SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
1
SÄÄNTELYÄ TARVITAAN,
MIHIN VEDETÄÄN RAJA?
Veli-Matti Mattila
pääekonomisti
Vanajanlinna 5.3.2015
2
3
SÄÄNTELYÄ TODELLA TARVITAAN…
4
…MUTTA SILLÄ ON HINTALAPPUNSA
5
MITEN PALJON UUTTA
SÄÄNTELYÄ ON TULLUT?
6
Pankkiunioni
(Banking Union)
Yhteinen pankkivalvonta
(Single Supervisory Mechanism, SSM)
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
(Single Resolution Mechanism, SRM)
Talletussuojadirektiivi
(Deposit Guarantee Scheme, DGS)
Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely
(Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV)
Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi
(Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)
Pankkien rakennerajoitukset
(”Liikasen ryhmä”)
Tappioiden kokonaissietokyky
(Total Loss Absorbency Capacity, TLAC)
Yhteinen sääntökirja
(Single Rule Book)
FINANSSIKRIISI KÄYNNISTI SÄÄNTELYVYÖRYN –
ESIMERKKINÄ PANKKISEKTORI
Makrovakauspolitiikka
(”Tanskasen ryhmä”)
7
Paketoidut sijoitustuotteet (PRIIPS)
Varjopankkitoiminnan sääntely
Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntely
(Solvenssi II)
Rahoitusvälineiden markkinat –direktiivi (MIFID II)
Viitearvoasetus
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen direktiivi (AIFMD)
Markkinoiden väärinkäyttö –direktiivi (MAD)
Muiden kuin pankkien kriisinratkaisu
Sijoitusrahastodirektiivi (UCITS V)
Arvopaperikeskusasetus (CSDR)
MYÖS ARVOPAPERI-, RAHASTO- JA
VAKUUTUSSEKTOREILLA RUNSAASTI HANKKEITA
Markkinarakennetoimija-asetus (EMIR)
Vakuutusedustusdirektiivi (IMD)
Arvopaperien rahoitussopimusten
raportointiasetus (SFTR)
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Aiemmin Jatkossa
EBA:n ohjeet
Komission asetukset:
raportointi
Komission asetukset:
muut asiat
Parlamentin ja
neuvoston asetus
Direktiivi
LÄHES 4 000 SIVUA PANKKIEN
VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYÄ (CRD IV)
Sivumäärä
9
REILUT 3 000 SIVUA VAKUUTUSYHTIÖIDEN
SOLVENSSI II –SÄÄNTELYÄ
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Aiemmin Jatkossa
EIOPA:n ohjeet
EIOPA:n asetus
Komission asetus
Direktiivi
Sivumäärä
10
71% Suomen ei tulisi ottaa käyttöön muita EU-maita
tiukempaa finanssialan sääntelyä
TARVITAANKO FINANSSISÄÄNTELYÄ LISÄÄ?
PÄÄTTÄJÄT VASTASIVAT
.
Lähde: Päättäjätutkimus, Aula Research 11/2014
11
MITEN UUSI SÄÄNTELY
NÄKYY TALOUDESSA?
12
ESIMERKKI: PANKKIEN PÄÄOMAVAATIMUKSET
KASVAVAT
Lähteet: Finanssivalvonta ja FK
Vaadittavien pääomien määrä suhteessa riskipainotettuihin saamisiin:
Ennen
Jatkossa
G-SIFI-puskurit 1-3½ %, D-SIFI-
puskurit 0-2 %
13
Vakavaraisuus
Maksuvalmius
Varainhankinta
• Pankkien lisättävä omia pääomiaan
• Omien pääomien laatua parannettava:
