtäläiset mahdollisuudet kaikille,
innostaminen
Ohjataan opiskelijoita
• tiedostamaan ja dokumentoimaan
opintoihin ja työhön liittyviä
kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja
osaamista (henkilökohtainen
opintosuunnitelma)
• jakamaan ja reflektoimaan työelämään ja
yrittäjyyteen liittyviä teemoja,
aktiviteetteja ja osaamistaan
-> Merkityksellisyys, positiivinen draivi,
tulevaisuuteen suuntaaminen!
04/09/2020 Finnish National Agency for Education 43
Yhteiskuntaoppi/LOPS 2021
Taloustieto (YH2)
- käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja
julkisen talouden näkökulmista
- Perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen
merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa
Kurssin tavoitteita on, että opiskelija
• ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
• osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä ja omaa keinot hallita ja
suunnitella omaa talouttaan
Sisältöjä
• Kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden
vuorovaikutus04/09/2020 Opetushallitus 44
04/09/2020 Opetushallitus 45
Aineistoja ja verkkomateriaalia
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/yhteiskuntaopin-materiaalit
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/s3-kuluttaja-ja-talousosaaminen-kodissa
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
kommentoitavina
• Opetushallitus on valmistellut luonnokset kriteereistä, joissa kuvataan mitä
oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7, 8 tai 9 eri
oppiaineissa.
• Arviointikriteerit on laadittu yhteistyössä asiantuntijoiden, opettajien ja
sidosryhmien kanssa. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnoksia voi
kommentoida verkossa 28.8.–25.9.2020
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen-
etenee-arvosanoille-maariteltyja
04/09/2020 Opetushallitus 46
47
Yrittäjyyskasvatus Kouvolassa
Yrittäjyyskasvatuksen ja opinto-ohjauksen koordinaattori
Minna Tuukkanen
minna.tuukkanen@kouvola.fi
p. 02061 57279
4.9.2020 Minna Tuukkanen
48
Perusta ja organisointi
• Väylä yrittäjyyteen –Kaakkois-Suomen
yrittäjyyskasvatuksen strategia
• Kaupunkistrategian yksi kasvukärjistä: Yritysten kasvu
• Perusopetuksen ops, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
NY-ohjelmat
• Kaupungin budjetissa resurssit:
– Yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori, assistentti (Kinno)
– toimintarahaa
4.9.2020Minna Tuukkanen
49
Käytännön esimerkkejä
• Miniyritystoiminta, Utin koulu, rehtori Matti Järventausta
– www.miniyritys.fi
4.9.2020 Minna Tuukkanen
50
Käytännön esimerkkejä
• KOUahead -koulutus- ja uramessut kaikille Kouvolan 9.-luokkalaisille
– Kumppaneina mm. Kauppakeskus Veturi, alueen 2. asteen oppilaitokset ja yrityselämä
• www.kouahead.fi
4.9.2020 Minna Tuukkanen
51
Käytännön esimerkkejä
• Yrittäjyys-erikoisluokka, Elimäen yhtenäiskoulu
– Yrittäjyysluokan tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus kehittää omaa yrittäjyysidentiteettiä ja saada
kokemusta yrittäjänä toimimisesta.
– Tavoitteena on, että jokaisen luokka-asteen yrittäjyysluokalla on kummiyritys, jonka kanssa tehdään yhteistyötä
yläkoulun ajan.
– Toiminnassa painotetaan omien
mahdollisuuksien löytämistä ja omien
voimavarojen tunnistamista sekä
yrittävän elämänasenteen tärkeyttä
kaikessa toiminnassa.
– Kuva: Keskilaakso-lehti 20.3.2020
4.9.2020 Minna Tuukkanen
Yrittäjyyden opettaminen
Yläkoulu & lukio
1. Thinking outside the box -esimerkkejä
a. yläkoulun ekonomia
b. teatteri
c. yrittäjän shadowing
2. Yhteistyöprojektit talouden ja yrittäjyyden
opettamisessa
a. Kaarinan lukio
b. Tampereen Business Norssi
3. Uudet mahdollisuudet?
a. paikalliset kehitysyhtiöt
b. verkostot
c. Elämäntaidot -kurssi
d. oman koulun opettajanhuoneen hyödyntäminen
Lisätietoa..
★ yläkoulun ekonomian opetuksesta: taru.kuronen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi
★ thinking outside the box & yhteistyöprojektit: mari.hannola-antikainen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi
★ verkostot, Elämäntaidot-kurssi & oman opehuoneen hyödyntäminen:
manna.parvinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

