Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
MS Excel 2003 - Диаграми
Next

0

Share

Portfolio m

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Portfolio m

 1. 1. ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИОМирославМирослав БлагоевБлагоев
 2. 2. ОбщиОбщи сведениясведенияМирославМирослав ПетковПетков БлагоевБлагоевРепубликаРепублика БългарияБългарияОблОбл.. ВеликоВелико ТърновоТърновоГрГр.. ВеликоВелико ТърновоТърновоРоденРоден вв гргр.. ВеликоВелико ТърновоТърново
 3. 3. СфераСфера нана работаработа –– образованиеобразованиеТрудовТрудов стажстаж –– 88 месецамесеца катокато младшимладшивъзпитателвъзпитател
 4. 4. ОбразованиеОбразование ии обучениеобучениеСредноСредно образованиеобразование–– СОУСОУ „„ВелаВела БлагоеваБлагоева”” гргр.. ВВ.. ТърновоТърновоВисшеВисше образованиеобразование–– ВТУВТУ „„СвСв.. СвСв.. КирилКирил ии МетодийМетодий””,, гргр.. ВВ.. ТърновоТърново–– специалностспециалност ПедагогикаПедагогика нана обучениетообучението попо физическофизическовъзпитаниевъзпитание –– бакалавърбакалавър
 5. 5. ФилософияФилософия нана преподаванепреподаванеВъзпитателятВъзпитателят трябватрябва дада бъдебъде ЧовекЧовек,, психологпсихолог иипрофесионалистпрофесионалистДаДа сиси учителучител ее призваниепризваниеВъзпитателятВъзпитателят обичаобича децатадецата,, помагапомага имим съссъс съветисъветиВъзпитателятВъзпитателят работиработи активноактивно ии сс родителитеродителите,,учителитеучителите ии социалнитесоциалните службислужбиУбеждаваУбеждава децатадецата сс обичобич,, търпениетърпение ии строгостстрогост
 6. 6. НастоящиНастоящи задължениязадълженияРаботяРаботя катокато възпитателвъзпитател сс децадеца отот ІХІХ,, ХХ,, ХІХІ ии ХІІХІІ класкласПроверявамПроверявам присъствиетоприсъствието нана ученицитеучениците всякавсяка сутринсутринИнформирамИнформирам управителяуправителя нана училищнияучилищния столстол зазаосигуряванеосигуряване нана обядобяд ии вечерявечеряВодяВодя документациядокументация нана групатагрупата вв дневникдневник ии материалнаматериалнакнигакнигаОрганизирамОрганизирам обядаобяда ии вечерятавечерята нана ученицитеученицитеОрганизирамОрганизирам спортаспорта ии отдихаотдиха нана ученицитеученицитеОрганизирамОрганизирам двадва часачаса самоподготовкасамоподготовка нана ученицитеучениците поповсичкивсички предметипредмети
 7. 7. ПрофесионалнаПрофесионална дейностдейностОтОт 15.09.201215.09.2012 гг.. -- додо настоящиянастоящия моментмомент --младшимладши възпитателвъзпитателвв ПГПГ попо СССС „„БорушБоруш””,, сс.. КрушетоКрушето
 8. 8. ЕзициЕзициМайчинМайчин езикезик:: българскибългарскиЧуждиЧужди езициезици::АнглийскиАнглийски езикезик:: писменописмено ии говоримоговоримо –– добродобро нивониво
 9. 9. УменияУмения ии компетенциикомпетенцииКомпютърниКомпютърни –– базовибазови ии специфичниспецифичниуменияумения нана учителучител –– добродобро нивонивоСоциалниСоциални –– добридобри контактиконтакти сс ученициученици,,колегиколеги ии родителиродители
 10. 10. ПриложенияПриложения20022002 годинагодина –– ДипломаДиплома заза завършенозавършеновисшевисше образованиеобразование въввъв ВТУВТУ „„СвСв.. свсв.. КирилКирилии МетодийМетодий”” попо ПедагогикаПедагогика нана обучениетообучениетопопо физическофизическо възпитаниевъзпитание –– бакалавърбакалавър
 11. 11. ИзготвилИзготвил::МирославМирослав БлагоевБлагоев -- младшимладши възпитателвъзпитателПГПГ попо СССС „„БорушБоруш,, сс.. КрушетоКрушето

Views

Total views

1,761

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

139

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×