enemmän osakepääomaa ja/tai jakamattomia
voittovaroja
 Oman pääoman kustannus kasvaa
• Maksuvalmiutta on parannettava kasvattamalla
maksuvalmiuspuskureita
 Likvidien ja vähäriskisten (= vähän tuottavien)
varojen hallussapidosta tuottomenetys
• Pankkien on pidennettävä varainhankintansa
maturiteettia vastaamaan paremmin lainojen
maturiteettia
• Pidempi varainhankinta kalliimpaa kuin lyhyt
 Varainhankinnan kustannus kasvaa
PANKIT SOPEUTUVAT UUTEEN SÄÄNTELYYN…
14
Toimenpide Miten on näkynyt?
Kustannusten leikkaaminen Henkilöstövähennykset
Oman pääoman lisääminen Osakeannit, osinkopolitiikan
muuttaminen
Tuottojen lisääminen Lainamarginaalien leveneminen
Luotonannon uudelleen-
kohdentaminen
Rahoituksen saatavuus riskipitoisiin
kohteisiin heikentynyt
Pankkien pitkäaikaisen rahoituksen
lisääntyminen
Kilpailu määräaikaistalletuksista
…JA VAIKUTUKSET SIIRTYVÄT ETEENPÄIN
15
Toimenpide Miten on näkynyt?
Kustannusten leikkaaminen Henkilöstövähennykset
Oman pääoman lisääminen Osakeannit, osinkopolitiikan
muuttaminen
Tuottojen lisääminen Lainamarginaalien leveneminen
Luotonannon uudelleen-
kohdentaminen
Rahoituksen saatavuus riskipitoisiin
kohteisiin heikentynyt
Pankkien pitkäaikaisen rahoituksen
lisääntyminen
Kilpailu määräaikaistalletuksista
…JA VAIKUTUKSET SIIRTYVÄT ETEENPÄIN
HUOM. Sääntelyn ohella myös talouden taantuma ja asiakaskäyttäytymisen
muutokset vaikuttavat kehitykseen. Osin vaikutukset voimistavat toisiaan.
16
YRITYSLAINAKANTA SUPISTUU ERÄISSÄ MAISSA
Määrän indeksi, 2005=100
Lainojen siirto roskapankkiin
17
LAINAMARGINAALIT KASVANEET YLEISESTI
% Uusien yrityslainasopimusten* laskennalliset korkomarginaalit Suomessa (12 kk:n liukuva keskiarvo)
* Ml. asuntoyhteisölainat
18
MYÖS ASUNTOLAINOJEN MARGINAALIT NOUSSEET
% Uusien asuntolainasopimusten laskennallinen korkomarginaali Suomessa (6 kk:n liukuva keskiarvo)
19
RAHAPESUN JA TERRORISMIN TORJUNTA SEKÄ
KAUPPAPAKOTTEET TUOVAT MYÖS KUSTANNUKSIA
Suomalainen
pankki
Esimerkkinä vientikauppa Suomesta Venäjälle
20
SÄÄNTELY VAIKUTTANUT OSALTAAN MYÖS
PANKKIALAN RAKENNEMUUTOKSIIN
21
MIHIN VEDETÄÄN RAJA
SÄÄNTELYSSÄ?
22
Monet uudistukset olleet välttämättömiä ilman finanssikriisiäkin:
rahoitusmarkkinoiden vakaus turvattava, luottamus säilytettävä
Rahoitusmarkkinat ovat aidosti globaalit, mikä edellyttää
yhdenmukaista sääntelyä: tarvitaan “level playing field”
Ylikansalliset toimijat tarvitsevat ylikansallista valvontaa: tämä on
yksi syy pankkiunionin perustamiselle
EU:n sisämarkkinoiden kilpailukyky ja talouden kasvu riippuvat
hyvin paljon finanssimarkkinoiden toimivuudesta
MERKITTÄVÄ OSA UUDESTA SÄÄNTELYSTÄ ON
OLLUT TARPEELLISTA…
23