More Related Content

Similar to Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen

Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Outi Kallioinen
 
Osaava opettaja 2020
Osaava opettaja 2020Osaava opettaja 2020
Osaava opettaja 2020Aila Paaso
 
Amkista uralle -datasetti 2018
Amkista uralle -datasetti 2018Amkista uralle -datasetti 2018
Amkista uralle -datasetti 2018Miika Rautiainen
 
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eamkhanke
 
Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23Matleena Laakso
 
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiPäivi Kalliokoski
 
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptxUudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptxTero Huttunen
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Petri Lempinen
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...
Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...
Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...Oona Haapakorpi
 
Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017Antti Vainiokangas
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteamkhanke
 
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläMatleena Laakso
 
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTyöelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTekniikan akateemiset TEK
 
Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa
Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassaAmmattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa
Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassaeamkhanke
 
Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014
Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014
Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014Outi Kallioinen
 

Similar to Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen (20)

Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013
 
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittelyTieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
 
SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017
 
Osaava opettaja 2020
Osaava opettaja 2020Osaava opettaja 2020
Osaava opettaja 2020
 
Amkista uralle -datasetti 2018
Amkista uralle -datasetti 2018Amkista uralle -datasetti 2018
Amkista uralle -datasetti 2018
 
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
 
Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23Pedagogin digitystä 26.1.23
Pedagogin digitystä 26.1.23
 
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksiOhjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
Ohjaan.fi hankkeesta tuloksiksi
 
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptxUudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma_ITK_F.pptx
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
 
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...
Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...
Yhteiset tutkinon osat kestävän kehityksen näkökulmasta: CASE Kiltamallin tot...
 
Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
 
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässäTyöelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
Työelämäyhteys nykyaikaan - digitaalisia ratkaisuja kehittämässä
 
Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa
Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassaAmmattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa
Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa
 
Ajankohtaista 26.10
Ajankohtaista 26.10Ajankohtaista 26.10
Ajankohtaista 26.10
 
Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014
Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014
Tulevaisuuden osaamisen luominen, yliopettajapäivä 14012014
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFinanssiala ry - Finance Finland
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
 
