SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
СЛОВНИКОВИЙ СКЛАДСЛОВНИКОВИЙ СКЛАД
НАУКОВОГО ТЕКСТУНАУКОВОГО ТЕКСТУ
ЯК ПРЕДМЕТЯК ПРЕДМЕТ
ТЕМАТИЧНОГО,ТЕМАТИЧНОГО,
МОРФОЛОГІЧНОГОМОРФОЛОГІЧНОГО
І МОРФОСИНТАКСИЧНОГОІ МОРФОСИНТАКСИЧНОГО
ВИВЧЕННЯВИВЧЕННЯ
Мета роботиМета роботи
 визначити внутрішні зв’язки, яківизначити внутрішні зв’язки, які
проявляються між різноманітнимипроявляються між різноманітними
частинами мови в загальнонауковійчастинами мови в загальнонауковій
лексиці; визначити основні тематичнілексиці; визначити основні тематичні
ряди, на які розпадаєтьсяряди, на які розпадається
загальнонаукова лексика, і тим самимзагальнонаукова лексика, і тим самим
надати дослідженню впорядкованості;надати дослідженню впорядкованості;
пов’язати тематичний аналіз з аналізомпов’язати тематичний аналіз з аналізом
будови відповідних одиниць,будови відповідних одиниць,
забезпечивши таким чином вивченнязабезпечивши таким чином вивчення
лексики в складі загальнонаукової мови.лексики в складі загальнонаукової мови.
Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових
дієслів. Основні тематичні рядидієслів. Основні тематичні ряди
АктивнийАктивний
вплив на обвплив на об’’єктєкт
дослідженнядослідження
ХарактеристикаХарактеристика
субсуб’’єктаєкта
ХарактеристикаХарактеристика
обоб’’єктаєкта
To apply, toTo apply, to
arrange, toarrange, to
elaborate, toelaborate, to
investigate, toinvestigate, to
researchresearch
To analyze, toTo analyze, to
apprehend, toapprehend, to
consider, toconsider, to
regard, to solve,regard, to solve,
to supposeto suppose
To arise, toTo arise, to
belong, tobelong, to
coincide, tocoincide, to
depend, to exist,depend, to exist,
to remain, toto remain, to
serveserve
Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових
дієслів. Основні тематичні рядидієслів. Основні тематичні ряди
ПовідомленняПовідомлення
результатіврезультатів
дослідження і передачадослідження і передача
результатів виконаноїрезультатів виконаної
роботироботи
Засоби передачіЗасоби передачі
інформаціїінформації
To address, toTo address, to
communicate, tocommunicate, to
convince, to describe, toconvince, to describe, to
explain, to express, toexplain, to express, to
report, to state, to outlinereport, to state, to outline
To cite, to exTo cite, to exааmplify, tomplify, to
list, to quote, to register,list, to quote, to register,
to symbolizeto symbolize
Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових іменників.іменників.
Основні тематичні рядиОсновні тематичні ряди
АктивнийАктивний
вплив навплив на
об’єктоб’єкт
досліджедослідже
нняння
ПрезентаПрезента--
ціяція
результарезульта--
тівтів
досліджедослідже--
нняння
ХарактеХаракте
ристикаристика
субсуб’’єктаєкта
ЗасобиЗасоби
передачіпередачі
інформаціїінформації
ХарактеХаракте--
ристикаристика
обоб’’єктаєкта
Distribu-Distribu-
tion,tion,
classifica-classifica-
tion,tion,
investiga-investiga-
tion,tion,
researchresearch
Descrip-tion,Descrip-tion,
explanation,explanation,
expression,expression,
presentationpresentation
recommen-recommen-
dationdation
attitude,attitude,
doubt,doubt,
intellige-intellige-
nce,nce,
reason,reason,
sense,sense,
Article,Article,
formula,formula,
list, note,list, note,
sign,sign,
symbolsymbol
feature,feature,
importan-importan-
ce, level,ce, level,
order,order,
reaction,reaction,
relationrelation
Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових
прикметників. Основніприкметників. Основні
тематичні рядитематичні ряди
АктивнийАктивний
вплив навплив на
об’єктоб’єкт
дослідослі--
дженнядження
ПрезентаПрезента--
ціяція
результарезульта--
тівтів
досліджедослідже--
нняння
ХарактеХаракте--
ристикаристика
субсуб’’єктаєкта
ЗасобиЗасоби
передачіпередачі
інформаінформа--
ціїції
ХарактеХаракте--
ристикаристика
обоб’’єктаєкта
Conjun-Conjun-
ctive,ctive,
reduc-reduc-
tivetive,,
Communi-Communi-
cable,cable,
descriptive,descriptive,
explanatoryexplanatory
Competent,Competent,
experien-experien-
ced,ced,
imaginative,imaginative,
irrationalirrational
IllustrationalIllustrational
quotable,quotable,
schematicschematic
basic,basic,
complex,complex,
definite,definite,
elementary,elementary,
generalgeneral
Морфологічний аналіз іменників, якіМорфологічний аналіз іменників, які