Finanssialan voimat on paljolti keskitetty uuden sääntelyn
toimeenpanoon: kyseessä suuri oppimis- ja sopeutumisprosessi
Talouden tila euroalueella kriittinen, monessa maassa käynnissä
syvällinen talouden rakennemuutos
”Deleveraging” ja luotonannon ehtojen kiristyminen heikentävät
finanssialan edellytyksiä tukea kasvua
Nyt tarvitaan työrauha, jotta mittavat sääntelyuudistukset
voidaan viedä läpi
…MUTTA SÄÄNTELYN TEHTAILUUN TARVITAAN
STOPPI
24
1. Sääntely ulotetaan asioihin, jotka toimivat hyvin ilman sääntelyäkin.
2. Sääntelyssä mennään liian syvälle, nippeleihin asti.
• Mitä yksityiskohtaisemmat säännöt, sitä hankalampi niitä on noudattaa
tilanteiden muuttuessa.
3. Sääntelyssä unohdetaan ympäröivä maailma.
• Eurooppalaiset yritykset ovat globaalissa kilpailutilanteessa. Reilu kilpailu
edellyttää yhdenmukaisia pelisääntöjä.
MITÄ YLISÄÄNTELY ON? JURISTIN TULOKULMA…
25
… JA EKONOMISTIN TULOKULMA
Sääntelyn määrä
Sääntelyn lisähyöty tai
lisäkustannus (€)
Lisähyöty
Lisäkustannus
26
… JA EKONOMISTIN TULOKULMA
Optimi
Sääntelyn lisähyöty tai
lisäkustannus (€)
Lisähyöty
Lisäkustannus
Sääntelyn määrä
27
… JA EKONOMISTIN TULOKULMA
Sääntelyn määrä
Sääntelyn lisähyöty tai
lisäkustannus (€)
Lisähyöty
Lisäkustannus
Sääntelyn
hintalappu
Optimi
28
… JA EKONOMISTIN TULOKULMA
Optimi
Sääntelyn lisähyöty tai
lisäkustannus (€)
Lisähyöty
Lisäkustannus
Sääntelyn määrä
Sääntelyn nettohyöty
29
… JA EKONOMISTIN TULOKULMA
Optimi
Sääntelyn lisähyöty tai
lisäkustannus (€)
Lisähyöty
Lisäkustannus
Sääntelyn määrä
Ylisääntelyn
nettokustannus
30
Pankkitoimintojen pilkkominen
Komissio on esittänyt rakennerajoituksia pankeille
Esitys menee päällekkäin muun sääntelyn kanssa, uhkaa yleispankkimallin
elinkelpoisuutta ja on ristiriidassa pääomamarkkinaunionin idean kanssa
Toteutuessaan rajoitukset voisivat iskeä kipeästi etenkin Pohjoismaihin
Finanssitransaktioveron (FTT) käyttöönotto
11 EU-maata suunnittelee veron käyttöönottoa
Vero heikentäisi rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja olisi ristiriidassa
pääomamarkkinaunionin tavoitteiden kanssa
Vero vaikuttaisi mm. suomalaisten työeläkkeiden rahoittamiseen
Yhteisen talletussuojan luominen
Eräät tahot ajavat yhteistä talletussuojajärjestelmää pankkiunionimaille
Yhteinen talletussuoja lisäisi entisestään euromaiden välistä yhteisvastuuta
Suomessa on jo rakennettu kattava talletussuoja omin varoin
ESIMERKKEJÄ YLISÄÄNTELYSTÄ
31
PÄÄTTÄJÄKIN SEN TIETÄÄ
67 %
Rahoitusmarkkinaveron
valmistelun ulkopuolelle jääminen
oli hyvä ratkaisu
71 %
Kielteinen kanta kaavailtuun
euroalueen yhteiseen
talletussuojarahastoon
Lähde: Päättäjätutkimus, Aula Research 11/2014
32
Veli-Matti Mattila
Veli-matti.mattila@fkl.fi
Puh. 020 793 4259

