Guia didàctica xarxes socials

147 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia didàctica xarxes socials

  1. 1. Guia didàctica 1. Informació general i d'identificació del material ◦ Títol del material: Xarxes Socials Educatives: Edmodo ◦ Nom dels autors: Fina Escandell ◦ Any de producció: 2014 ◦ Idioma del material: Català - Castellà ◦ Breu descripció: - Objectius: • Utilitzar recursos compartits en xarxes socials. • Millorar la competència digital dels alumnes. • Promoure l'ús de les xarxes socials de manera que els alumnes l'utilitzin com una eina més. - Destinataris: 3r cicle de primària, 5è. - Context educatiu i àmbit d'intervenció: A la classe tenim 25 alumnes, cap d'ells en necessitats educatives especials, per tant no seran necessàries adaptacions. ◦ Durada estimada: Al llarg de tot el curs es treballarà amb aquest recurs, d'aquesta manera els alumnes podran penjar les seves activitats i compartir-les amb els seus companys. Aprofitarem les xarxes socials per fer diverses tasques, a mode d'exemple, es treballaran els diferents tipus de text, que és el tema que he escollit per treballar durant aquests tallers. ◦ Especificacions tècniques: És un recurs gratuït. Només necessitam tenir accés a Internet. No necessita instal·lació.
  2. 2. 2.Descripció del material/recurs ◦ Concepció: Edmodo és un tipus de xarxa social educatiu. Que ens permet tenir una comunicació privada amb alumnes – pares – docents. Ajuda als alumnes en la realització de tasques i la seva entrega. ◦ Funcionalitat: – Comunicació entre pares, alumnes i altres docents. – Fer tasques per als nostres alumnes. Aquestes poden ser per introduir un tema, per consolidar aprenentatges, per avaluar aprenentatges. – Fomenta la recerca d'informació. ◦ Aportacions didàctiques: Aquesta eina permet un aprenentatge significatiu fent que l'alumne s'interessi per les tasques i sigui ell el que construeixi els seus conceptes i aprenentatges. Com he dit al punt anterior, pens que aquest recurs, fa que l'alumne estigui interessat en ampliar els seus coneixements a partir de la recerca. ◦ Estructura i organització del material: En aquesta xarxa social es pot accedir com a professor o com alumne. Com a professor està organitzat de la següent manera: – Inici: Crear notes, alertes, tasques, proves i enquestes. També hi ha notificacions i un petit menú on es poden realitzar canvis en el perfil, demanar ajuda, convidar a altres professors, informar d'errades o sortir de la pàgina. A l'inici es van mostran les activitats que prepara el docent. A més, se'ns mostren els grups creats i comunitat. – Progrés dels alumnes, on pots col·locar insígnies. – Una icona on pots descobrir editorials, tens suggerències... – Biblioteca on trobam les carpetes amb els recursos que volem utilitzar. – Calendari on podem notificar als alumnes l'entrega dels treballs. Com a alumne està organitzat de la següent manera: – Inici: On apareixen les tasques que ha publicat el professor, els grups formats, el codi per a
  3. 3. pares. Com també en l'anterior apareixen les notificacions i un petit menú on poden canviar el perfil, demanar ajuda o sortir. – Calendari on poden veure la data d'entrega dels treballs. – Motxilla: Espai per a guardar els treballs realitzats. ◦ Altres especificacions: Amb Edmodo l'adult pot intervenir en l'aprenentatge de l'alumne. El pot ajudar amb els dubtes que tengui i ser un guia. 3. Orientacions didàctiques. ◦ Destinataris: Ens trobam a la classe de 5è de primària, on tenim 25 alumnes. Tots ells coneixen les TIC i en especial les xarxes socials, per tant, estan molt motivats quan es realitzen activitats utilitzan les noves tecnologies. L'inconvenient és que alguns alumnes no tenen accés a Internet a casa seva. ◦ Competències – Competència digital: - Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa. - Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre. - Mostrar una actitud positiva davant les noves TIC, com una font potencial d’enriquiment personal i social. – Competència autonomia i iniciativa personal: - Saber organitzar el temps i les tasques. - Ser conscient de la necessitat d’actuar amb responsabilitat. - Tenir una actitud positiva cap a la innovació amb capacitat d’adaptar-s’hi de manera crítica i constructiva. ◦ Objectius: • Comprendre texts escrits en diferents contexts. • Expressar-se per escrit de forma adequada • Ampliar vocabulari. • Ampliar els seus coneixements a partir de la recerca amb Internet.
  4. 4. • Utilitzar les TIC com a enriquiment personal. ◦ Continguts: • Comprensió de textos orals i escrits identificant la informació rellevant. • Interès per expressar-se per escrit amb correcció i coherència. • Utilització de les noves tecnologies com a instrument de treball. • Coneixement, identificació i lectura guiada de diferents textos literaris: (llegendes i contes) en suport digital. ◦ Utilització del material: – Orientacions educatives per treballar amb el material: Els alumnes hauran de realitzar les activitats proposades a la xarxa, aquestes s'hauran d'entregar en la data establerta. Al final de la realització de les activitats, hauran de fer una prova final de síntesi amb el fi de poder ajudar als alumnes a aprofundir els seus coneixements. ▪Agrupament: Aquestes activitats seran individuals. ▪Organització de l’espai i del temps. Els alumnes disposaran d'un dia a la setmana, els divendres de 9:00 a 9:20, per a realitzar les tasques amb la finalitat de que tots els alumnes puguin acabar-les. Ja que no tots disposen de connexió a Internet a casa seva. Avaluació: Un aspecte molt important de l'avaluació serà l'aprofitament d'aquest temps per a realitzar les tasques, com també que tenguin un ús adequat a les xarxes socials. Tendrem en compte si han pogut realitzar l'activitat correctament i si han enviat les feines a través de la xarxa social.

×