виражають активний вплив на об’єктвиражають активний вплив на об’єкт
дослідження, характеристику суб’єкта,дослідження, характеристику суб’єкта,
повідомлення результатів дослідженняповідомлення результатів дослідження
Активний вплив на об’єктАктивний вплив на об’єкт
дослідженнядослідження
дієслівна основа +дієслівна основа + [ςn],[ςn],
[ei ςn], [m[ei ςn], [mәәnt], [n](tont], [n](to
achieve - achievement);achieve - achievement);
конверсія (конверсія (to approach –to approach –
an approachan approach))
Характеристика субХарактеристика суб’’єктаєкта [n][n]; прикметник +; прикметник + ness, -ty,ness, -ty,
-ence, -ency (competent --ence, -ency (competent -
competence)competence)
Повідомлення результатівПовідомлення результатів
дослідженнядослідження
Дієслівна основа +Дієслівна основа + [[nn]],,
[[ςnςn], [], [ei ςnei ςn]] (to describe -(to describe -
description)
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКАТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА
 Термін – це слово особливої мови,Термін – це слово особливої мови,
яке служить для професійного іяке служить для професійного і
наукового спілкування.наукового спілкування.
 Термін в перекладі з латинської мовиТермін в перекладі з латинської мови
означає “межа, обмеження”.означає “межа, обмеження”.
 Термін – це одиниця мови, яка єТермін – це одиниця мови, яка є
засобом професійного спілкуваннязасобом професійного спілкування
вчених.вчених.
Явище міжнауковоїЯвище міжнаукової
термінологічної омоніміїтермінологічної омонімії
 Plate GatePlate Gate
 ТарілкаТарілка воротаворота
 Металічний посудМеталічний посуд дверцята люкадверцята люка
 Листова сталь (металургія)Листова сталь (металургія) шлагбаумшлагбаум
 Плита прохідПлита прохід
 Лист фільмовий каналЛист фільмовий канал
 Полоска металу селекторПолоска металу селектор
 Дощечка ключДощечка ключ
 Пластинка кулісаПластинка куліса
 Сланцева породаСланцева порода ((гірнича галузьгірнича галузь)) вентиль, клапанвентиль, клапан
 Анод (лампи) ножевий станокАнод (лампи) ножевий станок
 Електрод (акумулятора)Електрод (акумулятора)
Багатозначність термінуБагатозначність терміну
 Проявляється і в рамках однієї наукиПроявляється і в рамках однієї науки
 Наприклад:Наприклад:
 В хіміїВ хімії solutionsolution означає:означає:
 1) розчинення (процес)1) розчинення (процес)
 2) розчин2) розчин
Слова щоденного вжитку вСлова щоденного вжитку в
якості наукових термінівякості наукових термінів
 СЛОВА ЩОДЕННОЇ МОВИ ТЕРМІНСЛОВА ЩОДЕННОЇ МОВИ ТЕРМІН
 HorseHorse рамарама
 TreeTree валвал
 JacketJacket стінка циліндрастінка циліндра
 CollarCollar підшипникпідшипник
 FlyFly маховикмаховик
 FrogFrog хрестовинахрестовина
 PigPig болванкаболванка
 NutNut гайкагайка
 NoseNose головка домкратаголовка домкрата
 EarEar зажимзажим
 ArmArm спицяспиця
ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВАФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА
 TO ACCOUNT FORTO ACCOUNT FOR
 TO BUILD UPTO BUILD UP
 TO CARRY ONTO CARRY ON
 TO CARRY OUTTO CARRY OUT
 TO CARRY THROUGHTO CARRY THROUGH
 TO CUT OFFTO CUT OFF
 TO FIND OUTTO FIND OUT
 TO GO ONTO GO ON
 TO LOOK AROUNDTO LOOK AROUND
 TO LOOK BACKTO LOOK BACK
 TO LOOK UPTO LOOK UP
TO CARRY OUTTO CARRY OUT
 фразове дієслово, яке означає “виконувати”,фразове дієслово, яке означає “виконувати”,
“здійснювати”“здійснювати”
 to carryto carry безбез outout не може означатине може означати
“виконувати”, “здійснювати” – це ідіоматична“виконувати”, “здійснювати” – це ідіоматична
одиницяодиниця
 to carryto carry outout може означати “виносити”може означати “виносити”
 Наприклад:Наприклад: Carry out this furniture! WeCarry out this furniture! We
decided to carry this furniture out.decided to carry this furniture out.
TO CANCEL OUTTO CANCEL OUT
 Це вільне сполучення дієсловаЦе вільне сполучення дієслова to cancelto cancel зз
прислівникомприслівником outout
 Якщо застосовувати простоЯкщо застосовувати просто to cancelto cancel
замістьзамість to cancel outto cancel out, то значення суттєво не, то значення суттєво не
міняєтьсяміняється
 outout – це природний допоміжний– це природний допоміжний
модифікатормодифікатор
 В математичній мові – це поняття, якеВ математичній мові – це поняття, яке
означає “виймається”, “вишпурюється”означає “виймається”, “вишпурюється”