More Related Content

What's hot

Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Finanssivalvonta
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleTurun Talouspäivät
 
Finanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiin
Finanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiinFinanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiin
Finanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiinPiia-Noora Kauppi
 
Realinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoaRealinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoaTurun Talouspäivät
 
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Finanssiala ry - Finance Finland
 
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka SuomessaApulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka SuomessaSuomen Pankki
 
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Turun Talouspäivät
 
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonSääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonPiia-Noora Kauppi
 
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...K2HEL
 
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Finanssivalvonta
 
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...FiBAN
 
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?Finanssivalvonta
 
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velkaNeuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velkaSuomen Pankki
 
Mikä on rahapelihaittatyön tavoite?
Mikä on rahapelihaittatyön tavoite? Mikä on rahapelihaittatyön tavoite?
Mikä on rahapelihaittatyön tavoite? THL
 

What's hot (20)

Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
 
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajilleJoukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
Joukkorahoituksen mahdollisuudet yrityksille ja sijoittajille
 
Esitys lehdistötilaisuus 23012014
Esitys lehdistötilaisuus 23012014Esitys lehdistötilaisuus 23012014
Esitys lehdistötilaisuus 23012014
 
Finanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiin
Finanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiinFinanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiin
Finanssialan rooli - mistä apua suomen haasteisiin
 
Realinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoaRealinvest – konkreettista korkotuottoa
Realinvest – konkreettista korkotuottoa
 
Euroalueen tila ja tulevaisuus
Euroalueen tila ja tulevaisuusEuroalueen tila ja tulevaisuus
Euroalueen tila ja tulevaisuus
 
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
Millaiset eväät finanssialalla on tukea kestävää kasvua?
 
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka SuomessaApulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
Apulaisjohtaja Mika Arola: Valtion velka Suomessa
 
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
 
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoonSääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
Sääntelyn vaikutukset pankkien luotonantoon
 
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
 
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
 
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
Miksi alkuvaiheen kasvuyrityksiin ei sijoiteta - Verokannustinehdotus kasvuyr...
 
Vakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muuallaVakavaraisuus meillä ja muualla
Vakavaraisuus meillä ja muualla
 
Suomi yritysten toimintaympäristönä
Suomi yritysten toimintaympäristönäSuomi yritysten toimintaympäristönä
Suomi yritysten toimintaympäristönä
 
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
Älyvakuutukset – miten vakuutustoiminta muuttuu?
 
Asuntosijoittamisen vaihtoehtoja
Asuntosijoittamisen vaihtoehtojaAsuntosijoittamisen vaihtoehtoja
Asuntosijoittamisen vaihtoehtoja
 
Tuloskatsaus 1-6/2016
Tuloskatsaus 1-6/2016Tuloskatsaus 1-6/2016
Tuloskatsaus 1-6/2016
 
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velkaNeuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
Neuvonantaja Karlo Kauko: Yhden raha on toisen velka
 
Mikä on rahapelihaittatyön tavoite?
Mikä on rahapelihaittatyön tavoite? Mikä on rahapelihaittatyön tavoite?
Mikä on rahapelihaittatyön tavoite?
 

Similar to Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?

Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?Finanssiala ry - Finance Finland
 
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundSuomen Pankki
 
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumisetFinanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset Finanssivalvonta
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankki Sparbanken
 
La settimana dell'investitore 2009
La settimana dell'investitore 2009La settimana dell'investitore 2009
La settimana dell'investitore 2009Giuseppe Cioce
 
05032018 makrovakausvalvonta tela_sk
05032018 makrovakausvalvonta tela_sk05032018 makrovakausvalvonta tela_sk
05032018 makrovakausvalvonta tela_skSamu Kurri
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Finanssivalvonta
 

Similar to Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja? (20)

Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
 
Katsaus pankkisääntelyyn
Katsaus pankkisääntelyynKatsaus pankkisääntelyyn
Katsaus pankkisääntelyyn
 
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
 
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumisetFinanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
Finanssimarkkinasääntelyn mahdollisuudet, saavutukset ja epäonnistumiset
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
 
Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun
Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuunKilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun
Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan vaikutukset talouden kasvuun
 