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
 
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
 
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
 

Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen

 • 1. Arto K. Ahonen KT, Yliopistotutkija Pisan kansallinen tutkimusjohtaja Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopistoFinanssiala 4.9.2020
 • 2. Talousosaamisen raportti julkaistu toukokuussa 2020 Saatavilla vapaasti OKM verkkosivulta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952- 263-827-4
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Tässä mittarissa oppilaan saavuttamaa talousosaamisen pistemäärää verrattiin hänelle lukutaidon ja matematiikan osaamisen perusteella johdettuun ennusteeseen. Ennuste saatiin tilastollisella mallilla, jossa oppilaan talousosaamisen pistemäärää selitettiin lukutaidon ja matematiikan pistemäärillä. Mittarin arvoksi asetettiin oppilaan saavuttaman ja hänelle ennustetun talousosaamisen erotus.
 • 11.
 • 12. Jonkin verran oppilaiden välisiin eroihin koulun sisällä vaikuttaa se, osuiko koulun otokseen 8. luokan oppilaita (13 %). Suomessa 8. luokan oppilaiden keskimääräinen talousosaaminen oli 55 pistettä heikompaa kuin 9. luokan oppilailla, kun vastaava ero PISAn lukutaitotuloksissa oli 42 pistettä ja matematiikassa 37 pistettä.
 • 13.
 • 14.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 28. Suomen Pankki Talousosaamishanke Miten laaditaan ehdotus talousosaamisen kansalliseksi strategiaksi? Anu Raijas
 • 30. Hankkeen aikataulu 1.9.2020 30 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hankesuunnitelma M Suomalaisten talousosaamisen nykytilan tausta-analyysi K R V Muiden maiden talousosaamisen strategioiden kartoitus R V Toimijoiden ja hankkeiden kartoitus ja arviointi K K R V Kansallisen toimintamallin kehittäminen K M Ehdotus kansalliseksi strategiaksi R V Verkostotapaamiset T V T T V Ohjausryhmä K K K K
 • 32. Talousosaamishankkeen rajaukset • Ne hankkeet ja toiminta, joilla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja erityisesti oman talouden hallintaa • Taloudenhallinnan välittömien ongelmien ja riskien ennaltaehkäisy • Kansalaisten toiminta finanssimarkkinoilla sekä kuluttajana digitaalisilla markkinoilla • Koulujen ja oppilaitosten antama taloustiedon opetus EI mukana, mutta ulkopuolelta sinne tehtävä toiminta KYLLÄ 27.8.2020 32
 • 33. Opetussektorin edustus talousosaamishankkeessa • Ohjausryhmä: Kristina Kaihari (Opetushallitus) • Toimijoiden ja hankkeiden kartoitus- ja arviointiryhmä: Marjo Sassalin (HYOL/Jyväskylän yliopiston normaalikoulu) • Toimintamallin kehittämisryhmä: Aki Tornberg (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Manna Parvinen (Yrittäjyys- ja talouskasvatuksen lukioverkosto) 334.9.2020
 • 34. Kartoituskyselyn tuloksia (Raijas 2020): Kouluopetuksen ohella kouluissa runsaasti muuta toimintaa • Ikäryhmän hyvä tavoitettavuus • Aktiiviset toimijat • Pankit, Finanssiala ry, Talous ja nuoret TAT, Pörssisäätiö, Perintäritari Oy • Suomen Pankki, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto • Nuorten Akatemia, Lasten ja nuorten säätiö, Nuorisoasuntoliitto, Nuori yrittäjyys ry • Kohderyhmät • Yläkoululaiset (erityisesti ysiluokkalaiset) ja toisen asteen opiskelijat • Alakoululaiset harvemmin • Opettajat, erityisesti historian ja yhteiskuntaopin opettajat • Toteuttamismuodot • Materiaalit • Vierailut • Työpajat • Verkko-oppimisympäristöt, etäkoulutus • Kilpailut • Hankkeet • Opettajien täydennyskoulutus 3427.8.2020
 • 35. Talousosaamishankkeen viestintä • Some #talousosaamishanke • Verkkosivusto suomenpankki.fi/talousosaamishanke • Blogit • Uutiskirje verkostolle • Raportit • Tapahtumat • Yhteydenotot anu.raijas@bof.fi richard.brander@bof.fi jenni.hellstrom@bof.fi 35
 • 37. Talous-, yrittäjyys ja työelämäosaaminen ops-perusteissa (PO/LU) TALOUS TUTUKSI, ZOOM Kristina Kaihari 4.9.2020
 • 38. Koulutuksen kehittäminen Suomessa 04/09/2020 Opetushallitus 38 TUTKIMUSPERUSTAISUUS JATKUVA KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖ LAIT, ASETUKSET, SÄÄDÖKSET PAIKALLISEN TASON/KOULUJEN AUTONOMIA
 • 40. POPS: LAAJA-ALAISEN OSAAMINEN Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) • Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) • Oppilaiden tulee saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. • kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. • opetus järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta. 04/09/2020 Opetushallitus 40
 • 41. YHTEISKUNTAOPIN TEHTÄVIÄ vl. 4-9 (POPS 2014) • rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi • vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan • oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. ->Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään • Toiminnalliset ja kokemukselliset työtavat, monipuoliset oppimisympäristöt KOTITALOUS : arjen talous- ja kuluttajaosaaminen MATEMATIIKKA, OPO: TET! 04/09/2020 Opetushallitus 41