More Related Content

Similar to словниковий склад наукового тексту

Творчі завдання з української мови для учнів 3-4 класів
Творчі завдання з української мови для учнів 3-4 класівТворчі завдання з української мови для учнів 3-4 класів
Творчі завдання з української мови для учнів 3-4 класівКовпитська ЗОШ
 
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л) Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л) Inna Gerasimenko
 
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...freedom_Z
 
дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...freedom_Z
 
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...freedom_Z
 
Новітні технології на уроках мови
Новітні технології на уроках мовиНовітні технології на уроках мови
Новітні технології на уроках мовиsisiihor
 
шкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолушкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолуАндрей Александрович
 
шкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолушкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолуАндрей Александрович
 
памятки для учнів
памятки для учнівпамятки для учнів
памятки для учнів160289yfnfif
 
Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016
Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016
Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016kreidaros1
 
загальна характеристика типу молюски
загальна характеристика типу молюскизагальна характеристика типу молюски
загальна характеристика типу молюскиВладислав Остап'юк
 
урок 30 складнопідрядні речення
урок 30 складнопідрядні реченняурок 30 складнопідрядні речення
урок 30 складнопідрядні реченняVitaliy Babak
 
укрмова 9
укрмова 9укрмова 9
укрмова 9Dan444
 

Similar to словниковий склад наукового тексту (20)

Творчі завдання з української мови для учнів 3-4 класів
Творчі завдання з української мови для учнів 3-4 класівТворчі завдання з української мови для учнів 3-4 класів
Творчі завдання з української мови для учнів 3-4 класів
 
Zavdannya
Zavdannya Zavdannya
Zavdannya
 
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л) Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)
 
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
 
дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
 
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
Дослідження фразеологічних одиниць з компонентом «назви тварин» в сучасній а...
 
Новітні технології на уроках мови
Новітні технології на уроках мовиНовітні технології на уроках мови
Новітні технології на уроках мови
 
шкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолушкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолу
 
шкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолушкільний твір як індикатор творчого потенціолу
шкільний твір як індикатор творчого потенціолу
 
памятки для учнів
памятки для учнівпамятки для учнів
памятки для учнів
 
Дистанційний урок (1).pptx
Дистанційний урок (1).pptxДистанційний урок (1).pptx
Дистанційний урок (1).pptx
 
Українське ділове мовлення
Українське ділове мовленняУкраїнське ділове мовлення
Українське ділове мовлення
 
Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016
Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016
Ukrajinska mova-8klas-avramenko-2016
 
загальна характеристика типу молюски
загальна характеристика типу молюскизагальна характеристика типу молюски
загальна характеристика типу молюски
 
1231
12311231
1231
 
О.Я.Митник. Розвивальне освітнє середовище в початковій школі як чинник стано...
О.Я.Митник. Розвивальне освітнє середовище в початковій школі як чинник стано...О.Я.Митник. Розвивальне освітнє середовище в початковій школі як чинник стано...
О.Я.Митник. Розвивальне освітнє середовище в початковій школі як чинник стано...
 