La settimana dell'investitore 2009
La settimana dell'investitore 2009La settimana dell'investitore 2009
La settimana dell'investitore 2009
 
05032018 makrovakausvalvonta tela_sk
05032018 makrovakausvalvonta tela_sk05032018 makrovakausvalvonta tela_sk
05032018 makrovakausvalvonta tela_sk
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatFinanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFinanssiala ry - Finance Finland
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027
 
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
 
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019Finanssialan EU-tavoitteet 2019
Finanssialan EU-tavoitteet 2019
 
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
Finassialan hallitusohjelma- ja eu-tavoitteet 2019
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
 
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
 

Finanssialan sääntelyä tarvitaan - mihin vedetään raja?

 • 1. 1 SÄÄNTELYÄ TARVITAAN, MIHIN VEDETÄÄN RAJA? Veli-Matti Mattila pääekonomisti Vanajanlinna 5.3.2015
 • 2. 2
 • 4. 4 …MUTTA SILLÄ ON HINTALAPPUNSA
 • 6. 6 Pankkiunioni (Banking Union) Yhteinen pankkivalvonta (Single Supervisory Mechanism, SSM) Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism, SRM) Talletussuojadirektiivi (Deposit Guarantee Scheme, DGS) Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely (Vakavaraisuusasetus ja –direktiivi, CRR & CRD IV) Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) Pankkien rakennerajoitukset (”Liikasen ryhmä”) Tappioiden kokonaissietokyky (Total Loss Absorbency Capacity, TLAC) Yhteinen sääntökirja (Single Rule Book) FINANSSIKRIISI KÄYNNISTI SÄÄNTELYVYÖRYN – ESIMERKKINÄ PANKKISEKTORI Makrovakauspolitiikka (”Tanskasen ryhmä”)
 • 7. 7 Paketoidut sijoitustuotteet (PRIIPS) Varjopankkitoiminnan sääntely Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntely (Solvenssi II) Rahoitusvälineiden markkinat –direktiivi (MIFID II) Viitearvoasetus Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen direktiivi (AIFMD) Markkinoiden väärinkäyttö –direktiivi (MAD) Muiden kuin pankkien kriisinratkaisu Sijoitusrahastodirektiivi (UCITS V) Arvopaperikeskusasetus (CSDR) MYÖS ARVOPAPERI-, RAHASTO- JA VAKUUTUSSEKTOREILLA RUNSAASTI HANKKEITA Markkinarakennetoimija-asetus (EMIR) Vakuutusedustusdirektiivi (IMD) Arvopaperien rahoitussopimusten raportointiasetus (SFTR)
 • 8. 8 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Aiemmin Jatkossa EBA:n ohjeet Komission asetukset: raportointi Komission asetukset: muut asiat Parlamentin ja neuvoston asetus Direktiivi LÄHES 4 000 SIVUA PANKKIEN VAKAVARAISUUSSÄÄNTELYÄ (CRD IV) Sivumäärä
 • 9. 9 REILUT 3 000 SIVUA VAKUUTUSYHTIÖIDEN SOLVENSSI II –SÄÄNTELYÄ 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Aiemmin Jatkossa EIOPA:n ohjeet EIOPA:n asetus Komission asetus Direktiivi Sivumäärä