 • 43. LOPS2021 3.6 Korkeakoulut, työelämä ja kansainvälisyys Toimintakulttuurissa, laaja-alaisen osaam. toteutuksissa ja kaikkien oppiaineiden opinnoissa Työelämävalmiudet/LOPS2021 • opiskeluympäristöt, jotka lisäävät jatko-opintojen, yritys- ja työelämän tuntemusta myös kansainvälisesti: toimintakulttuuri, yhteistyö • työn, yrittäjyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden uudet muodot ja mahdollisuudet • Elämänhallinnan taidot, yhteistyö- ja tiimitaidot, luovuus, rohkeus, joustavuus • yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, innostaminen Ohjataan opiskelijoita • tiedostamaan ja dokumentoimaan opintoihin ja työhön liittyviä kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja osaamista (henkilökohtainen opintosuunnitelma) • jakamaan ja reflektoimaan työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja, aktiviteetteja ja osaamistaan -> Merkityksellisyys, positiivinen draivi, tulevaisuuteen suuntaaminen! 04/09/2020 Finnish National Agency for Education 43
 • 44. Yhteiskuntaoppi/LOPS 2021 Taloustieto (YH2) - käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista - Perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa Kurssin tavoitteita on, että opiskelija • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa • osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä ja omaa keinot hallita ja suunnitella omaa talouttaan Sisältöjä • Kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus04/09/2020 Opetushallitus 44
 • 45. 04/09/2020 Opetushallitus 45 Aineistoja ja verkkomateriaalia https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/yhteiskuntaopin-materiaalit https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/s3-kuluttaja-ja-talousosaaminen-kodissa
 • 46. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kommentoitavina • Opetushallitus on valmistellut luonnokset kriteereistä, joissa kuvataan mitä oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7, 8 tai 9 eri oppiaineissa. • Arviointikriteerit on laadittu yhteistyössä asiantuntijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnoksia voi kommentoida verkossa 28.8.–25.9.2020 https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen- etenee-arvosanoille-maariteltyja 04/09/2020 Opetushallitus 46
 • 47. 47 Yrittäjyyskasvatus Kouvolassa Yrittäjyyskasvatuksen ja opinto-ohjauksen koordinaattori Minna Tuukkanen minna.tuukkanen@kouvola.fi p. 02061 57279 4.9.2020 Minna Tuukkanen
 • 48. 48 Perusta ja organisointi • Väylä yrittäjyyteen –Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia • Kaupunkistrategian yksi kasvukärjistä: Yritysten kasvu • Perusopetuksen ops, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  NY-ohjelmat • Kaupungin budjetissa resurssit: – Yrittäjyyskasvatuksen koordinaattori, assistentti (Kinno) – toimintarahaa 4.9.2020Minna Tuukkanen
 • 49. 49 Käytännön esimerkkejä • Miniyritystoiminta, Utin koulu, rehtori Matti Järventausta – www.miniyritys.fi 4.9.2020 Minna Tuukkanen
 • 50. 50 Käytännön esimerkkejä • KOUahead -koulutus- ja uramessut kaikille Kouvolan 9.-luokkalaisille – Kumppaneina mm. Kauppakeskus Veturi, alueen 2. asteen oppilaitokset ja yrityselämä • www.kouahead.fi 4.9.2020 Minna Tuukkanen
 • 51. 51 Käytännön esimerkkejä • Yrittäjyys-erikoisluokka, Elimäen yhtenäiskoulu – Yrittäjyysluokan tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus kehittää omaa yrittäjyysidentiteettiä ja saada kokemusta yrittäjänä toimimisesta. – Tavoitteena on, että jokaisen luokka-asteen yrittäjyysluokalla on kummiyritys, jonka kanssa tehdään yhteistyötä yläkoulun ajan. – Toiminnassa painotetaan omien mahdollisuuksien löytämistä ja omien voimavarojen tunnistamista sekä yrittävän elämänasenteen tärkeyttä kaikessa toiminnassa. – Kuva: Keskilaakso-lehti 20.3.2020 4.9.2020 Minna Tuukkanen
 • 53. 1. Thinking outside the box -esimerkkejä a. yläkoulun ekonomia b. teatteri c. yrittäjän shadowing 2. Yhteistyöprojektit talouden ja yrittäjyyden opettamisessa a. Kaarinan lukio b. Tampereen Business Norssi 3. Uudet mahdollisuudet? a. paikalliset kehitysyhtiöt b. verkostot c. Elämäntaidot -kurssi d. oman koulun opettajanhuoneen hyödyntäminen
 • 54. Lisätietoa.. ★ yläkoulun ekonomian opetuksesta: taru.kuronen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi ★ thinking outside the box & yhteistyöprojektit: mari.hannola-antikainen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi ★ verkostot, Elämäntaidot-kurssi & oman opehuoneen hyödyntäminen: manna.parvinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Editor's Notes