урок 30 складнопідрядні речення
урок 30 складнопідрядні реченняурок 30 складнопідрядні речення
урок 30 складнопідрядні речення
 
Present
PresentPresent
Present
 
Present
PresentPresent
Present
 
укрмова 9
укрмова 9укрмова 9
укрмова 9
 

More from Alex Shevchuk

Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року
Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 рокуЗвіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року
Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 рокуAlex Shevchuk
 
нагорода вісімка
нагорода вісімканагорода вісімка
нагорода вісімкаAlex Shevchuk
 
презентація шкільної республіки
презентація шкільної республікипрезентація шкільної республіки
презентація шкільної республікиAlex Shevchuk
 
портфоліо вчителя
портфоліо вчителяпортфоліо вчителя
портфоліо вчителяAlex Shevchuk
 
зкркальные нейроны
зкркальные нейронызкркальные нейроны
зкркальные нейроныAlex Shevchuk
 
євроінтеграція
євроінтеграціяєвроінтеграція
євроінтеграціяAlex Shevchuk
 
вчитель року макарчук
вчитель року макарчуквчитель року макарчук
вчитель року макарчукAlex Shevchuk
 
вчитель року макарчук
вчитель року макарчуквчитель року макарчук
вчитель року макарчукAlex Shevchuk
 
етимологія
етимологіяетимологія
етимологіяAlex Shevchuk
 

More from Alex Shevchuk (13)

Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року
Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 рокуЗвіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року
Звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року
 
звіт 2016
звіт 2016звіт 2016
звіт 2016
 
нагорода вісімка
нагорода вісімканагорода вісімка
нагорода вісімка
 
зош 8 джура
зош 8 джуразош 8 джура
зош 8 джура
 
презентація шкільної республіки
презентація шкільної республікипрезентація шкільної республіки
презентація шкільної республіки
 
портфоліо вчителя
портфоліо вчителяпортфоліо вчителя
портфоліо вчителя
 
зкркальные нейроны
зкркальные нейронызкркальные нейроны
зкркальные нейроны
 
євросоюз
євросоюзєвросоюз
євросоюз
 
євроінтеграція
євроінтеграціяєвроінтеграція
євроінтеграція
 
вчитель року макарчук
вчитель року макарчуквчитель року макарчук
вчитель року макарчук
 
вчитель року макарчук
вчитель року макарчуквчитель року макарчук
вчитель року макарчук
 
етимологія
етимологіяетимологія
етимологія
 
Prezent biology
Prezent biologyPrezent biology
Prezent biology
 

Recently uploaded

Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура ІндіїCupCakeDoo
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Adriana Himinets
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...school_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікschool_inform72
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Adriana Himinets
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікschool_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 

Recently uploaded (14)

07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура Індії
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 