 • 10. 10 71% Suomen ei tulisi ottaa käyttöön muita EU-maita tiukempaa finanssialan sääntelyä TARVITAANKO FINANSSISÄÄNTELYÄ LISÄÄ? PÄÄTTÄJÄT VASTASIVAT . Lähde: Päättäjätutkimus, Aula Research 11/2014
 • 12. 12 ESIMERKKI: PANKKIEN PÄÄOMAVAATIMUKSET KASVAVAT Lähteet: Finanssivalvonta ja FK Vaadittavien pääomien määrä suhteessa riskipainotettuihin saamisiin: Ennen Jatkossa G-SIFI-puskurit 1-3½ %, D-SIFI- puskurit 0-2 %
 • 13. 13 Vakavaraisuus Maksuvalmius Varainhankinta • Pankkien lisättävä omia pääomiaan • Omien pääomien laatua parannettava: enemmän osakepääomaa ja/tai jakamattomia voittovaroja  Oman pääoman kustannus kasvaa • Maksuvalmiutta on parannettava kasvattamalla maksuvalmiuspuskureita  Likvidien ja vähäriskisten (= vähän tuottavien) varojen hallussapidosta tuottomenetys • Pankkien on pidennettävä varainhankintansa maturiteettia vastaamaan paremmin lainojen maturiteettia • Pidempi varainhankinta kalliimpaa kuin lyhyt  Varainhankinnan kustannus kasvaa PANKIT SOPEUTUVAT UUTEEN SÄÄNTELYYN…
 • 14. 14 Toimenpide Miten on näkynyt? Kustannusten leikkaaminen Henkilöstövähennykset Oman pääoman lisääminen Osakeannit, osinkopolitiikan muuttaminen Tuottojen lisääminen Lainamarginaalien leveneminen Luotonannon uudelleen- kohdentaminen Rahoituksen saatavuus riskipitoisiin kohteisiin heikentynyt Pankkien pitkäaikaisen rahoituksen lisääntyminen Kilpailu määräaikaistalletuksista …JA VAIKUTUKSET SIIRTYVÄT ETEENPÄIN
 • 15. 15 Toimenpide Miten on näkynyt? Kustannusten leikkaaminen Henkilöstövähennykset Oman pääoman lisääminen Osakeannit, osinkopolitiikan muuttaminen Tuottojen lisääminen Lainamarginaalien leveneminen Luotonannon uudelleen- kohdentaminen Rahoituksen saatavuus riskipitoisiin kohteisiin heikentynyt Pankkien pitkäaikaisen rahoituksen lisääntyminen Kilpailu määräaikaistalletuksista …JA VAIKUTUKSET SIIRTYVÄT ETEENPÄIN HUOM. Sääntelyn ohella myös talouden taantuma ja asiakaskäyttäytymisen muutokset vaikuttavat kehitykseen. Osin vaikutukset voimistavat toisiaan.
 • 16. 16 YRITYSLAINAKANTA SUPISTUU ERÄISSÄ MAISSA Määrän indeksi, 2005=100 Lainojen siirto roskapankkiin
 • 17. 17 LAINAMARGINAALIT KASVANEET YLEISESTI % Uusien yrityslainasopimusten* laskennalliset korkomarginaalit Suomessa (12 kk:n liukuva keskiarvo) * Ml. asuntoyhteisölainat
 • 18. 18 MYÖS ASUNTOLAINOJEN MARGINAALIT NOUSSEET % Uusien asuntolainasopimusten laskennallinen korkomarginaali Suomessa (6 kk:n liukuva keskiarvo)
 • 19. 19 RAHAPESUN JA TERRORISMIN TORJUNTA SEKÄ KAUPPAPAKOTTEET TUOVAT MYÖS KUSTANNUKSIA Suomalainen pankki Esimerkkinä vientikauppa Suomesta Venäjälle
 • 20. 20 SÄÄNTELY VAIKUTTANUT OSALTAAN MYÖS PANKKIALAN RAKENNEMUUTOKSIIN
 • 22. 22 Monet uudistukset olleet välttämättömiä ilman finanssikriisiäkin: rahoitusmarkkinoiden vakaus turvattava, luottamus säilytettävä Rahoitusmarkkinat ovat aidosti globaalit, mikä edellyttää yhdenmukaista sääntelyä: tarvitaan “level playing field” Ylikansalliset toimijat tarvitsevat ylikansallista valvontaa: tämä on yksi syy pankkiunionin perustamiselle EU:n sisämarkkinoiden kilpailukyky ja talouden kasvu riippuvat hyvin paljon finanssimarkkinoiden toimivuudesta MERKITTÄVÄ OSA UUDESTA SÄÄNTELYSTÄ ON OLLUT TARPEELLISTA…