 1. 12.00-12.30   Talousosaamisen kansallinen koordinaatio – mitä opettajien olisi hyvä tietää?                                 Anu Raijas, vanhempi neuvonantaja
 2. Talousosaamishanke alkoi tämän vuoden helmikuussa ja se jatkuu vuoden loppuun asti. Siihen palkattiin projektipäälliköksi Anu Raijas. Anu työskentelee JOVIssa, josta myös Richard Brander ja Jenni Hellström ovat hankkeessa mukana. 1 ) Hanke aloitetiin selvittämällä kansalaisten talousosaamisen tilaa Suomessa viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten valossa. Tästä julkaistiin raportti viime viikon perjantaina. 2) Seuraavaksi on lähdetty kartoittamaan talousosaamisen edistämistä tekeviä toimijoita, toimintaa ja hankkeita. Tämä kerätty aineisto analysoidaan. . 3) Kartoitus- ja arviointityön pohjalta kehitetään talousosaamisen edistämisen toimintamalli. 4) Hankkeen yleisenä tavoitteena on kansalaisten nykyistä parempi talousosaaminen, jota tulee jatkossa mitata ja tutkia systemaattisemmin.
 3. Suomen Pankki siis vastaa talousosaamishankkeen koordinoinnista. Suomen Pankin sisällä valmistellaan hankesuunnitelma ja vastataan sen toteutuksesta, huolehditaan OECD-yhteistyöstä sekä hyödynnetään Rahamuseon johtoryhmää ja tiedotetaan hankkeen etenemisestä Pankkia ja Fivaa. (Suomen Pankki liittyi 30.3. OECD:n talouskasvatuksen kansainvälinen verkostoon, OECD International Network on Financial Education (INFE), joka on talousosaamisen edistämisen yhteistyöfoorumi. Verkosto laatii talousosaamisen edistämiseen suosituksia ja ohjeistaa jäsenmaita talousosaamisen strategian laatimisessa. Lisäksi verkostossa on kehitetty talousosaamisen mittaamista. Suomen Pankki saa verkostosta hyödyllistä tukea kansallisen talousosaamisen strategian kirjoittamiseen. Verkostossa pääsee myös kuulemaan muiden maiden käytännöistä talousosaamisen edistämisessä ) Hankkeen toteutukseen on perustettu kolmentasoisia toimintaryhmiä: ohjausryhmä, projektiryhmiä sekä verkosto.   Ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelman ja seuraa sen toteuttamista. Ohjausryhmän tehtävänä on edesauttaa hankkeen onnistumista. Hankkeen projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä. Toimijoiden ja hankkeiden kartoitus- ja arviointiryhmä kokoaa ja arvioi tietoa talousosaamisen edistämisen toimijoista, toiminnasta ja hankkeista. Kartoitus- ja arviointiryhmän työn tulosta hyödyntää toimintamallin kehittämisryhmä, joka laatii ehdotuksen talousosaamisen edistämisen kansalliselle yhteistyölle. Vaikka Suomen Pankki vastaa koordinaatiosta, se tarvitsee hankkeeseen mukaan kaikki talousosaamisen edistämistä tekevät viranomaiset sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Tätä laajaa toimijoiden ja hankkeiden muodostama verkostoa tiedotetaan mm. uutiskirjeellä hankkeen etenemisestä ja heitä kuullaan järjestettävissä tapaamisissa. Hankkeen tuloksista hyötyvät monet eri tahot, niin talousosaamisen edistämistoimintaa toteuttavat kuin niiden kohderyhmät.
 4. Valtioneuvoston asetuksen mukaan tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksesta. Laaja-alainen osaaminen on kuvattu tavoitteita käsittelevässä luvussa kolme ja määritelty siinä kunkin osaamisalueen yleiset tavoitteet Tavoitteet on purettu vuosiluokkakokonaisuuksittain tarkempiin tavoitteisiin luvuissa 13, 14 ja 15