словниковий склад наукового тексту

 • 1. СЛОВНИКОВИЙ СКЛАДСЛОВНИКОВИЙ СКЛАД НАУКОВОГО ТЕКСТУНАУКОВОГО ТЕКСТУ ЯК ПРЕДМЕТЯК ПРЕДМЕТ ТЕМАТИЧНОГО,ТЕМАТИЧНОГО, МОРФОЛОГІЧНОГОМОРФОЛОГІЧНОГО І МОРФОСИНТАКСИЧНОГОІ МОРФОСИНТАКСИЧНОГО ВИВЧЕННЯВИВЧЕННЯ
 • 2. Мета роботиМета роботи  визначити внутрішні зв’язки, яківизначити внутрішні зв’язки, які проявляються між різноманітнимипроявляються між різноманітними частинами мови в загальнонауковійчастинами мови в загальнонауковій лексиці; визначити основні тематичнілексиці; визначити основні тематичні ряди, на які розпадаєтьсяряди, на які розпадається загальнонаукова лексика, і тим самимзагальнонаукова лексика, і тим самим надати дослідженню впорядкованості;надати дослідженню впорядкованості; пов’язати тематичний аналіз з аналізомпов’язати тематичний аналіз з аналізом будови відповідних одиниць,будови відповідних одиниць, забезпечивши таким чином вивченнязабезпечивши таким чином вивчення лексики в складі загальнонаукової мови.лексики в складі загальнонаукової мови.
 • 3. Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових дієслів. Основні тематичні рядидієслів. Основні тематичні ряди АктивнийАктивний вплив на обвплив на об’’єктєкт дослідженнядослідження ХарактеристикаХарактеристика субсуб’’єктаєкта ХарактеристикаХарактеристика обоб’’єктаєкта To apply, toTo apply, to arrange, toarrange, to elaborate, toelaborate, to investigate, toinvestigate, to researchresearch To analyze, toTo analyze, to apprehend, toapprehend, to consider, toconsider, to regard, to solve,regard, to solve, to supposeto suppose To arise, toTo arise, to belong, tobelong, to coincide, tocoincide, to depend, to exist,depend, to exist, to remain, toto remain, to serveserve
 • 4. Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових дієслів. Основні тематичні рядидієслів. Основні тематичні ряди ПовідомленняПовідомлення результатіврезультатів дослідження і передачадослідження і передача результатів виконаноїрезультатів виконаної роботироботи Засоби передачіЗасоби передачі інформаціїінформації To address, toTo address, to communicate, tocommunicate, to convince, to describe, toconvince, to describe, to explain, to express, toexplain, to express, to report, to state, to outlinereport, to state, to outline To cite, to exTo cite, to exааmplify, tomplify, to list, to quote, to register,list, to quote, to register, to symbolizeto symbolize
 • 5. Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових іменників.іменників. Основні тематичні рядиОсновні тематичні ряди АктивнийАктивний вплив навплив на об’єктоб’єкт досліджедослідже нняння ПрезентаПрезента-- ціяція результарезульта-- тівтів досліджедослідже-- нняння ХарактеХаракте ристикаристика субсуб’’єктаєкта ЗасобиЗасоби передачіпередачі інформаціїінформації ХарактеХаракте-- ристикаристика обоб’’єктаєкта Distribu-Distribu- tion,tion, classifica-classifica- tion,tion, investiga-investiga- tion,tion, researchresearch Descrip-tion,Descrip-tion, explanation,explanation, expression,expression, presentationpresentation recommen-recommen- dationdation attitude,attitude, doubt,doubt, intellige-intellige- nce,nce, reason,reason, sense,sense, Article,Article, formula,formula, list, note,list, note, sign,sign, symbolsymbol feature,feature, importan-importan- ce, level,ce, level, order,order, reaction,reaction, relationrelation
 • 6. Аналіз загальнонауковихАналіз загальнонаукових прикметників. Основніприкметників. Основні тематичні рядитематичні ряди АктивнийАктивний вплив навплив на об’єктоб’єкт дослідослі-- дженнядження ПрезентаПрезента-- ціяція результарезульта-- тівтів досліджедослідже-- нняння ХарактеХаракте-- ристикаристика субсуб’’єктаєкта ЗасобиЗасоби передачіпередачі інформаінформа-- ціїції ХарактеХаракте-- ристикаристика обоб’’єктаєкта Conjun-Conjun- ctive,ctive, reduc-reduc- tivetive,, Communi-Communi- cable,cable, descriptive,descriptive, explanatoryexplanatory Competent,Competent, experien-experien- ced,ced, imaginative,imaginative, irrationalirrational IllustrationalIllustrational quotable,quotable, schematicschematic basic,basic, complex,complex, definite,definite, elementary,elementary, generalgeneral