 • 23. 23 Finanssialan voimat on paljolti keskitetty uuden sääntelyn toimeenpanoon: kyseessä suuri oppimis- ja sopeutumisprosessi Talouden tila euroalueella kriittinen, monessa maassa käynnissä syvällinen talouden rakennemuutos ”Deleveraging” ja luotonannon ehtojen kiristyminen heikentävät finanssialan edellytyksiä tukea kasvua Nyt tarvitaan työrauha, jotta mittavat sääntelyuudistukset voidaan viedä läpi …MUTTA SÄÄNTELYN TEHTAILUUN TARVITAAN STOPPI
 • 24. 24 1. Sääntely ulotetaan asioihin, jotka toimivat hyvin ilman sääntelyäkin. 2. Sääntelyssä mennään liian syvälle, nippeleihin asti. • Mitä yksityiskohtaisemmat säännöt, sitä hankalampi niitä on noudattaa tilanteiden muuttuessa. 3. Sääntelyssä unohdetaan ympäröivä maailma. • Eurooppalaiset yritykset ovat globaalissa kilpailutilanteessa. Reilu kilpailu edellyttää yhdenmukaisia pelisääntöjä. MITÄ YLISÄÄNTELY ON? JURISTIN TULOKULMA…
 • 25. 25 … JA EKONOMISTIN TULOKULMA Sääntelyn määrä Sääntelyn lisähyöty tai lisäkustannus (€) Lisähyöty Lisäkustannus
 • 26. 26 … JA EKONOMISTIN TULOKULMA Optimi Sääntelyn lisähyöty tai lisäkustannus (€) Lisähyöty Lisäkustannus Sääntelyn määrä
 • 27. 27 … JA EKONOMISTIN TULOKULMA Sääntelyn määrä Sääntelyn lisähyöty tai lisäkustannus (€) Lisähyöty Lisäkustannus Sääntelyn hintalappu Optimi
 • 28. 28 … JA EKONOMISTIN TULOKULMA Optimi Sääntelyn lisähyöty tai lisäkustannus (€) Lisähyöty Lisäkustannus Sääntelyn määrä Sääntelyn nettohyöty
 • 29. 29 … JA EKONOMISTIN TULOKULMA Optimi Sääntelyn lisähyöty tai lisäkustannus (€) Lisähyöty Lisäkustannus Sääntelyn määrä Ylisääntelyn nettokustannus
 • 30. 30 Pankkitoimintojen pilkkominen Komissio on esittänyt rakennerajoituksia pankeille Esitys menee päällekkäin muun sääntelyn kanssa, uhkaa yleispankkimallin elinkelpoisuutta ja on ristiriidassa pääomamarkkinaunionin idean kanssa Toteutuessaan rajoitukset voisivat iskeä kipeästi etenkin Pohjoismaihin Finanssitransaktioveron (FTT) käyttöönotto 11 EU-maata suunnittelee veron käyttöönottoa Vero heikentäisi rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja olisi ristiriidassa pääomamarkkinaunionin tavoitteiden kanssa Vero vaikuttaisi mm. suomalaisten työeläkkeiden rahoittamiseen Yhteisen talletussuojan luominen Eräät tahot ajavat yhteistä talletussuojajärjestelmää pankkiunionimaille Yhteinen talletussuoja lisäisi entisestään euromaiden välistä yhteisvastuuta Suomessa on jo rakennettu kattava talletussuoja omin varoin ESIMERKKEJÄ YLISÄÄNTELYSTÄ
 • 31. 31 PÄÄTTÄJÄKIN SEN TIETÄÄ 67 % Rahoitusmarkkinaveron valmistelun ulkopuolelle jääminen oli hyvä ratkaisu 71 % Kielteinen kanta kaavailtuun euroalueen yhteiseen talletussuojarahastoon Lähde: Päättäjätutkimus, Aula Research 11/2014

Editor's Notes

 1. Uuden sääntelyn tehtailu on lopetettava.