 • 7. Морфологічний аналіз іменників, якіМорфологічний аналіз іменників, які виражають активний вплив на об’єктвиражають активний вплив на об’єкт дослідження, характеристику суб’єкта,дослідження, характеристику суб’єкта, повідомлення результатів дослідженняповідомлення результатів дослідження Активний вплив на об’єктАктивний вплив на об’єкт дослідженнядослідження дієслівна основа +дієслівна основа + [ςn],[ςn], [ei ςn], [m[ei ςn], [mәәnt], [n](tont], [n](to achieve - achievement);achieve - achievement); конверсія (конверсія (to approach –to approach – an approachan approach)) Характеристика субХарактеристика суб’’єктаєкта [n][n]; прикметник +; прикметник + ness, -ty,ness, -ty, -ence, -ency (competent --ence, -ency (competent - competence)competence) Повідомлення результатівПовідомлення результатів дослідженнядослідження Дієслівна основа +Дієслівна основа + [[nn]],, [[ςnςn], [], [ei ςnei ςn]] (to describe -(to describe - description)
 • 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКАТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА  Термін – це слово особливої мови,Термін – це слово особливої мови, яке служить для професійного іяке служить для професійного і наукового спілкування.наукового спілкування.  Термін в перекладі з латинської мовиТермін в перекладі з латинської мови означає “межа, обмеження”.означає “межа, обмеження”.  Термін – це одиниця мови, яка єТермін – це одиниця мови, яка є засобом професійного спілкуваннязасобом професійного спілкування вчених.вчених.
 • 9. Явище міжнауковоїЯвище міжнаукової термінологічної омоніміїтермінологічної омонімії  Plate GatePlate Gate  ТарілкаТарілка воротаворота  Металічний посудМеталічний посуд дверцята люкадверцята люка  Листова сталь (металургія)Листова сталь (металургія) шлагбаумшлагбаум  Плита прохідПлита прохід  Лист фільмовий каналЛист фільмовий канал  Полоска металу селекторПолоска металу селектор  Дощечка ключДощечка ключ  Пластинка кулісаПластинка куліса  Сланцева породаСланцева порода ((гірнича галузьгірнича галузь)) вентиль, клапанвентиль, клапан  Анод (лампи) ножевий станокАнод (лампи) ножевий станок  Електрод (акумулятора)Електрод (акумулятора)
 • 10. Багатозначність термінуБагатозначність терміну  Проявляється і в рамках однієї наукиПроявляється і в рамках однієї науки  Наприклад:Наприклад:  В хіміїВ хімії solutionsolution означає:означає:  1) розчинення (процес)1) розчинення (процес)  2) розчин2) розчин
 • 11. Слова щоденного вжитку вСлова щоденного вжитку в якості наукових термінівякості наукових термінів  СЛОВА ЩОДЕННОЇ МОВИ ТЕРМІНСЛОВА ЩОДЕННОЇ МОВИ ТЕРМІН  HorseHorse рамарама  TreeTree валвал  JacketJacket стінка циліндрастінка циліндра  CollarCollar підшипникпідшипник  FlyFly маховикмаховик  FrogFrog хрестовинахрестовина  PigPig болванкаболванка  NutNut гайкагайка  NoseNose головка домкратаголовка домкрата  EarEar зажимзажим  ArmArm спицяспиця
 • 12. ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВАФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА  TO ACCOUNT FORTO ACCOUNT FOR  TO BUILD UPTO BUILD UP  TO CARRY ONTO CARRY ON  TO CARRY OUTTO CARRY OUT  TO CARRY THROUGHTO CARRY THROUGH  TO CUT OFFTO CUT OFF  TO FIND OUTTO FIND OUT  TO GO ONTO GO ON  TO LOOK AROUNDTO LOOK AROUND  TO LOOK BACKTO LOOK BACK  TO LOOK UPTO LOOK UP
 • 13. TO CARRY OUTTO CARRY OUT  фразове дієслово, яке означає “виконувати”,фразове дієслово, яке означає “виконувати”, “здійснювати”“здійснювати”  to carryto carry безбез outout не може означатине може означати “виконувати”, “здійснювати” – це ідіоматична“виконувати”, “здійснювати” – це ідіоматична одиницяодиниця  to carryto carry outout може означати “виносити”може означати “виносити”  Наприклад:Наприклад: Carry out this furniture! WeCarry out this furniture! We decided to carry this furniture out.decided to carry this furniture out.
 • 14. TO CANCEL OUTTO CANCEL OUT  Це вільне сполучення дієсловаЦе вільне сполучення дієслова to cancelto cancel зз прислівникомприслівником outout  Якщо застосовувати простоЯкщо застосовувати просто to cancelto cancel замістьзамість to cancel outto cancel out, то значення суттєво не, то значення суттєво не міняєтьсяміняється  outout – це природний допоміжний– це природний допоміжний модифікатормодифікатор  В математичній мові – це поняття, якеВ математичній мові – це поняття, яке означає “виймається”, “вишпурюється”означає “виймається”, “вишпурюється”